asal sayılar-bolme işlemi

advertisement
www.gokhandemir.org, 2007
GD
Cebir Notları
Gökhan DEMĐR, [email protected]
Asal Sayılar-Bölme Đşlemi
1.
(ab) iki basamaklı sayı olmak üzere,
ab
5.
a
–
A iki basamaklı bir doğal sayı olmak
üzere, ( A 2 + 5A + 3) sayısı 7 ile bölündüğünde 3 kalanını vermektedir.
Buna göre A sayısı en çok kaç olabilir?
b+1
A) 99
B) 98 C) 95 D) 94 E) 93
3
ise a’nın b türünden değeri nedir?
A)
3−b
b−9
D)
B)
9−b
3+b
9−b
3−b
E)
C)
6.606066663 303
3−b
9−b
9+b
3−b
Yukarıdaki bölme işlemine göre bölüm
ile kalanın toplamı kaçtır?
A) 200220
2.
a doğal sayısı b doğal sayısına kalansız
bölünüyor. a sayısı 12 ile bölündüğünde
bölüm b, kalan 7 olduğuna göre, a nın
en büyük değeri ile en küçük değerinin
toplamı kaçtır?
A) 130
B) 117
D) 90
B) 2000223 C) 2023
D) 20222
7.
C)110
x, y ∈ N olmak üzere
x 2 = 17 + 16 y 2
E) 77
ise x + y toplamı kaçtır?
A) 11
B) 13
E) 19
D) 17
3.
(xoy) üç basamaklı, (xy) iki basamaklı
sayılar ve x ≠ y dir.
xoy
xy
9
8.
(yxy4) dört basamaklı, (yx) iki basamaklı
sayılar ve x < 4 olmak üzere;
yxy4
–
B) 3
C) 15
yandaki bölme işl
emine göre y kaçtır
–4
A) 2
E) 202
C) 5
D) 6
E) 7
yx
...
Z
Bölme işlemine göre Z’nin alabileceği
değerler toplamı kaçtır?
4.
(x + 2) ile (y + 1) sayıları aralarında asal
sayılardır.
yx = –2y – x + 36 ise
x + y toplamının alabileceği en büyük
değer kaçtır?
A) 18
B) 23 C) 30 D) 36 E) 37
A) 3
B) 5
C) 7
D) 9
E) 10
www.gokhandemir.org
9.
12. Üç basamaklı bir doğal sayı iki basamaklı bir doğal sayıya bölünüyor.
Bir sayı ardışık üç çift doğal sayının çarpımıdır. Bu sayıyı ardışık sayıların
herbirine bölerek elde edilen bölümlerin
toplamı 188 dir.
Bu sayı kaçtır?
Bölüm ve kalanın toplamının alabileceği
en büyük ve en küçük değerler toplamı
kaçtır?
A) 480
A) 127
B) 600
C)720
D) 960
E) 1680
B) 110
C)100
D) 11
E) 10
13. (2a – 1) ve (3b + 2) sayıları aralarında
asal sayılardır.
4a = 9b + 8 olduğuna göre a . b çarpımı
kaçtır?
A) –4
B) –2 C) 0
D) 2
E) 4
10. a, b, c, d doğal sayılar olmak üzere;
a
b
9
b
–
8
c+1
4
a
12
…
–
d
7
14. (72A) üç basamaklı bir sayı olmak üzere;
ise, d = ?
A) 1
B) 5
C) 7
D) 9
E) 11
72A
B
Yandaki bölme işlemine göre,
17
–
8
A + B toplamı kaçtır?
A) 32 B) 35 C) 38 D) 40 E) 44
11. (xyy) üç basamaklı (yx) iki basamaklı
sayılar olmak üzere;
xyy yx
7
3y
bölme işlemini sağlayan
15. ab iki basamaklı bir sayı ve a ≠ b olmak
üzere;
iki basamaklıen büyük xy
sayısı aşağıdakilerden
Ab
a+b
hangisidir?
– .. 5
A) 30
4
B) 54 C) 69 D) 85 E) 96
olduğuna göre,
kaçtır?
A) 36
2
B) 16 C) 9
a 2 + b 2 − 2ab nin
D) 4
E) 1
değeri
www.gokhandemir.org
19. A, b ve n ∈
16. (a3b5) dört basamaklı sayının 19 ile bölümünden kalan 11 dir.
A b
Buna göre a5b8 dört basamaklı sayısının 19 ile bölümünden kalan kaç olur?
A) 2
B) 5
C) 7
Z+
n
n2
D) 11 E) 17
n’nin alabileceği değerler toplamı 15 ise
A’nın alabileceği en büyük değer kaçtır?
A) 150
D)250
B) 155
C)175
E) 300
17. a, b ∈ Z olmak üzere
a2 –
3a – 10
b+7
a+2
ise a nın b türünden değeri nedir?
A) 2b + 4
D) 6b
B) 3b + 8
C) b + 12
E) b + 14
20. 312, 369, 388 sayılarını aşağıdaki sayılardan hangisine bölersek aynı kalanı
verirler?
A) 7
18. x ve y pozitif tamsayılardır.
3x+y
–
x2 − 1
x–3
4x + 4
Yukarıdaki bölme işlemine göre x + y
toplamı en az kaç olabilir?
A) 105
B) 110
C)121
D) 130
E) 145
3
B) 11 C) 13 D) 17 E) 19
Download