Borsalar günümüzde bölgesel ekonomiler için oldukça etkin yatırım

advertisement
Borsalar günümüzde bölgesel ekonomiler için oldukça etkin yatırım araçları olarak kabul edilmektedir. Bu
durumun öncelikli nedeni borsaların sermayenin tabana yayılmasını sağlaması ve aynı zamanda işlevselliği tescillenmiş
yatırım platformlarının kaynak ihtiyacının karşılanabilmesini mümkün kılmasıdır. Borsalar aynı zamanda belirli bir
varlık üzerindeki arz- talep dengesinin oluşturulması ve denetim altında ticari faaliyetlerin yönetilmesi amacı ile
oluşturulmaktadır.
Ekonominin iyi gidip gitmediğini çoğu zaman borsadan anlaşılmaktadır. Faiz oranlarının artması döviz
fiyatlarının yükselmesi ve hisse senetlerinin düşmesi ekonomide olumsuz bazı şeylerin olduğunu göstermektedir. Borsa
endekslerinin seyrinde önemli olan bazı faktörler genel olarak ekonomik verilerden önemli ölçüde etkilenirler.
Günümüzde dünya borsaları üçe ayrılarak ele alınmaktadır. Bunlar; Amerika Borsası, Asya-Pasifik Borsaları ve Avrupa
- Afrika- Ortadoğu Borsalarıdır.
Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden TOPSIS ve VIKOR yöntemleri kullanılarak Dünya Borsa
Piyasalarının 2012 yılı için performanslarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Borsaların değerlendirilmesinde
kullanılacak kriterlerin ağırlıkları uzman görüşleri alınarak AHP yöntemi ile belirlenmiştir. Uygulamada değerlendirme
kriterleri; piyasa değeri, kote şirket sayısı, işlem hacmi (hisse senedi hacmi), hisse senedi işlem miktarı, tahvil hacmi,
kote tahvil sayısı, vadeli işlem sözleşmeleri olarak belirlenmiştir. Alternatif olarak performansları değerlendirilecek
olan Dünya Borsaları ise; Amerika Borsası, Asya-Pasifik Borsaları ve Avrupa-Afrika- Ortadoğu Borsalarıdır
Download