yüksek öğretim öğrencilerinin küresel iklim

advertisement
X. ULUSAL EKOLOJİ VE ÇEVRE KONGRESİ
04-07 EKİM 2011, Çanakkale
YÜKSEKÖĞRETİMÖĞRENCİLERİNİNKÜRESELİKLİMDEĞİŞİKLİĞİVEETKİLERİ
HAKKINDAKİGÖRÜŞLERİ:BOZOKÜNİVERSİTESİÖRNEĞİ
MenderesKILIÇASLAN1,EvşenAYMENPEKER2veFerdaneGÜN3
1.SelçukÜniversitesi,KONYA
2.19MayısÜniversitesi,SAMSUN
3.GaziantepÜniversitesi,GAZİANTEP
Atmosferdedoğalolarakbulunanvedünyamızınaşırısoğumasınıengelleyen
sera gazlarının salınımı özellikle karbon dioksit, metan ve nitrojen oksit sanayi
devriminden bu yana insan faaliyetleri sonucu artış göstermiştir. Doğal geri emme
süreçleri zorlanmış ve atmosferdeki sera gazı konsantrasyonları sürekli olarak
yükselmiş;sonuçolarakdaküreselısınmadediğimizdünyamızınyüzeyindeortalama
sıcaklığın giderek artması oluşumu yaşanmaya başlanmıştır. Küresel sıcaklıklardaki
artışlara bağlı olarak da, hidrolojik döngünün değişmesi, kara ve deniz buzullarının
erimesi, kar ve buz örtüsünün alansal daralması, deniz seviyesinin yükselmesi, iklim
kuşaklarının yer değiştirmesi ve yüksek sıcaklıklara bağlı salgın hastalıkların ve
zararlıların artması gibi, dünya ölçeğinde sosyo‐ekonomik sektörleri, ekolojik
sistemleri ve insan yaşamını doğrudan etkileyecek önemli değişikliklerin oluşacağı
beklenmektedir.
Çalışmada,eğitimbütünlüğüiçindetoplumungelişimineçokönemlikatkıları
olan yükseköğretim öğrencilerinin Küresel İklim Değişikliği ve Etkileri hakkındaki
bakış açılarını değerlendirmek , topluma çevre koruma bilinci kazandırma
konusundaki düşüncelerini tespit etmek,geleceğin ülke ve toplumunda yerini
alabilmesibağlamındasondereceözgünveözelliklibirolguolmasıamaçlanmıştır.
Nitel bir araştırma olarak planlanan bu çalışma “olgu bilim” deseninde
yürütülecektir.Araştırma2010‐2011öğretimyılındaBozokÜniversitesi’ndeöğrenim
görenve rastgeleyöntemleseçilen30öğrenciileyapılacaktır.Veriler,buaraştırma
için araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu sorulardan oluşan anket formu ile
toplanacaktır.Anket formunun geçerliği için uzman görüşüne başvurulacaktır.
Verilerinçözümündeiçerikanaliziyöntemikullanılacaktır.
AnahtarSözcükler:İkimDeğişikliği,Öğrenci,Dünya
143 
Download
Random flashcards
qweeqwqwe

5 Cards oauth2_google_78146396-8b44-4532-a806-7e25cc078908

asd

2 Cards oauth2_google_9d5f59ca-def3-4a5d-af49-e66040ecd5ff

organeller

2 Cards oauth2_google_6ec0ff36-c9b3-486b-9280-ad514575f56e

Create flashcards