MORA İSYANI VE YUNANİSTAN`IN BAĞIMSIZLIĞI Rumlar

advertisement
1
MORA İSYANI VE YUNANİSTAN’IN BAĞIMSIZLIĞI
Rumlar, İmparatorluğun hemen her tarafına yayılmışlardı.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Rumların, Fatih Sultan Mehmet (1451-1481) döneminden
beri diğer Hıristiyan uyruklara göre özel bir durumları vardı. Devlet hizmetleri Hıristiyanlara
kapalı olduğu halde, Rumlara Divan tercümanlığı, Eflak-Buğdan Beylikleri gibi yüksek ve
gizliliği fazla olan görevler verilmişti. Rum Patrikhanesi'ne verilen ayrıcalık sonucunda ise,
Rumlar; zamanla bütün Ortodoks (yani Bulgar, Sırp, Arnavut) kiliselerinin yüksek
mevkilerine yerleşmişlerdi.
Rum köylüsüne ise, oldukça geniş görüşlü, adaletli bir yönetim verilmişti.
Din ve dil özgürlüğüne sahiptiler. 19. yüzyılın baslarında Rum köylüsünün, Batı
Avrupa köylüsünden çok daha refah içerisinde olduğu, yine Batı tarihçileri tarafından
belirtilmektedir.
Yakınçağ baslarına gelindiğinde, şehirlerde, kıyılarda ve adalarda yasayan Rum tüccar
ve gemicilerinin durumu çok daha iyi halde bulunuyordu.
Bu dönemde; Avrupalılar arasındaki İhtilal Savaşları (1792-1815)’ndan yararlanarak,
bu savaşlarda tarafsız kalan Osmanlı Devleti'nin bayrağı altında, deniz ticaretini
güçlendirmişler ve adeta Akdeniz ticaretini ele geçirmişlerdi.
Bu arada 1779 yılında, Rum tüccarları, gemilerine Rus bayrağı çekme ve Rus
konsoloslarının koruyuculuğundan yararlanma ayrıcalığını da sağlamışlardı. Böylece Rumlar,
"Himayeli grup" olarak, bir çeşit çifte vatandaşlık statüsünden de yararlanarak, Güney
Rusya'dan Batı Avrupa'ya kadar ticaret yapıyorlardı. 1816 yılında, Rumların bu ticareti
yapmalarını sağlayan 600 civarında ticaret gemileri vardı. Bu gemiler, görünüşte, kendilerini
Kuzey
Afrika
korsanlarına
karsı
korumak
için,
Osmanlı
Hükümeti’nin
izniyle
silahlandırılmıştı".
b. İsyanı Hazırlayan Nedenler:
Yunan İsyanının başlamasının ve başarıya ulaşmasının en önemli nedeni, şüphesiz ki,
Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu siyasi, askeri, mali ve ekonomik yönlerden olumsuz
durumuydu.
Ulusçuluk Akımının Rumlar Arasına Yayılması
Rumlar arasında, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılarak bağımsız bir devlet kurmak
düşüncesi, daha 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren komsu iki devlet, Rusya ve Avusturya
tarafından yayılmaya başlanmıştı. Bunların amaçları, Osmanlı İmparatorluğu’nun içten de
yıkılmasını hızlandırarak, bu topraklar üzerinde kendi .çıkarlarını sağlamaktı.
Nitekim, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı’nda, Ruslar Mora ve adaları işgal edince,
2
buralardaki Rumları devlet aleyhine kışkırtacak girişimlerde bulunmuşlardı.
1787-1792 Osmanlı- Rus, Avusturya Savası öncesinde, Avusturya ile birlikte, eski
Bizans İmparatorluğu’nun kurulması amacını taşıyan Grek Projesi’ni eklediler.
Fransız İhtilali’nin bir düşünce sistemi olarak ortaya çıkardığı ulusçuluk ise; Rumlar
arasında, özellikle Napolyon’un Yedi Ada’ya yerleşmesinden sonra Fransızların, 1805'den
itibaren de, bu bölgede Fransızların yerini alan Rusların çalışmaları ile iyice yayıldı.
Rum Aydınlarının Bağımsızlık için çalışmaları:
Osmanlı İmparatorluğu içerisindeki ayrıcalıklı durumları sonucunda varlıklı bir hale
gelmiş bulunan Rum aydınları, Avrupa ile sürekli ilişkide olup, Avrupa’da meydana gelen
ulusçuluk, bağımsızlık gibi düşünce akımlarını öğrenmişlerdi. 18. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren Rum sair, tarihçi ve yazarları da, Yunanistan'ın bağımsızlığının, hatta eski Bizans
İmparatorluğu’nun yeniden kurulmasını islemeye başlamışlardı.
Bu düşünceler, açılan okullarda kilisenin de işbirliğiyle, küçük yaşlardan itibaren
Rumlar arasında yayılmaya ve güçlendirilmeye başlandı. Yunan davasını belirten özel
gazeteler, dergiler yayınlandı. Avrupa’nın çeşitli yerlerinde “Yunanlıları Sevenler Cemiyeti”
(ya da “Hellen Dostluk Cemiyeti”) kuruldu.
Avrupalı Aydınların Çalışmaları
Hümanizm ve Rönesans hareketleri Avrupa aydınlarını, yeniden eski Yunan kültürü
ile temasa geçirmişti. Bu da, düşünce alanında, bir Yunan hayranlığı doğurmuştu. Birçok
Avrupalı aydın (Byron, Victor Hugo, Goethe gibi), bu hayranlığın etkisiyle Yunan
bağımsızlık hareketine sempati duymuşlardır. Bu nedenle Yunanlılar lehinde ve Türkler
aleyhinde yazılar yazarak, Yunan davasını Avrupa uluslarına mal etmek ve onların her türlü
yardımını sağlamak yolunu tutmuşlardı. Bu ise, Yunanlılara cesaret verdiği gibi, Osmanlı
İmparatorluğu’nda çıkarları olan devletlerin, kamuoylarının baskısıyla ve siyasi nedenlerle,
Rumların lehine harekete geçmelerine yol açmıştır.
Etniki Eterya Cemiyeti'nin Kurulması ve Çalışmaları
Etniki Eterya Cemiyeti, 1814 yılında Odesa’da Nikolas Skouphas, Emmanuel
Ksanthos, Anastosyon Çakalof adlı ikisi Rum, biri Bulgar üç tüccar tarafından kuruldu.
(Aslında cemiyetin kurulusu sırasında adı Filiki Eterya idi. Ancak 1894 yılında “Etniki
Eterya” olarak değiştirilmiştir.) Bu gizli cemiyetin kuruluş amacı, görünüşte Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki Hıristiyan toplumların eğitim ve öğretimini geliştirmek; gerçekte ise,
İstanbul başkent olmak üzere Bizans İmparatorluğu’nu yeniden kurmaktı.
Cemiyetin başkanı ise, Rusya’ya yerleşmiş ve Çar’ın harp yaverliğini yapmakta olan,
Rus taraftarı eski Memleketeyn Beylerinden “Fenerli” Konstantin İpsilanti’nin oğlu,
3
Aleksandr İpsilanti idi. Bunlar da Rusya'nın el altından cemiyeti desteklediğini ve
koruduğunu göstermekteydi.
Etniki Eterya Cemiyeti, kurulusundan kısa bir süre sonra gelişerek, Osmanlı
topraklarında ve dışında; İstanbul, İzmir, Sakız, Bükreş, Yaş, Yanya, Triyeste gibi önemli
merkezlerde şubeler kurdu. Cemiyetin çalışmalarında gizliliğe son derece dikkat ediliyordu.
Bu amaçla da and içme, rütbeler ve özel şifreler yapılmıştı. İstanbul’daki Rum Patriği de
cemiyetin nüfuzlu üyelerindendi.
Etniki Eterya Cemiyeti, yaptığı yoğun çalışmalar, sonunda Rumları ayaklandıracak
hale getirdi. Ancak, bu sıralarda Yanya Valisi bulunan Tepedelenli Ali Pasa, Rumlara göz
açtırmıyordu. Ne var ki, bu aralarda Tepedelenli’nin İstanbul ile arasında çıkan uyuşmazlık,
Rumların isine yaradı.
Tepedelenli Ali Paşa’nın İsyanı:
Tepedelenli Ali Pasa (1774-1822), devlete çeşitli hizmetlerde bulunmuş ve 1788’de
Yanya Valisi olmuştu. Burada da, Dalmaçya kıyılarına yerleşen Fransızlara karsı ve yörede
meydana gelen isyanları bastırmada yararlı hizmetler yapmıştı.
Ali Pasa, kendi nüfuzu altında bulunan Mora ve dolaylarında Rumların isyan için
hazırlandıklarını öğrenince, oldukça sıkı önlemler alarak, durumu Babıali’ye bildirdi. Fakat II.
Mahmut’un mühürdarı olan Halet Efendi’nin, Tepedelenli Ali Paşa ile arası, bazı nedenlerden
dolayı iyi değildi. İste Halet Efendi’nin çevirdiği saray entrikaları sonucunda, Padişah bu
haberlere inanmadığı gibi, Tepedelenli’yi yine bazı nedenlerden cezalandırmak istedi.
1820’de vezirliğini ve valiliğini üzerinden aldı. Bu da Yanya valisinin isyan etmesine yol açtı.
Bunun üzerine Mora'da ve Ege adalarında bulunan askerler, Hurşit Pasa komutasında,
Tepedelenli Ali Paşa’nın üstüne gönderildi. Böylece Rumlar, üzerlerindeki en büyük baskıdan
kurtulmuş oldular ve buna sevindiler.
İsyanın Başlaması ve Gelişmeleri:
Eflak-Boğdan İsyanı (1821)
Yunan İsyanı ilk defa Eflak-Boğdan’da başladı. Etniki Eterya Cemiyeti Başkanı
Aleksandr İpsilanti bu suretle, Rus yardımını sağlamayı ve Eflak-Boğdan halkını, hatta diğer
Ortodoks toplumları ayaklandırarak, Balkanlar’da genel bir ayaklanma çıkarmayı ümit
etmişti. Böylece de, başarıya daha çabuk ve kolay gideceğini hesaplamıştı.
6 Mart 1821’de bir miktar asker ile Prut nehrini geçerek, halkı silaha sarılmaya çağırdı
ve hiçbir karşılık görmeden Bükreş’e girdi. Böylece, Rum isyanı başlamış oldu. Ancak,
İpsilanti’nin hesaplan yanlış çıktı. Bir defa, Eflak-Boğdan halkı genellikle Latin ırkından
olup, Rumlardan ayrı bir kültüre sahipti. Sonra, uzun yıllardan beri buralarda Voyvodalık
4
yapan Rumlar, halkı ezmişti. Bu nedenlerden Rumları sevmezlerdi. Üstelik Boğdan’a giren
Aleksandr İpsilanti, Romenlerin lideri olan Theodor Vladimiresco’yu öldürtmüştü. Öte
yandan Romanyalılar oldukça serbest bir yönetime sahiptiler. Bu nedenlerle, Yunanlıların
amaçları için, kendilerini tehlikeye atmak istemiyorlardı. Sırp ve Bulgarlara gelince; onlar da
aralarındaki çeşitli anlaşmazlıklardan dolayı, Rumların liderliğinde ve yanında bir harekete
geçmeye yanaşmıyorlardı.
Rum İsyanını haber alan Çar I. Aleksandr, bundan memnun oldu ve Rumlara yardım
edeceğini belirtti. Metternich, buna karşı çıkarak, Rum İsyanına yardım etmenin, kendi
siyaset ve davranışlarına ters düşeceğini ihtar etmiş, Rus Çarına İpsilanti’ye engel olmasını
bildirdi. Bunun üzerine Çar, Rumları açıktan desteklemekten vazgeçmek zorunda kaldı.
Ancak yine de, özellikle Odesa’ya kaçan Rumlara, el altından yardım yapmaktan geri
durmadı.
Bu koşullar altında Aleksandr İpsilanti, üzerine gönderilen Türk kuvvetleri karsısında
tutunamayarak yenildi ve Avusturya’ya kaçtı (26 Haziran 1821). Orada da hapse atıldı.
Böylece Eflak-Boğdan’da isyan sona ermiş oldu. Ancak bu sırada Rumlar, daha büyük bir
ayaklanmayı Mora’da başlattılar.
Mora İsyanı (1821)
Aleksandr İpsilanti’nin Boğdan’a girdiği sıralarda, kardeşi Dimitri İpsilanti ile Prens
Kantakuzen Mora’ya çıkmışlardı. Bunların ve Patras Piskoposu Pol Germanos’un teşviki ile
çok geçmeden, 6 Nisan 1821’de, Mora’da Rumlar ayaklandılar. İsyan kısa zamanda gelişti.
Türkler kalelere çekilip yardım beklemeye başladılar. Ancak bu yardım gelmedi. Bunun
üzerine üç dört hafta içerisinde Tripolice (merkez) hariç bütün kaleler Rumların eline geçti.
Rumlar, buralardaki Türklere çok kötü davrandılar ve şiddet gösterdiler. Tripolice de aylarca
kendini savunduktan sonra düştü. Mora’daki isyanın yönetimini büyük papazlar ele almıştı.
Bu da isyanın ulusal ve dinsel bir karakter almasına yol açmıştı. Diğer taraftan, Ege
Denizi’ndeki adalarda bulunan Rumlar, savaş gemileri haline getirdikleri ticaret gemileri ile
ayaklanmayı Ege adalarına da yaydılar.
Eflak-Boğdan ve Mora İsyanları İstanbul’da duyulunca büyük heyecan doğurdu. II.
Mahmut, Etniki Eterya Cemiyeti’nin amaçlarını anlayınca, bu cemiyete ve üyelerine karşı sert
önlemler aldı. Bu arada Cemiyetin nüfuzlu üyelerinden olup, Devlete karsı iki yüzlü hareket
eden ve isyanlarda parmağı olduğu saptanan bazı Fenerli Rumlar, metropolitler ile İstanbul
Patriği IV. Gregoryos idam edildiler. Diğer taraftan sürekli olarak Rumların lehinde hareket
ettiği anlaşılan Halet Efendi de, önce Konya’ya sürüldü ve biraz sonra da öldürüldü. Bu sırada
Tepedelenli Ali Paşa’yı öldüren (1822) Hurşit Paşa’ya da, elindeki bütün kuvvetlerle isyanı
5
bastırmak üzere harekete geçmesi emri verildi.
Olayların bu şekilde geliştiği sıralarda, Avrupa devletleri isyan karşısında tarafsız bir
politika gütmekteydiler. Ancak Rusya, bu olayları fırsat bilerek, harekete geçmek istedi.
Amacı kendi himayesinde bir Yunan Devleti’nin kurulmasıydı. Bunun için de, Rumlar
lehinde bir müdahalede bulundu. Küçük Kaynarca Antlaşması (1774) hükümlerini ileri
sürerek, Osmanlı Hükümeti’nden Ortodoks uyruklar hakkında güvence istedi. Bu, isyanın
kuvvetle bastırılmaması demekti. Babıali Rusya’nın bu isteğini reddetti. Bunun üzerine
Osmanlı-Rus ilişkileri kopma noktasına geldi. Ne var ki Rumlar da, bu sıralarda diğer bir
devletin koruyuculuğuna girmek istemediklerinden, Rusya’ya pek yanaşmadılar. Bunun
üzerine Rusya, yeniden Osmanlı Devleti ile anlaştı. Zaten bu sıralarda, Avrupa devletleri,
Verona Kongresi’nde toplanmışlardı (1822). Burada, “Dörtlü İttifak”ın genel politikası
çerçevesinde, Yunanlıların bağımsız devlet kurmalarına karsı çıkıldı.
Ancak, Avrupa devletlerinin bu tutumuna karşılık, Avrupa kamuoyu Yunanlılara
sempati besliyor ve onlara yardım etmek için adeta yarışıyorlardı. Bu nedenle de, Avrupa’da
kurulan cemiyetler aracılığıyla toplanan her çeşit yardım, Yunanlılara gönderilmeye başlandı.
Bu arada birçok Avrupalı subay ve gönüllü Rum asileri ile birlikte çarpışmak üzere Mora’ya
geldiler.
Bu sıralarda Rumlar da örgütlenmeye çalışıyorlardı. Nitekim asiler, 1 Ocak 1822 günü
Epidor yakınında bir meclis toplayarak bağımsızlıklarını ilan ettiler. Bir de beş üyeden
meydana gelen bir hükümet kurdular ve Mavrokordato adında birini basına geçirdiler. Ayrıca
Dimitri İpsilanti başkanlığında 59 üyeli Senato meydana getirdiler. Böylece, isyanın
örgütlenme yönünü tamamlamış oldular.
Osmanlı Hükümeti, bu şekilde gelişmeler gösteren Rum İsyanını bastırmak üzere
büyük çaba harcıyordu. Ancak, karada ve denizde bazı başarılar elde etmesine rağmen, bir
türlü isyanı bastıramıyordu. Özellikle denizdeki mücadelelerde küçük gemiler kullanan asiler,
sığ sularda kolaylıkla manevra yapabildiklerinden, büyük gemilerden oluşan Osmanlı
donanmasından kolaylıkla kaçabiliyorlardı.
1822 yılında ise, Osmanlı donanmasının Mora sularında bulunmasından yararlanan asi
Rumlar, iki yüz parça gemi ile Menemen ve Çandarlı taraflarını vurdular. Bu gelişmeler
üzerine Osmanlı Devleti, 1823 yılı ilkbaharında Mora’ya asker çıkarttı ve asileri güç duruma
soktu. Ancak kesin bir sonuç alınamadı.
Bu şekilde 1824 yılına gelindiğinde, çarpışmalar karada ve denizde bütün şiddetiyle
sürüyordu. Bunun üzerine Babıali, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa’dan yardım istedi.
6
Mehmet Ali Paşa’nın İsyanı Bastırması
İstanbul Hükümeti yardım isteyince Mora, Girit valiliklerinin de kendisine verilmesi
karşılığında, Rum İşhanı’nı bastırmak üzere harekete geçeceğini bildirdi. Babıali, Mısır
valisinin bu isteklerini kabul etti. Bunun üzerine Mehmet Ali Paşa, 9 Temmuz 1824’de oğlu
İbrahim Pasa komutasında 60 gemi ve 16.000 askerden meydana gelen bir kuvveti Mora
üzerine gönderdi. Bu donanma, Devletin donanması ile birleştikten sonra, 26 Şubat 1825’de
Mora’ya geldi. Karaya çıkan Mehmet Ali Paşa kuvvetleri, Osmanlı kuvvetleri ile birleşerek,
asilerin eline geçen yerleri geri almaya başladı ve sonuçta, 1827 yılında Atina’yı teslim alarak
isyanı bastırdı. Böylece devlet otoritesi buralarda yeniden kurulmuş oldu.
Buraya kadar Rum İsyanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun bir iç sorunu olarak gelişmeler
göstermiştir. Ancak bu noktadan itibaren, Avrupa büyük devletleri işe karışmaya başladılar.
Bu da, sorunu, devletlerarası büyük bir konu haline getirdi.
Avrupa Devletlerinin Soruna ve Mora İsyanına Karışmaları
Avrupa büyük devletleri, Kutsal ve Dörtlü İttifakların getirdiği genel prensipler
çerçevesinde, Yunan İsyanının basından itibaren tarafsızlık politikası izlemişlerdi. Bunda
Avusturya Başbakanı Prens Metternich önemli rol oynamıştı. Ancak, Rusya'da meydana
gelen hükümdar değişikliğinden sonra, bu devletin doğrudan soruna karışmaya başlaması,
diğer devletleri de harekete geçirerek, sorunu devletlerarası rekabetin konusu yaptı. Her
devlet, sorunu kendi çıkarlarının sağlanması doğrultusunda, çözümlemeye kalkıştı.
Rus Çarı I. Aleksandr, 1 Aralık 1825’te ölünce, yerine I. Nikola (1825-1855) geçti.
Yeni Çar, “Kutsal İttifak”a ve Türklere düşmandı. Yunanlılara ise sempati duyuyordu. Onun
için Avrupa’nın genel çıkarları değil, Rusya’nın özel çıkarları önde geliyordu ve başarılarının
da “Bizans yolu üzerinde” bulunduğuna inanıyordu. Bu nedenlerle, Mehmet Ali Paşa gibi
güçlü bir valinin Mora ve Girit adasına yerleşerek Doğu Akdeniz’e egemen olmasını da, Rus
çıkarlarına aykırı buluyordu.
Nitekim, I. Nikola, tahta çıktıktan hemen sonra, Yunan sorununu Rusya’nın yararına
çözümlemek için harekete geçti. İlk olarak Prut boylarındaki sınıra asker yığmaya başladı.
Arkasından da 17 Mart 1826’da Osmanlı Hükümeti’ne bir ültimatom göndererek, 1812
Bükreş Anlaşması’nın uygulanmasındaki bazı noktalara karsı çıkarak, bunların giderilmesi
için, altı hafta içinde iki devlet arasında görüşmelerin başlatılmasını istedi. Böylece Rusya,
Osmanlı İmparatorluğu’na karşı doğrudan diplomatik yoldan hücuma geçmiş oldu.
Osmanlı Hükümeti, bu sıralarda yatışmakta olan Yunan İsyanının Rusya'nın bu
girişimiyle yeni olaylar yaratmaması için, bu görüşme önerisini kabul etti. Bunun üzerine,
Osmanlı-Rus temsilcileri sınırda görüşmelere başladılar ve sonuçta 7 Ekim 1826’da
7
Akkerman Sözleşmesi’ni imzaladılar. Buna göre:
1) Sırbistan’ın özerkliği onaylanacak ve bir Anayasa verilecekti.
2) Eflak-Buğdan’a, Rusya’nın onayı da alınarak, yerli beylerden voyvoda atanacaktı.
3) Rumeli ve Kafkasya sınırlarında, Rusya lehine bazı düzeltmeler yapılacaktı.
4) Rus ticaret gemileri Osmanlı karasularında serbestçe dolaşma hakkına sahip
olacaktı. Garp ocaklarına ait gemilerin Rus ticaret gemilerine zarar vermeleri önlenecek, eğer
zarar verilecek olursa, bu zararları Osmanlı Devleti ödeyecekti.
5) Bükreş Anlaşması aynen uygulanacaktı.
Yukarıda ana hatları ile verilen maddelerden anlaşılacağı üzere, bu sözleşmenin
Yunan sorunuyla bir ilgisi yoktu. Ne var ki, Rusya, Osmanlı İmparatorluğu’nun içerisinde
bulunduğu güç durumdan yararlanarak, özellikle Balkanlar’da ve Osmanlı denizlerinde büyük
avantajlar sağlamış oldu. Daha önemlisi ise, Ruslar, bu yolla Osmanlılara karsı diplomatik bir
zafer elde ettiler. Bu da, Osmanlı İmparatorluğu’nun güçsüzlüğünü ve savaşa gerek kalmadan
ona bazı isteklerin kabul ettirilebileceğini gösterdi.
Rusya’nın İstanbul Hükümeti’ne yukarıda belirtilen ültimatomu verdiği sırada,
İngiltere, kendisinin Yunan sorununda açıkta bırakıldığı düşüncesine kapıldı ve telaşa düştü.
Aslında İngiltere, çıkarları doğrultusunda Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünden
yanaydı. Bu nedenle de Yunan İsyanı karsısında tarafsız kalmıştı. Fakat kamuoyunun gittikçe
artan baskısı, Mehmet Ali Paşa’nın Mora ve Girit’e yerleşmesi ve nihayet Rusya’nın
Akdeniz’de kurulacak bir Yunanistan vasıtası ile nüfuz kazanması ihtimali, İngiltere’yi
harekete geçirdi.
İngiltere, kendi himayesinde de olacak bir küçük Yunanistan’ın kurulmasına taraftar
olduğundan, Rusya’nın anlaşma önerisini kabul etti. Bu amaçla da, Wellington’u St.
Petersburg'a gönderdi. Nitekim, daha Akkerman Sözleşmesi yapılmadan önce, İngiltere ile
Rusya arasında 4 Nisan 1826'da St. Petersburg Protokolü imzalandı. Buna göre: “Yunanlılar,
Osmanlı Devleti’ne vergi ile bağlı özerk tek bir devlet haline getirilecek ve bütün Türkler
Yunanistan’dan çıkartılacak; İngiltere ile Rusya her türlü çıkar hesaplarından uzak olarak, bu
öneriyi Osmanlı Hükümeti’ne kabul ettireceklerdi” adı geçen iki devlet, bu protokolü diğer
Avrupa devletlerine bildirdiler ve onları da buna katılmaya davet ettiler. Ancak, Metternich’in
yönetiminde bulunan Avusturya, kendi iç ve dış siyasetine uygun olmayan bu protokole
katılmayı reddetti. Bu devletin etkisi altında bulunan Prusya da aynı şekilde davrandı. Fransa
ise, kendisine karsı 1815’lerde kurulmuş bulunan “Kutsal İttifak”ı parçalamak için, protokole
katılmayı kabul etti.
Rusya ve İngiltere, Protokol esaslarını, Osmanlı Hükümeti’ne bir nota ile bildirerek,
8
bunun uygulanmasını istediler. Fakat Osmanlı Hükümeti, Mora’da asilere karsı başarılı
şekilde devam eden hareketin sonucunu beklemeye başladı. Bu nedenle, iki devlet tarafından
verilen notaya, ancak Haziran 1827’de cevap verdi. Bunda da, Rusya ve İngiltere’nin asileri
himaye etmesinin doğru olmadığını ve Osmanlı Devleti’nin iç islerine karışmaya hakları
bulunmadığını bildirdi. Bu red cevabı ise, Avrupa büyük devletlerinin, Yunan sorununda,
Osmanlı Devleti’ne karsı birleşmelerine yol açtı.
Bu sıralarda, Rusya ile Fransa birbirlerine yaklaşmaktaydılar ve her ikisi de Yunanlılar
lehine harekete geçmeye hazırdılar. Bu konuda bir Fransız-Rus anlaşması, İngiltere’nin
çıkarlarına aykırı idi. Bu nedenle İngiltere inisiyatifi elden kaçırmamak için, Rusya ve Fransa
ile bir ittifak yapmak üzere harekete geçti. Sonuçta bu üç devlet arasında 6 Temmuz 1827’de
Londra Anlaşması imzalandı.
Buna göre, İngiltere ile Rusya arasında 4 Nisan 1826’da yapılan St. Petersburg
Protokolü’nün öngördüğü Yunanistan, bağımsız bir devlet haline getirilecekti. Ayrıca,
“Yunanlılar, gerek kıta Yunanistan’ında, gerek adalardaki bütün Türk mallarının sahibi
olacaklar”dı. Bunları kabul etmesi için de Osmanlı Devleti'ne bir ay süre tanınacaktı. Kabul
etmediği takdirde, üç devlet, Yunan asilerine yardım edecekler ve Osmanlı Devleti’ne
anlaşma hükümlerini silah zoruyla kabul ettireceklerdi.
İngiltere, Rusya ve Fransa, bu kararlarını, 16 Ağustos 1827’de Osmanlı Hükümeti’ne
bildirerek, uygulanmasını istediler. Ancak Babıali, tek taraflı olarak Türklerin Yunanistan’dan
atılması demek olan bu kararı, çok ağır bularak ve iç işlerine bir karışma sayarak, reddetti.
Çünkü Rumlara bağımsızlığın verilmesi, diğer toplumlara da aynı şeyin ileride verileceğini
peşinen kabul etmek, bu da İmparatorluğun yıkılması demekti. Bu nedenlerle Osmanlı
Devleti, bu önerilere karsı, sonuna kadar direnmeye karar verdi.
Navarin Olayı (20 Ekim 1827) ve Sonuçları
Gerek St. Petersburg, gerekse Londra Anlaşması’nda alınan kararlar Osmanlı Devleti
tarafından bu şekilde reddedilince İngiltere, Rusya ve Fransa bu kararlarını silah zoruyla
kabul ettirmek üzere harekete geçtiler. İlk is olarak bu üç devletin Akdeniz filoları Mora’yı
kuşatma altına aldılar. Böylece Mora ile Osmanlı Devleti’nin bağlantısını kesmek istediler.
Sonra da Osmanlı ve Mısır (Mehmed Ali Paşa’nın) donanmalarının bulunduğu Navarin
limanının ağzını tutarak İbrahim Paşa’ya anlaşma önerdiler. İbrahim Paşa’nın merkezden
gelen emre göre hareket edeceğini bildirmesi üzerine, Müttefikler, bu defa Osmanlı asker ve
donanmasının Yunanistan’dan ayrılmasını istediler.
Bu istekleri kabul edilmeyince de, üç devletin ortak donanması 20 Ekim 1827'de
Navarin limanına girdi ve yapılan deniz savasında, daha doğrusu baskınında Osmanlı
9
donanmasını yaktı. Osmanlı donanmasının adeta yok olmasına yol açan Navarin Olayı;
Yunanistan’da, Fransa’da ve Rusya’da büyük sevinç, İngiltere’de ise hoşnutsuzluk yarattı.
Londra Hükümeti olayın “teessüf edilecek bir kaza” olduğunu ilan etti ve harekata katılan
İngiliz amiralini görevinden azletti. Aynı şekilde Avusturya da bundan memnun kalmadı.
Zira, Navarin Olayı ile, Metternich sistemi ve Kutsal İttifak fiilen yıkılmış oldu. Nitekim,
Metternich’e göre, “Navarin ile tarihte yeni bir dönem başlıyor”du. Bu iki devletin Navarin
Olayı karsısında, bu şekilde bir tutum almasına, Rusya ve Fransa’nın Boğazlar ve
Balkanlar’da ortaya çıkan istekleri ile, Osmanlı donanmasının yediği büyük darbeden sonra,
Rusya’nın güneye inmesine engel olabilecek bir gücün kalmaması endişesi neden olmuştur.
Osmanlı İmparatorluğu’nu, aniden “Donanmasız bir deniz İmparatorluğu” haline
düşürmüştür. Navarin Olayına en büyük olumsuz tepki, Osmanlı Devleti’nden geldi. Bir defa,
bu olay, Mora’da duruma hakim olan Türk kuvvetlerini yenik duruma soktu. Bu da bölgede
olayların yeniden başlamasına yol açtı. Diğer taraftan siyasi ve askeri yönlerden büyük
kayıplara uğradı. Bunlar da İstanbul Hükümeti’ni sert önlemler almaya yöneltti.
Osmanlı Hükûmeti, bir taraftan asker toplarken, diğer taraftan Boğazları bütün
gemilere kapadı. Bundan sonra, 9 Kasım 1827'de Avusturya elçisi aracılığıyla İngiltere,
Fransa ve Rusya'ya bir nota vererek, bu üç devletten, ortada bir savaş durumu yokken
donanmasını batırdıkları için tazminat ve Yunan işi ile ilgilerini kesmelerini istedi. Bunların
yerine getirilmesine kadar da bu devletlerin İstanbul elçileriyle ilgisini kesti. Bunun üzerine,
Osmanlı önerilerini kabul etmeyen, İngiliz, Fransız ve Rus elçileri İstanbul’dan ayrıldılar.
Osmanlı Hükûmeti de durumu protesto etti. Böylece Osmanlı Devleti ile bu üç devlet
arasında siyasi ilişkiler kesilmiş oldu. Olayların gösterdiği bu gelişmelerden, Rusya,
emellerini gerçekleştirme fırsatı çıktığı için memnundu. Ancak, Rusya’nın aşırı istekleri ve
davranışları, İngiltere ve Fransa’yı çıkarları yönünden endişelendiriyordu. Bu nedenle,
Kuzeyden gelecek tehlikeye set çekebilmek ve Rum İsyanını sonuçlandırmak için,
çıkabilecek bir Osmanlı-Rus savasına engel olmak veya geciktirmek istiyorlardı. Bunun
sonucu olarak Fransa ile İngiltere, Mehmet Ali Paşa’nın askerlerini Mora'dan çıkarmak için 9
Temmuz 1828’de aralarında bir protokol yaptılar. Bundan sonra İngilizler, Mehmet Ali
Paşa’dan Mora’daki askerlerini geri çekmesini istediler. Paşa’nın bu teklifi kabul etmesi
üzerine, iki taraf arasında 6 Ağustos 1828’de bu konuda bir sözleşme yapıldı. Eylül ayı
basında da Fransızlar, Mora’ya asker çıkartarak, burayı geçici olarak işgal ettiler. İngilizler
de, İbrahim Pasa komutasındaki askerleri Mora’dan Mısır’a taşıdılar. Bu arada Rusya da
Osmanlı İmparatorluğu’na savaş açtı.
Avrupa devletlerinin Londra’daki elçilerinden meydana gelen bir konferans toplandı.
10
Bunun sonucunda, 22 Mart 1829’da aralarında bir protokol imzaladılar. Bu protokole göre;
Mora ve çevresi ile Kiklat adalarından meydana gelecek, bağımsız bir Yunanistan devleti
kurulacak; bu devlet, Avrupa devletlerince seçilecek bir Hıristiyan prens tarafından
yönetilecek ve her yıl Osmanlı Devleti'ne belli miktarda vergi verecekti.
Avrupa devletleri, Londra Protokolü’nü Osmanlı Devleti’ne bildirerek, buna göre bir
Yunanistan devletinin kurulmasını istediler. Babıali ise protokolün getirdiklerini reddetti.
20 Ağustos 1829’da Edirne'nin düşmesi üzerine, Osmanlı Hükümeti, daha önce
reddettiği Londra Protokolü’nü de kabul etmeye hazır olduğunu bildirerek Rusya'dan barış
istedi.
Edirne Anlaşması’nın imzalanmasından ve aynı ay içerisinde onaylanmasından sonra,
Yunanistan devletinin kurulması ve sınırlarının çizilmesi için Osmanlı Devleti ile Avrupa
devletleri arasında Londra’da görüşmelere başlandı. Ancak, Yunanlılar 22 Mart 1829 tarihli
Londra Protokolünde belirlenen sınırlan az bulduklarından ve bunun genişletilmesini
istediklerinden, ayrıca büyük devletlerden her birisi de kendi çıkarlarına göre hareket
ettiğinden görüşmeler çekişmeli ve uzun sürdü.
İngiltere’nin baskısı ve istekleri doğrultusunda büyük devletler arasında anlaşmaya
varılarak, 3 Şubat 1830’da bir protokol imzalandı. Buna göre, tam bağımsız bir Yunanistan
Devleti kuruluyordu.
Osmanlı Devleti de bu baskı üzerine, 24 Nisan 1830’da Yunanistan’ın bağımsızlığını
kabul ederek onayladı. Böylece Yunanistan Devleti resmen kurulmuş oldu.
Yunanistan
Devleti’nin
kurulması
ise,
Osmanlı
Devleti’nin
parçalanmasını
hızlandıran, yeni bir şeklin daha ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Bu tarihe kadar Osmanlı Devleti, girdiği savaşlarda uğradığı yenilgiler sonucunda
toprak kaybetmişti. Bu defa ise, isyan eden bir Hıristiyan topluluk, ilk olarak, yabancı
devletlerin yardımı ile de olsa, bağımsızlığını kazanarak, devletten bir toprak parçasının
kopmasına neden olmuştur. Bu ise, çok uluslu bir yapıya sahip olan Osmanlı Devleti’nin,
diğer toplumları için de ulaşılabilecek bir örnek ortaya çıkarmıştır. Bu da, öncelikle ve
özellikle Balkanlar’ı etkilemiştir.
Download