eğitim desteği

advertisement
www.gaib.org.tr
İHRACATA YÖNELİK
DEVLET YARDIMLARI
Tülay SÖZERİ
AR-GE ve Devlet Yardımları Şubesi
Tel: 0 342 220 00 10 / 132
E-mail: [email protected]
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI
HAKKINDA TEBLİĞ
(2007/3 SAYILI)
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI
(2007/3 SAYILI TEBLİĞ)
YARDIMIN AMACI
Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile
yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarının
kalite, verimlilik, yönetim teknikleri, tasarım, uluslararası
pazarlama vb. dış ticaret işlemleri konularındaki
• Eğitim giderleri ile bu konularda alacakları
• Danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderlerin ve
• Ülkemizde düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye
giren tasarımcıların, tasarım konusunda yurt dışı eğitim
giderlerinin,
Destekleme
ve
Fiyat
İstikrar
Fonundan
(DFİF)
karşılanmasını amaçlamaktadır.
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI
(2007/3 SAYILI TEBLİĞ)
ÖNEMLİ TANIMLAR
EĞİTİMCİ: 2007/3 sayılı Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak eğitim
vermek üzere Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından
yetkilendirilmiş şirketler ile İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME),
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri, üniversiteler, il ticaret ve/veya
sanayi odaları ile bunların üst kuruluşlarını,
DANIŞMAN: 2007/3 sayılı Tebliğ kapsamındaki konularla ilgili olarak
danışmanlık hizmeti vermek üzere Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü)
tarafından yetkilendirilmiş şirketler, üniversite, kurum ve kuruluşları,
TASARIMCI: Müsteşarlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından uygun
bulunan ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde
düzenledikleri moda-marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel,
yazılım ve ambalaj tasarımı yarışmalarında ilk beş dereceye girenleri,
KOORDİNATÖR KURUM: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezini (İGEME)
KOORDİNATÖR BİRLİK: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı
Birlikleri Genel Sekreterliğini-(TURQUALITY® Sekretaryası)
ifade etmektedir.
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI
(2007/3 SAYILI TEBLİĞ)
EĞİTİM
Azami 6 Ay
DESTEK
SÜRESİ
(Program Bazında)
DESTEK
ORANI
%70
25.000 US$
DANIŞMANLIK
En fazla 3 yıl
%50
50.000 US$
TASARIM
En fazla 1 yıl
%100
1.500 US$/ay
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI
(2007/3 SAYILI TEBLİĞ)
DESTEKLENECEK EĞİTİM KONULARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı,
Yurt dışı pazarlama, müzakere ve yazışma teknikleri ile fiyatlandırma,
Dış Ticarette ulusal ve uluslararası finansman sağlama teknikleri,
Rekabet hukuku ve koşulları ile Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü
mevzuatı, dış ticarette anlaşmazlıkların çözümü ve uluslararası tahkim,
Dış ticaret muhasebesi, uluslararası muhasebe standartları,
Moda-marka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve
ambalaj tasarımı,
Kalite,
Verimlilik,
Yönetim teknikleri,
Proje hazırlama, yönetim ve izleme teknikleri,
Stratejik planlama,
ve benzeri alanları kapsamaktadır.
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI
(2007/3 SAYILI TEBLİĞ)
EĞİTİM DESTEĞİ
• Yukarıda sıralanan konularda alınacak eğitimlerin, Müsteşarlık
(İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından yetkilendirilmiş eğitimciler
tarafından verilmesi zorunludur.
• 2007/3 sayılı Tebliğ kapsamında, İGEME, İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterlikleri, üniversiteler, il ticaret ve/veya sanayi odaları ile
bunların üst kuruluşları re’sen eğitimci olarak yetkilendirilmiştir.
Destek Oranı % 70
Yıllık Azami 25.000 US $
Program Bazında (6 ay),
80 saat
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI
(2007/3 SAYILI TEBLİĞ)
DANIŞMANLIK DESTEĞİ
• Şirketlerin, uluslararası ticarete yönelmelerinin ve rekabet
edebilirliklerinin sağlanması amacıyla, yukarıda belirtilen konulara
ve benzeri alanlara ilişkin olarak Müsteşarlıkça yetkilendirilmiş
danışmanlardan almış oldukları danışmanlık hizmeti bu Tebliğ
kapsamında destekten yararlandırılır.
• Bu konularda alınacak danışmanlık hizmetlerinin desteklenebilmesi
için Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş danışmanlar tarafından
verilmesi zorunludur. Yetkilendirilmiş “danışman” listeleri
(www.itkib.org.tr) adresinde yayınlanmaktadır.
Destek Oranı % 50
Yıllık Azami 50.000 US $
Max. 3 Yıl
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI
(2007/3 SAYILI TEBLİĞ)
TASARIMCILARIN EĞİTİMİ
• Müsteşarlık tarafından uygun bulunan ve İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliklerinin ulusal düzeyde düzenledikleri modamarka tasarımı, teknolojik, endüstriyel, görsel, yazılım ve
ambalaj tasarımı yarışmalarında ilk 5 dereceye girenler
arasında yıllık toplam 15 (onbeş) tasarımcının;
uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim
merkezlerinde alacakları eğitime ilişkin giderleri ile yaşam
giderleri, bu Tebliğ kapsamında destekten yararlandırılabilir.
Eğitim Gideri %100 Yaşam Gideri 1.500 US$ Aylık
Azami 1 Yıl
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK YARDIMI
(2007/3 SAYILI TEBLİĞ)
HARCAMA BELGELERİNİN İBRAZI
• Eğitim desteği için belgeler, ilk harcama belgesi tarihinden
itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde şirketler adına
doğrudan eğitimciler tarafından Müsteşarlığa iletilmek
üzere, eğitimin gerçekleştirildiği ildeki veya en yakın ildeki
İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine ibraz edilir.
• Danışmanlık hizmetleri kapsamında ise, yine belgeler ilk
harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay
içerisinde, Müsteşarlığa sunulmak üzere şirketler tarafından
üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine
ibraz edilir.
• Yurt dışındaki eğitim merkezlerine gönderilecek olan
tasarımcıların alacakları eğitime ilişkin harcama belgeleri
de yine ilk harcama belgesi tarihinden itibaren en geç 6
(altı) ay içerisinde yarışmayı düzenleyen ilgili İhracatçı
Birliği Genel Sekreterliği tarafından Müsteşarlığa ibraz edilir.
Download