Müşteriler ve Portföy - e

advertisement
Müşteriler ve Portföy
12 Avrupa ülkesinin inisiyatifiyle kurulan ve Siemens’in de üyesi
olduğu Smart Grid (Akıllı Şebekeler) Platformu 2020 yılına kadar
geçiş sürecini tamamlamayı planlıyor.
Enerji
Yakıt pili teknolojisiyle, kimyasal enerjinin hidromekanik
Uluslararası Enerji Ajansı’nın verilerine göre dünyanın
enerjiye dönüşmesinde açığa çıkan zehirli gazlar en
temel enerji talebi 2008-2035 yılları arasında %36
aza indirgeniyor. Siemens, alanının lideri Solid-Oksit
oranında artacak. Hızla artan enerji talebi karşılanırken
yakıt pilleriyle %50 elektrik enerjisi tasarrufu sağlıyor.
bir yandan da kaynakları ve iklimi korumak bugünün
Endüstriyel alanda frekans dönüştürücüler ve değişken
kurulması en güç dengelerinden biri.
hızlı sürücülerle pompa ve fanların elektrik tüketiminde
%60’lık azalma sağlanıyor. Enerjinin üretimi sonrası en
Enerji verimliliği konusunda temel hedef,
binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin,
endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve
miktarının düşüşüne yol açmadan, birim hizmet
veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin
azaltılması.
Siemens’in sürdürülebilirlik anlayışında enerji
az kayıpla en uzak bölgelere iletim ve dağıtımında da
verimliliğinin ve enerji kaynaklarının doğru kullanımının
Siemens çevreci rolünü koruyor. HVDC yüksek gerilim
büyük önemi var. Enerji verimliliği konusunda temel
iletim teknolojisiyle elektrik 2000 km mesafeye kadar
hedef, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin,
minimum kayıpla iletilebiliyor.
endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının
düşüşüne yol açmadan, birim hizmet veya ürün miktarı
12 Avrupa ülkesinin inisiyatifiyle kurulan ve Siemens’in
başına enerji tüketiminin azaltılması. Bu alandaki
de üyesi olduğu Smart Grid (Akıllı Şebekeler) Platformu
Siemens ürünleri arasında endüstriyel ürünlerde enerji
2020 yılına kadar geçiş sürecini tamamlamayı planlıyor.
verimliliği ve elektrik yönetimini sağlayan motorlar,
Binalarda kullanılan enerjinin optimizasyonunu sağlayan
binalarda kullanılan otomasyon sistemleri (DESIGO,
EMC (Elektromanyetik uyumluluk) servisi ile harcanan
HVAC, oda termostatları, sensörleri) sayılabilir.
enerji kontrol altında tutulabiliyor. İstanbul Atatürk,
İzmir Adnan Menderes, Ankara Esenboğa ve Adana
30
Türkiye’de aktif santrallerde üretilen yaklaşık 530
Havalimanı’nın yanı sıra son DHMİ SCADA projesi Antalya
MW’lık kurulu gücün %60 enerji verimliliğiyle üretimi
Havalimanı’nda gerçekleştirildi. 21 dağıtım merkezi ve 1
hedefleniyor. Enerji verimliliği için kullanılan santraller
enerji santralinden oluşan yapıda, Avrupa çapında sayılı
arasında birleşik ısı ve güç sistemleri santralleri ve
çözümler arasında bulunan SCADA sistemiyle enerjinin
termik santraller bulunuyor.
akıllı yönetimi sağlanıyor. Toplam 243 koruma rölesi
31
Download