İlaçlar

advertisement
İlaçlar
Tedavi edici ilaçlar
 İlaç bağımlılığına neden olan kimyasal maddelerin
bir kısmı tıbbi amaçla kontrollü bir şekilde
kullanılırlar.
 İlaçların tedavi amacı dışında veya o toplumun
kültürel ve sosyal yapısına uymayan şekilde
kullanılması “ilaç suistimali” olarak tanımlanır.
Böylece bütün ilaçların suistimali mümkündür.
 İlaçların tedavi dozlarıyla toksik dozları arasındaki
aralığın çok dar olması sıklıkla akut zehirlenmelere
yol açabilmektedir.
Bağımlılık Yapan İlaçlar
Narkotik maddeler
 Morfin türü ağrı kesicilerin tümü narkotik
analjeziktir.
 Narkotik analjezikler merkezi sinir sistemi
üzerine etki ederek acıyı dindirirler,
uyuşukluk ve uyku verirler.
 Eroin yüksek derecede
fizyolojik bağımlılık yapar.
psikolojik
ve
Morfin
Alınışından kısa süre sonra tüm hücrelere dağılır
Önce majör metaboliti olan morfin-3-glukuronid (M3G)
Daha yavaş olarak da 6-glukuronide (M6G) dönüşür
Atılımın % 70’i böbreklerle ve glukuronid şeklinde olur
Safra ile %7-10 , akciğerlerle %3-6 arasında atılır
İdrarla değişmeden serbest olarak atılan miktarı %10
dan azdır
Eroin
 Kanda 15-20 dakikada 6-asetil morfine dönüşür
Karaciğerde tümüyle morfine dönüşmesi birkaç saat
sürer
6-MAM’ın
idrarda
bulunması
kişinin
eroin
kullandığının kesin kanıtıdır
Ancak kullanımdan sonra birkaç saate kadar
bulunabilir
İdrarda atılımda morfin fazla olmasına rağmen saçta
6-MAM miktarı daha fazladır
Etki süreleri 3-6 saat arasındadır
Morfin, kodein veya eroin alan kişinin idrarında son
alınışından 3 güne kadar morfin bulunabilir
Antidepresanlar
 Barbitüratlar, tedavide ağrı kesici, anestezik ve
kasılmalara karşı kullanılır
 Genellikle ağız yoluyla alınır
 Uzun süre sıkça kullanımları fiziksel bağımlılık
yapabilir
 Etki süreleri farklıdır
 2500 den fazla türevi vardır , klinikte 50 kadarı
kullanılır
 Benzodiazepinler, tedavide teskin edici, uyutucu ve
adale gevşetici olarak kullanılır
Barbirütatlar
Genellikle ağızdan hap şeklinde alınır
Yağda çözünür
Çözünme derecelerine bağlı olarak kısa, orta ve uzun
etkili olarak üç gruba ayrılır
Etki süreleri 3-24 gün arasında değişir
Karaciğerde metabolize olur
Bir kısmı idrarla esas olarak aktif ve inaktif metabolitler
şeklinde ve diğerleri de değişime uğramadan atılır
Alınan barbitürata bağlı olarak idrarda, alındıktan
yaklaşık 30 saat veya birkaç hafta sonra pozitif çıkabilir
Benzodiazepinler
Benzodiazepinler etki sürelerine göre üçe ayrılır:
Uzun etkililerin etki süresi 1-3 gündür
(Diazepam, flurazepam, halazepam, klonazepam, klorazepat,
klordiazepoksit, kuazepam, medazepam, prazepam)
Orta etkililerin etki süreleri 10-20 saattir
(Alprazolam,bromazepam, lorazepam, oksazepam,
temazepam)
Kısa etkililerin etki süreleri 2-8 saattir
(Midazolam, trazolam)
Halusinojenler
Normal düşünme mekanizmasında, ruh haletinde, his
duygu ve algılamada göze çarpan değişiklikler
yapabilen, psikolojik bağımlılığa neden olan ve
merkezi sinir sistemi üzerine etkili olan maddelerdir
En çok kullanılanı esrardır
Esrar etken maddeleri yağlarda çözünür vücudun yağ
dokusunda depolanır
Arasıra kullanan kişilerde 1 ile 3 gün , kronik
içicilerde son dozdan bir hafta veya daha fazla sürede
idrarda tespit edilebilir
Duman altında kalan ve içmeyen şahısların idrarında
da bulunabilir
Uyarıcılar
• MSS üzerine uyarıcı etki yapar
• Etkileri kokaine benzer
• En sık rastlanılan tipi Ecstasy adı altında
satılan tablet formlarıdır
• Kokain kullanımı son yıllarda artmıştır
• Kokainin plazmadaki yarılanma süresi çok
kısadır ve tamamı benzoilekgonin ve ekgonin
metil esterine dönüştürülerek idrarla atılır
• Kokain kanda ve idrarda aranır
• 48 saat içinde idrarda kokain metabolitleri
bulmak mümkündür
Amfetaminler
Amfetamin, alınmasından 24 saat sonra
dozun yaklaşık %70'lik kısmı idrar ile atılır
İdrarın pH değerine bağlı olarak dozun %30’u
değişmeden, geri kalan kısmı da metabolitleri
olarak dışarı atılır
Metamfetamin'nin yaklaşık %62’si ilacın
alınmasından 24 saat sonra, dozun %43’ü
değişikliğe
uğramadan,
kalan
kısmıda
amfetamin olarak dışarı atılır
Amfetaminler vücuda alındıktan sonraki 3-4
gün boyunca idrarda bulunabilir
MDMA
MDMA,
metilendioksiamfetamin'e
metabolize olur
İdrarla %65'i ana ilaç, %7'si MDA şeklinde
atılır
Diğer idrar metabolitleri, metilen köprülerinin
bölünmesiyle oluşan ve konjugatlar halinde
atılan MDMA ve MDA‘nın mono ve dihidroksi
türevlerini içerir
İdrarda 3 güne kadar bulunabilir
Kokain
Orta derecede alındığında benzylecgonin
idrarda 3 güne kadar bulunur
Kronik içicilerde 3 hafta boyunca idrarda
bulunabilir
Kokain idrarda büyük oranda metabolitleri
şeklinde atılmasına rağmen saçtan büyük
oranda kokain olarak atılır
Download