Veri: Kapsam, Dönem ve Zamanlama The Data: Coverage

advertisement
Veri: Kapsam, Dönem ve Zamanlama
The Data: Coverage, Periodicity and Timeliness
Türkçe
Kapsam
(veri karakteristikleri)
–Coverage
(data characteristics)
English
İntihar: Kişinin psişik tabakalarında meydana gelen Suicide: Suicide is a method of killing of oneself knowingly
bir iç çatışma sonucunda, kendi kendini, bilerek ve and willingly as a result of psychological conflict.
isteyerek öldürme şeklidir.
Yaş: İntihar eden kişinin bitirmiş olduğu yaştır.
Age: Completed age of person who commits suicide.
Coğrafi kapsam: Türkiye geneli olup, veriler Geographical coverage: The whole Turkey and data are
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre published by Statistical Regions.
yayımlanmaktadır.
Verinin kapsamı: Türkiye’de ikamet edip belli bir yıl Data coverage: Persons who residing in Turkey before
içinde intihar eden kişilerdir.
committing suicide in a certain year.
İdari kayıt birimi: Ölümle sonuçlanan intihar olayı
Administrative records unit: Suicide event resulted death
Verinin kaynağı: İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel
Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, Adalet
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,
Genelkurmay Başkanlığı, TÜİK Ölüm Nedeni
Verisidir.
Data source: The Ministry of Interior General Directorate of
Security and General Command of Gendarmerie, the
Ministry of Justice General Directorate of Prisons and
Detention Houses, Presidency of General Staff and
TurkStat Causes of Death Data.
Dönem – Periodicity
Zaman kapsamı: Veri, 1974 yılı ve sonrası için Time coverage: Data are available from 1974 onwards.
mevcuttur.
Yıllık
Annual
Zamanlılık–
Timeliness
Referans dönem ile
arasındaki süre 6 aydır.
verinin
yayımlanması
The delay between reference
dissemination is 6 months.
period
and
data
Kamuoyunun Bilgiye Ulaşması
Access by the Public
Türkçe
Yayımlama –
Advance
dissemination of
release calendar
English
Ölüm istatistikleri haber bülteninin yayımlanma The calendar of dissemination of death statistics press
tarihi, önceden Ulusal Veri Yayımlama Takviminde release is announced to the public in advance.
kamuoyuna duyurulmaktadır.
Ölüm istatistiklerine ait haber bülteni yıllık olarak News release related with death statistics is published
takip
eden
yılın
Haziran
ayında
(t+6) annually in June of the following year (t +6).
yayımlanmaktadır.
İlgililere eş zamanlı
yayın dağıtma –
Simultaneous release
to all interested
parties
Veriler
tüm
ilgililere
dağıtılmaktadır.
eş
zamanlı
olarak The data is clarified simultaneously to all interested parties.
Bütünlük
(uygulama ve yöntemlerin şeffaflığı)
Integrity
(transparency of practices and procedures)
Resmi istatistiklerin
üretilmesine ilişkin
dönem, koşullar ve
gizlilik - Dissemination
of terms and
conditions under
which official
statistics are
produced, including
those relating to the
confidentiality of
individually
identifiable
information
Türkçe
English
Bütün istatistiklerin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
tarafından
toplanarak
yayınlanacağı
ve
değerlendirileceği 1962 İstatistik Kanunu ile
219/1984 ve 357/1989 sayılı Kararnameler
tarafından düzenlenmiştir. 18.11.2005 tarihinde
kabul edilen Türkiye İstatistik Kanunu ile
istatistiklerin daha planlı üretilmesi için Devlet
İstatistik Enstitüsü, Türkiye İstatistik Kurumu’na
dönüştürülmüştür.
All statistics collected, analyzed and published by the
Turkish Statistical Institute (TurkStat) are governed by the
1962 Statistical Law, as well as the 1984 Decree no. 219
and 1989 Decree no. 357. A new law that was accepted on
18.11.2005 transformed the State Institute of Statistics into
Turkish Statistical Institution in order to produce more
planned statistics.
İstatistik Kanunu’na göre:
Under the terms of the Turkish Statistical Law:
(1) TÜİK, kullanılacak yöntemi ve istatistiklerin (1) The TurkStat has the independence to determine the
yayımlanacağı
tarihi
belirlemek
konusunda methodology and release dates of statistics for which it is
bağımsızdır.
responsible.
(2) Kanuna göre, veriler sadece istatistiki amaçlar (2) Data may be collected only for statistical purposes and
için toplanır ve verilerin gizliliği sağlanır. confidentiality is assured.
Yayımlanmadan önce
kurum içi erişim Identification of
internal access to data
before release
(3) Ülkenin nüfus yapısıyla ilgili verilerin kamuoyuna
açıklanması zorunludur.
İntihar istatistikleri yayımlanmadan önce kurum içi
erişim mümkün değildir.
(3) The public dissemination of data on the demographic
structure of the country is required.
Internal access to suicide data before release is not
possible.
Yayım döneminde
yorumlama Identification of
commentary on the
occasion of statistical
releases
Yenileme ve
yöntemdeki büyük
değişikliklerin
önceden bildirimi Provision of
information about
revision and advance
notice of major
changes in
methodology
Mevcut değil.
Not available.
İntihar
istatistiklerine
ilişkin
yenilenme
ve Revision and advance notice of major changes in
yöntemdeki büyük değişiklikler önceden, Resmi methodology relate to suicide statistics are clarified in
İstatistik Programı’nda belirlenmektedir.
Official Statistical Programme.
Kalite
(veri kalitesini değerlendirmek için kullanıcının gerek duyduğu bilgi)
Quality
(information the user needs to assess data quality)
İstatistiklerin
hazırlanmasında
kullanılan yöntem ve
veri kaynaklarının
yayımlanması Dissemination of
Türkçe
English
Veriler idari kayıtlardan alınmaktadır.
The data is taken from administrative records.
documentation on
methodology and
types of data sources
used in preparing
statistics
İlgili verinin bileşen
detaylarının ve çapraz
kontrol ve tutarlılığın
teminini sağlayan
istatistiksel
çerçevelerin yayımı Dissemination of
component detail,
reconciliations with
related data, and
statistical frameworks
that support crosschecks and provide
assurance of
reasonableness
Notlar - Notes
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel
Komutanlığı kayıtlarından 2012 yılına kadar
derlenen intihar olayları, 2012 yılından itibaren ölüm
belgelerinden elde edilen kayıtlar ile Adalet
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve
Genelkurmay Başkanlığı kayıtları da dahil edilerek
açıklanmaktadır. Böylece intihar istatistiklerinin
kapsamı genişletilmiştir.
Suicide events, which were obtained from the registers of
General Directorate of Security and General Directorate of
Gendarmerie until 2012, have been announced to also add
suicide registers of the Ministry of Justice General
Directorate of Prisons and Detention Houses, Presidency of
General Staff and suicide registers obtained from the death
certificates since 2012. Thus, the coverage of suicide
statistics has been expanded.
Referans yıla ait intihar verisi açıklanırken, bir Suicide data of the previous year are revised while suicide
önceki yılın intihar verisi revize edilmektedir.
data of the reference year are announced.
Dağıtım şekilleri
Dissemination Formats
Basılı yayın – Hardcopy
Haber bültenleri News release
Yayınlar –
Publications
Yayınlar hakkında
daha fazla bilgi More information on
publications
Türkçe
English
Haber Bülteni:
Ölüm İstatistikleri
News Release:
Death Statistics
İntihar İstatistikleri
Suicide Statistics
Diğer - Other
Elektronik – Electronic
On-line ya da
veritabanı - On-line
or database
Internet adresi Internet address
CD ROM - CD ROM
Diğer - Other
İntihar istatistiklerine ilişkin istatistiksel tablolar ile Statistical tables and database related to suicide statistics
dağıtım veri tabanına TÜİK Web sayfasından
can be reached from the following link:
http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1060
linkinden ulaşılabilmektedir.
http://www.turkstat.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1060
Download