Para - Banka 50 Çözümlü Soru

advertisement
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
PARA BANKA
1.
Aşağıdakilerden hangisi para piyasası araçlarından biri değildir?
A)
Hazine Bonosu
B)
Mevduat Sertifikası
C)
Repo
D)
Hisse Senedi
E)
Banka Kabulü
Para piyasası araçları, Hazine bonosu, kısa vadeli (1 yıldan az) devlet tahvili, mevduat
sertifikası, finansman bonosu, banka kabulü, repo, ters repo, para pazarı fonları, varlığa
dayalı menkul kıymetlerdir. Hisse senedi ise bir sermaye piyasası aracıdır. Doğru yanıt D
dir.
2.
Herhangi bir aktifin nakde dönüştürülmesinde Nisbi hız ve kolaylığa ne ad verilir?
A)
Risk
B)
Likidite
C)
Fon talebi
D)
Fon arzı
E)
Satın alma gücü
Herhangi bir aktifin nakde dönüştürülmesinde Nisbî hız ve kolaylığ a likidite (nakit) denir.
Doğru yanıt B dir.
3.
Faiz ödemeleri kupon dönemlerinde, anapara ödemeleri vade sonunda olan
borçlanma senedi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Kuponlu borç senedi
B)
İskontolu borç senedi
C)
Strips
D)
Katılma belgesi
1
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
E)
Banka kabulu
İskontolu Borç Senedi: Faiz ödemesi anapara ile birlikte vade sonunda olan borç
senedidir. Strips: Menkul kıymetlerin anapara ve kuponlarının ayrış tırılarak ayrı ayrı alınıp
satılmasına denir. Katılma Belgesi: Yatırım fonları tarafından çıkarılan ve kıymetli evrak
sayılan belgelere denir. Banka Kabulü: Bankanın ‘kabul edildi’ kaşesini taşıyan, uluslar
arası ödemelerde kullanılan bir tür bonodur. Doğru yanıt A dır.
4.
Bankaların alacak haklarına karşı çıkardıkları borçlanma kağıtlarına ne ad verilir?
A)
Akreditif
B)
Katılma belgesi
C)
Mevduat sertifikası
D)
Hisse senedi
E)
Varlığa dayalı menkul kıymet
Varlığa dayalı menkul kıymet, bankaların kendi ticari işlemlerinden doğmuş alacakları
karşılığında, Sermaye Piyasası Kurulu’nca kayda alı narak ihraç edilen kıymetli evraktır.
Ülkemizde bankalar tarafından yapılan varlığa dayalı menkul kıymet ihracı önem
kazanmıştır. Ayrıca ticari ve sınai işletmeler de varlığa dayalı menkul kıymet çıkarabilir.
İşleme konu olabilecek alacak türleri: Tüketici kredileri, konut kredileri, finansal kiralama
sözleşmeleri, otomobil kredileri, kredi kartları ve tarım kredi kooperatifleri alacaklarıdır.
Doğru yanıt E dir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi paranın değişim aracı olma fonksiyonunun özelliklerinden
değildir?
A)
Bölünebilir olma
B)
Kuvvetli olma
C)
Dayanıklı olma
D)
Genel kabul görme
E)
Standart olma
P aranın değişim aracı olma fonksiyonunun özellikleri; genel kabul görmesi, bölünebilir
olması, taşınabilir olması, nadir olması, dayanıklı olması, standart olmasıdır. Doğru yanıt B
dir.
2
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
6.
Cambridge denklemi M=kPY ise “k” neyi ifade eder?
A)
Fiyatlar genel düzeyini
B)
Kişilerin gelirlerinin ne kadarını para olarak elde tutacaklarını gösteren oranı
C)
Paranın dolaşım hızını
D)
Nominal para arzını
E)
Gayrisafi milli hasılayı
Burada M nominal para arzını, P fiyatlar genel düzeyini, Y milli hasılayı, k ise elde tutulan
paranın milli gelire oranını ifade eder. Doğru yanıt B dir.
7.
Bir ülkede beklenen enflasyon (PE) % 60, nominal faiz oranı (i) % 40 ise reel faiz
oranı % kaçtır?
A) 25
B) 16
C) 12,5
D) 23,5
E) 13
Ta m ölçüm formülüne göre reel faiz oranı
formülü ‘dir.
Buna göre sonucuna ulaşılır. Doğru yanıt C dir.
8.
Dışsal para arz eğrisinin konumu nasıldır?
A)
Negatif eğimlidir.
B)
Orijinden çıkan bir doğrudur.
C)
Yatay eksene dik bir doğrudur.
D)
Yatay eksene paralel bir doğrudur.
E)
Hiperboliktir.
Dışsal para arzında, para çarpanındaki parametrelerin fai z oranından etkilenmediği
varsayılır. Bu durumda para arz eğrisi yatay eksene dik bir doğrudur. Merkez Bankası’nın
para arzı üzerindeki kontrolü yüksektir. Doğru yanıt C dir.
3
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
9.
Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın para piyasasındaki etkilerinden biri
değildir?
A)
Açık piyasa işlemleri
B)
Zorunlu karşılıklar
C)
Reeskont kredisi
D)
İnterbank piyasası
E)
Para çarpanı
Merkez Bankası, para piyasasına interbank, açık piyasa işlemleri, döv iz ve efektif
piyasaları, reeskont kredisi ve zorunlu karşılık oranları aracılığıyla etki eder. Doğru yanıt E
dir.
10. Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankası’nın para politikası amaçları arasında yer
almaz?
A)
İhracat
B)
Fiyat istikrarı
C)
Faiz oranı istikrarı
D)
Büyüme
E)
İstihdam
Para politikası am açları; fiyat istikrarı, faiz oranı istikrarı, finansal istikrar, büyüme,
istihdam ve döviz piyasası istikrarıdır. Doğru yanıt A dır.
11. Klasik miktar teorisinde paranın dolaşım hızı (V) neye eşittir?
A)
B)
C)
D)
4
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
E)
Klasiklerin mübadele denklemi Burada M; para arzı, V; paranın dolaşım hızı, P; fiyat
düzeyi, Y; reel geliri gösterir. P ile Y’ nin çarpımı nominal geliri ifade eder. Bu durumda V’yi
yalnız bırakırsak Nominal gelirin para arzına bölümü, paranın dolanım hızını (V) verecektir.
Doğru yanıt B dir.
12. Paranın nötr olduğunu, para ile üretimin etkilenmeyeceğini, üretim artışının teknoloji
sonucunda artan verime bağlı olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Klasik Görüş
B)
Keynesyen Görüş
C)
Post Keynesyen Görüş
D)
Yeni Keynesyen Görüş
E)
Reel Konjonktür Teorisi
Reel konjonktür teorisine göre üretim artışıyla birlikte para talebi artar ve bunun üzerine
Merkez Bank ası para arzını arttırır, sonuçta para her zaman nötrdür. Doğru yanıt E dir.
13. Keynesyen modelde yatırım fonksiyonun faiz esnekliği hakkında ne söylenebilir?
A)
Birden büyüktür.
B)
Sonsuzdur.
C)
Birdir.
D)
Sıfırdır.
E)
Birden küçüktür.
Keynes modelinden yatırımlar faiz oranından etkilenm ez. Buna göre Keynesyen sistemde
spekülatif para talebi sonsuz, yatırımın faiz esnekliği ise sıfırdır. Doğru yanıt D dir.
14. Friedman’a göre para talebinin gelir esnekliği nasıldır?
5
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
A)
Birden büyüktür.
B)
Sıfırdır.
C)
Birden küçüktür.
D)
Sonsuzdur.
E)
Birdir.
Friedman’a g öre (modern miktar teorisi) para talebinin gelir esnekliği birden büyüktür.
Para lüks bir maldır. Sürekli gelir attıkça para talebi artar. Doğru yanıt A dır.
15. İşlem ve ihtiyat amaçlı para talebine ne ad verilir?
A)
Atıl para balansları
B)
Likidite tercihi
C)
Aktif para balansları
D)
Reel ankes
E)
Arzulanan ankes
İhtiyat v e işlem amaçlı para taleplerine aktif para balansı denir. Spekülasyon amaçlı para
talebine ise atıl para balansları adı verilir. Doğru yanıt C dir.
16. Likidite tercihi teorisi hangi iktisatçıya aittir?
A)
Pigou
B)
Boumal
C)
Keynes
D)
Friedman
E)
Tobin
Keynes’e göre faiz haddi yükseldikçe spekülasyon güdüsü yle yapılan para talebi azalır
veya faiz haddi düştükçe spekülasyon güdüsüyle yapılan para talebi artar. Buna likidite
tercihi teorisi adı verilir. Doğru yanıt C dir.
6
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
17. Aşağıdakilerden hangisi TCMB’nin görevleri arasında yer almaz?
A)
Ülke içinde altın ve döviz rezervlerini yönetmek
B)
Açık piyasa işlemleri yapmak
C)
Mali piyasaları izlemek
D)
Maliye politikası uygulamak
E)
Zorunlu karşılıklar ve umumi disponibilite oranlarını belirlemek
TCMB’nin görevleri arasında maliye politikası uygulaması yoktur. Ayrıca reeskont ve
avans işlemlerini yapmak, TL’nin iç ve dış değerini korumak için gerekli önleml eri almak,
gibi görevleri de vardır. Doğru yanıt D dir.
18. TCMB’nin hisse senetleri dağılımı için hangisi doğrudur?
A) A sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, B sınıfı hisse senetleri milli bankalara, C sınıfı hisse
senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına
B) A sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı’na, B sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, C sınıfı
hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C
vatandaşlarına
C) A sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, B sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı’na, C sınıfı
hisse senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı hisse senetleri T.C
vatandaşlarına
D) A sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, B sınıfı hisse senetleri Maliye Bakanlığı’na, C sınıfı
hisse senetleri milli bankalara, D sınıfı hisse senetleri T.C vatandaşlarına
E) A sınıfı hisse senetleri Hazine’ye, B sınıfı hisse senetleri milli Bankalara, C sınıfı hisse
senetleri T.C. vatandaşlarına, D sınıfı hisse senetleri diğer bankalara
TCMB hisse senetleri dağılımı A, B, C, D olmak üzere dörde ayrılır. Hisse senedi adedi
250.000’dir ve nama yazılıdır. Doğru yanıt A dır.
19. Aşağıdakilerden hangisi TCMB’ nin para politikası araçlarından biri değildir?
A)
Zorunlu karşılık oranı
B)
MB’ nin telkin ve tavsiyeleri (ikna yolu)
C)
İthalat teminatı oranı
D)
Selektif kredi kontrolü
E)
Taban fiyat uygulaması
7
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
Para politikasının genel araçları: Açık piyasa işlemleri, disponibilite oranı, zorunlu karşılık
oranı, reeskont oranı, faiz oranı, ikna yolu, ithalat teminat o ranı (ithalat zorunluluğu oranı),
asgari ödeme oranı, zorunlu döviz devir oranıdır. Taban fiyat uygulaması bir para politikası
aracı değildir. Doğru yanıt E dir.
20. Amaçları finansman olmamakla birlikte, büyük fonları toplamaları nedeniyle finansal
kuruluş olarak ele alınan yarı finansal kurumların içinde aşağıdakilerden hangisi yer
almaz?
A)
Sigorta Şirketleri
B)
Özel Emekli Sandıkları
C)
Sosyal Sigortalar Kurumu
D)
OYAK
E)
Kamu Bankaları
Yarı finansal kurumlar arasında Kamu bankaları yoktur. Bunlar, sigorta şirketleri, Kamu
Sosyal Güve nlik Kurumları olan; T.C Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve BağKur, Özel emekli sandıkları, OYAK ve banker kuruluşlarıdır. Ancak 1981 finansal krizinden
sonra birçok banker tasfiye olmuştur. Bu kuruluşların para ve sermaye piyasasına katkıları
dolaylı ve sınırlıdır. Doğru yanıt E dir.
21. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların pasif (yükümlülükler) kısmında yer almaz?
A)
Varlığa dayalı menkul kıymet
B)
Mevduat
C)
Krediler
D)
Yüzen fon
E)
Menkul kıymet ihracı
8
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
Ticari bankaların pasif (yükümlülükler) kısmında; banka ların topladıkları mevduatlar,
bankanın özkaynakları, varlığa dayalı menkul kıymetleri, menkul kıymet ihracı, yüzen fon,
döviz mevduatları, faiz gelirleri, hizmetlerden sağlanan gelirler (ATM’lerden kesilen hesap
işletim ücretleri), reeskont kredisi (MB kredileri) şeklinde sıralanabilir. Krediler ise ticari
bankanın aktif (varlıklar) kısmında yer alır. Bunlar bankanın dışarıya verdiği borçlardır.
Doğru yanıt C dir.
22. Aşağıdakilerden hangisi ticari bankaların aktif (varlıklar) kısmında yer almaz?
A)
Krediler
B)
Menkul kıymet plasmanları
C)
Yedek akçeler
D)
İştirakler
E)
Rezervler
Ticari bankaların aktif (varlıklar) kıs mında; krediler, iştirakler, menkul kıymet plasmanları,
diğer varlıklar ve rezervler (bankanın ayırdıkları zorunlu ve ihtiyari karşılıklar) yer alır.
Yedek akçeler ise bir özkaynak hesabıdır ve bankanın pasif kısmında yer alır. Doğru yanıt
C dir.
23. Faiz haddi yükseldikçe elde para tutmanın fırsat maliyeti için ne söylenebilir?
A)
Artar
B)
Azalır
C)
Önce artar sonra azalır
D)
Değişmez
E)
Önce azalır sonra artar
Elde para tutmanın fırsat maliyeti faiz oranı ile doğru yönlüdür. Faiz oranı arttıkça kişiler
tas arruflarını elde tutmak istemezler, borç vermek isterler. Bu durumda fon arzı artar. Fon
talebi (kredi alanlar) ise azalır. Doğru yanıt A dır.
24. T.C. Merkez Bankası’nın pay senetlerinden hangileri Hazine Müsteşarlığı’na aittir?
A)
A grubu pay senetleri
9
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
B)
B grubu pay senetleri
C)
C grubu pay senetleri
D)
A ve C grubu pay senetleri
E)
D grubu pay senetleri
A sı nıfı pay senetleri Hazine’ye aittir. B sınıfı pay senetleri mili bankalara, C sınıfı pay
senetleri diğer banka ve imtiyazlı şirketlere, D sınıfı pay senetleri T.C vatandaşlarına aittir.
Doğru yanıt A dır.
25. Kaydi Para tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A)
Bankaların, mevduatlarından bağımsız olarak ayırdıkları karşılıklardır.
B) Bankaya yatırılan mevduatların, kanuni karşılık miktarı düşüldükten sonra tekrar kredi
olarak verilmesidir.
C)
Hazine’ye verilen borçlardır.
D)
Bankalarım MB’den aldığı kredidir.
E) Bankaların alacaklı ve borçlu cari hesaplarının faiz ödeme yöntemindeki farklılıktan
doğan gelirlerdir.
Ticari bankaların banka sistemi içerisinde en önemli faaliyetlerinden birisi de kaydi para
(banka parası) yaratmadır. Kaydi para, bankaya yatırılan mevduatın kanuni karşılık miktarı
(zorunlu karşılık ) düşüldükten sonra tekrar kredi olarak verilmesi sonucunda oluşur.
Kaydi para özellikle çek sisteminin etkin şekilde uygulandığı gelişmiş ülkelerde büyük bir
role sahiptir. Doğru yanıt B dir.
26. TCMB’ nin, Hazine’ye ait olup, uluslararası standartta olmayan altın mevcudu,
bilançosunun hangi tarafında ve hangi hesabında izlenir?
A)
Aktif kısmında, altın mevcudu hesabında
B)
Aktif kısmında, diğer varlıklar hesabında
C)
Pasif kısmında, hazine alacakları hesabında
D)
Pasif kısmında, değerleme hesabında
10
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
E)
Aktif kısmında, hazine alacakları hesabında
Uluslararası standartta olmayan ve Hazine’ye ait olan altın mevcudu Me rkez Bankası’nın
pasifinde hazine alacakları hesabında izlenir. Tamamı yurtiçinde muhafaza edilmektedir.
Doğru yanıt C dir.
27. Aşağıdakilerden hangisi MB’nin rezerv parasını oluşturan unsurlardan değildir?
A)
Emisyon
B)
Bankaların zorunlu karşılıkları
C)
Bankaların serbest karşılıkları
D)
APİ borçları
E)
Fon hesapları
Rezerv para; emisyon+bankaların zorunlu karşılıkları+serbest karşılıklar+fon
hesapları+banka dışı kesim mevduatından oluşur. APİ borçları, rezerv paraya dahil
değildir. Doğru yanıt D dir.
28. Merkez Bankası Parasına nasıl ulaşılır?
A)
Rezerv para – APİ borçları – Kamu mevduatı
B)
APİ borçları + Kamu mevduatı
C)
Rezerv para + APİ borçları-Kamu mevduatı
D)
Rezerv para + Kamu mevduatı
E)
Rezerv para + APİ borçları+Kamu mevduatı
Rezerv paraya APİ borçlarını eklersek parasal tabana ulaşırız. Parasal tabana kamu
mevduatını eklersek MB parasına ulaşırız. Doğru yanıt E dir.
29. Parasal taban 1500, kamu mevduatı 500, APİ borçları 600 ise rezerv para kaçtır?
A) 2100
B) 600
C) 400
D) 900
11
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
E) 1100
Parasal tabandan (rezerv para+APİ borçları) APİ borçlarını çıkarır sak rezerv paraya
ulaşırız. Doğru yanıt D dir.
30. Parasal taban 1500, kamu mevduatı 500, APİ borçları 600 ise MB parası para kaçtır?
A) 2100
B) 2600
C) 1000
D) 2000
E) 1400
Parasal tabana (rezerv para+APİ borçları) Kamu mevduatı eklenirse MB parası bulunur. D
oğru yanıt D dir.
31. Merkez Bankası para arzı tanımı olan M2Y’de aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A)
Vadeli mevduat
B)
Vadesiz mevduat
C)
Resmi mevduat
D)
Emisyon
E)
Merkez Bankası mevduatları
Emisyon (dolaşımdaki nakit) + vadesiz mevduat (tica ri + tasarruf) + MB mevduatlarından
oluşur. vadeli mevduat (ticari + tasarruf) hesabından oluşur. döviz tevdiat hesaplarından
oluşur. Resmi mevduat ise M3 para arzı içindedir. Doğru yanıt C dir.
12
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
32. Merkez Bankası M3Y para arzı tanımında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)
Resmi mevduat
B)
Döviz mevduatı
C)
Repo
D)
Vadeli mevduat
E)
Vadesiz mevduat
Resmi mevduat + MB’deki diğer mevduatlardan oluşur. M3Y = M3 + döviz tevdiat
hesaplarında n oluşur. Repo hesabı M2YR para arzı içinde yer alır. M2YR = M2Y + repo
hesabından oluşur. Doğru yanıt C dir.
33. Klasik İktisatçılara göre denge faiz oranı aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A)
Toplam talep ve toplam arz
B)
Para arzı ve para talebi
C)
Toplam gelir
D)
Fon arzı
E)
Yatırım ve tasarruf
Klasik ik tisatçıların piyasa faiz oranı, tasarrufların yatırıma eşitlendiği noktada oluşur.
Doğru yanıt E dir.
34. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede para arzının artmasına yol açmaz?
A)
MB’nin APİ ile tahvil alması
B)
Enflasyon oranın yükselmesi
C)
Piyasa faiz oranın artması
D)
Zorunlu karşılık oranının artması
E)
Reeskont kredisi faiz oranının düşmesi
Bir ülkede para arzının artmasına yol açan etmenler, parasal tabanın artması (MB, parasal
tabanı en çok APİ yoluyla etkiler) ve para çarpanının artmasıdır. Para çarpanını arttıran
13
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
etmenle r ise, nakit tercih oranının azalması, zorunlu karşılık oranının azalması, serbest
rezerv oranının azalması, vadeli mevduat tercih oranının azalmasıdır. Enflasyon oranının
yükselmesi halkın nakit tercih oranını arttıracağı için, para çarpanını düşürür. Doğru yanıt
B dir.
35. Bir ülkede nakit tercih oranını azaltarak, para arzının artmasına yol açan etmenlerden
hangisi yanlıştır?
A)
Piyasa faiz oranının artması
B)
Gelir düzeyinin artması
C)
Kayıtdışı ekonominin azalması
D)
ATM ve kredi kartlarının kullanımının yaygınlaşması
E)
Finansal istikrarsızlık
Finansa l istikrarsızlık nakit tercih oranını azaltmaz, arttırır. Doğru yanıt E dir.
36. Merkez Bankası’nın APİ yoluyla tahvil alması durumunda para arzı ve faiz oranı ile
ilgili aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A)
Para arzı azalır, faiz oranı düşer
B)
Para arzı artar, faiz oranı yükselir
C)
Para arzı değişmez, faiz oranı yükselir
D)
Para arzı artar, faiz oranı düşer
E)
Para arzı azalır, faiz oranı değişmez
MB’nin APİ yoluyla piyasadan tahvil alması piyasadak i para miktarını arttırır. Para arzı
artınca faizler düşer. Doğru yanıt D dir.
37. Klasik iktisat teorisinde Fisher Denklemine göre MV=PY eşitliğinde para arzının (M)
artması aşağıdakilerden hangisinin değişmesine yol açar?
A)
V artar.
B)
P artar
C)
Y artar
14
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
D)
Y azalır
E)
P azalır
eşitliğinde para arzının artması sadece fiyatları arttırır. V ve Y kısa dönemde sabittir.
Doğru yanıt B dir.
38. Keynes’e göre faiz oranı yükseldiğinde tahvil fiyatı ve spekülatif amaçlı para talebi
hakkında ne söylenebilir?
A)
Tahvil fiyatı yükselir, spekülatif amaçlı para talebi azalır
B)
Tahvil fiyatı düşer, spekülatif amaçlı para talebi artar
C)
Tahvil fiyatı düşer ve spekülatif amaçlı para talebi azalır
D)
Tahvil fiyatı yükselir ve spekülatif amaçlı para talebi artar
E)
Tahvil fiyatı değişmez, spekülatif amaçlı para talebi azalır
Faiz oranı yükseldiğinde, tahvilin piyasa fiyatı düşer ve tahvile olan talep artar. Tahvil
talebi arttığında ise spekülatif amaçlı para talebi azalır. Faiz ile para talebi arasındaki ilişki
ters yönlüdür. Faiz o ranı maksimum olduğu zaman spekülatif amaçlı para talebi sıfır olur
çünkü elde para tutmanın maliyeti yüksektir. Kişiler tahvile yatırım yaparlar. Doğru yanıt C
dir.
39. Para talebinin istikrarsız, paranın dolaşım hızının ise sabit olmadığını ve faizden
etkilendiğini öne süren iktisatçı kimdir?
15
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
A)
Friedman
B)
Keynes
C)
Tobin
D)
Adam Smith
E)
Pigou
Keynes, para talebinin faize bağlı olduğundan istikrarsız olduğunu, dolaşım hızının ise
klasiklerin ileri sürdüğü gi bi sabit değil faize bağlı olduğunu ileri sürmüştür. Doğru yanıt B
dir.
40. Spekülatif amaçlı para talebinin yanı sıra işlem ve ihtiyat amaçlı para talebinin de
faizden etkilendiği görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?
A)
Keynes
B)
Friedman
C)
Pigou
D)
Klasikler
E)
Tobin ve Baumal
Tobin ve Baumal birbirlerinden ayrı olarak, Keynes’ten sonra spekülatif amaçlı para
talebinin yanı sıra işlem ve ihtiyat amaçlı para talebinin de faizden etkilendiğini ve bunların
da faizle ters yönlü oldukların ı ileri sürmüşleridir. Diğer farkları da Keynes gibi paranın tek
alternatifinin tahvil olmadığını, diğer finansal araçların da rol oynadığını ve bunların talep
edilmesinde sadece getirinin değil riskinde belirleyici olduğunu ileri sürmüşleridir. Doğru
yanıt E dir.
41. Keynesyen iktisada göre faiz aşağıdakilerden hangisinden vazgeçmenin bedelidir?
A)
Tasarruf
B)
Tüketim
C)
Likidite
D)
Yatırım
E)
İstihdam
Keynesyen iktisada göre, faiz likiditeden vazgeçmenin be delidir. Faizler yükselince elde
para tutmanın maliyeti artar. Doğru yanıt C dir.
16
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
42. Parasal modele göre aşağıdakilerden hangisi döviz kurunun artmasına yol açmaz?
A)
Para çarpanının değerinin artması
B)
Para talebinin azalması
C)
Net dış varlıkların artması
D)
Reel gelirin azalması
E)
Yurtdışı fiyat düzeyinin artması
Parasal mod ele göre kur Burada m, para çarpanı; NDA, MB’nin net iç varlıkları; NFA, MB
net dış varlıkları; k, para talebi; Y, reel gelir; Pf, yurt dışı fiyat düzeyidir. Buna göre yurtdışı
fiyat düzeyinin artması değil azalması halinde kur düşecektir. Doğru yanıt E dir.
43. Fisher faiz kuramına göre nominal faiz oranı % 75, beklenen enflasyon % 35 ise reel
faiz oranı % kaçtır?
A) 40
B) 110
C) 2,14
D) 0,46
E) 35
Fisher faiz formü lü: Reel faiz = nominal faiz- beklenen enflasyon.
Buna göre reel faiz = 0,75 – 0,35 = 0,40’tır. Doğru yanıt A dır.
44. Dolaşımdaki nakit 10, vadesiz mevduat 15, vadeli mevduat 8 ise, aşağıdakilerden
hangisi doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
M1 para arzı = Dolaşım daki nakit+vadesiz mevduattır M2 para arzı = Dolaşımdaki nakit +
vadesiz mevduat + vadeli mevduattır Doğru yanıt C dir.
17
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
45. Merkez Bankası’nın APİ yoluyla tahvil alması halinde MB ve banka bilançosundaki
değişmeler için ne söylenebilir?
A) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para
(bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine
aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar.
B) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para
(bankalar mevduatı kısmi) azalır. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı artar, yine
aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar.
C) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para
(bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine
aktifteki rezervleri (MB mevduatı) azalır.
D) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para
(bankalar mevduatı kısmi) artar. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı artar, yine
aktifteki rezervleri (MB mevduatı) azalır.
E) MB’nin aktifteki net iç varlıkları (menkul kıymet kısmi) ve pasifteki rezerv para
(bankalar mevduatı kısmi) azalır. Bankanın aktifteki menkul kıymet hesabı azalır, yine
aktifteki rezervleri (MB mevduatı) artar.
MB’nin tahvil alması durumunda bankalara para aktarması söz konusudur. Bu durumda
MB’nin menkul kıymet hesa bı ve pasifteki rezerv para artar. Bankalar ise, tahvil sattığı için
aktifteki menkul kıymet hesabı azalır ve yine aktifteki rezervleri artar. Doğru yanıt A dır.
46. Merkez Bankası’nın A Bankasına Reeskont kredisi vermesi durumunda,
aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
A) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı azalır, pasifteki rezerv
hesabı azalır; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı
artar
B) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv hesabı
azalır; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar
C) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv hesabı
artar; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar
18
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
D) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı azalır, pasifteki rezerv
hesabı artar; bankanın aktifindeki rezerv hesabı artar, pasifindeki reeskont kredisi hesabı
artar
E) MB’nin aktifinde net iç varlıklar (reeskont kredisi) hesabı artar, pasifteki rezerv hesabı
artar; bankanın aktifindeki rezerv hesabı azalır, pasifindeki reeskont kredisi hesabı artar
MB’nin A bankasına reeskont kredisi vermesi durumun da, MB’nin bilançosunun
aktifindeki net iç varlıklar kısmındaki bankalara verilen kredi hesabı ve pasifindeki rezerv
hesabı artar. Bankaların ise rezervleri arttığı için aktifteki rezerv hesabı artar ve reeskont
kredisi kullandığı için pasifte reeskont kredisi hesabı artar.
Doğru yanıt C dir.
47. Bankaların serbest rezervlerinin azalmasında (ER) aşağıdakilerden hangisinin etkisi
yanlış verilmiştir?
A)
Faiz oranının artması
B)
Mevduat giriş hızının artması
C)
Finansal istikrarın artması
D)
Reeskont faiz oranının artması
E)
Menkul kıymet faizlerinin artması
Reeskont faiz oranının artması, bankaların serbest rezervle rini arttırır. Faiz oranının
artması, mevduat giriş hızının artması, mevduat çıkış hızının azalması, mevduat giriş-çıkış
belirsizliğinin azalması, finansal istikrarın artması, O/N faiz oranının azalması, reeskont faiz
oranının azalması ve menkul kıymet faizlerinin artması bankaların serbest rezervlerinin
azalmasına yol açar. Doğru yanıt D dir.
48. Aşağıdakilerden hangisi klasik miktar teorisinin yaklaşımlarından biri değildir?
A)
Para talebi faizden etkilenmez
B)
Paranın dolanım hızı sabittir
C)
Para miktarındaki artış üretimi etkiler
19
PARA BANKA COZUMLU 50 SORU
D)
Para sadece işlem amacıyla talep edilir
E)
Ekonomi daima tam istihdam durumundadır.
Miktar teorisine göre , para miktarındaki artış üretimi etkilemez, sadece fiyatlar genel
düzeyini arttırır. Doğru yanıt C dir.
49. Paranın dolaşım hızı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)
Belli bir dönemdeki nominal GSMH’nin para arzına bölünmesiyle bulunur
B)
Akım değişkendir
C)
Klasik miktar teorisine göre kısa dönemde sabittir.
D)
Fiyat artış beklentisi, paranın dolaşım hızını azaltır
E)
Faiz oranlarında düşme, paranın dolaşım hızını azaltır.
Fiyatların artış beklentisi paranın dolaşım hızını azaltmaz tam tersine arttırır. Ayrıca gelirin
artış beklentisi uz un dönemde paranın dolaşım hızını arttıracaktır. Doğru yanıt D dir.
50. Keynesgil görüşe göre faiz aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
A)
Tasarruf ve yatırım
B)
Toplam talep ve toplam arz
C)
Emek arzı ve emek talebi
D)
Para arzı ve para talebi
E)
Fon arzı
Keynesgil görüşe göre piyasa faiz oranı, para arzı ve para ta lebinin eşitlendiği noktada
gerçekleşir. Doğru yanıt D dir.
20
Download