Çarşamba Ovası Gölleri

advertisement
19. Ulusal Biyoloji Kongresi
PZ277
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
PZ279
Çarşamba Ovası Gölleri (Samsun) Sucul
Koleopter (Adephaga) Faunası
Dünyada İnsan Gıdası Olarak Kullanılan Böcek
Grupları ve Kullanım Potansiyelleri
Ümit İNCEKARA1, Mustafa DARILMAZ2,
Abdullah MART1, Ahmet POLAT1, Hanifi
KARACA1
1
Atatürk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Erzurum
2
Gazi Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
Ankara
[email protected]
Ümit İNCEKARA, Ahmet POLAT
Atatürk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Erzurum.
[email protected]
Mayıs-Eylül 2007 tarihleri arasında,
Çarşamba ovası göllerindeki (Samsun) sucul
koleopter
(Adephaga)
faunası
çalışılmıştır.
Dytiscidae familyasına ait 15, Haliplidae
familyasına ait iki ve Noteridae familyasına ait iki
tür olmak üzere toplam 19 tür tespit edilmiş ve
Türkiye’deki yayılışlarıyla birlikte sunulmuştur.
Tespit edilen türlerin tamamı araştırma bölgesinden
ilk defa kaydedilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sucul böcekler, Adephaga,
fauna, Çarşamba, Samsun
Dünyada insan gıdası olarak kullanılan
böcek gruplarının, hangi ülkelerde ve ne oranlarda
tüketildikleri araştırılmıştır. En çok tüketilen
böceklerin; Çekirgeler, Güveler, Su akrepleri,
Ağustos böcekleri, Termitler, Arılar, Karıncalar ve
Peygamber
develerine
ait
türler
olduğu;
ülkemizdeki genel kanaatin aksine böceklerin
genelde uzak doğu’da değil, Afrika, Kuzey
Amerika ve bütün Avrupa’da önemli ölçüde insan
gıdası olarak kullanıldığı, dünya genelinde tüketilen
toplam böceklerin ülkelere göre oranlandığında
%40 ile Meksika’nın birinci sırada yer aldığı tespit
edilmiştir.
Anahtar Kelimeler : Böcekler, insan gıdası.
PZ280
PZ278
Türkiye’den Az Bilinen Bazı Cynipidae
(Hymenoptera) Galleri
Yusuf KATILMIŞ, Suat KIYAK
Gazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji
Bölümü, 06500, Teknikokullar, Ankara
[email protected]
Bu çalışmada Türkiye’den daha önceden
yayılışı tespit edilmiş fakat az bilinen Cynipini
tribusuna ait 3 tür ve Aylacini tribusuna ait 1 tür ele
alınmıştır. Andricus solitarius (Fonscolombe,
1832), Kütahya’dan toplanmış olup, Türkiye
faunası için 3. kayıttır. Cynips agama Hartig, 1840,
Afyon, Denizli ve Uşak’dan toplanmış olup
Türkiye faunası için 4. kayıttır.
Callirhytis glandium (Giraud, 1859),
Afyon ve Kütahya’dan toplanmış olup, Türkiye
faunası için 2. kayıttır. Aylax hypecoi Trotter, 1913
Kayseri’den toplanmış olup, Türkiye faunası için 2.
kayıttır.
Bu türlerin konukçuları, gal resimleri ve
yayılış alanları da verilmiştir.
Adıyaman İlinin Akrep (Scorpiones) Faunası ve
Zoocoğrafik Dağılışları
Ersen Aydın YAĞMUR1, Halil KOÇ1, Mehmet
YALÇIN2
Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü,
Zooloji Ana Bilim Dalı
Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,
Biyoloji Bölümü, Zooloji Ana Bilim Dalı
[email protected]
Bu
çalışmada
Adıyaman
İli’nden
08.05.2004–20.08.2007 tarihleri arasında toplanan
Androctonus crassicauda, Mesobuthus eupeus,
Mesobuthus gibbosus, Mesobuthus nigrocinctus,
Leiurus
quinquestriatus,
Compsobuthus
matthiesseni, Calchas nordmanni, Scorpio maurus
ve Iurus dufoureius türlerine ait yaklaşık 150 akrep
örneği toplanmış ve bunların zoocoğrafik yayılışları
gösterilmiştir. Iurus dufoureius türü Adıyaman
İli’nden ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden ilk
kez kaydedilmiştir.
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman, fauna
Akrep,
Scorpiones,
592
Download