Slayt 1 - SABİS - Sakarya Üniversitesi

advertisement
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SİYASAL BİLİMLERFAKÜLTESİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİBÖLÜMÜ
İŞ AHLAKI VE SOSYAL SORUMLULUK DERSİ
İŞLETMELERDEYÖNETİM MEKANİZMASI ANLAYIŞI BAĞLAMINDA
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
B120306108 SELİN DÖKME
B120306006 SEVGİ GEÇİCİ
B120306058 KÜBRA ALKAN
1. ÖĞRETİM A GRUBU
1- KURUM, KURUMSALLAŞMA,
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE SOSYAL SORUMLULUK
Kurum Kavramı
 Kurum,en geniş anlamıyla ekonomik,sosyal ve
kültürel faaliyetler biçiminde toplumsal
sorun,beklenti ve ihtiyaçlarla ilgilenen her türlü
örgüt veya organizasyonlara verilen çatıdır ve
yapının adıdır.
 Kurum,başka bir boyuttan ele alındığında
tanımlanmış ve sınıflandırılmış kendi sosyal
aktörlerinin uygun faaliyetlerini ve ilişkilerini
tanımlayan ve kurallarının paylaşıldığı bir
yapıdır.Örneğin;işletme,banka,aile,okul birer
kurumdur.
Kurum katılımcıların tümüne maksimum yarar sağlaması
açısından çalışan,yönetici,uzman , sermaye koyan ve işi
kuran farklı tarafların oluşturdukları bir mekanizma
olarak tanımlanır.
 Kurum,özetle bir fikir,bir görüşü,bir çıkarı
gerçekleştirmek için kullanılan araçlar ya da işleyiş şekli
yahut da bunların her türlü çatısı ve ddokusudur.

Kurumsallaşma Kavramı Kurumsallaşma
İşletmeler açısından iki temel boyutu bulunur.
Küçük ve Aile İşletmelerinin Kurumsallaşmaları
 Küçük ve aile işletmelerinin kurumsallaşmaları bu temel
üzerinde mülkiyet ile yönetim yapısının ayrılması ve
yönetimin etik değerlere sahip yetenekli profesyonellere
teslim edilmesidir.
 Kurumsallaşmanın küçük ve aile işletmeleri açısından bir
diğer boyutu halka açılmasıdır.
 Halka açılma terimi;pay sahiplerinin veya mali
yatırımcılarının zenginliklerini azaltıcı bir finansal hile
durumlarıyla sonuçlanabilecek yönetici ve ay sahipleri
arasındaki çıkar çatışmalarını tespit etmek ve etkisiz hale
getirmek amacıyla kullanılır.
Halka açılan firmaların özellikleri;
 Yüksek ahlaki standartlar
 Geniş ölçüde kabul görmüş muhasebe kuralları
 İletişim
 Açıklık
Kurumsallaşma,kararlı olmayan ya da gevşek organize
olmuş dar teknik faaliyetlerden düzenli kararlı ve sosyal
olarak entegre olmuş yapışarın ortaya çıkarılmasıdır.
Kurumsallaşma başka bir değişle,yapısal boyutta
örggütlerin örgütlenme ve davranışlarını hem piyasaya
koşulları ve hem de kurumsal nitelikteki
beklentiler,inançlar,baskılar yoluyla zorlanan bir yapısal
şekillenmedir.
Sosyal içerik boyutunda örgütlerin sosyolojik
anlamda,toplumda organize olmuş,yerleşmiş,kabul görmüş
kuralları,prosedürleri,belli sosyal ilişkileri,düzeni ifade
eden birtakım özellikleri barındırır.
Kısaca kurumsallaşma;
 Resmileşme
 Otonomi
 Saydamlık
 Profesyonelleşme
 Kültürel güç
 Sosyal sorumluluk
 Tutarlılık
Sürdürülebilirlik Kavramı
Sürdürebilirlik,temelde ekoloji ve ekolojik sistemlerin
fonksiyonlarını,süreçlerini ve üretkenliğini gelecekte de
devam ettirebilme yeteneği olarak algılanmaktadır.
Fakat ekonomi açısından ele alındığında,sürdürebilir
gelişme kavramıyla birlikte değerlendirilerek üretim
sürecinde yenilenebilir kaynaklara yönelmek ve üretim
faaliyetinin çevreye olan etkilerinden sorumlu olmak
şeklinde tanımlanabilir.Bu bakımdan sürdürebilirlik
ekonomik kalkınma kavramında yaşanan değişimin temeli
bir anlamda,doğal,ekonomik ve sosyal sermayeyi geleceğe
taşımakta daha adil ve duyarlı davranılması gereğini
vurulayan bir olgudur.

Sürdürebilirliği daha iyi anlamak açısından Wuppertal
Prizması iyi bir model oluşturur.Model dört boyuttan
farklı ilişkilerini içine alarak açıklanır.Karara
katılımı,bilimsel ve teknik bilgiye yönelik yaklaşımları
da kapsayan bir öneme sahiptir.Diğer kilit özelliklerinden
birisi de birbiriyle etkileşimi gerçekleştirebilecek dört
sürdürebilir geliştirme boyutunun kullanıldığı uzay veya
işlem bulunur.Bu alan herhangi iki zorunlu boyutu
birbiriyle ilişkilendirir.Örneğin;kurum boyutu ile
ekonomik boyutun ilişkilendirilmesi,kurum boyutu ile
sosyal yapı boyutunu ilişkilendirilmesi,kurum boyutu ile
çevre boyutunun ilişkilendirilmesi gibi.
Çevresel Boyut;çevresel sürdürebilirlik olarak da
isimlendirilir.Bu boyut,sürdürebilir bir düzeyde doğal
sermayenin olası yönetim biçimlerini ve yine bu
sermayenin olası kısıt ve sorunlarını
araştırır.Örneğin;doğal sermaye insan yaşamını ve
kalitesini etkileyen ve değiştiren hayvan,maden,bitki ve
su gibi kaynakları içine alır.
 Sosyal Boyut;Sosyal zorunluluklar olarak da
isimlendirilir.Sosyal zorunluluklar tüm bireylerin
olumlu,kaliteli ve sağlıklı bir yaşam ihtiyacını
karşılayacak ve kolylaştıracak kaynak ve kolaylıklara
ulaşabilmeyi ifade eder.Kişiler arasında insan olmanın
kalitesi olarak tanımlanır.

Ekonomik Boyut;bu boyut genelde yaşam kalitesiyle
bağlantılı bir kavramdır.Ekonomik boyut bir ekonominin
makro düzeyde istihdamı ve halkın geçimini destekleyen
rekabetçi,istikrarlı bir yapıya ve oluşuma ışık
tutar.Ekonomik sürdürebilirlik,sürdürebilir bir düzeyde
para,makine,ürün vb. Gibi insan yapısı sermayenin olası
yönetimtarzlarını,yine olası kısıt ve sorunları araştırır.
 Kurumsal Boyut;kurumsal boyut karar verme
mekanizmaları için kendi sistem kurallarını toplumla
irtibatlandırmaktadır.Kurumsal
sürdürebilirlik,sürdürebilir bir düzeyde sosyal ve yapısal
sermayenin olası yönetim tarzlarını ve yine olası kısıt ve
sorunlarını araştırır.

Sosyal Sorumluluk Kavramı
Sorumluluk,etik eylemle birleşen ve bütün ahlakı yöneten
büyük ödüllendirme yasasına göre normal,tabii ve zorunlu
sonuçları olan ve belli yaptırımlara yol açan bir olguya verilen
addır.
 Ahlaki Sorumluluk
 Erdemli olmanın temel tavrı olarak nitelendiririz. Ahlak
göreceli bir kavramdır. Kişi davranışlarını kendi belirlemez
,kişinin davranışlarının oluşumunda toplumun , örgütün ,
kültürel öğelerin vb. Unsurların etkisi vardır . Bu nedenle
ahlak anlayışı kişiden kişiye , toplumdan topluma göre
değişiklik gösterir.
 İş Ahlakı, sosyal sorumluluğun da içeren bir anlam taşır.
Örneğin; bir işletme sahibinin doğru ve dürüst olması,
sözünde durması ve güvenilir olması , üretim de ve satış
aşamasında hileli yollara başvurmaması zaten olması gereken
ahlaki davranışlardır.
Sosyal Sorumluluk
 Litaretür de sosyal sorumlulukla ilgili pek çok tanım
bulunmaktadır. Bazı tanımlar çok ayrıntılı bazı tanımlar
firmanın sosyal alanını ve çevresini geliştirmeyi esas
alan gönüllülük üzerine odaklanmıştır. Gönüllülük ile
sosyal alanın ve çevrenin tasarımı sosyal sorumluluk
tanımında kullanılacak önemli iki kriterdir.

Sosyal sorumluluk şirketin kendi amaçlarını
gerçekleştirirken ,ahlaki değerlere sadık kalması ve
kaynakalarının içine bulundurduğu topulumu geliştirme de
kullanılması olarak, kurumların kaynaklarını ,
paydaşlarının menfaatlerine uygun olacak şekilde
kullandırılması olarak , bir işletmenin , ekonomik ve yasal
koşulları iyileştirilmesine, iş ahlakına uymasına , iç ve dış
çevrenin isteklerine yönelik bir çalışma stratejisi ve
politikası gütmesi olarak bir işletmenin sosyal çevresinde
ki gruplara ve bireylere olan davranış biçimi şeklinde ,
işletmenin faliyetlerinden etkilenen bireylere , çıkar
gruplarına ve çevreye hesap verme gerekliliği olarak ve
olumsuzlukları bertaraf ederek olumlulukları öne çıkararak
toplumun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak bir
organizasyonun ahlaki, tepkisel ve sorumluluk gerektiren
yükümlülükler şeklinde tanımlanır.
Kurumsal Vatandaşlık Kavramı
Kurumsal Vatandaşlık, yönetim alanında işletmelerin
sosyal sorumluluk üzerinde odanklanan bir anlayış
olarak ortaya çıkmıştır.
 Kurumsal vatandaşlık, işletmelerin ticari faaliyetlerine
gerçekleştirirken tüm yasal , etik ve sosyal kurallara
uyması ve toplumla işletme arasında oluşan sosyal
sözleşmenin gerekliliğini yerine getirmesidir.

2-SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞLARI
Endüstri devriminden sonra önem kazanmaya başlayan
sosyal sorumluluk anlayışı kurumların işlerinin sosyal
etkilerini dikkate alması ile kurumların başarısında da
önemli bir ölçüt olmuştur.
Sosyal Sorumluluk Anlayışının Hayata Geçiş Süreci
Devletin ekonomik yaşama müdahalesinin artması
 Bireyin birden fazla örgütün üyesi olması
 Nüfusun artması (işsizlik)
 Bireyin siyasal ve toplumsal gücünün artması
 Hızlı küreselleşme ve bölgesel uyum nedeniyle uluslar
arası ekonomik rekabetin artması
 Farklılıklar ve ayrılıklar olmasına rağmen besledikleri
havuz ekonomik rasyonalizmdir

Teorik Ve Pratik Katkılar

1.Si Örgütsel psikoloji ve küçük işletme örgütsel
davranışlarında firmaların sorumluluk dereceleri ve firma
sorumluluklarıyla ilgili katkılar. KSS’nin sosyal merkezli
olduğuna vurgulanmaktadır.

2.si Çoklu ihtiyaç yaklaşım modellerini kullanarak,
araçsal,ilişkisel ve etkisel temele dayalı motivasyonların
eş zamanlı bir çatı altında birleştirerek kurum üzerinde
çeşitli oyuncuların KSS’ye baskılarını açıklamakta
kullanılır.

3.sü Çeşitli sosyal sorumluluk modelleri de bir araya
getirilmeye çalışılmaktadır.KSS çatısı altında sosyal
sorumluluk çalışmalarını toplamaya itmektedir.

4.sü Bireysel düzeyden başlayarak mevcut firma, kurum ulusal
ve uluslar arası teorik düzeyde sosyal sorumluluklara bir değer
eklemektedir. Sosyal sorumluluk anlayışı uygulama alanı
olarak ‘Klasik’ ve ‘Modern’ yaklaşım şeklinde ikiye
ayrılmaktadır.
Klasik Sosyal Sorumluluk Anlayışı
Şirketlerin, örgütsel amaçlarının dışında başka herhangi
bir yükümlülüklerinin olmadığı düşüncesine
dayanmaktadır. Verimli çalışarak kar elde eden şirket,
aynı zamanda topluma karşı sosyal sorumluluğunu da
yerine getirmiş sayılmaktadır.
Şirketler, mevcut veya beklenen gelirlerini, sosyal
sorumluluk amacıyla bazı toplumsal projelere
yatırırlarsa, iş yaratan proje yatırımlarında azalmalar,
tüketici fiyatlarında ve sosyal maliyetlerinde ise artmalar
olacaktır.
Modern Sosyal Sorumluluk Anlayışı
Örgütsel kar amaçların çok ötesinde, bir takım farklı
toplumsal amaçlar yüklenmektedir.
Aslında sosyal sorumluluk uzun vadede gelecekteki nakit
akışlarının bugünkü değerini etkileyerek karı maksimize
etmektedir.
Modern sosyal sorumluluk anlayışına göre işletmeler,
sosyal yaşamın ayrılmaz unsurlarıdır.
Modern sosyal sorumluluk anlayışına göre, sosyal baskı
altında kalan şirket sahip ortak veya yöneticileri belli
tepkilerde bulunabilmektedirler.
İşletmenin sosyal sorumluluk konusunda bilinçli olduğu imajı
tam olarak sosyal sorumluluğu yansıtmamaktadır.
Bu düşünceye göre, şirketi toplumun yaşam standartlarının ve
refah düzeyini yükseltirken aynı zamanda kar da elde edilir.
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Paydaş Yaklaşımı
Paydaş yaklaşımı beklenti, kaynak bağımlılığı teorisi ile
organizasyon hayat döngüsü modellerinden geliştirilen
tanımlayıcı bir kurumsal teoridir. Kurumun farklı yaşam
döngü aşamalarında baskı ve tehditlerin üzerine
oturtulur.
Paydaş işletmelerin karar, eylem politika ve
yönetimlerinden etkilenen ve bunları etkileyen bireyler,
çalışanlar,sosyal gruplar,müşteriler,tedarikçiler vb.
Menfaattar kişi ve kurumlardır.
Paydaş, toplumda işletmenin ilişkide bulunduğu, işletmenin
faaliyetlerinden etkilenen ve faaliyetleriyle de işletmeyi
etkileyen tüm taraflardır.
Başka ifade ile paydaşlar,işletmelerden çıkarları olan bireyler ve
kurumlardır.
Paydaşlar; ‘kurum içi paydaşlar’ ve ‘kurum dışı paydaşlar’ olarak
sınıflandırılabilir.
Kurum içi paydaşlar kurucu ana sahipler,hissedarlar,yöneticiler
ve çalışanlardan oluşur.
Kurum dışı paydaşlar ise toplum,hükümet, müşteriler,tedarikçiler
rakipler gibi kesimlerden oluşur.
Paydaş teorisinin amacı rekabet avantajı geliştirmek için
organizasyonun iç ve dış çevresi ile olan ilişkilerini
güçlendirmesini açıklamaktadır.
Paydaş grupların meşruluğunu ele alan çeşitli kuralcı akımlar; bu
paydaş gruplarının gücünü ve hisselerini tanımlayıcı ve tasvir
edici yönüyle bu paydaşların kaynakları kontrol etmeye daha
kolay ulaşma ve olumlu şöhret ve piyasa imajlarını
kullandıklarına dikkat çekilmektedir.
Paydaşlar yaklaşımında bir firmanın varlığını sürdürmesi,
çalışanlar dahil tüm çıkar gruplarına memnuniyet, yeterli
düzeyde maddi kazanç yaratabilme yeteneğinin olmasına
bağlanır.
Bu yaklaşımda paydaşların getirileri izleme ve takip etme,
kurumların birinci ve ara amacını teşkil eder.
Halka açık bir şirketin yaşamını sürdürmesi ve sürekli başarısı,
başlıca tüm hissedarlar için yeterli, tatmin edici bir değer veya
zenginlik yaratacak kendi yönetim kabiliyetine dayanır.
Halka Açıklık Ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Halka açık şirket (HAŞ) yönetim sistemi, yönetici
davranışlarını idare eden tüm mekanizmaları ile kendi
keyfi müsamaha olanlarını da içine alan bir sistem olarak
tanımlanır. Olabildiğince bireylerin,şirketin ve toplumun
çıkarlarını ayarlamayı ifade eder.
Halka açıklık firma sahiplik olgusunun yüzlerce kişiyle
paylaşılarak dağılmış olmasının bir sonucu olarak
dağılmış hissedarların firmadan elde edilecek haklarının
kamu tarafından belli denetim ve yönetim kuralları ve
kurallarınca yönetiminin güvenceye alınmasıdır.
Halka açık şirket yönetimi,pay sahiplerinin zenginliklerini
azaltıcı bir finansal hile durumlarıyla sonuçlanabilecek yönetici
ve pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını tespit etmek
amacıyla kullanılır.
Çıkarlardaki sapmaları sınırlandırmak ve kaynakları kullanmanın
uygun sorumluluğunu yerleştirmeyi garanti etmek için,örgüt
içinde sorumlu davranışların ve etkili başarının teşvik edilmesi
için kapsamlı ve anlaşılır bir kontrol mekanizması
gerekir.Şirkette menfaatleri olan aktörler(çalışmalar,pay
sahipleri,kurucular,finansörler vb.) ve diğer çıkar grupları
firmanın sosyal sorumluluğuna angaje olmaları yönünde baskı
yapan üç ana güdüye sahiptirler.
Bunlardan biri; araçsal (öz çıkar sürücüleri) değerlerle ilgili
güdüler, ikincisi; ilişkisel(grup üyeleri arasındaki ilişkilerle
ilgiyi değerlerle ilgili güdüler ve üçüncüsü de;moral(ahlaki
ilkeler ve etik değerlerle ilgilidir)güdülerdir.
3-KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
Üç bağlamda ele alınır:
A- Kurumsal Sosyal Sorumluluk
B- Sosyal Sorumluluk
C- Kurumsal Vatandaşlık
Sürdürülebilir ekonomi gelişme için işletmeler,
içinde yaşadıkları ve etkin oldukları topluma ilişkin
sorumluluk ve ilgilerini geliştirmelidirler.
Piyasa güveni oluşturmalıdırlar
KSS,
Sürdürülebilir büyüme temel hedefine yönelik olarak,
•Doğayı ve çevreyi koruyacak önlemlerle üretim yapmak
•İşletmenin karar ve faaliyetlerinden etkilenebilecek tüm
paydaşlara karşı temel sorumluluğu yerine getirmek
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Tanımları;
Yasaların gereği firmaların çıkarlarının ötesinde sosyal boyutta
bazı sosyal ürünlerin görünür eylemleri içinde yer alan firma
durumları
Firmaların kendilerini diğer firmalara karşı farklılaştırmada
kullandıkları bir strateji biçiminde ortaya koydukları birtakım
gönüllü davranışlar (bu yönüyle KSS, ciddi bir yükümlülük ve
sorumluluk gerektiren bir yönetim mekanizmasıdır)
Sosyal sorumluluğun olası bir normal ürün olduğu eğiliminin
ağır basması ve kabul edilmesi,
Küresel boyutta firmaların işlemleri ve faaliyetlerinde ihtiyaç
duydukları bilgilere daha kolay, hızlı ve ucuz olarak
ulaşabilmeleri,
Çok ulusluluğun tazyik ettiği sosyal dışsallık ve çevresel alan
küreselleşmeyi genişletmesi
Çevresel kirliliğin küresel boyuttaki kirliliğin ve tehdidin fark
edilmeye başlanması,
Gibi faktörler KSS ‘nın yoğun olarak gündemde kalmasına etki
etmektedir.
A- KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
KSS, işletmenin kurumsal yönetim ve düzenlemeler
yoluyla yapması gereken minimum sosyal ve etik
yükümlülüklerin karşılanmasıyla ilgili bir durumu açıklar.
Şöhret
Kurum Kültürü
Tedarikçi, Müşteri ve Teknik Bilgi varlıkları ile uzun süreli ilişki
gibi karmaşık sosyal kaynaklar içerir
Yalnızca kara odaklanmayı değil, o karın nasıl
elde edileceği konusunu da içine alan bir kavramdır!
Sosyal çıkarlar içerisindeki karın bir bölümünün
sosyal amaçlar için kullanılmasını amaçlar.
AR-GE alanına yapılan yatırımlar KSS süreci ile ilgili
yenilikleri içine alarak uzun vadede sosyal amaçlara katkı
yapar.
Bu durumda,
KSS = teknik bilgiye sahip nitelikli elemanların uzun vadede
ortaya çıkaracakları ekonomik ve sosyal fayda
Kurumsal sosyal sorumluluğun destekçileri ( paydaş ve
hissedarlar, yöneticiler, tüketiciler), KSS’ yi açıklamak için 4
argüman kullanırlar.
•Manevi Sorumluluk
•Sürdürülebilirlik
•Faaliyet Lisansı
•Piyasa şöhreti
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PİRAMİDİ
İşletmelerin yerine getirmesi gereken 4 temel sorumluluk;
•Ekonomik anlamda etkin, verimli ve karlı olmak
•Hukuka ve kanunlara uymak
•Etik ve kanunların ötesinde toplumsal norm ve beklentilere uyumu davranmak
•Sosyal ve toplumsal sorunların çözümü için gönüllü katkıda bulunmak
Ahlaki
Sorumluluklar
Yasal Sorumluluklar
Kamu Yararı Sorumlulukları
Kamu
Yararı
Sorumlulukları
Ahlaki
Sorumluluklar
Yasal Sorumluluklar
Ekonomik Sorumluluklar
Ekonomik Sorumluluklar
Gelişmekte Olan Ülkelerde KSS Piramidi
Gelişmiş Ülkelerde KSS Piramidi
Ekonomik Sorumluluklar
İşletmeler için hisse payına düşecek kazancın miktarını arttırmak
Mümkün olabildiğince en yüksek karı elde etmek
Güçlü bir rekabetçi pozisyon oluşturmak
Yüksek bir işlevsel etkinlik düzeyine ulaşmak
Başarılı bir işletme olmak
Yasal Sorumluluklar
Devletin beklentisine ve yasalara uygun biçimde faaliyetlere
uygun biçimde faaliyetlerin yürütülmesi için,
Yerel, merkezi ve ulusal düzeydeki çeşitli düzenlemelere
uyulması için,
Yasal yükümlülüklerini yerine getiren bir firma sorumluluğudur.
Etik Sorumluluklar
Sosyal değerler ve etik normlara uygun davranmak.
Toplumda yeni ve gelişen normları fark etmek ve bunlara
saygı göstermek.
Örgütün amaçlarına ulaşmayı engelleyebilecek etik
normlardan kaçınmak.
İyi bir kurumsal vatandaş olarak sosyal değerlere ve etik
normlara uyum göstermek.
Dürüst kurum olma ve etik davranış aynı zamanda yasalara ve
düzenlemelere uyumu da beraberinde getirir.
Kamu Yararı Sorumlulukları (İhtiyari Sorumluluklar)
İyi Şirket
Harika Ürün
Harika Hizmetler
Mükemmel Şirket
Harika Ürün
Harika Hizmetler
Yaşanılabilir Bir Dünya
Yardımseverlik ilkesinden geliştirilmiştir.
Toplumsal ve sosyal alanda varlıklı bireylerin fakir olanlara karşı
yardımsever olması.
Yardıma muhtaçların yaşam koşullarının iyileştirilmesi
KSS olgusunu ciddiye alan işletmeler 3 ana tema üzerinde taahhütte
bulunurlar:
1- Her şeyden önce şirketlerin ticari faaliyetlerini yürütürken kanuna, ahlak
standartlarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu davranmaları ve
faaliyetlerinin dünyanın her yerinde çevreye verebileceği zararı en aza
indirgemek durumunda olduklarını kabul etmeleri ve buna uygun
davranacakları
2- Şirket faaliyetlerinin sadece şirketin için değil, aynı zamanda piyasayı,
tedarik piyasalarını, o yöreyi, stk’ları ve kamu sektörünü de etkilediğini ve
tüm bu sosyal paydaşlar ile işbirliği içinde çalışma gereğinin bilincinde
olmaları gerektiği
3- Bu sorumluluğu en başta şirket yönetim kurulları, yönetim kurulu
başkanları ve genel müdürlerinin alması
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN BİREYSEL DÜZEYİ
KSS, işletme bazından bireysel düzeye indirildiğinde işletme başarısı ve
süreklilik sağlanabilir.
Adalet duygusu
Dürüstlük
Tarafsızlık
İş doyumu
İş tatmini
Memnuniyet
İş başarısı
Çalışanların mesuliyeti
Devamsızlık
İşgücü devri,
gibi bazı bireysel sorumluluklar yerine getirildiğinde işletme düzeyinde
KSS daha etkin bir şekilde sağlanmış olur.
Sosyal değişimi etkileyen aktör mekanizmaları
Bireyler, iş yerlerinde keyfi güç kullanımından korunmak
için kendi potansiyel ihtiyaçlarını ifade etmek ve kendi
ilişki ve katılımlarıyla ilgili durum ve koşulları
belirlemeye katılmayı ifade etme arzusu duyarlar.
Bu arzu ve beklenti , çalışanların firmadan bekledikleri
sorumluluğun önemli bir boyutudur.
Bireysel, örgütsel ve ulusal düzeyde çalışanların, firmaları motive etmeleri
için 3 baskı aracı bulunur.
Araçsal (öz çıkar sürücüsü)
İlişkisel ( grup üyeleri arasındaki ilişkilerle ilgili)
Moral( etik değer ve standartlarla ilgili ilkeler)
KSS SEÇENEKLİ ÜÇ VİZYON
KSS, kurumsal sorumluluk alanında seçenekli olarak 3 önemli vizyon inşa
edilmesine önemli katkı sağlamıştır. Bunlar:
Vizyon1: Kazan-Kazan Vizyonu.
Tüm iç ve dış paydaşları ve onların çıkarlarını dikkate alan ve herkesin kazanacağı
bir vizyon geliştirmektir. Diğer boyutta ise her zaman iyinin daha iyisini yaparak
sosyal sorumlulukları sürekli geliştirmek ve iyileştirmektir.
Vizyon2: Hayırseverliğin Delege Edilmesi.
Gelir, satın alma gücü ve ücretler genellikle daha ileri sosyal amaçlar için kurban
edilebilir. Yani kendileri adına paydaşlar kurumlarından bazı hayırsever işlere
girmelerini talep edebilir.
Genel işlem maliyetleri yüksek olduğundan bireysel hayırseverlik yerine işletmenin
yapması talep edilir.
Vizyon3: Kurum Hayırseverliğinin İçeriden Başlaması.
Kurumlar başkalarının paralarıyla hayır yapmamalıdır, ancak yönetici ve direktörler
bu amaçla için kendi servetlerini kullanabilirler.
KSS boyutunda temel sınırlar:
Yasalara Uygunluk (alkole karşı eğitimler)
Maliyet (Çocuk bakım merkezlerine yatırım için çalışan
zamları bırakılabilir)
Etkinlik (Maliyetler nedeniyle pazardaki rekabet etkinliği
kaybolabilir)
Faaliyet Alanı ve Karmaşıklık (asıl ilgi alanının dışındaki
olaylara yönelik çalışmalar. Örneğin alkol, sigara, AİDS
gibi sağlık sorunlar için STK lar ile ortak çalışmalar
yürütmek )
Download