PowerPoint Sunusu

advertisement
7. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi
10-13 Mart 2011
Uludağ
Hiponatremili hastaya
yaklaşım
Müjdat YENİCESU
GATA Nefroloji B. D.
Ankara
2008-2009 Haziran döneminde «UpToDate» de
en çok tıklanan konular
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Causes of hyponatremia
Approach to the patient with abnormal liver function tests
Cellulitis and erysipelas
Approach to the patient with anemia
Treatment of hyponatremia
Treatment of antibiotic-associated diarrhea caused by Clostridium difficile
Rhabdomyolysis
Treatment of diabetic ketoacidosis and hyperosmolar hypoglycemic state
Approach to the adult patients with thrombocytopenia
Diagnostic evaluation of a pleural effusion in adults
11. Diagnosis of hyponatremia
Su ve tuz metabolizması denge
bozukluklarını kısaca tanımlayalım
Total vücut sodyumunun artması
(too much sodium)
Ödem
Na ekskresyonu ↑
Total vücut sodyumunun azalması
(too little sodium)
Hipovolemi
Na ekskresyonu ↓
Total vücut suyunun artması
(too much water)
Hiponatremi
ADH ↓
Total vücut suyunun azalması
(too little water)
Hipernatremi
ADH ↑
Hiponatremi;
Serum [Na] < 135 mEq/L
(Hastanede yatan olgularda görülme sıklığı % 15-20)
(Eğer serum Na < 130 mEq/L olarak alırsak bu değer % 3-5)
Hyponatremia is commonly defined as a serum sodium
concentration below 135 meq/L. (UpToDate 18.3)
Hiponatremi nasıl gelişir?
Isidoro Edelman denklemi
Niçin hiponatremik kalınır?
1. Dilüsyonel segmente
az filtrat erişmesi
(hipovolemi)
2. ADH varlığı
3. GFD nde ↓
Serum Osmolalitesi (ölçülen/öSosm, hesaplanan/hSosm)
hSosm: 2 x plasma [Na] + [ glukoz ] /18 + BUN /2.8
hSosm : 275-290 mosm/kg
Etkili Sosm : 2 x plazma [Na] + [ glukoz ] /18
Etkili Sosm
:270-285 mosm/kg
hSosm = 2 x plazma [Na]
İnfekte cerrahi yara üzerine granüle şeker (sukroz)
uygulanıyor. Ağız yoluyla sıvı alamayan hastaya ateşli
olması nedeniyle % 0,45 lik NaCl içerisinde % 5 dextroz
saatte 100 ml hızında veriliyor. Sefazol ve fluoxetine
kullanan hastanın bir hafta sonra serum Na 119 mEq/L,
BUN 56 mg/dl, Cr 3,5 mg/dl, Kan şekeri 180 mg/dl, plasma
osmolalitesi 325 mOsm/kg, idrar Na 45 mEq/L, idrar Cr 35
mg/dl şeklinde rapor ediliyor.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu olgunun
hiponatremisini en iyi tanımlar?
a.Uygunsuz ADH sendromu
b.Cerrahi yara>sıvı kaybı>hipovolemik hiponatremi
c.ABY ve hipotonik sıvı uygulaması>hipotonik hiponatremi
d.Artmış BUN ve glisemi>hipertonik hiponatremi
e.Ölçülemeyen solüt>hipertonik hiponatremi
Hastanın
öSosm: 325 mosm/kg (hipertonik hiponatremi);
hSoosm= (2x119) + (180/18) + (56/2,8)=268 mosm/kg
Osmolar gap= öSosm – hSosm= 325 – 268= 57 mosm/kg
Osmolar gapi oluşturan yara bölgesinden emilen sucrose dur.
Sucrose metabolize edilmez, idrarla atılır.
Sucrose çok miktarda olduğunda nefrotoksiktir.
ADH salınımını uyaran hiperosmolalite,
hipovolemi ve diğer faktörler
Bulantı
Stres (ağrı gibi)
Hamilelik
Hipoglisemi
Nikotin
İlaçlar
ADH salınımını veya etkisini artıran ilaçlar
Klorpropamid
Karbamazepine, okskarbezine
Yüksek doz IV siklofosfamid
SSRI
Vinkristine, vinblastine
Cisplatin
Amitryptiline
Haloperidol
Melfelan, methotreksat
Opiatlar
NSAIDs
IFN alfa ve gamma
Amiadorone
Ciprofloksasin
Ectasy
Eksojen ADH uygulaması (vazopressin, desmopressin)
Lityum
Hiponatremi nedenleri
Azalmış plasma osmolalitesi ile birlikte olan;
(Gerçek hiponatremiler)
Artmış ADH düzeyi ile birlikte olan durumlar
Etkin dolaşım volümünün azaldığı durumlar
Hipovolemi
Kalp yetmezliği
Siroz
Tiazid diüretikler
Uygunsuz ADH salınımı sendromu
Hormonal değişiklikler
Adrenal yetmezliği
Hipotiroidizm
Hamilelik
Uygun ADH supresyonu ile birlikte olan durumlar
Ciddi böbrek yetmezliği
Primer polidipsi
Beer drinker’s potomania
Hiponatremi nedenleri
Normal veya artmış plasma osmolalitesi ile birlikte olan
Artmış plasma osmolalitesi ile
Hiperglisemi
Mannitol
Normal plasma osmolalitesi ile
Hiperlipidemi
Hiperproteinemi
Glycine solüsyonları
Ekstrasellüler alan volüm durumuna göre hiponatremi nedenleri
(Plasma osmolalitesi ↓, gerçek hiponatremiler)
Hipovolemik hiponatremi
Kusma, ishal, kanama, renal kayıp (tiazidler)
Normovolemik hiponatremi
SIADH
Primer polidipsi
Dietle az miktarda solüt alımı
Ciddi böbrek yetmezliği
Hipervolemik hiponatremi
Kalp yetmezliği
Siroz
Ciddi böbrek yetmezliği
Hiponatremide etyolojik faktör sayısı
Clayton, J.A. et al. QJM 2006 99:505-511; doi:10.1093/qjmed/hcl071
Aetiology
Single cause
Multifactorial
Total
Loop diuretic
0
34
34
Thiazide diuretic
11
18
29
Congestive cardiac failure
0
27
27
Liver disease
4
17
21
Dehydration
0
20
20
Lower respiratory tract
infection*
1
14
15
CNS lesion/stroke*
2
11
13
Selective serotonin
reuptake inhibitor (SSRI)*
0
12
12
Intravenous fluid
replacement
0
11
11
Renal failure
0
11
11
Lung carcinoma*
0
7
7
Carbemazepine*
1
4
5
Unclear*
4
0
4
Other drug*
0
7
7
Hypothyroidism
0
4
4
Hypopituitarism/Addison's
disease
2
1
3
QJM, 2006,
99: 505-511
Hiponatremik bir olguya yaklaşım
Anamnez
Fizik muayene
Laboratuvar testleri
SF ile volüm replasmanına yanıt
Hiponatremik olguların anamnez ve fizik
bakısında dikkat edilmesi gereken özellikler
Kusma, ishal
Diüretik tedavi
Periferik ödem, ascites
Kalp yetmezliği, böbrek yetmezliği, siroz hikayesi
Santral sinir sistemi hastalığı, malignite hikayesi
Boyun venöz dolgunluğu
Tilt testi, hipotansiyon
Turgor azalması, dil kuruluğu
Kilo değişikliği
Hiponatremiklerin hipovolemik/normovolemik mi
olduğunu klinik ve laboratuvar olarak değerlendiren
önemli bir çalışma.
Clinical assessment of extracellular fluid volume in hyponatremia.
Chung HM, Kluge R, Schrier RW, Anderson RJ
Am J Med. 1987;83(5):905-8.
•Ödemsiz, hiponatremik (sNa <130 mEq/L) 58 olgu, prospektif
inceleniyor,
•Klinik değerlendirme ile hipovolemiklerin % 47 si, normovolemiklerin
ise % 48 i doğru olarak belirlenebiliyor,
•Spot idrar [Na] ise hipovolemiklerde ortalama 18,4 ± 3,1 mEq/L
bulunurken, normovolemiklerde 72 ± 3,7 mEq/L bulunuyor . (p<0,001)
Hiponatremik olguların tanısında laboratuvar istekleri
Serum osmolalitesi*
İdrar osmolalitesi
Uosm < 100 mosmol/kg (U dansite <1003)
primer polidipsi
Malnütrisyon
Reset osmostat
Uosm > 300 mosmol/kg
Hipovolemi, kalp yetmezliği, siroz
SIADH
İdrar Na konsantrasyonu
U Na < 25 mEq/L; hipovolemi
U Na > 40 mEq/L; SIADH
Serum üre ve ürik asit düzeyleri
Asid-baz ve serum potasyum düzeyleri*
Glisemi, total protein, total lipid
Tiroid ve adrenal fonksiyon testleri
Hiponatremik olgularda serum bikarbonat ve
serum K düzeylerine göre ayırıcı tanı yaklaşımı
•Metabolik alkaloz ve hipokalemi
• Diüretik kullanımı
• Kusma
•Metabolik asidoz ve hipokalemi
• Diare
• RTA
• Laksatif kullanımı
•Metabolik asidoz ve hiperkalemi
• Böbrek yetmezliği
• Primer adrenal yetmezliği
Uygunsuz ADH salınımı varlığının tipik laboratuvar
bulguları
• Hiponatremi
• Düşük serum osmolalitesi
• > 100 mosmol/kg, genellikle > 300 mosmol/kg idrar
osmolalitesi
• Genelikle > 40 mEq/L idrar Na konsantrasyonu
• Düşük serum BUN ve ürik asit konsantrasyonu
• Nispeten normal serum Cr konsantrasyonu
• Normal serum bikarbonat ve K düzeyi
• Normal adrenal ve tiroid fonksiyonu
Hiponatremi kliniğinin patogenezi-1
«Hiponatremi ;
su metabolizması denge bozukluğunun
varlığını yansıtır.»
Giren su > Çıkan su
Plasma Na ve Posm ↓
Hücre içi ve dışı osmolalite eşit olmalıdır.
Hücreler şişer.
Hipotonisite, su hareketi
(plasma>serebrospinal sıvı>beyin hücresi)
Beyin hücreleri şişince hiponatremi kliniği
ortaya çıkar.
Hiponatremi kliniğinin patogenezi-2
•
•
•
•
Serebral ödem (belirgin, hızlı gelişen/1-3 gün)
AQP4 su kanallarının rolü (Nat Med 2000;6(2):159-163)
Hipoksik beyin hasarı (solunum durması )
Serebral adaptasyon
• 1-3 saat içinde gelişen akut yanıt (beyinde ECF miktarı
azaltılmaya çalışılır, etkisi sınırlıdır)
• 1-3 gün içinde gelişen kronik yanıt (intrasellüler osmotik
aktif maddeler hücre dışına salınır.
• Osmotik demiyelinizasyon (central pontine myelinolysis)
Akut hiponatreminin klinik belirtileri
•
•
•
•
•
•
Bulantı, kırıklık/keyifsizlik hissi (pNa<130-125 mEq/L)
Halsizlik, iştahsızlık
Kas krampları
Baş ağrısı
Reflekslerde azalma
Bilinç düzey değişiklikleri (pNa<120-115 mEq/L)
• Somnolans, stupor, letarji, koma
• Konvülzyon
• Solunum sıkıntısı, dispne (nonkardiojenik akut
akciğer ödemi)
• Solunum durması
Fatal serebral ödem ile sonuçlanan akut hiponatremi
nedenleri
Kişinin kendi kendine neden olduğu su zehirlenmesi
Psikotik hastalar
Ectasy
Maraton koşucuları
Radyo yarışmalarını kazanmaya çalışan olgular
Post operatif iatrojenik hiponatremi
Özellikle doğurganlık çağındaki (premenopozal) bayanlar
hiponatremiye karşı daha duyarlıdırlar.
Richard H. Sterns, hiponatremik örnek olgusu – 1
Nat Clin Pract Nephrol. 2006 May;2(5):283-8
ASN Renal Week 2009
20 yaşında, bayan, komada getiriliyor,
Bir dans partisinde çok sayıda ectasy tablet aldığı ve bol su içtiği
öğreniliyor,
Pupiller simetrik, dilate ve ışık yanıtı minimal bulunuyor,
Bilateral akciğer kaidelerinde krepitan raller duyuluyor.
Serum Na: 117 mEq/L,
Akciğer PA grafi: Ciddi akciğer ödemi
Beyin BT: Beyin ödemi
4 saat gecikmeyle % 3 lük NaCl ile tx ediliyor ancak hasta
kaybediliyor.
Richard H. Sterns, hiponatremik örnek olgusu – 2
ASN Renal Week 2009
44 yaşında bayan, ciddi birakolik,
Tiazid ve SSRI tx başladıktan 2 hafta sonra halsizlik, progressif letarji ve çok
sayıda düşme problemi gelişiyor,
Fizik bakıda bir yavaşlık gözleniyor ancak uyanık ve oryante olarak
değerlendiriliyor. Düşmelere bağlı yumuşak dokularda ezilme belirtileri mevcut.
SNa: 94 mEq/L
Beyin BT, serebral ödem olmaksızın yumuşak doku travması şeklinde rapor
ediliyor.
Hastaya % 3 lük NaCl başlanıyor ve 24 saat içerisinde sNa 30 mEq/L kadar
artırılıyor.
Tedavi sonrası kalıcı nörolojik sekel gelişiyor.
Richard H. Sterns, hiponatremik örnek olgusu – 3
ASN Renal Week 2009
55 yaşında, çok sayıda intihar girişimi ve depresyon hikayesi olan bayan
hasta,
SSRI tx de,
Rutin kontrolde sNa: 124 mEq/L bulunuyor.
Fizik bakıda mental ve nörolojik durum normal olarak değerlendiriliyor.
Tedavi olarak SSRI devam ediliyor,
Su kısıtlamasına yanıt alınamıyor,
Diğer tx seçenekleri düşünülüyor.
Richard H. Sterns; hiponatremik örnek olguları ile
ilgili sorular.
ASN Renal Week 2009
1. 1. olgu; sNa 117 mEq/L, komatöz ve 4 saat gecikmeyle
başlanan % 3 lük NaCl tx ne rağmen ex olurken, 2. olgu sNa 94
mEq/L olmasına karşın uyanık ve konuşuyor. Bu durumu nasıl
açıklarsınız?
2. 1. olgu geç başlanan tedaviye rağmen daha kötü olup ex
olurken, 2. olgu tx ile elektrolitleri normale geldiği halde daha
kötü oluyor, neden?
3. 3. olgunun sNa: 124 mEq/L olduğu halde asemptomatik. Bu
olgunun hiponatremisi düzeltilmeli mi?
• Akut hiponatremik ansefalopati klinik seyri
• Reversibl olabilir
• Nörolojik sekel bırakabilir.
• Rabdomiyoliz ile sonuçlanabilir.
• Mortalite ile sonuçlanabilir.
• Beyin sapı herniasyonu
• Solunum durması
• Hiponatremi mortalite riski yüksek bir elektrolit
bozukluğudur.
sNa < 105 mEq/L (mortalite riski > % 50)
N Engl J Med 1986; 314:1529.
Hiponatremide osmotik demiyelinizasyon seyri
Kronik hiponatremi klinik belirtileri
sNa: 120-130 mEq/L,
Serbral adaptasyon,
Asemptomatik,
Semptomatik;
Dikkat eksikliği
Yürüme bozukluğu
Açıklanamayan düşmeler
Femur başı kırıığı
Osteoporoz
Hiponatremi tedavisi
• Neden olan hastalığın tedavisi*
• Hipovolemi
• Adrenal yetmezliği (steroid)
• İlaç
• Preeklampsi (doğum)
• Sıvı kısıtlaması (< 800 ml/gün)
• Euvolemik, hipervolemik hiponatremi
• IV % 0,9 luk NaCl uygulaması
• Hipovolemik hiponatremi
• Hipertonik NaCl solüsyonu (% 3 lük gibi) uygulaması
• Ciddi, semptomatik, akut hiponatremi
• Hipokalemik olgularde IV KCl uygulaması
• Vasopressin reseptör antagonistleri (vaptanlar)
• Tolvaptan, satavaptan, liixivaptan (oral vaptanlar)
• Conivaptan (IV vaptan)
• Demeclocycline (600-1200 mg/gün)*
• Loop diüretikleri
Örnek olgular
Pathophysiology and Management of Preeclampsia-Associated
Severe Hyponatremia
American Journal of Kidney Diseases, Vol 55, No 3 (March), 2010: pp 599-603
Laboratory tests:
serum sodium, 123 mEq/L; baseline, 135 mEq/L (at 28 weeks of gestation)
potassium, 4.3 mEq/L
serum urea nitrogen, 9 mg/dL ; serum creatinine, 0.6 mg/dL ; eGFR, 125 mL/min
Uosm, 325 mOsm/k g; Sosm, 266 mOsm/kg , Una, 77 mEq/L
Thyroid function test results and serum uric acid levels were normal
Morning serum cortisol levels were normal on 2 occasions
Protein, 24-h total (mg/24 h) 5,940
In conclusion, mild hyponatremia can occur in normal pregnancy,
but severe hyponatremia is rare.
Preeclampsia-associated hyponatremia may be severe and result of SIADH. (Mknzm
bazen hipervolemik hiponatremide olabilir)
In those with SIADH and preeclampsia, demeclocycline and conivaptan are contraindicated,
,and furosemide is best avoided.
Fluid restriction should be the initial approach.
Only definitive treatment is labor.
Yaşlı bir olguya depresyon nedeniyle SSRI başlanıyor. Hasta
iki hafta sonra intihar riski nedeniyle psikiatri servisine
yatırılıyor.
Serum Na değeri 128 mEq/L bulunan bu hasta için aşağıdaki
seçeneklerden hangisi doğrudur?
a. Tolvaptan da verseniz, SSRI sonlandırılmadıkça
hiponatremi düzelmez.
b. Tolvaptan uygulaması ile hiponatremi geriler ancak
hastada iyileşme hissi gelişmez.
c. Tolvaptan uygulaması ile hiponatremi geriler ve hastanın
kendini iyi hissetme duygusu olumlu etkilenir.
d. Tolvaptan uygulaması ile hiponatremi geriler ve
konvülzyon riski azalır.
e. Tolvaptan ile hiponatremi geriler ve ölüm riski azalır.
NEJM 2006, 355(20): 2099-2112
Tolvaptanın kalp yetmezliği tedavisindeki etkisi
EVEREST çalışması
Konstam, M. A. et al. JAMA 2007;297:1319-1331
Özet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hiponatremi su metabolizması denge bozukluğunun bulgusudur.
Hiponatremi nörotoksik bir elektrolit bozukluğudur.
Tedavi hastayı hiponatremik kılmamakla başlar.
Tedaviyi semptomların varlığı ve neden şekillendirir.
Euvolemik, hipervolemik hiponatremide su kısıtlaması başlangıç
tedavisidir (< 800 ml/gün)
Hipovolemik hiponatremide başlangıç tedavisi % 0,9 luk NaCl dir.
Ciddi, semptomatik, akut hiponatremilerde IV % 3 lük NaCl kullanılır.
Hiponatremiyi düzeltme hızı ilk 24 saatte <10 mEq/L, ilk 48 saatte <
18 mEq/L olmalıdır.
Hipertonik NaCl kullanılıyor ise 2-3 saat aralar ile serum Na düzeyi
belirlenmelidir.
Vaptan tedavisi ile ilgili deneyimler artmakla birlikte beklenen etkinlik
gösterilememiştir.
Download