Maddenin Halleri - Pınar Erduvan E

advertisement
Pınar Erduvan 4-B
 Maddenin, atomları arasındaki boşluğun
en az olduğu halidir. "Katı" olarak
adlandırılan bu haldeki
maddelerin kütlesi, hacmi ve şekli
belirlidir. Bir dış etkiye maruz
kalmadıkça değişmez. Sıvıların aksine
katılar akışkan değildir. Fiziksel yollarla,
diğer üç hal
olan sıvı, gaz ve plazmaya dönüştürülebi
lirler. Altın demir gibi madenler katı
maddelere örnektir. Ayrıca katı
maddeler atomlarının en yavaş hareket
edebildiği haldir.
 (Masa,saat,tahta,taş,demir,bardak,
altın,buz.vb.)
• Katı hali, maddenin en düzenli
halidir.
• Katıları oluşturan tanecikler
arasındaki boşluklar yok denecek
kadar azdır.
• Katı tanecikleri arasındaki çekim
kuvveti çok fazladır.
• Katıların belirli bir şekli ve belirli
bir hacmi vardır.
• Katılar sıkıştırılamaz
 Sıvı, maddenin ana hallerinden
biridir. Sıvılar, belli bir şekli olmayan
maddelerdir, içine konuldukları
kabın şeklini alırlar, akışkandırlar.
Sıvı molekülleri, sıvı hacmi içinde
serbest hareket ederler, fakat
partiküllerin ortak çekim kabiliyeti,
hacmin izin verdiği ölçüdedir. Sıvılar
sıkıştırılamazlar.

(Su,zeytinyağı,benzin,süt,kolonya,gazyağı..vb.)
• Sıvılar, katılara göre daha düzensizdir.
• Sıvıları oluşturan tanecikler arasındaki
boşluklar, katılara göre biraz fazladır.
• Sıvı tanecikleri arasındaki çekim kuvveti,
katılardakine göre daha azdır.
• Sıvıların belirli bir şekli yoktur. Bulundukları
kabın şeklini alırlar.
• Sıvıların belirli bir hacmi vardır.
• Sıvılar, akışkandır.
• Sıvılar çok az sıkıştırılabilir.Sıkıştırılamaz kabul
edilir.
 Maddenin 4 halinden biridir.(katı, sıvı, gaz
ve plazma) Bu haldeyken maddenin
yoğunluğu çok az, akışkanlığı son derece
fazladır. Gaz halindeki maddelerin belirli bir
şekli ve hacmi yoktur. Katı bir madde ısıtıldığı
zaman, katı halden sıvı, sıvı halden de gaz
haline geçer.

(Hava,oksijen,likitgaz,su
buharı,doğalgaz…vb
• Gaz hali, maddenin en düzensiz halidir.
• Gazları oluşturan tanecikler arasındaki
boşluklar çok fazladır.
• Gazları oluşturan tanecikler arasındaki
çekim kuvveti çok azdır.
• Gazların belirli bir şekli yoktur.
Bulundukları kabın şeklini alırlar.
• Gazların belirli bir hacmi yoktur.
Bulundukları kabın hacmini alırlar.
• Gazlar, uçucudur.Bulundukları ortama
yayılır.
• Gazlar rahatlıkla sıkıştırılabilir
Download