3. Sınıf Hak ve Sorumluluklarımız Sunusu

advertisement
Bütün insanlar
doğdukları andan
itibaren bazı
özgürlüklere ve haklara
sahiptirler.
Bunların en önemlisi yaşama hakkıdır.
Ayrıca, barınma sağlık, beslenme,
eğitim gibi hakları vardır.
Bu haklar, İnsan
Hakları
Bildirgesi'nde
yer almıştır
İnsanların özgürce
düşünmeleri, din ve vicdan
hürriyetleri de bu bildirgede
güvence altına alınmıştır.
Yurdumuzda, insan hak ve
hürriyetleri Cumhuriyetin
ilanından sonra kazanılmıştır.
Çünkü Atatürk, insan hak ve
hürriyetlerine büyük önem verirdi.
Türk Milleti, Atatürk'ün
önderliğinde birçok hak ve
hürriyete kavuşmuştur. Bunlardan
bazıları; Haberleşme hürriyeti, Basın
hürriyeti, çalışma hakkı ve düşünme
hürriyetidir.
Cumhuriyetle birlikte çocuklara da çeşitli haklar
verilmiştir.Bunlar; eğitim,sağlık, beslenme ve korunma
haklarıdır.Çocuklara verilen haklar, Çocuk Hakları
Sözleşmesi
ve anayasamızla güvence altına alınmıştır. Bu
nedenle çocuklar ağır işlerde ve sağlıksız
ortamlarda çalıştırılmaz. Eğitim hakları
engellenemez.
Anayasamızda, insanlara birçok hak
verilmiştir. İstediği yerde yaşamak,
özgürce düşünmek, istediği okulda
öğrenim yapmak bunlardan
bazılarıdır.
Bu haklarımızı kullanırken yasalara uymalıyız.
Düşüncelerimizi özgürce açıklamalıyız. Bütün insanların
yaşama hakkına saygılı olmalıyız.
Gelenek ve görenekler, toplum
içerisinde insanları birbirine
yaklaştırır. Dayanışmayı güçlendirir.
Her ulusun gelenek ve görenekleri birbirinden farklıdır.
Bayram, düğün, giyim, konuk ve asker uğurlama
geleneklerimiz yörelere göre değişir. Farklı gelenek ve
göreneklere saygı duymalıyız.
Birlikte yaşayan insanlar sürekli dayanışma içinde
olurlar.Dayanışma, toplumu oluşturan insanlar arasındaki
yardımlaşmadır. Buna en güzel örnek, ailedir.
Anne ve baba birlikte çalışarak ailenin temel
gereksinimlerini karşılar. Evin işlerini birlikte yaparlar.
Çocuklar da kendilerine düşen görevi severek yaparlar.
Birbirine yardımcı olurlar.
Eğitim ve öğretimin aksamadan yürütülmesi için okulda da iş bölümü
yapılır. Müdür okulu yönetir. Öğretmenler, öğrencileri yetiştirir.
Hizmetliler okulun temizliğini ve diğer işlerini yapar. Öğrenciler
derslerinde başarılı olmak için çalışırlar.
Dayanışma ve iş bölümü oyunda da olmalıdır. Oyun
oynarken oyun kurallarına uymalıyız. Birbirimizle saygı
sevgi içerisinde olmalıyız.
Download