maddenin ısı etkisiyle değişimi 4-5 (2)

advertisement
MADDENĠN ISI ETKĠSĠYLE
DEĞĠġĠMĠ
ISINMA VE SOĞUMA
 Isının maddeler üzerindeki en belirgin
etkisi ISINMA VE SOĞUMAdır.
 Isınan maddelerin sıcaklığı artar,
soğuyan maddelerin sıcaklığı azalır.
 Yazın elektrik ve telefon telleri sarkar,
kıĢın ise gerginleĢir. Bunun nedeni tellerin
ısınması ve soğumasıdır.
ısınma
---------->
< ----------
soğuma
HAL DEĞĠġĠMĠ




,Erime,
Donma,
BuharlaĢma,
Kaynama,
 YoğuĢma,
 ERĠME:Katı bir maddenin ısı alarak
sıvı hale gelmesine erime denir.
KATI
SIVI
ISI ALIR
 DONMA:Sıvı bir maddenin ısı
vererek katı hale gelmesine donma
denir.
SIVI
KATI
ISI VERĠR
SU
 BUHARLAġMA:Sıvı bir maddenin ısı
enerjisi alarak gaz haline gelmesine
buharlaĢma denir.
SIVI
GAZ
ISI ALIR
BUHAR
BuharlaĢma hızı:
Sıcaklık artıĢıyla,
Rüzgarla,
Havadaki nemin
azalması ve
 Sıvı yüzeyinin
geniĢlemesiyle
artar.




 YOĞUġMA:Gaz
halindeki bir
maddenin ısı
kaybederek sıvı
hale gelmesine
yoğuĢma denir. Su
buharının, su
damlacıklarına
dönüĢmesi.
 YoğunlaĢma da
buharlaĢma gibi her
sıcaklıkta olur.
 KAYNAMA: Sıvı
belirli bir sıcaklığa
ulaĢınca yüzeye
doğru kabarcıklar
oluĢur. Sıvının her
tarafından
buharlaĢma
baĢlar. Sıcaklık
sabit kalır.Ve
kaynama olayı
baĢlar.
BOZUNMA
 Doğada bazı katı maddeler ısı etkisiyle
sıvı hale geçebilirken, bazı maddeler
geçemezler. Örneğin Ģeker, tuz, un gibi
maddeler ısıtıldığında farklı bir maddeye
dönüĢür. Bu olaya bozunma denir. Bir tüp
içine koyduğumuz Ģeker ispirto ocağında
ısıttığımızda bozulma olayını
gözlemleyebiliriz.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards