KUDUZ HASTALIĞI KLİNİK YAKLAŞIM Ş

advertisement
KUDUZ HASTALIĞI
KLİNİK YAKLAŞIM
Ş
Dr. Çiğdem
ğd
ATAMAN HATİPOĞLU
İ Ğ
S. B. ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
KLİNİĞİ
Ğ
KUDUZ HASTALIĞI
„
„
„
„
„
Etken: Rabies virüs (“öfke, çılgınlık”)
Klinik tablo: Ensefalomyelit
Sonuç: Ölüm
Gelişmekte olan ülkelerde mortaliteye en sık
neden olan viral etkenlerden biridir.
biridir
Her yıl kuduz nedeni ile 100.000
100 000 civarında kişi
ölmekte ve her yıl 4 milyon kişiye temas sonrası
proflaksi verilmektedir.
Kuduz Şüpheli Isırık Görülme ve Kuduz Mortalite Hızları, 1977
1977--2004
Şüpheli Isırık Görülme
Hızı (1/100000)
Kuduz Mortalite
((1/1 000 000))
200
1,4
180
1,2
160
140
1
120
0,8
100
0,6
80
60
0,4
40
0,2
20
2003
2001
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
1983
1981
1979
1977
1975
0
1973
0
Rabies virüsvirüs-1
„
„
„
„
Rhabdoviridae
f il
familyası,
Lyssavirüs
L
iü
grubu, serotipserotip-1
Zarflı, mermi şeklinde,
RNA vürüsü
Sokak vürüsü
Sabit virüs
Rabies virüsvirüs-2
„
Dayanıklı bir virüs
„ 37º C de 4
4--5 gün
„ Oda ısısında 1
1--1.5 ayy
„ 4º C de uzun süre
„ Dondurularak veya liyofilize edilerek yıllarca
canlı kalır
„ Formalin,
F
li fenol,
f
l civa,
i
biklorid,
bikl id dezenfektanlara
d
f kt l
„ Güneş ışınlarına, ısıya ve kuruluğa duyarlıdır.
Rezervuar
„
„
„
Evcil hayvanlar: Köpek,
kedi,
kedi sığır,
sığır koyun
koyun, keçi,
keçi at
Vahşi hayvanlar: Kurt,
çakal tilki
çakal,
tilki, kokarca,
kokarca
gelincik
Fare, sincap, sıçan,
hamster,, kobayy ve tavşan
ş
ısırıklarında insana kuduz
geçişi gösterilmemiştir.
Bulaşma süresi
„
„
Semptomlar
başlamadan 3
3--7 gün
önce başlar.
Hastalık belirtileri
olduğu sürece devam
eder.
Bulaşma yolları
„
„
„
„
„
Isırık, tırmalama
A k yara, kkesii ve müköz
Açık
ükö membranların
b l
tükürük,
tükü ük
salya ve nöral doku ile teması
İ h l
İnhalasyon
Kornea transplantasyonu
Kuduz bir hayvanı beslemek, kanı, idrarı ve
feçesi ile temas etmek, pişmiş et ve sütünü
yemek risk oluşturmaz.
Patogenez
Patogenez--1
„
„
„
„
Nörotropik bir virüs
Isırma ile inokülasyon
Kas hücresinde
çoğalma
Sensorial sinirler
aracılığı ile sinir
sistemine giriş
Patogenez
Patogenez--2
„
„
„
PSS’den retrograt olarak MSS’ne ulaşma
MSS’nde çoğalma ve yayılım (yara yerinde
ağrı parestezi,
ağrı,
parestezi progressif myelit
myelit, ensefalit)
Periferik sinirler yolu ile tüm vücuda
yayılım
l (kli
(klinik
ik belirtiler)
b li il )
Klinik
„
„
„
„
„
İnkübasyon dönemi
Prodromal dönem
Akut nörolojik dönem
Koma dönemi
Ölüm
Klinik tablotablo-1
1. İnkübasyon dönemi:
„
„
„
„
„
„
„
„
3-8 haftadır. Hiçbir semptom yoktur.
Alınan virüs miktarı, virülansı
Konağın immünitesi
Yaranın MSS’ne uzaklığı
Yaralanma bölgesinde sinir dokusunun sıklığı
Konağın yaşı
Yaranın büyüklüğü
Isırılan yerde koruyucu materyal bulunması
Klinik tablotablo-2
2. Prodromal dönem:
„
„
„
„
„
Halsizlik, iştahsızlık, başağrısı, boğaz ağrısı, kırıklık,
ateş, bulantı
% 5050-80 hastada
h t d ısırılma
l
bölgesinde
böl
i d ve o bölgenin
böl
i
iletimini sağlayan periferal sinir trasesinde hiperestezi,
parestezi anestezi
parestezi,
% 40 hastada kaşıntı
Huy değişiklikleri,
değişiklikleri konsantrasyon bozuklukları,
bozuklukları sinirlilik
Görsel ve koku hallüsinasyonları
Klinik tablotablo-3
3. Akut nörolojik dönem:
„ Kızgın (furious) kuduz
„ Paralitik (
(sakin)) kuduz
Klinik tablotablo-4
„
Kızgın (furious) kuduz:
Asıl tutulan bölge: Beyin
„ Hiperaktivite, ajitasyon, hallüsinasyonlar,
oryantasyon
t
ve d
davranış bozuklukları
b
kl kl
„ Sakinlik ve hiperirritabilite dönemleri
„ Hipertermi, taşikardi,
k d hipertansiyon,
h
hipersalivasyon
„ Hidrofobi,
Hid f bi fotofobi,
f t f bi aerofobi
f bi
„ Kaslarda tonik klonik kasılmalar, fokal veya
jeneralize konvülsiyonlar
„
Klinik tablotablo-5
„
Paralitik (sakin) kuduz:
„ Asıl tutulan bölge: Medulla spinalis
„ % 20 hastada p
primer olarak paralitik
p
başlar
ş
„ Isırılma bölgesinde paralizi belirgindir
„ Spazmatik kas kontraksiyonları yoktur
„ Ajitasyon, konfüzyon minimaldir
„ Yaygın, simetrik, flask paralizi görülebilir.
Klinik tablotablo-6
4. Koma dönemi:
„
„
„
„
40-42 ºC
40C’ye
ye ulaşan ateş ve solunum güçlüğü gözlenir.
gözlenir
Periferik kollaps ve koma gelişir.
Şuur kaybolur.
Ş
y
Fatal komplikasyonlar ortaya çıkar.
Klinik tablotablo-7
5. Ölüm:
„ Klasik tablo geliştikten sonra kendi haline
bırakılan vakalar birkaçç g
gün içinde
ç
ölürler.
„ Ölüm hipoksi, kalp durması, aritmi, serebral
ödem ve hipotansiyon sonucu gelişir.
„ Yaşam süresi agresif yoğun bakımla
uzatılabilir.
uzatılabilir
Literatürden kuduz olguları
„
„
İnfluenza benzeri bulgular, anormal davranışlar,
myokardit bulguları
J Infect 1988: 17; 155
155--8
Dispne,
sp e, myalji,
ya j , da
davranış
a ş bo
bozukluğu
u uğu
Rev Inst Med Trop Sao Paulo 1997: 39; 175175-6
„
„
Ateş omuz ağrısı,
Ateş,
ağrısı subkutanöz amfizem,
amfizem yutkunma
Med J Aust 1992: 156; 651
651--4
güçlüğü, ajitasyon
Ateş, yutma güçlüğü, pnömomediastinum
BMC Infect Dis 2005: 5;; 92
Tanı--1
Tanı
„
„
Klinik tanı
Laboratuvar tanı:
„ Histopatolojik inceleme
„ Virüs kültürü
„ Serolojik testler
„ MNT
„ RFFIT
„ Virüs
Vi ü antijenlerinin
tij l i i araştırılması
t l
„ Floresan antikor tekniği
„ ELİSA
„ PCR
„ Deneme hayvanı
h
inokülasyonu
k l
Tanı--2
Tanı
„
Histopatolojik inceleme
„
Şüpheli beyin dokusunda Negri cisimcikleri
aranır.
Tanı--3
Tanı
„
Floresan antikor tekniği (FAT)
„
„
Beyin dokusu veya tükürük bezi, kornea, saçlı
deriden hazırlanan p
preparatlarda
p
floresan
boya ile işaretli antikorlar yardımı ile viral
antijen
j aranır.
Doğruluk ve hızlılık
Tanı--4
Tanı
„
Deneme hayvanı inokülasyonu
„
„
„
Histopatolojik inceleme ve FAT ile negatif
bulunan olgularda
g
en güvenilir
g
yöntem
y
Deneme hayvanına intraserebral inokülasyon
Beyinde Negri cisimcikleri ve FAT ile viral
antijenler
Ayırıcı tanı
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
Diğer viral ensefalitler
P li
Poliomyelit
lit
Gullian Barre Sendromu
Transvers myelit
Tetanoz
Kuduz histerisi veya psikozu
Postvaksinal ensefalomyelit
İntrakraniyal yer kaplayan oluşumlar
Serebrovasküler olaylar
Epilepsi
Atropin benzeri madde intoksikasyonları
Teşekkürler…
Download