Çevre Riskleri Belirleme PR

advertisement
………………
……
1.0
ÇEVRE BOYUTLARININ
BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ
Doküman No
P.16
Revizyon No
00
Yayın Tarihi
………………
…………
Sayfa No
1/3
AMAÇ
Bu prosedürün amacı, işletmemizde kurulan ISO 9001, ISO 14001 Yönetim
Sistemleri gereğince, Firmamızın çevre boyutlarının ve bunların etkilerini
belirlemektir.
2.0
KAPSAM
Bu prosedür, Firmamızın tüm faaliyet, hizmetlerini kapsar.
3.0
SORUMLULUK
3.1
KALİTE YÖNETİCİSİ : Firmamız faliyetlerinin çevre boyutları ve çevre etkilerini
belirlemek, Risklerini tespit etmek, bunları dökümante etmek ve duyurmaktan
sorumludur
4.0
TANIMLAR
4.1
Çevre Boyutları : Firmamız faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin çevre
ile etkileşime giren unsurlarıdır.
4.2
Çevre Etkileri:
Firmamızın faaliyet, ürün ve hizmetleri
çevrede kısmen veya tamamen ortaya çıkan her türlü değişikliktir.
5.0
UYGULAMALAR
5.1
Kalite Yöneticisi başkanlığında diğer bölümlerden birer temsilci ile toplantı
yapılarak bu toplantıda Firmamızın çevre boyutları/ riskleri değerlendirilir. İş
riskeri tablosu hazırlanır (F.23)
5.2
Bu toplantıda çevre boyutları ve faaliyetlerin çevre etkilerini belirlemek ve
risklerinin tespit edilmesi amacıyla değerlendirilerin yapılması sağlanır. Çevre
Boyutları/ Riskleri Çevre/ Etki Analiz Formu (F.22) ’nda tanımlanmıştır.
Hazırlayan
Kalite Yöneticisi
Onay
Genel Müdür
dolayısıyla
………………
……
ÇEVRE BOYUTLARININ
BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ
Şiddet
Sıklık
Puanı Açıklaması
Puanı
Etkisi yok (insan sağlığına
1
ve çevreye olumsuz bir 1
etkisi yok
2
Etkisi az şiddetli
Doküman No
P.16
Revizyon No
00
Yayın Tarihi
………………
…………
Sayfa No
2/3
Açıklaması
Yok (meydana gelme ihtimali yok)
2
Seyrek (ayda 1
meydana geliyor)
3
Sık (ayda 1 kereden
meydana geliyor.)
3
Etkisi orta derecede şiddetli
4
Etkisi
şiddetli
(insan
sağlığına ve çevreye büyük 4
zarar verebilir.)
kereden
az
fazla
Sürekli (sürekli olarak meydana
geliyor. )
Puan = Şiddet x Sıklık
5.3
Her bir faaliyet için yukarıda bulunan faktörler kullanılarak bir etki puanı
bulunarak Çevre/ Etki Analiz Formu (F.22) na yazılır. Şiddet puanı verilirken,
eğer etki ile ilgili tehlikeli veya radyoaktif atık oluşturuyorsa ve yönetmelikle
sınırlanan bir faaliyet ise 3 puandan aşağı puan verilemez.
Kalite Yöneticisi, belirlenen önemli çevre boyutlarını/ riklerini çevre/ amaç ve
hedeflerini oluşturulurken dikkate alınmasını
sağlamak amacıyla durumu
Yönetim Temsilcisine bildirmekle sorumludur.
5.4
Yönetim, firmanın sahip olduğu çevre boyutlarını/ risklerini yönetimin gözden
geçirme toplantısından önce değerlendirir.
Firmanın çevre/ performansını etkileyecek değişiklikler (mevzuat, kullanılan ham
madde değişimi, teknolojik gelişmeler ve yeni bir ürün geliştirildiğinde)
doğrultusunda yeni bir çalışma yapılarak çevre/ boyutları gözden geçirilerek
revize edilip edilmeyeceğine karar verilir.
5.5
Kalite Yöneticisi, bu bilgileri, yılda en az bir kez yönetimin gözden geçirerek
mevcut durumu yansıtacak şekilde günceller.
Hazırlayan
Kalite Yöneticisi
Onay
Genel Müdür
………………
……
ÇEVRE BOYUTLARININ
BELİRLENMESİ PROSEDÜRÜ
Doküman No
P.16
Revizyon No
00
Yayın Tarihi
………………
…………
Sayfa No
3/3
5.6
Hizmet sunumu sırasında çevre/ ile etkisine giren proseslerin girdi ve çıktıları iş
akış şemaları ile belirlenmektedir.
5.7
Yeni bir hizmet devreye alınmadan önce Çevre/ Etki analizi gözden geçirilerek
gerekirse revize edilerek riskler kontrol edilir.
5.8
Fabrika ve idari bina için çevre/ etkileri ayrı ayrı değerlendirilerek, hem ofis hem
de çalışma alanları, fabrika için en yüksek öneme sahip olan etki hedef olarak
belirlenir.
6.0
İLGİLİ BELGELER / KAYITLAR
F.22 Çevre/ Risk Analiz Formu
F
Hazırlayan
Kalite Yöneticisi
Onay
Genel Müdür
Download