Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı il merkezi hastanelerinin işletme

advertisement
Bu çalışmada Sağlık Bakanlığı il merkezi hastanelerinin işletme sermayeleri ile
finansal performans göstergeleri analiz edilerek, işletme sermayesi ile finansal
performans arasında bir ilişki olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Araştırmanın evrenini Sağlık Bakanlığı il merkezindeki döner sermaye işletmesi
bulunan hastanelerinin 2008-2012 yıllarına ait bilanço ve gelir tabloları
oluşturmaktadır. Araştırmada örnek çekilmemiş, verilerine ulaşılan 118 hastane
araştırma kapsamına alınmıştır. Hastanelerin genel finansal durumlarını
belirlemek için oran analizi yapılmıştır. Daha sonra hastanelerin finansal
performans ve işletme sermayesi durumu ortaya koyulmuş ve son olarak da
işletme sermayesi ve finansal performans arasındaki ilişkinin tespit edilmesi için
ki-kare bağımsızlık testi kullanılmıştır. Analizler sonucunda hastanelerin genel
finansal durumlarının kötü olduğu belirlenmiş, sorun yaşanılan konularda
öneriler geliştirilmiştir. Ayrıca araştırma kapsamındaki yılarda hastanelerin
işletme sermayesi yönetimi ile finansal performansları arasında bir ilişki olduğu
tespit edilmiştir. 
Download