Bilimsel Etkinlikler\Bilimsel Etkinlikler\Bilimsel Etkinlikler

advertisement
AKUPUNKTURUN KEMOTERAPİYE BAĞLI BULANTI-KUSMA ÜZERİNE ETKİSİ
İbrahim Tek*, Kıymet Akgedik*, Serkan Öztürk**, Firdevs Turhan*, Nilüfer Kursak*, İ. Devrim
Gürsoy, Fatma Gündoğdu
Medicana International Ankara Hastanesi *Medikal Onkoloji, **Kozmotoloji
Giriş ve Amaç: Kemoterapiye bağlı olan bulantı-kusma, tedavi alan hastaları en çok etkileyen
sorunların başında gelmektedir. Yeterli dozlarda antiemetik verilmesine rağmen bazen bu sorun
aşılamamaktadır. Akupunktur, organizmadaki bozuklukların düzeltilmesi amacıyla, belirlenmiş
noktalara iğne uygulanması esasına dayanan, bilimsel ve tamamlayıcı bir tıp yöntemidir. Standart
antiemetik tedavi ile birlikte akupunktur yapılmasının bulantı-kusmanın kontrolünde etkin olduğunu
gösteren çalışmalar bulunmaktadır.
Amaç: Bu çalışma kemoterapi alan hastalarda antiemetik tedavi ile birlikte akupunkturun etkisini
belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Materyal Metod: Birinci kür kemoterapi alan hastalar tedavilerinin antiemetik özelliğine göre
antiemetik tedavi verilmiş ve bulantı-kusmayı önleyici yaklaşımlar öğretilmiştir.2.kür
değerlendirmesinde antiemetik tedaviye rağmen bulantı-kusma yaşadığını ifade eden hastalara
antiemetik
tedaviyle
birlikte
akupunktur uygulaması
yapılmıştır. Bu
çalışmaya
01.01.2009/01.03.2011 tarihleri arasında kemoterapi ünitesinde 30 hasta alınmıştır.
Bulgular: araştırma kapsamına alınan hastaların çoğunluğu bayan (%80) olup, %23’ü meme
kanseri, %13’ü kolerektal kanser, %64'ü diğer kanser tanısı alan hastalardan oluşmuştur. Çalışmaya
alınan hastaların hemen hemen tamamının (%97) iki seans akupunktur uygulamasıyla bulantıkusmaları kontrol altına alınmıştır.
Sonuç: Bu çalışma sonucunda akupunktur uygulamasının antiemetik tedavi ile kontrol altına
alınamayan hastalarda etkin olduğu saptanmıştır. Akupunktur uygulaması kemoterapiye bağlı
bulantı- kusmada antiemetik tedaviye ek olarak uygulanması önerilir.
Download