EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

advertisement
ÖLÇME
 Belli bir nesnenin ya da nesnelerin belli bir özelliğe
sahip olup olmadığının gözlenerek sonuçlarının
sayılarla ya da başka sembollerle gösterilmesidir.
 Sayı ve sembolle ifade edilen bu sonuca ölçüm denir.
Değişken
 Ölçmeye konu olan özelliklerdir.
 Cinsiyet, yaş, boy uzunluğu, akademik başarı, zeka,
yetenek puanları.
DEĞİŞKEN
Özelliklerine Göre
-Nitel
-Nicel
Aldıkları Değere Göre
-Sürekli
-Süreksiz
Araştırmaya konu oluşlarına göre
-Bağımlı
-Bağımsız
ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞİŞKENLER
 Nitel Değişken:
 Kalite, kategori, adlandırma ve çeşit yönünden ifade
edilebilir (cinsiyet, kan grubu, medeni durum, meslek,
doğum yeri, ilgi, öğrenme stili gibi)
 Sembol ve sıfatlarla gösterilir.
ÖZELLİKLERİNE GÖRE DEĞİŞKENLER
 Nicel Değişken:
 Sayısal olarak gösterilen değişkenlerdir. (Boy
uzunluğu, kilo, sınav puanı, sınıftaki öğrenci sayısı
gibi)
 Bu değişkenleri göstermede kullanılan sayılar
matematiksel olarak miktar belirtir.
YAPILARINA GÖRE DEĞİŞKENLER
 Sürekli (kesiksiz) Değişkenler:
 İki ayrı ölçüm arası kuramsal olarak sonsuz parçaya
bölünebilir.
 Değişken değerleri her zaman tam değeri almayabilir.
 Boy uzunluğu, akademik başarı, zeka, yetenek
puanları
YAPILARINA GÖRE DEĞİŞKENLER
 Süreksiz (kesikli) Değişkenler:
 Miktar yönünden değişiklik yerine tür yönünden
değişiklik gösterir.
 Dolayısıyla Bir obje ya da birey bir özelliğe sahiptir ya
da değildir. Yani kesin değerler alırlar.
 Örneğin cinsiyet, medeni durum, kardeş sayısı…
ARAŞTIRMAYA KONU OLUŞLARINA
GÖRE DEĞİŞKENLER
 Bağımlı Değişkenler: Başka bir değişkene veya
değişkenlere bağlı olarak değerler alabilen
değişkenlerdir.
 Etkilenme düzeyi araştırılır,
 Sonuç değişkendir.
 Araştırmanın sonunda bağımsız değişkenden
etkilenme düzeyi ölçülür.
ARAŞTIRMAYA KONU OLUŞLARINA
GÖRE DEĞİŞKENLER
 Bağımsız Değişkenler: Başka bir değişkene bağlı
olmadan değerler alabilen değişkenlerdir.
 Araştırmacı tarafından belirlenir.
 Neden olan ve etki eden değişkenlerdir.
 Diğer değişkenlerden bağımsızlaştırılır ve araştırma
sürecinde etkileri gözlenir.
2012 KPSS
Bir Türkçe öğretmeni, 8A sınıfındaki öğrencilerden kendilerine verilen konuyla
ilgili bir kompozisyon yazmalarını; 8B sınıfındaki öğrencilerden ise kendilerine
verilen iki konudan birini seçip seçtikleri konuyla ilgili bir kompozisyon
yazmalarını istemiştir. Öğretmen; öğrencilerin dönem boyunca okudukları kitap
sayısı, kompozisyonu yazma süresi, konu seçme imkânı ve cinsiyet
değişkenlerinin yazılı anlatım beceri düzeyini yordama gücünü incelemiştir.
Bu araştırmadaki bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dönem boyunca okudukları kitap sayısı
B) Cinsiyet
C) Kompozisyonu yazma süresi
D) Konu seçme imkânı
E) Yazılı anlatım beceri düzeyi
2010 KPSS
Bir araştırmacı özel öğretim yöntemleri dersinde bir sınıfta öğrenci
merkezli yöntem ve teknikleri, diğer sınıfta ise öğretmen merkezli
yöntem ve teknikleri uygulamış ve her iki sınıftaki öğrencilerin
uygulama öncesi ve sonrasındaki başarı ve tutum puanları
arasındaki farkları incelemiştir.
Bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri
B) Başlangıçtaki başarı ve tutum puanları
C) Başarı ve tutum puanları arasındaki farklar
D) Uygulanan öğretim yöntem ve teknikleri
E) Öğrencilerin sosyo-ekonomik düzeyleri
2008 KPSS
Matematik dersinde bilgisayar programlarından
yararlanmanın öğrencilerin matematik başarısına etkisini
ölçmeyi planlayan bir öğretmen, bir sınıfında geleneksel
öğretim yöntemini kullanırken diğer bir sınıfında ise işlenen
her konudan sonra bilgisayar programıyla alıştırmalar
yaptırmaktadır.
Bu araştırmadaki bağımsız değişken aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Öğretmen özellikleri B) Matematik notları
C) Öğretim yöntemleri D) Sınıf mevcutları
E) Öğrenci nitelikleri
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

Create flashcards