Diapositiva 1

advertisement
HİZMET İÇİ EĞİTİM
Öğr.Gör.Işık Atasoy
HEMŞİRELİKTE HİZMET İÇİ EĞİTİM
• Günümüzde teknolojik ve bilimsel gelişmeler hızla
devam etmekte, tıp ve hemşirelik mesleği de bu
gelişmelere paralel olarak yeni gelişmeler ve
değişmeler göstermektedir.
• Bu gelişmeleri ve değişmeleri takip etmek hizmet içi
programlarla mümkün olmaktadır. Bu nedenle
hemşirelikte HİE (hizmet içi eğitim)programları
önemlidir.
Hizmet içi eğitimler çalışma hayatı süresince bilgi,
beceri
ve verim düzeyini yükseltici plânlı eğitim
etkinlikleridir.
• 657 sayılı devlet memurları kanununda devlet
memurlarının yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini
artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmalarını
sağlamak
amacı
ile
HİE
tabi
tutulmaları
öngörülmüştür.
• HİE kişilerin işe giriş tarihinden işten ayrılıp gitme
tarihine kadar geçen süre içinde kurumun amacına
uygun olarak işin gerektirdiği performans düzeyine
ulaşması için gereken bilgi, beceri ve davranışların
sistemli bir şekilde öğretilmesidir.
HİZMET İÇİ EĞİTİM TÜRLERİ
• 1-Oryantasyon Eğitimi: Kuruma yeni gelen çalışanın
kurumun amaç ve politikasını, kendi görev yetki ve
sorumluluklarını tanımaları için yapılan eğitimdir.
• 2-Temel Eğitim: Bir kurumda işe başlayacak olan
çalışana yapacağı işin gerektirdiği temel bilgi, beceri ve
tutumları kazandırmak için yapılan eğitimdir.
• 3-Geliştirme Eğitimi: Kurumdaki çalışanların kendi alanı
ile ilgili gelişmeler ve yenilikler hakkında yetiştirilmesi
ve yeteneklerinin geliştirilmesi için yapılan eğitimdir.
4-Tamamlama Eğitimi: Görev değişikliği yapılacak
çalışanlara yeni görevinin gerektiği yeterlilikleri
kazanması için uygulanan programlardır.
5-Yükseltme Eğitimi: Kurumun yapısındaki kadrolaşma ve
çalışanın terfi ihtiyacını karşılamak için hazırlanan
programdır.
6-Özel Alan Eğitimi: Çalışanı özel hizmetler için çeşitli
alanlarda geliştirmek üzere uygulanan programdır.
HİZMET İÇİ EĞİTİMİN AMAÇLARI
 Kurumda disiplin olaylarını, anlaşmazlıkları ve
şikayetleri azaltmak
 Çalışanı tanımak, kaliteli işgücü sağlamak ve
kadrolaşmayı kolaylaştırmak
 İşlerin hiyerarşik yapısında kontrol ve denetim
yükünü azaltmak
 Çalışanın güven duygusunu geliştirmek, güdülemek ve
moralini yükseltmek
Çalışanın memnuniyet ve doyumunu saplamak.
Yenilikleri yakından izlemek ve çalışanın ortama
uyumunu
kolaylaştırmak
Çalışanın yükselme imkanını sağlamak
Çalışanın işinde başarısını, değerini ve saygınlığını
arttırmak
HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACININ SAPTANMASI
• Hizmet içi eğitim ihtiyacı, bir işte çalışan için işin
yerine getirilmesinde bilgi, beceri ve tutum bakımından
duyulan eksiklik ya da gerekliliktir.
• En basit şekli ile aşağıdaki formül kullanılarak bir
kurumda hangi konuda hizmet içi eğitim ihtiyacı olduğu
belirlenebilir.
Hizmet İçi Eğitim İhtiyacı=İşin Gerekleri- Çalışanın Şimdiki Yetenekleri
HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACININ SAPTANMASI
EĞİTİM
GEREKSİNİMLERİ;
AÇIK GEREKSİNİMLER
KAPALI GEREKSİNİMLER
AÇIK GEREKSİNİMLER
Açıkça göze çarpan, giderilmediğinde hizmetin aksadığı
gereksinimlerdir.





Bunlar;
Personelin yeni bir göreve başlaması,
Görev değişikliği,
Hizmet veriminin azalması,
İş birikimi,
Sorumlulukların başkalarına yansıtılması gibi durumlardır
KAPALI GEREKSİNİMLER
Gözle görülemeyen gereksinimlerdir.
Kapalı gereksinimler;
 Araştırma,
 Soruşturma,
 Gözlemi gerektirir.
HİZMET İÇİ EĞİTİM İHTİYACININ SAPTANMASI
 Eğitimde gereksinim saptama süreklilik gerektirir.
 Eğitim gereksinimi saptama, hizmet içi eğitim
hemşiresi, başhemşire, sorumlu hemşireler tarafından
yapılabilir.
Hizmet İçi Eğitim Kime Yapılır?
HEMŞİRE, EBE
Hizmet İçi Eğitimler Ne Zaman Yapılır?
Kurumun iş akışına göre başhemşire ve hizmet içi eğitim
hemşiresi tarafından düzenlenir
Hizmet İçi Eğitim Nerede Yapılır?
Eğitim salonunda,
Kliniklerde.
Hizmet İçi Eğitimi Kim Yapar?





Hizmet içi hemşireleri,
Başhemşireler,
Hemşire, ebe ve sağlık memurları,
Diğer meslek üyeleri,
Konuyla ilgili uzman kişiler.
HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARININ
HAZIRLANMASI
• HİE ihtiyacının belirlenmesinden sonra eğitim
programının hazırlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi gerekir.
• Eğitim programının 4 aşaması vardır:
1-Eğitim programının amaçlarının belirlenmesi:
• Kurumun amaçları belirlenirken çalışanların görüşleri
alınmalı, yöneticiler ve çalışanlar tarafından bilinmeli,
amaçlar kendi içinde tutarlı olmalıdır.
• 2-HİE programlanması: Eğitim verilecek konuların
seçilmesi, eğitimin kimlere verileceği eğitim yapılacak
yerin belirlenmesi gerekir.
• 3-HİE programının uygulanması: HİE uygulanmasında
çeşitli
öğretim
araç
ve
yöntemlerinden
yararlanılabilinir.
Örn;
rol
play,panel,beyin
fırtınası,anlatma..vb
• 4-HİE değerlendirilmesi: Buradaki amaç, eğitimin
hedeflerine ne kadar ulaşılabileceğini görmektir.
Hizmet içi değerlendirme; eğitim öncesinde, eğitim
sırasında
ve
eğitim
sonrasında
yapılabilir.
• SONUÇ;
• Hemşireler hizmet içi eğitimlere katılarak kendilerini
geliştirmelidir.
• Hizmet içi eğitim programları, işle ilgili hataların
azaltılması, iş kazalarının önlenmesi gibi pek çok
faydası vardır.
İYİ DERSLER
Download