1. Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalığı arasındaki fark nedir? 2. Koch

advertisement
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Enfeksiyon ve enfeksiyon hastalığı arasındaki fark nedir?
Koch postülasına uymayan bakterilere örnek veriniz.
Bakterilerde genetik bilgi nerelerde saklanır ?
Bakteride kapsülün yararları nelerdir ?
İnvazyon nedir ?
Oksidasyon ve redüksüyon olaylarında rol oynayan en önemli element hangisidir?
Bakterilerin doğal bağışıklıktan kurtulma mekanizmaları hangileridir ?
Bakteriler adaptif bağışık yanıttan nasıl kurtulurlar ?
Bakterilerde antikora Fab yerine Fc kısmından bağlanan moleküller hangileridir ?
Endotoksin dediğimiz zaman ne anlıyorsunuz ?
Sepsisde en önemli sitokin hangisidir ?
Tip I, II ve III ekzotoksinleri açıklayınız ?
Super antijenlerin etkisiyle ilk ortaya çıkan sitokin hangisidir ? Neden ?
Enflamasyonda bazofil ve mast hücresini degranüle eden kompoleman komponentleri
hangileridir ?
Virus ile enfekte hücre MHCI eksprese etmez ise organizmanın cevabı ne olur ?
Virusların bağışık yanıttan kaçma mekanizmalara 5 örnek veriniz.
Takla atar tarzda hareket, 22 derecede hareketli olup 37 derecede olmaz dediğimiz
zaman hangi bakteri aklınıza gelir ?
Hamilelerde tehlikeli olan bakteriyal enfeksiyonları sayınız ? Neden ?
Granulomatozis infantiseptica nedir?
Hangi hallerde listeria enfeksiyonu düşünürsünüz ?
Mühürlü parmak, balina parmak, menekşe moru şeklinde lezyon ve süpürasyon yok
dersem aklınıza hangi bakteri gelir ?
Heparin bağlayan epidermal büyüme faktörü hangi toksinin reseptörüdür ?
Löfler, Elek besiyerleri hangi bakteriler için kullanılır ?
Gram (+) pozitif olduğu halde Gram(-) boyanabilen bakteri hangisidir ?
Akciğerde odak olan hastada beyin lezyonu ortaya çıkarsa hangi bakteriyi düşünürsünüz ?
Üretilmesinde BCYE agar kullanılan 3 bakteri sayınız.
Canlı aşı ve cansız aşı arasındaki farkları veriliş yolu, antijen miktarı, doz sayısı, adjuvan
gerekliliği ve hücresel cevap açısından sayınız.
Martı kanadı görünümü size hangi bakteriyi anımsatır ?
Ok atar tarzda hareket size hangi bakteriyi anımsatır ?
Sinek uçuşması dediğimiz zaman hangi bakterinin hareketini anlıyorsunuz ?
Aşağıdaki meslekler için aklınıza gelen hastalıkları sayınız
a. Lağım işçisi
b. Kürk fabrikası çalışanı
c. Pet shop çalışanı
d. Köpek bakıcısı
e. Pirinç tarlası işçi
f. Avcı
g. Kuş yetiştiricisi
h. Kasap
i. Tavuk eti sanayi işçisi
j. Laboratuvar çalışanı
Sütle geçen enfeksiyonları sayınız.
H.pylori virulans faktörlerini sayınız.
Listeria monocytogenes’in bulaşma yollarını sayınız.
Üreaz aktivitesi hangi bakteriler için önemlidir ?
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
Mikoplazma dediğimiz zamn aklınıza gelen üç şey nedir ?
Çene travmsıa sonucu enfeksiyona neden olan bakteriler nelerdir ?
En sık görülen aktinomikoz kliniği hangisidir ?
Sıcakta zenginleştirma hangi bakteri için uygulanabilir ?
Soğukta zenginleştirme hangi bakteri için uygulanabilir ?
C.trachomatis hangi enfeksiyonlara neden olur ?
Makrofajları enfekte eden bakteriler hangilerileridir ?
C.pneumophila hangi enfeksiyonlara neden olur ?
V.cholerae toksinin reseptörü hangisidir ve nerede bulunur ?
IL-12 ve IL-4 dediğimiz zaman hangi olay aklınıza gelir ?
Pasif bağışıklama yapılması gereken durumları sayınız.
Hastanede yatan hastalara hangi durumda aktif bağışıklama yapılır ve kime hangi aşı ?
TCBS besiyeri hangi mikroorganizma için kullanılır ?
Bakterilerde kaç çeşit toksin vardır, örnek veriniz ?
Makrofajı aktive eden majör sitokin hangisidir ve hangi hücrelerden salgılanır ?
Löfler besiyeri hangi bakteri için kullanılır?
Çocuk doğum kanalından geçerken gözde enfeksiyon yapan mikroorganizmalar nelerdir ?
Gram-pozitif sporsuz bakterilerden insanlarda hastalık yapan 3 cinsi sayınız ve bu
cinslerin en önemli türlerini söyleyiniz.
Actinomyces ve Nocardia arasındaki farkları normal flora üyesi, üreme atmosferi, hastalık
yaparken altta hastalık varlığı, travma ilişkisi, antibiyotiklere duyarlılığı açıcından bir tablo
halinde sayınız.
Miçetoma nedir? Yapan etkenleri sayınız.
Süperantijen nedir ?
IL-2’in en önemli görevi hangisidir ?
Fagosite edilemeyen parazit enfeksiyonlaraında bağışıklıkta rol oynayan temel hücreler
hangileridir ?
Antikor oluşurken sınıf değiştirmede rol oynayan sitokinler hangileridir ve nasıl rol
oynarlar ?
Bazı virulas neden IL-10 salgılanmasını uyarırlar, hangi virus uyarır ?
Nk hücresi hangi enfeksiyonlarda çok önemlidir ?
Ham T lenfosit antijen ile nerede karşılaşır ?
Tedavide Tip I interferon kullanacaksınız , hangis hastalıklar aklınıza gelmelidir ?
Tedavide Tip II interferon kullanacaksınız, hangi hastalıklar aklınıza gelmelidir ?
IFN I hangi enzimlerin sentezine neden olur?
Kanlı agarda beta hemoliz yapan ve faranjit etyolojisinde rol oynayan bakteriler nelerdir ?
Boğaz kültürünü hangi bakteriler için yaparsınız ?
CAMP testinin kullanıldığı iki bakteriyi sayınız ?
Temas sonrası aşı yapılan hastalıklar nelerdir ?
Klinik tablo ortaya çıkmadan inkübasyon döneminde bulaştırıcı olan hastalıklar nelerdir ?
Lemierre hastalığı etyolojisinde rol oynayan bakteriler nelerdir ?
Kedi tırmığı, köpek ısırığı dediğimiz zaman hangi bakteriler akla gelir ?
Bruselloz dediğimiz zaman aklımıza gelen diğer isimler nelerdir ?
Aşısı olmayan ama insan ölümlerinde ilk sırayı alan 3 enfeksiyon hastalığını sayınız.
Lubeck salgını hangi aşı veya mikroorganizma ile ilgilidir ?
Kapsül polisakkarit aşıları dediğimiz zaman aklınıza gelen 3 bakteriyi sayınız.
Tedavide antiserum kullanılan hastalıklar nelerdir ?
Şüpheli temas sonrası pasif bağışıklama yapılan haller nelerdir ?
Reiter sendromu dediğimiz zaman aklınıza gelen iki bakteri nelerdir ?
EB, RB hangis bakterinin hayat döngüsünde görülür ?
81. Spiral ile ilişkili bakteriler hangileri olabilir ?
82. Tedavide hangi tip interferonlar hangi hastalıklar için kullanılır.
83. Molar diş görünümü hangi bakteri için kullanılır ?
84. Dallanma yapan Gram(+) sporsuz bakteriler neler olabilir ?
85. Çiftçi akciğeri etkeni olan bakteriler hangileridir ?
86. Hastane enfeksiyonuna neden olan en önemli bakteriler hangileridir ?
87. Türkiye’de hangi tip tularemi en fazla görülür ?
88. En sık görülen hastane enfeksiyonu nedir ?
89. İdrarda antijen saptanan ve pnömoni yapan etkenler nelerdir ?
90. Tifoidal tipinde LAP olmaz dediğim zaman hangi bakteriyi anlıyorsunuz.
91. Vibriolar içinde yara enfeksiyonuna neden olan hangidir ?
92. Guillain-Barre ile ilişkili mikroorganizmalar hangileridir ?
93. Hangi enfeksiyon hastalığında proton pompa inhibitörü kullanılır ?
94. Sistemik sülfonamid tedavisi hangis hastalık için gereklidir ?
95. Toksoid aşılarının en sık kullanılan iki tipi hangisidir ?
96. Pasif başıklama yapılan enfeksiyon dışı nedenler nelerdir ?
97. Bipolar boynama hangi bakteri için kullanılan bir tanımlamadır ?
98. Serolojisinde blokan antikorların varlığı tartışılan hastalık hangidir ?
99. Eritritol karbonhidratı hangi bakteri için önemlidir ?
100.
Brucella insanlarda neden düşük yapmaz ?
101.
Fusobacterium necrophorum ile birlikte hastalık yapan bakteri hangidir ?
102.
Anton testi hangi bakteri için kullanılır ?
103.
Internalin ve E-kaderin kelimelri hangi bakteri ile ilgilidir ?
104.
EF2 üzerinde etki eden iki bakteri toksinini sayınız.
105.
Sahanda pişmiş yumurta şeklinde koloni görünümü hangi bakteri için kullanılan bir
tanımlamadır ?
106.
Soğuk aglütininler hangi enfeksiyon hastalığının tanısında çok önemlidir ?
107.
Protoplast nedir ?
108.
Sferoplast nedir?
109.
Protein G ve Protein A hangi ortak özelliğe sahiptir ?
110.
Koroner arter hastalığı ile ilişki kurulan mikroorganizma hangisidir ?
111.
Ogawa, İnaba, Hikojima hangi bakterinin serotipleridir ?
112.
Sularla insanlara bulaşan bakteriler neler olabilir ?
113.
Campylobacter türleri arasında immünosupresiflerde ciddi enfeksiyon yapan tür
hangisidir ve neden yapar?
114.
Dışkıda antijen hangi bakteriyel enfeksiyonlarda aranır?
115.
Üre nefes testi dediğim zaman hangi bakteri aklınıza gelir?
116.
Damar duvarından T lenfosit, makrofaj ve nötrofillerin geçişinde rol oynayan
sitokinler hangileridir?
117.
Gram(+) bakterinin endotoksini nedir ?
118.
Gram(-) bakterinin endotoksini nedir ?
119.
Havalandırma sistemi ile ilişkili bakteri hangisidir
120.
Pnömoninin yanında ciddi hiponatremi var dediğim zaman aklınıza gelen bakteri
hangisidir ?
121.
Metakromatik cisimcikler hangi bakterilerde görülür ?
122.
Hücresel immün sistemi baskılanmış olanda menenjit gelişir ise akla hangi bakteri
gelmelidir ?
123.
Kemikiliği kültürü hangi enfeksiyonlarda yapılır ?
124.
Yaşlılara önerebileceğin iki önemli aşı hangisidir ve neden ?
Download