nternet Girişimciliği ve e-Ticaret Ekseni Kapsamı Sürekli değişen

advertisement
İnternet Girişimciliği ve e-Ticaret Ekseni Kapsamı
Sürekli değişen dinamiği ile internet ekonomisinin sunduğu fırsatlar ve bilginin gittikçe
artan değeri, yeni girişimcilere önemli avantajlar sağlamaktadır. Ancak, internet
üzerinden iş yapmaya yönelik girişimlerin çoğu zaman sağlıklı şekilde hayata
geçirilemediği veya hayata geçirilen projelerin kalıcılığının sağlanamadığı
gözlenmektedir. Bu doğrultuda, yüksek katma değerli ürün ve hizmet geliştirme ile
nitelikli istihdam yaratma potansiyeli; ülke ekonomisine ve özelde ihracata olan katkısı;
düşük başlangıç ve işletme sermayesi gereksinimi dikkate alındığında, internet
girişimciliğini ve internette iş yapma olanaklarını desteklemek önem arz etmektedir. Bu
nedenle, yeni girişimcilerle yatırımcıları bir araya getirmek, yabancı yatırımcıların
ilgisini çekmek ve başlangıç aşamasındaki girişimcilere destek olmak suretiyle, ortaya
konan iş fikirlerinin başarıyla hayata geçirilmesini ve sürdürülebilir bir zemine
oturmasını sağlayacak politika ve stratejilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu
doğrultuda, Türkiye’de internet sektörüne yönelik bir girişim sermayesi yapısının
şekillenmesi ve olgunlaşması, ana hedeflerden biri olmalıdır.
İnternet, elektronik ticaret yoluyla mal ve hizmet alışverişi yapmak için katlanarak artan
bir yaygınlıkla kullanılmaktadır. Küresel kriz dönemlerinde bile elektronik ticaretin gerek
GSYH içerisindeki payı, gerekse nominal büyüklüğü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de hızla artmaktadır. Elektronik ticaret, ürün ve hizmetlerin maliyetlerini azaltması,
müşteri memnuniyeti odaklı olması, lojistik, finans, turizm gibi çeşitli hizmet
sektörlerinin gelişimini desteklemesi ve işletmelerin verimliliğini artırması gibi pek çok
avantaj sunmaktadır. Bilgi güvenliğinin sağlanması, güvenli ödeme mekanizmalarının
oluşturulması, mobil uygulamaların yaygınlaşması, kişisel verilerin korunması ve böylece
kullanıcı güveninin artırılması, elektronik ticaretin yaygınlaştırılmasında en önemli
faktörler arasında yer almakta olup, bu doğrultuda hukuki, teknik ve altyapıya ilişkin bir
takım tedbirlerin alınması gerekmektedir. Ayrıca, elektronik ticaret faaliyetinde bulunan
işletmelerin sundukları hizmetlerin güvenilirliğini teyit etmek üzere bağımsız
mekanizmaların oluşumu ve sektör içi düzenlemelerin ele alınması gerekmektedir.
Elektronik ticaret özellikle internet girişimcilerine ve internet üzerinden mal, hizmet ve
sayısal içerik satışı yapmak isteyen işletmelere rekabet üstünlüğü ve ekonomiye yeni
istihdam olanakları sağlamaktadır. Bu kapsamda bireysel girişimciler ve özellikle
KOBİ’ler için önemli ihracat fırsatları doğmakta, ancak e-ticaret yoluyla ihracat
yapılabilmesi için ülkemiz koşullarına uygun hukuki ve teknik altyapının temel
unsurlarının tespit edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, elektronik ticaretin
düzenlenmesine ilişkin çalışmalar da dikkate alınarak, kurumsal ve bireysel girişimcilerin
elektronik ticaret yoluyla ulusal ve uluslararası pazarlara açılmalarını kolaylaştırıcı
politika, strateji ve uygulamaların belirlenmesi gerekmektedir.
Download