Presentazione di PowerPoint

advertisement
Kapasite Geliştirme Sunumu ve Devlet Mali
İstatistiklerinin Kullanımı Konulu Eşleştirme
Projesi
20 Eylül 2017
Ankara/TÜRKİYE
Sunum Planı
1.BÖLÜM
• VERİ AMBARI KAVRAMI
• GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN VERİ AMBARI ÇALIŞMALARI
• VERİ MADENCİLİĞİ KAVRAMI
2.BÖLÜM
• AÇIK VERİ/AÇIK MALİ VERİ KAVRAMI
• TÜRKİYE’DE AÇIK VERİ YAKLAŞIMI ÇALIŞMALARI
• GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE YÜRÜTÜLEN AÇIK MALİ VERİ ÇALIŞMALARI
 VERİ AMBARI NEDİR?
 AÇIK VERİ NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?
Kaydet, ölç, yönet
 EŞLEŞTİRME (TWİNNİNG) PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN
ÇALIŞMALAR
Record,
analyze, manage
1.BÖLÜM
Veri Ambarı Kavramı
Farklı operasyonel sistemlerden veya kaynaklardan veriyi alıp,
temizleyip değiştirdikten sonra anlaşılabilir ve kolay erişilebilir bir
yapıda toplayan ve geçmiş veriler için bir depolama işlevi gören ilişkisel
bir veri tabanıdır.
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Genel Müdürlüğümüzce Yürütülen Veri Ambarı Çalışmaları
Genel Müdürlüğümüzde veri ambarı çalışmaları, Karar Destek ve Mali
Analiz Dairesine bağlı Veri Ambarı ve Karar Destek Şubesi tarafından
yürütülmektedir.
2013 Yılında başlanan yazılım çalışmaları, Oracle İş Zekâsı (akıllı
raporlama modülü) ürünü ile desteklenerek mevcut raporlama modülü
oluşturulmuştur.
 VERİ AMBARI NEDİR?
 AÇIK VERİ NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Veri Ambarının Kuruluş Amaçları
UZMAN
KULLANICILARIN
YAZILIMCI DESTEĞİ
OLMAKSIZIN KENDİ
RAPORLARINI
TASARLAYABİLMESİ
POLİTİKA
BELİRLEYİCİLERE
KARAR DESTEK
AMAÇLI RAPORLAR
ÜRETİLMESİ
MALİ VERİLERDE RİSK
İÇEREN KAYITLARIN
İNCELENMESİ VE
DENETİME YÖNELİK
RAPORLAR ÜRETİLMESİ
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Veri Ambarı ve İş Zekası İle Elde Edilen Faydalar
 Genel Müdürlüğümüzden istenen bazı sorgular, veri tabanımızı ciddi
ölçüde yavaşlatabilmekte ve sistemde ilave yüke neden olabilmekte
iken, Veri ambarından alınacak sorgularda, veri tabanına her hangi bir
ilave yüke sebebiyet verilmemektedir.
 Veri ambarı Genel Müdürlük veri tabanının yedeği niteliğindedir. Veri
tabanından geçici süreliğine raporlama yapılamaması halinde, verilerin
veri ambarından raporlanması mümkündür..
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Veri Ambarı ve İş Zekası İle Elde Edilen Faydalar
 Akıllı raporlama sayesinde uzman kullanıcı, minimum programcı
desteği ile kendi raporlarını çok daha kısa bir sürede alabilme imkanına
sahiptir.
 Geliştirilen uygulama ile mevcut muhasebe ve raporlama modülünün
kullanıcıya sunduğu raporlama sınırı genişletilmiş, birden fazla bütçe
türüne, kamu idaresine ve muhasebe birimine göre yıllara sari
raporlama yapabilme imkânı sağlanmıştır.
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Veri Madenciliği Kavramı
Büyük veri yığınları içerisinden ulaşılan bir bilginin, diğer başka bilgilerle
olabilecek
bağıntıların bilişim sistemleri kullanılarak
ortaya
çıkartılmasıdır.
Genel Müdürlüğümüzde veri madenciliği ile ilgili çalışmalar halen devam
etmektedir.
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
2.BÖLÜM
Açık Veri/Açık Mali Veri Kavramı
Ulusal bilgi güvenliğinin, ticari sır niteliğindeki bilgilerin ve kişisel bilgi
mahremiyetinin güvence altına alınması temel prensibiyle;
Kamunun bilişim sistemlerinde yer alan verilere kişilerin, “her hangi bir
telif hakkı ödemeksizin veya hukuki, teknik, finansal her hangi bir sınırlama
ile karşılaşmaksızın”
 Katma değerli hizmetler oluşturmak,
 Şeffaf kamu yönetimi anlayışına katkı sağlamak,
 Bilimsel çalışmalara daha fazla destek olmak amacıyla; ücretsiz, kolay
erişilebilir, yeniden işlenebilir ve dağıtılabilir bir şekilde
ulaşmalarına imkân tanıyan veridir.
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
2.BÖLÜM
Açık Veri/Açık Mali Veri Kavramı
Açık veri, kamudaki her bir idarenin kendi alanları ile ilgili verileri kamuoyu
ile paylaştığı bir üst kavramdır.
Açık veri, Açık adalet verisi, Açık sağlık verisi veya Açık mali veri gibi alt
başlıklarda ele alınabilir. Her başlığın sorumlusu ilgili kamu kurumudur.
Her bir açık veri alt başlığının tek bir platformda toplandığı ortama, Açık
veri paylaşım portali olarak tanımlamak mümkündür.
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Açık Veri Temel Şartlar
Açık mali veri kavramını 6 temel amaç doğrultusunda
tanımlamak mümkündür.
Ücretsiz Kısıtsız
Vatandaş
Tarafından Anlaşılır
Her zaman Erişim
Her Yerden Erişim
Makine
Tarafından
Okunabilir
Standart
Formatlarda
TÜBİTAK-BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü sunumundan alınmıştır.
Her Yerden Erişim
Paylaşım
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Türkiye’de Açık Veri Yaklaşımı Çalışmaları
 Türkiye açık yönetim ortaklığı girişimine 2011 yılında gönderdiği niyet
mektubu ile dahil olmuştur.
 2013 “Açık Yönetim Ortaklığı Girişimi” konulu Başbakanlık Genelgesi ile
Başbakanlık Teftiş Kurulu süreçten sorumlu birim olmuştur.
 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ve
 2016-2019 Ulusal e-Devlet Stratejisi ve Eylem Planı ile kamu verilerinin
açık veriye dönüştürülmesi ve kamuoyu ile paylaşılması kararı alınmıştır.
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Genel Müdürlüğümüzce Yürütülen Açık Mali Veri
Çalışmaları
Genel Müdürlüğümüzde açık mali veri çalışmaları, Karar Destek ve Mali Analiz
Dairesine bağlı Açık Veri ve Yönetici Ekranları Şubesi tarafından yürütülmektedir.
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Açık Mali Verinin Amaçları (1)
VATANDAŞIN,
DEVLETİN MALİ
İŞLEMLERİ HAKKINDA
DAHA ETKİN BİLGİ
SAHİBİ OLMASININ
SAĞLANMASI
KAMUYA AİT
HARCAMA
VERİLERİNİN TEKNİK
OLMAYAN BİR SUNUM
İLE VATANDAŞ İLE
PAYLAŞILMASI
KAMU HİZMETLERİNİN
DAHA ŞEFFAF
YÜRÜTÜLMESİNE KATKI
SAĞLANMASI
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Açık Mali Verinin Amaçları (2)
BİLİMSEL
ÇALIŞMALARA KATKI
SAĞLAMASI
KAMUOYUNUN
ÜRETİLEN MALİ
VERİYE İŞLENEBİLİR
VE YENİDEN
DAĞITILABİLİR BİR
ŞEKİLDE UCUZ VE
KOLAY ERİŞEBİLME
İMKÂNININ
TANINMASI
KAMU HARCAMALARININ
VE KAMU GELİRLERİNİN
TOPLUMA VE EKONOMİYE
OLAN ETKİLERİNİN
İZLENEBİLMESİ
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Üretilecek Açık Mali Veriler
Açık mali veri çalışmaları kapsamında, Genel Müdürlüğümüzce konsolidasyonu
yapılan Kesin Hesap cetvel ve tablolarının kamuoyu ile açık mali veri temel
prensiplerini içerecek şekilde paylaşımı planlanmaktadır.
Bu çerçevede hazırlanan raporlar, şu an yapım aşamasında olan Açık mali veri portali
üzerinden vatandaş ve uzman kullanıcıların kullanımına sunulması hedeflenmektedir.
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Açık Mali Verinin Kullanıcıları
Genel Müdürlüğümüzce hazırlanacak açık mali veriler kamuoyu ile 2 farklı rol
türünden paylaşımı sağlanacaktır.
1. Vatandaş Rolü:
Kamuoyunun yakından takip ettiği ve devletin mali işlemlerinin sonuçlarını
gösterir, okunması kolay özet tabloların yer aldığı tabloları okuyacak kullanıcılar
2. Uzman Rolü:
Daha teknik bilgiye sahip, veriyi istediği gibi kullanıp, değiştirerek yeniden
yorumlayabilecek kişilerin göreceği, analitik bütçe sınıflandırmasına göre
hazırlanacak verileri okuyacak kullanıcılar
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
TEŞEKKÜRLER
Kaydet, ölç, yönet
Record, analyze, manage
Download