Uploaded by eydefa

Perop Sıvı Tedavisi

advertisement
PEROPERATİF SIVI TEDAVİSİ
• Perioperatif sıvı yönetimi hasta sonuçlarını etkileme potansiyeline
sahip, anesteziyoloji doktorları için temel bir uygulamadır.
• Majör cerrahi önemli morbidite ve mortaliteye nedeni olabilen ciddi
bir fizyolojik hasardır.
• Bir veya daha fazla postoperatif komplikasyon oluşması kısa ve uzun
dönem hayatta kalmayı olumsuz etkiler ve sağlık giderlerini artırır.
• ‘’Optimum perioperatif sonuçları elde etmek için intravasküler volüm
yönetimi önemlidir.’’
• İntravenöz sıvıların bir dizi fizyolojik etkileri vardır ve endikasyonları,
doz aralıkları, uyarılar ve yan etkileri olan ilaçlar olarak kabul
edilmelidir.
• Perioperatif dönemde sıvı ve elektrolit dengesinde bozukluklar çeşitli
olumsuz fizyolojik etkilere yol açabilir.
Peroperatif Sıvı Yönetiminin Amaçları
• Kan hacmini korumak
• Dehidratasyonu önlemek
• Etkin dolaşım hacmini korumak veya geri
yüklemek
• Hasta oral sıvı alabilene kadar yetersiz doku
perfüzyonu önlemek
Doku hipoperfüzyonuna yol açacak yetersiz sıvı ile aşırı sıvının olumsuz etkileri
ve toksisite arasında bir denge oluşturmak.
İNTRASELLÜLER SIVI
Total vücut sıvısının % 60’ ı
Major iyonlar
K+ ve HPO4-2
(Potasyum ve Hidrojen Fosfat)
İNTRASELLÜLER SIVI
K+ intrasellüler ozmotik basıncın en önemli belirleyicisi
İskemi, hipoksi
Na+-K+ ATPaz
aktivitesini bozar
İlerleyici hücre şişmesi
Hücre membranında ATP’ ye bağımlı bir pompa Na+-K+
değişiminden sorumlu
İNTRAVASKÜLER SIVI
Plazma olarak da ifade edilir
Protein (+)
Total vücut sıvısının % 8’ i
Major iyonlar
Na+, Cl(Sodyum – Klor)
İNTERSİTİSYEL SIVI
Total vücut sıvısının % 32’ si
Protein içeriği düşük (2 g/dl)
Major iyonlar
Na+, Cl-
İNTERSİTİSYEL SIVI
Büyük kısmı ekstrasellüler proteoglikanlarla kimyasal
olarak bağlı ve jel yapısında
İntersitisyel sıvı basıncının (-) olduğu düşünülür
ETKİN VOLÜM
Sempatik sistem
Renin-Anjiotensin sistem
Atriyal natriüretik peptid
Vazopressin
Aldosteron
Paratiroid Hormon
Kalsitonin
Prostaglandinler
Dopaminerjik reseptörler
α- adrenerjik reseptörler
Susama mekanizması
Böbreğin intrensek özellikleri
KONTROLÜ ALTINDADIR.
Kristalloid Sıvılar
Glukoz içeren ya da içermeyen düşük molekül ağırlıklı
iyon solüsyonları
Kompartmanlar arasında osmotik basınca göre hızla
dağılırlar
İzotonik Sıvılar
- Ozmolariteleri serum
ozmolaritesine yakın
- Büyük miktarlarda
kristaloidlerin hızlı bir şekilde
uygulanması ile doku ödemi
oluşur.
Hipotonik Sıvılar
Osmolariteleri serum
ozmolaritesinden daha
düşük
Örnek: % 0.45 NaCl
% 5 Dekstroz
Hipertonik Sıvılar
Ozmolariteleri serum
ozmolaritesinden daha
büyüktür.
%5D 1/2 SF
%5D LR
%5D SF
%3 NS
%7,5 NaHCO3
Peroperatif Sıvı Tedavisi
Rutin Per-op Sıvı Tedavisinin amacı:
1.
Bazal sıvı ihtiyacı
2. Hastalıkla ilgili medikasyonlar
3. Anestezik ilaçlar ve teknikler
4. Cerrahi sıvı kayıpları
5. Yeterli O2 alımı
6. Normal elektrolit konsantrasyonu
7. Normoglisemi
• Yeterli O2 alımını sağlamak önemli bir amaç :
• Doku O2 alımı;
Hb konsantrasyonu
O2 basıncı
Organların vasküler direncine
bağlı
• Anestezi indüksiyonu
• Mekanik ventilasyon
• Cerrahi travmaya bağlı stres yanıt
sıvı, elektrolit ve proteinlerde yeniden dağılım
En sık K+, Ca+2, Mg+2 dengesizliklerine rastlanır
*Anestezi indüksiyonu ve cerrahi stres ile
katekolamin, kortizol ve büyüme hormonundaki
değişikliklere bağlı olarak insülin salınımı azalır
ve hiperglisemiye yatkınlık olur
İdame sıvısı olarak Dekstrozlu sıvılar önerilmez
İntravasküler Volümün Değerlendirilmesi
Fizik muayene
Laboratuar ölçümleri
Hemodinamik ölçümler
Fizik Muayene
• Periferik perfüzyon
• Merkez ve cilt ısısının aynı anda izlenmesi
• Transkutan PO2 izlenmesi
Laboratuar
• Htc
• İdrar dansitesi/osmolaritesi
• Serum Na+ artar, BUN/Kreatinin > 10
• İdrar Na+ < 10mEq/L
• AKG’ da metabolik asidoz
• Akciğer grafisi
Hemodinamik Ölçümler
• CVP
• PAP
• PCWP
• TÖE
• Radyoizotopik çalışma
Perioperatif Sıvı Tedavisi
• Normal idame sıvı
• Açlık süresine bağlı sıvı açığı
• Cerrahi sıvı kayıpları
Rutin İdame Sıvılar
70 kg’ lık bir hasta da rutin idame sıvısı için
“4-2-1 kuralı”
0-10 kg: 10x4
40 ml
11-20 kg:10x2
20 ml
21-70 kg:50x1
50 ml
110ml/sa
Preoperatif Kayıplar
İdame sıvısı x açlık süresi
Yerine konmamış eksternal ve 3. boşluk
kayıpları
Operasyonlarda sıvı kaybı
• Küçük op:
2-4 ml/kg/sa: 70 kg
140-280 ml/h
(tonsillektomi / distal ekstremite )
• Orta op:
5-7 ml /kg/sa
350-490 ml/h
(Appendektomi / kolesistektomi)
• Büyük op:
8-10 ml/kg/sa
(majör batın, damar cerrahisi)
560-700 ml/h
İntraoperatif Kayıplar
Aspiratör
Tampon / Kompres
Cerrahi örtüler altında
Evaporasyon
Vücut sıvılarının redistribüsyonu
Kompansatuar İntravasküler Hacim
Genişletilmesi
İntravasküler volüm, anestezinin yol
açtığı kardiyak depresyon ve
vazodilatasyonu kompanse edebilmek için
doyurulmalı
Çoğu genel ve rejyonel anestezikler;
arteryel ve venöz dilatasyonla vasküler
kapasiteyi genişletir
periferal venöz basınç
venöz dönüş , CO
Post-op dönemde anestezikler kesildiğinde
venodilatasyon ve myokardiyal depresyon hızla
sona erer
Özellikle kardiyak ve renal cevabı bozulmuş
hastalarda akut hipervolemi
İntraoperatif Sıvı replasmanında;
Verilecek İV solüsyonun seçiminde cerrahi
girişimin tipi ve tahmini kan kaybı önemli
Minimal kan kaybı ve sıvı yer değişikliklerinde,
idamede kristalloid solüsyonlar tercih
40 yaşında, 60 kg’lık bir beyin tümörü vakası
Operasyo
n Süresi
Saat
İhtiyaç
İdrar
Kanama NG - Diğer
Toplam
Kayıp
Kristalloid
Kolloid
Kan ve-ya Toplam
Kan Ürünü Giden
Denge
CVP
0
09:00
a-4-2-1
kuralı ile
hesap
b-8
saatlik
c- Cerrahi
saha
kaybı
İdrar
sondasına
bakılır.
Aspiratör
Spanç
Cerrahi
alan
Varsa NG
veya dren
gibi başka
kayıplar
Hepsi
toplanır.
Saat
sonunda
verilmesi
gereken
miktar.
Verilen
bu grup
sıvıların
toplamı
Verilen
bu grup
sıvıların
toplamı
Verilen
kan ve
plazma
gibi kan
ürünü
toplamı
Verilen
sıvıların
tamamını
n toplamı
Verilmesi
gerekenle
verdiğimi
z miktar
arasındaki
fark
Varsa
santral
kataterde
n yapılan
ölçüm
1
10:00
a-100
b-400
c-180
120
200
-
1000
600
-
-
600
-400
+8 mmHg
240
300
-
1700
1200
-
-
1200
-500
+7 mmHg
360
400
-
2400
2000
-
-
2000
-400
+9 mmHg
480
500
-
3000
2500
-
-
2500
-500
+8 mmHg
680
2
11:00
a-100
b-200
c-180
1160
3
12:00
a-100
b-200
c-180
1640
4 ve
sonrası
13:00 ve
sonrası
a-100
c-180
1920
SONUÇ OLARAK;
Perop sıvı tedavisi hastaya özgü
olmalıdır
Download