Camiler ve Din Görevlilerimiz

advertisement
BASEL FETİH CAMİİ DİN GÖREVLİSİ
İBRAHIM EVLİYAOĞLU
CAMİLERİMİZ VE DİN GÖREVLİLERİMİZ


Yaşamın başlangıcıyla beraber Dinlerin başlangıcı
gerçekleşmiştir. Yüce Allah yaratmış olduğu kulları için
dünyada ve ahirette mutluluğa erecekleri, kendi
akıllarıyla doğru ve yanlışları bulabilecekleri ilahi
dinler göndermiştir.
İnsanların topluca ibadet etmeleri gereken yerler tarih
sahnesinde yerini alan bütün dinlerde mevcuttur.



Mabetler insanların en vazgeçilmez kutsal mekanları
olarak göze çarpmaktadır.
Her bir yerleşim alanının temelinde mabet mevcuttur.
Müntesibi olmakla şeref duyduğumuz, Yüce Allah’ın
kullarına göndermiş olduğu son din İslam Dininde
bulunan mabetler ilk dönemlerde mescit olarak
zikredilmiş, günümüzde ise bu mabetler hem “mescit”
hem de “cami” olarak ifade edilmektedir.
Camiler İslamiyet’in açık mührüdür.

İslam’ın temel kurumlarından biri olan cami İslam
düşüncesinin gelişmesinde, dinin yayılmasında ve
gelişmesinde son derece önemli rol oynamıştır.
Cami, İslam’ın en büyük sembollerinden biridir. Bir
beldenin Müslüman cemiyeti olduğu, hemen orada
yükselmiş olan camilerden ve minarelerden anlaşılır.
İnsanlar için ilk kurulan mabed hakkında Allah-u
Teala Kur’an-ı Kerimde şöyle bildirmektedir.
َ ‫اركا ً َو ُهدًى ِل ْلعَالَ ِم‬
 ‫ين‬
ٍ ‫ِإ َّن أ َ َّو َل بَ ْي‬
ِ َّ‫ت ُو ِض َع ِللن‬
َ َ‫اس لَلَّ ِذي ِببَكَّةَ ُمب‬
“Şüphesiz, insanlar için kurulan ilk ibadet evi
elbette Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet
kaynağı olarak kurulan Kâ’be’dir.” Al-i İmran, 3/96

el-Mescidu'l-Harâm"

Peygamber Efendimiz bir hadislerinde kendisine
sorulan bir soru üzerine ilk bina edilen mescidin
"el-Mescidu'l-Harâm" olduğunu cevap olarak
vermiştir. Buhari
Caminin Önemi


Peygamber Efendimizin şehirleşme
planında ilk temel unsur mescit
olmuştur. İnsanların bir araya
geldikleri, eğitimin yapıldığı, istişare
edilmek suretiyle önemli kararların
alındığı yer haline gelmiştir mescid-i
nebevi.
Sosyal hayatın daha düzgün bir
şekilde devam edebilmesi için en
temel unsurların başında hep
mescitler ön planda tutulmuştur.
Kur’an-ı Kerimde Yüce Allah(cc):
ٍ ‫فِي بُيُو‬
‫صا ِل‬
‫ت أ َ ِذ َن ه‬
َ ُ‫اَّللُ أَن ت ُ ْرفَ َع َويُ ْذ َك َر فِي َها ا ْس ُمهُ ي‬
َ ‫س ِب ُح لَهُ فِي َها ِب ْالغُد ُِو َو ْاْل‬
ِ ‫عن ِذ ْك ِر ه‬
‫ص ََلةِ َو ِإيتَاء‬
‫اَّلل َو ِإقَ ِام ال ه‬
َ ‫ارة ٌ َو ََّل بَ ْي ٌع‬
َ ‫{} ِر َجا ٌل هَّل ت ُ ْل ِهي ِه ْم تِ َج‬
‫ه‬
}{ ‫ار‬
َ ُ‫الز َكا ِة يَخَاف‬
ُ ُ‫ب ِفي ِه ْالقُل‬
ُ ‫ون يَ ْوما ً تَتَقَله‬
ُ ‫ص‬
َ ‫وب َو ْاْ َ ْب‬
”Allah’ın, yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına
izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alış verişin
kendilerini, Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan, zekatı
vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar buralarda
sabah akşam O’nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve
gözlerin dikilip kalacağı bir günden korkarlar.”[5]
Caminin Önemi
Camiler insanları sadece bedenen
birleştiren yerler değildir. Aynı şekilde
ruhları birleştiren, maneviyatı
sağlamlaştıran, birlik ve beraberliğe katkı
sağlayan mekanlardır.
Zengin fakir ayrımı, amir memur, işçi
işveren ayrımı yoktur camilerde.
Aynı safta omuz omuza bir araya gelen
insanlar kendilerinde bulunan sıfatları bir
tarafa bırakarak aynı Rabbe yönelmek,
aynı kıbleye doğru bir duruş sergilemek
üzere camide bir araya gelirler.
Camiler Allah’ın evleri, oraya gelenler ise
ev sahibi olan Allah’ın (c.c.) misafirleridir.

Nitekim insanlar için ilk
kurulan Mabedin adı
Beytullah (Allah’ın evi)’tır.
Bu sebeple Yüce Allah’ın
evlerine yardım edenler, imar
edenler, bakımını üstlenenler,
ihtiyaçlarını karşılayanlar
Allah’a iman ettiklerini
ortaya koymaktadırlar.
Mescidler bir İslâm şiarıdır.




Birlik ve beraberliğin sembolüdür.
Zaman zaman mutlu ve sevinçli
günlerin bazen acı ve üzüntülü
günlerin paylaşıldığı yerler, bazen
de kültürel etkinliklerin ifâ edildiği
merkezlerdir.
Millî ve dinî kimliğimizin
gelişiminde çok önem arz eder.
Bu yönüyle de geleceğimizin
teminatı konumundadır.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerimde:

‫صالَةَ َوآتَى‬
ِ ‫اّلل َم ْن آ َم َن ِب‬
ِ َ‫اجد‬
َّ ‫اآلخ ِر َوأَقَا َم ال‬
ِ ‫اّلل َوا ْليَ ْو ِم‬
َ ‫ِإنَّ َما يَ ْع ُم ُر َم‬
ِ ‫س‬
َّ
َ ‫سى أ ُ ْولَـئِ َك أَن يَكُونُواْ ِم َن ا ْل ُم ْهت َ ِد‬
‫ين‬
َ َ‫اّلل فَع‬
َ ‫الز َكاةَ َولَ ْم يَ ْخ‬
َ َّ‫ش ِإال‬
“Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve
ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru
kılan, zekâtı veren ve Allah’tan
başkasından korkmayan kimseler imar
eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan
olmaları umulur.”
Camiler Müminlerin birer eğitim
yuvalarıdır.

Daha ilk dönemde başlayan
bu eğitim ve öğretim
günümüzde de her hafta
gerçekleştirilen Cuma
vaazlarıyla, Cuma gününde
okunan hutbeler ile toplum ve
fert hayatını ilgilendiren
konulara yer verilmektedir.
Camilerde….

Müminlere her türlü
kötülüklerden uzak
durmalarının yanında;
her türlü iyilik ve
güzellikler, insan
sevgisi, vatan, bayrak,
ezan, Kur'an sevgisi,
ana-babaya saygı,
büyüklere hürmet,
küçüklere sevgi vaaz
ve hutbelerde dile
getirilmektedir.

Camilerde nasıl davranmamız
gerektiğini madde başlıkları
halinde ayetler ışığında sizlerle
paylaşmak isterim.
Camilerde sadece ve sadece
Allah’a ibadet edilir.
Kur’an-ı kerimde şöyle
buyrulmaktadır.
ً ‫اّلل أ َ ََحدا‬
ِ َّ ‫ّلل فَ َال ت َ ْدوُوا َم َع‬
ِ َّ ِ َ‫اجد‬
َ ‫َوأ َ َّن ا ْل َم‬
ِ ‫س‬
“ Şüphesiz mescitler,
Allah’ındır. O halde, Allah ile
birlikte hiç kimseye kulluk
etmeyin.”
Camilere giderken en temiz elbisemizi giymeye özen
göstermeliyiz. İnsanları rahatsız edici her türlü şeylerden uzak
durmalıyız.
Kur’an-ı Kerimde Yüce Rabbimiz şöyle
buyurmaktadır.
‫س ِج ٍد‬
ْ ‫يَا بَنِي آدَ َم ُخذُواْ ِزينَت َ ُك ْم ِوندَ ك ُِل َم‬
“Ey Ademoğulları! Her mescitde ziynetinizi takının
(güzel ve temiz giyinin).

Camiler hayatın merkezi olacak:
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hayata geçirilen
uygulamayla imamlar sadece namaz
kıldırmayacak,Camileri vatandaşın sıkıntılarını attığı,
dertlerini, kederlerini anlatabileceği, dini eğitim alabileceği
merkezler haline getirecek.
Bulundukları mahallenin sorunlarını dinleyecek, onları acı
ve tatlı günlerinde yalnız bırakmayacak.
"Caminin hayatının kalbi haline gelmelidir.

Nasıl bünyede kalp
arıza gösterirse
bünye arızalı oluyor,
cami de gerçek
anlamda işlevini
göremezse toplum
zarar görer.
Caminin hayatın kalbi
durumunda olmalıdır.

Cami tüm üniteleriyle ibadethane
dışında hanım kardeşlerimizin
rahatlıkla hatta çocuklarıyla beş
vakit ve Cuma namazlarını
kılabileceklerini cami fiziki olarak bu
şekle dönüştürme konusunda bir
takım çalışmalar var.
Dershanesinden, oturma salonlarına
konferans salonlarına kadar
konjöktüre göre, metropol şehirde
cami çok aktif işlev görmesi
gerekiyor.
ALLAH MEMLEKETİMİZDEN EZAN SESLERİNİ
SUSTURTMASIN
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN
AMİN
Download