sinav_sorulari_1

advertisement
1- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı
değildir?
a) Mektup
b) Gazete c) Televizyon
d) Radyo
e) Dergi
2- Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimin
özelliklerinden biridir?
a) Yüz yüze iletişimdir.
b) Çift yönlü olma zorunluluğu vardır.
c) Tek yönlü iletişim olarak kalabilir.
d) Ulaşılabilecek insan sayısı sınırlıdır.
e) Karşılıklı iletişim vardır.
3- Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki
öğelerden birisi değildir?
a) Kaynak
b) Gelenekler c) Kanal
d) Mesaj
e) Alıcı
4- İnsanın kendi içinde bir takım mesajlar üretmesi
ve iç gözlem yapması hangi iletişim türüdür?
a) Ast- üst iletişimi
b) Kitle iletişimi
c) Örgüt içi iletişim
d) Rastgele iletişim
e) Kişi içi iletişim
5- Bir insanın düşünmesi, duygulanması, ihtiyaçlarının
farkına varması hangi iletişim tekniğidir?
a) Kişiler arası iletişim
b) Kişi içi iletişim
c) Örgüt içi iletişim
d) Kitle iletişimi
e) Grup iletişimi
6- Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir?
a) Gürültü
b) Kodlama
c) Geri Bildirim (Feedback)
d) Kaynak
e) Empati
7- İnsanların bilgi sembol üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu
iletileri anlamaya, yorumlamaya çalıştıkları sürece ne ad
verilir?
a) İletişim
b) Kaynak
c) Sözlü iletişim
d) Sözsüz iletişim
e) Kodlama
8- Aşağıdakilerden hangisi örgüt içi iletişime örnektir?
a) Kişinin gördüğü bir rüya sonucu bir kuruma bağışta
bulunması
b) Gazetedeki bir haber üzerine bir kişinin tavuk eti
yememesi
c) Akşam yemeğinde ailenin kendi arasında yaptığı
konuşma
d) Bir okuldaki müdürün, memurdan resmi yazışmalara
cevap vermesini istemesi
e) Uzun bir süre sonra karşılaşan iki asker arkadaşın
aralarında yaptığı hasret dolu konuşmalar
9- Tv, gazete reklam panoları vb gibi araçlar
hangi tür iletişimde kullanılır?
a) Kişiler arası iletişim
b) Kişi içi iletişim
c) Aile iletişimi
d) Kitle iletişimi
e) Hiçbiri
10- Sınıfta ders anlatan bir öğretmen iletişimin
hangi öğesini oluşturmaktadır?
a) Dönüt (Geri Bildirim, Feedback)
b) Kaynak
c) Kanal
d) Mesaj
e) Alıcı
11- İletişim sürecinin öğelerinden bir tanesi de kanal’dır.
Bir iletişimde kanal olabilecek unsur aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Sınıfta bulunan öğrenciler
b) Konu sonunda yapılan yazılı yoklamalar
c) Öğretmenin kullandığı araç ve gereçler
d) Dersi anlatan öğretmen
e) Öğretmenin anlattığı konu
12- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden biri
değildir?
a) Kaynak
b) Alıcı
c) Kanal
d) İletişim
e) Dönüt (Geri Bildirim, Feedback)
13- İletişimde yansıma nedir?
a) Mesajın birçok alıcıya ulaştırılmasıdır.
b) Kaynağın alıcıya beni anladın mı diye sormasıdır.
c) Alıcının kaynağa mesajı algıladığını ve anlayıp anlamadığını
bildirmesidir.
d) Kaynağın alıcıya gönderdiği mesajlardır.
e) Kaynağın mesajlarının elektronik bir ortamda
görüntülenmesidir.
14- Algıda seçicilik nedir?
a) Kişilerin ilgilendiği konularla ilgili mesajları seçmesidir.
b) Kişinin işine geldiği gibi cevap vermesidir.
c) Kişinin seçimlerinin doğruluğunu herkese kabul ettirmeye
çalışmasıdır.
d) Kişinin sadece birkaç kişiyle görüşmesidir.
e) Hiçbiri
15- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel öğeleri
arasında sayılmaz?
a) Kaynak b) Kanal c) İleti
d) Korku
e) Hedef
16- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki
engellerden bir tanesi olarak gösterilemez?
a) Dinleme
b) Duyarsızlık
c) Alınganlık
d) Benmerkezcilik
e) Ön kabuller
17- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişimin önündeki
engellerden değildir?
a) Korkular- Benmerkezcilik
b) Önyargılar-Duyarsızlık
c) Dinlemek-Anlamak
d) Duyarsızlık-İsim Takma
e) Kararsızlık-Alınganlık
18- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişimin önündeki
engellerden biri değildir?
a) Anlayışlı olmak
b) Korkular
c) Ön kabuller
d) İsim takmak
e) Duyarsızlık
19- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin önündeki
engellerden biri değildir?
a) Korkular
b) Ön kabuller
c) Duyarsızlık
d) Empati
e) Karasızlık
20- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel
becerilerinden biri değildir?
a) Karşımızdakini dinlemek
b) Kendimizi tanımak
c) Kendini başkalarına açmak
d) Sadece ilgimizi çeken konuları dinlemek
e) Kendini doğru ifade etmek
21- Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temel
becerilerinden biri değildir?
a) Karşımızdakini dinlemek
b) Kendini açmak
c) Kendini dinlemek
d) Kendini doğru ifade etmek
e) Kendini tanımak
22- Karşımızdakini dinlerken aşağıdakilerden hangisini
yapmamalıyız?
a) Sabırlı olmak
b) Saygı göstermek
c) Konuşmak
d) Kendini onun yerine koymak
e) Hiçbiri
23- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişimin önündeki
engellerden biri değildir?
a) Korkular
b) Ön kabuller
c) Kendini tanımak
d) İsim takmak
e) Benmerkezcilik
24- Aşağıdakilerden hangisi etkin bir iletişim için gerekli
olanlardan biri değildir?
a) Kendini tanımak
b) Alıcıyı tanımak
c) Konuyu çekici kılmak
d) Sosyal kültürel altyapıya dikkat etmek
e) Geri bildirim almamak
25- Aşağıdakilerden hangisi “Etkin Dinleme” durumunda
yapılmamalıdır?
a) Konuşan kişinin gözlerine bakmak
b) Konuşanı cesaretlendirmek
c) Karşımızdakini yargılamak
d) Ne söylediğini anlamaya çalışmak
e) Başka şeyler düşünmemek
26- Aşağıdakilerden hangisi dinlemeyi engelleyen tutum ve
davranışlardan biri değildir?
a) Kendi söyleyeceklerimize hazırlanmak
b) Karşımızdaki konuşurken hayal kurmak
c) İşimize gelmediğinde konuyu değiştirmek
d) Söylenenleri filtreden geçirmek
e) Hepsi
27- Dinlerken söylenenler içinde bize yönelik bir eleştiri
ya da saldırı olup olmadığını araştırmak, hangi
dinleme şeklidir?
a) Savunmada dinleme
b) Nezaketen dinleme
c) Yaltaklanmacı dinleme
d) Denetçi dinleme
e) Seçerek dinleme
28- En etkili iletişim kanalı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Beden dili
b) İmaj
c) Olumlu kelimeler
d) Olumsuz kelimeler
e) Ses tonu
29- Aşağıdakilerden hangisi beden dilinin içerisinde yer
almaz?
a) Yüz ifadeleri
b) Baş hareketleri
c) Jestler
d) Ses tonu
e) Beden duruşu
30- “Bazen bir bakış binlerce söze bedeldir.” cümlesi neyi
ifade etmektedir.
a) Beden dili
b) Gözlerin büyük olması, o gözlerin güzel olması
c) Bakışmak konuşmaktan güzeldir
d) Gözler yalan söylemez
e) Hepsi
31- Aşağıdakilerin hangisinin iletişimin güçlenmesinde
olumlu bir etkisi yoktur?
a) İletişimde muhatabımıza karşı durmak
b) Muhatabımızın kişiliğinin elverdiği ölçüde ve
dengeli bir şekilde beden teması
c) Temsil ettiğimiz role uygun kıyafetler giymek
d) Konuşmamızın net ve anlaşılır olması
e) Muhatabımızın arkadaşlarını sevmek
32- “Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl
söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın
önemini vurgulamaktadır?
a) Empati
b) Enformasyon
c) Beden dili
d) Yaşantı
e) Öğrenme
33- Aşağıdakilerin hangisi bir empati biçimidir?
a) Bireyin ölen kedisi için duygulanması
b) Bireyin hastalanan annesi için üzülmesi
c) Bireyin piyangodan para çıktığı için sevinmesi
d) Arkadaşının kendisine hediye almasından dolayı sevinmesi
e) Kendisine kötülük yapılmasını istemeyen birisinin
başkalarına kötülük yapmaması
34- Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak
onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasına
…….. denir. Cümlesinde boşluğa uygun seçenek
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sempati
b) jest mimik
c) Beden dili
d) Empati
e) Taklit
35- Bir kimsenin gönderdiği mesajı doğru algılamak için
aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Önyargılardan uzak, etkin bir dinleme
b) Konuyla ilgili önceden bilgi sahibi olma
c) Mesajı gönderen kişiyi önceden tanıma
d) Kaynak ve alıcının ortak deneyimlere sahip olması
e) Kaynak ve alıcının aynı mekanda bulunması
36- Başarılı iletişimin kurallarının arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Karşımızdaki kişilere saygı duymak
b) Gerçekçi ve doğal davranmak
c) Empati
d) Uzun boylu olmak
e) Motivasyon
37- Başarılı iletişimin kurallarının arasında
aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Karşımızdaki kişilere saygı duymak
b) Gerçekçi ve doğal davranmak
c) Empati
d) Kısa boylu olmak
e) Motivasyon
38- Aşağıdakilerden hangisi başarılı iletişimin unsurlarından
değildir?
a) Karşımızdaki kişiye saygılı duymak
b) Terbiyeli ve nazik olmak
c) Empati
d) Duygusal davranmak
e) Hiçbiri
39- Empati ile sempati arasındaki fark aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Empatide anlama, sempatide hak verme vardır
b) Empatide duygular önemli değildir
c) Sempatide düşünceler önemlidir
d) Aralarında hiçbir fark yoktur
e) Empati yandaş olmaktır
40- Aşağıda verilen ifadelerden hangileri stresin
belirtilerindendir?
I) Saldırganlık ve kayıtsızlık
II) Korkulu rüyalar
III) Karamsarlık, kendini küçük görme
IV) Durgunlaşma, çökkünlük hali
a) I,II
b) I,III
c) I,II,III d) II,III,IV
e) I,II,III,IV
41- Aşağıdakilerden hangisi stresin belirtileri arasında
yoktur?
a) Saldırganlık ve kayıtsızlık
b) Unutkanlık
c) Korkulu rüyalar görmek
d) Aile ile birlikte vakit geçirmek
e) Dinlenme ile geçmeyen yorgunluk
42- “Kişilere, objelere, organlara ve ruhsal yapıya
uygulanan baskı, güç ve zorlama olgusuna …… denir.”
cümlesinde boşluk bölümüne aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
a)
d)
Depresyon
Stres
b) Mobbing
e) Panik
c) Kaygı
43- Aşağıdakilerden hangisi stresin olumsuz etkilerinden
değildir?
a) Beden sağlığı üzerinde önemli zararlı etkileri vardır
b) İş performansını düşürür
c) Bazı durumlarda kendimizi iyi hissetmemizi sağlar
d) Kısır döngü yaratır
e) Sorunlarla başa çıkmamızı zorlaştırır
44- Aşağıdakilerden hangisi stresin kaynaklarından
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
Motivasyon
Rol belirsizliği
Kişiler arası çatışma
Aşırı sorumluluk yüklemesi
Yoğun iş gücü
45- İnsanların belli bir amacı geçekleştirmek için harekete
geçmelerine ne denir?
a)
d)
Empati
Terfi
b) Motivasyon
e) İletişim
c) Rekabet
46- Aşağıdakilerden hangisi iyi bir motivasyonun
şartlarından değildir?
a)
b)
c)
d)
e)
Kendine inanmak
Kendine özgüven
Örgüt içi çatışma
Gizli yeteneklerini ortaya çıkarma
Hepsi
47- Motivasyon nedir?
a)
Bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak
düşüncelerini doğru olarak algılaması
b)
Duygu, düşünce, bilginin akla gelebilecek türlü yollarla
başkalarına aktarılması
c)
Zihinsel yorgunluk yaşamak
d)
Olumsuz sözsüz reaksiyonlar
e)
İnsanların belli bir amacı gerçekleştirmek için harekete geçmeleri
48- Başarılı olan personele takdir ya da teşekkür verilmesinin nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Personeli mutlu etme
Yasal bir zorunluluğa uyma
Personeli motive etme
Personelin başarılarını ölçme
Başarılı personelleri belirleme
49- Aşağıdakilerden hangisi problem çözme yöntemlerinden biri
değildir?
a)
Genel bir yaklaşım
b)
Problemin tanımlanması
c)
Seçeneklerin belirlenmesi
d)
Karar verme
e)
Zamana bırakma
50- Problem çözme işleminde başarı aşağıdakilerden hangisine
bağlıdır?
a)
b)
c)
d)
e)
Problemin doğru tanımlanması
Problemle ilgili yeterli bilgi sahibi olunmasına
Farklı çözüm önerilerinin üretilmesine
Mevcut seçeneklerin uygulamaya konulup değerlendirmenin
yapılmasına
Hepsi
51- “Her derste sorun yaratmasan olmaz sanki” cümlesinde
aşağıdakilerden hangi bastırıcı iletiyi görürüz?
a)
b)
c)
d)
e)
Yargılamak, eleştirmek, suçlamak
Ad takmak, alay etmek
Yorumlamak, tanı koymak
Övmek, olumlu değerlendirme yapmak
Sınamak, sorguya çekmek
52- Bazı yaşlı ve çocukların işlerine geleni dinleme biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)
b)
c)
d)
e)
Görünüşte dinleme
Seçerek dinleme
Saplantılı dinleme
Savunmacı dinleme
Yüzeysel dinleme
CEVAP ANAHTARI
1-A 2-C 3-B
8-D
9-D
14-A 15-D
20-D 21-C
26-E 27-A
32-C 33-E
38-D 39-A
44-A 45-B
50-E 51-A
4-E 5-B 6-C 7-A
10-B 11-C 12-D 13-C
16-A
17-C 18-A 19-D
22-C 23-C 24-E 25-C
28-A 29-D 30-A 31-E
34-D 35-A 36-D 37-D
40-E
41-D 42-B 43-C
46-C
47-E 48-C 49-E
52-B
Download