SİYASİ PARTİLERDE KURUMSALLAŞMA Yrd. Doç. Dr

advertisement
Siyasi Partiler ve Seçimler
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN
Saü| e-Kamu
Bu dersteki öğrenme hedefleri,
öğrencilerin;
Bir siyasi partinin kurumsallaşması ifadesiyle neyin kastedildiğini fark
edebilmesi
Siyasi partilerin kurumsallaşmasını değerlendirmede kullanılan başlıca
ölçütleri kavrayabilmesi
Bu ölçütlerden hareketle Türk siyasi partilerinin kurumsallaşma
düzeylerine yönelik yorumlarda bulunabilmeleri
şeklindedir
2
 Öğrenme Hedefleri
 5. Siyasi Partilerde Kurumsallaşma
 5.1. Kurumsallaşma – Siyasal Gelişme İlişkisi
 5.2. Samuel Huntington’un Kurumsallaşma Ölçütleri
5.2.1. Uyarlanabilirlik
5.2.2. Karmaşıklık
5.2.3. Özerklik
5.2.4. Tutarlılık
GİRİŞ
 Bugünkü
derste
siyasi
partileri
somutlaştırma
doğrultusundaki çabamıza; partilerin kurumsallaşmasına
yönelik teorik bilgilerden hareketle devam edilecek.
 Bu doğrultuda ilk olarak «Kurumsallaşma» kavramı ve
«Kurumsallaşma - Siyasal Gelişme» ilişkisi üzerinde
durulacak. Kurumsallaşma ve siyasal gelişme kavramları
açıklanırken bunlarla demokrasi arasındaki ilişki hakkında
da bilgi aktarımında bulunulacak.
 Ardından da siyasi partilerin kurumsallaşması konusunda
başlıca teorik yaklaşım olarak kabul edilen Samuel
Huntington’ın kurumsallaşma ölçütlerine göz atılacak.
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN
Bir siyasi partinin kurumsallaşması ifadesiyle ne kast edildiğini fark edebileceksiniz.
KURUMSALLAŞMA – SİYASAL GELİŞME İLİŞKİSİ
 Kurumsallaşma kısaca; bir araya gelmenin kalıcı olması
şeklinde ifade edilebilir.
 Dikkat edilirse bu durum bir örgütün kişilere ve özel şartlara
bağımlı olmaktan kurtulması anlamını da içermektedir.
 Kurumsallaşma aynı zamanda bir kuruma ait fonksiyonların;
yerleşmiş ve tekrar gören konuma ulaşmasıdır. Bu aşamada
fonksiyonlar ve usuller kalıcılık kazanacaktır ki bu durum
yapılanların itibar gördüğünün de göstergesidir.
 Toplumsal hayat içinde kritik görevler üstlenmiş kurumların
kurumsallaşması tüm bu bahsedilenlerden ötürü son
derece önemlidir.
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN
Bir siyasi partinin kurumsallaşması ifadesiyle ne kast edildiğini fark edebileceksiniz.
KURUMSALLAŞMA – SİYASAL GELİŞME İLİŞKİSİ
 Siyasal hayat içinde demokratik kurumların ve başta da
siyasi partilerin kurumsallaşması siyasal gelişme ve istikrar
açısından büyük önem taşımaktadır.
 Siyasal gelişme ise; siyasal sistemin sorun çözme ve refah
sağlama gücünün korunması ve/veya artması şeklinde ifade
edilebilir. Tahmin edileceği üzere böyle bir süreç her şeyden
önce siyasal kurumların iyi işlemesi ile yakından alakalıdır.
 Unutulmamalıdır ki; siyasi sistem içindeki başlıca kurum
olan partiler ne kadar kurumsallaşırlarsa, demokrasinin
varlığı açısından büyük önem taşıyan işlevlerini o kadar iyi
bir şekilde yerine getirebilirler. Bu durumu bir siyasal
gelişme göstergesi olarak da ele almak mümkündür.
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN
Siyasi
partilerin
kavrayacaksınız.
kurumsallaşmasını
değerlendirmede
kullanılan
başlıca
ölçütleri
Samuel Huntington’un Kurumsallaşma Ölçütleri
 Huntington’a göre siyasal örgüt ve usullerin kuvveti
kurumsallaşma düzeylerine göre değişir. Siyasal partilerin
kurumsallaştıkları ölçüde kuvvetlenecekleri ve bu arada da
genel manada siyasal gelişmeye katkı sağlanacağı
görüşündedir.
 Huntington’ın siyasal gelişme teorisinden hareketle siyasi
partilerin kurumsallaşma düzeyini belirleyen kriterler
(ölçütler) olarak ise şunlardan bahsetmek mümkündür:
 Uyarlanabilirlik
 Karmaşıklık
 Özerklik
 Tutarlılık
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN
Siyasi
partilerin
kavrayacaksınız.
kurumsallaşmasını
değerlendirmede
kullanılan
başlıca
ölçütleri
Samuel Huntington’un Kurumsallaşma Ölçütleri
 UYARLANABİLİRLİK
 Bir siyasi parti değişen çevresel şartlara karşı kendini
uyarlayabiliyorsa kurumsallaşma yönünde önemli bir
merhale kat etmiş demektir. Eğer ki bir partinin kendini
değişen çevresel şartlara uyarlama yeteneği zayıfsa (parti
bükülmez
nitelikteyse)
henüz
tam
anlamıyla
kurumsallaşamadığı söylenebilir.
 Uyarlanabilirlik gücünün siyasal partinin yaşı ile yakından
alakalı olduğunu söylemek mümkündür.
• Siyasi partilerin yaşı konusu da Huntington’un
kurumsallaşma ölçütlerinden hareketle “Kronolojik Yaş” ve
“Kuşaksal Yaş” şeklinde iki açıdan ele alınabilir.
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN
Siyasi
partilerin
kavrayacaksınız.
kurumsallaşmasını
değerlendirmede
kullanılan
başlıca
ölçütleri
Samuel Huntington’un Kurumsallaşma Ölçütleri
 Bir siyasi partinin kronolojik yaşı kavramı ile kast edilen
kuruluşundan itibaren toplam var oluş süresidir. Bu süre ne
kadar fazlaysa siyasi partinin uyarlanabilirlik yeteneğinin,
dolayısıyla kurumsallaşma düzeyinin de yüksek olması
muhtemeldir.
 Bir siyasi partinin kuşaksal yaşı ise lider tabakasının (parti
üst yönetiminin) kaç kere değiştiği ile alakalıdır. Kuşaksal
yaşın ileri olması partinin en tepesindeki yönetici takımın
(genel başkan ve yakın çalışma arkadaşlarından oluşan
ekibin) değişmesiyle alakalıdır.
 Huntington’a göre; bir siyasi partinin başında hala ilk
(kurucu) lider ve ekibi bulunmaktaysa uyarlanabilirlik bu
partide şüpheli durumdadır.
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN
Siyasi
partilerin
kavrayacaksınız.
kurumsallaşmasını
değerlendirmede
kullanılan
başlıca
ölçütleri
Samuel Huntington’un Kurumsallaşma Ölçütleri
 Uyarlanabilirlik ölçütü ile ilgili olarak siyasi partilerin
“Fonksiyonellik” gücünden de bahsetmek gerekir.
 Varlık sebebi konumundaki fonksiyonları gündemden
düşüren çevresel şartların oluşması bir siyasi parti için
aşılması gereken büyük bir kriz anlamına gelir.
 Böyle bir durumda yeni çevresel şartları iyi okuyabilmek ve
yeni fonksiyonlar üstlenebilmek bir siyasi parti adına kritik
bir hamle olacaktır.
 Böyle bir hamlenin yapılması önemli bir kurumsallaşma
göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN
Siyasi
partilerin
kavrayacaksınız.
kurumsallaşmasını
değerlendirmede
kullanılan
başlıca
ölçütleri
Samuel Huntington’un Kurumsallaşma Ölçütleri
 KARMAŞIKLIK
 Bu ölçüte göre; bir siyasi parti örgütsel manada ne kadar
karmaşık bir yapıya sahipse ve bu karmaşık yapıyı bir sorun
olmaksızın yönetebiliyorsa o düzeyde kurumsallaşmış kabul
edilmektedir.
• Çünkü böyle bir yapı sayesinde fonksiyonel uyum (kendini
uyarlama) ve badireleri atlatma gücü yüksek olmakta,
partinin ömrü uzamaktadır.
 Kurumsallaşmanın karmaşıklık boyutuna sahip olan siyasal
partilerde amaçlar noktasında tek düzelik gibi bir riskle karşı
karşıya kalma zayıf bir ihtimaldir. Ayrıca karmaşık örgütsel
yapı sayesinde bir siyasal parti fonksiyonsuz kalma
tehlikesinden de uzaklaşabilir.
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN
Siyasi
partilerin
kavrayacaksınız.
kurumsallaşmasını
değerlendirmede
kullanılan
başlıca
ölçütleri
Samuel Huntington’un Kurumsallaşma Ölçütleri
 ÖZERKLİK
 Özerklik derecesi ile bir siyasal partinin kendisine yakın sosyal
gruplar karşısında bağımsız hareket edebilme gücü kast
edilmektedir
 Bir siyasal parti; elbette ki iş çevreleri, fikir kulüpleri, hemşeri
dernekleri gibi sivil toplum kuruluşları ile etkileşimde olacaktır.
İşte bunların etki ve baskısı altında kalıp kalmama düzeyi
önemli bir kurumsallaşma göstergesi olarak kabul
edilmektedir.
 Bir siyasi partinin tek bir sosyal gruba dayanmaması özerkliği
hususunda bir avantaj olarak görülmekte. Çünkü bir tek sosyal
grubun (işçiler ya da çiftçiler ya da esnaflar) sözcüsü
konumunda olan partilerin bu sosyal grupla özdeşleşme
ihtimali yüksek olmaktadır.
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN
Siyasi
partilerin
kavrayacaksınız.
kurumsallaşmasını
değerlendirmede
kullanılan
başlıca
ölçütleri
Samuel Huntington’un Kurumsallaşma Ölçütleri
 TUTARLILIK
 Bir siyasal partide; söylem birliği mevcutsa, alınan kararlar
ve amaçlarda genel bir konsensüs (uzlaşma) söz konusuysa
tutarlılık vardır ve partinin kurumsallık düzeyi yüksektir.
 Tutarlılığın sadece parti idarecileri arasında değil, parti üst
yönetimi ile parti tabanı arasında da söylemsel bir uyumu
gerektirdiği belirtilmelidir.
 Tutarlılığı yüksek olan partilerde temel amaçlar ve
fonksiyon bağlamında güçlü bir anlaşma (konsensüs)
yerleşmiştir.
 Tutarlılık parti yönetimi ile seçmenler arasındaki iletişimin
pekişmesini, karşılıklı güvenin artmasını sağlayabilir.
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN
Siyasi
partilerin
kavrayacaksınız.
kurumsallaşmasını
değerlendirmede
kullanılan
başlıca
ölçütleri
SIRA SİZDE
 SIRA SİZDE :
 Sıra Sizde: Türk siyasal hayatında yer alan (yada
almış) herhangi bir partiyi burada bahsedilen
kurumsallaşma
ölçütlerinden
herhangi
biri
bağlamında analiz etmeye çalışın.
Yrd. Doç. Dr. Köksal ŞAHİN
1- Huntington’un dile getirdiği “Kronolojik Yaş Ölçütü” nden hareket edildiğinde
ülkemizde uyarlanabilirlik niteliği en yüksek olması muhtemel olan parti olarak
aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
a) CHP
b) DP
c) MHP
d) AKP
2- Samuel Huntington’a göre siyasal gelişmede etkili olan başlıca faktör aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Modernleşme
b) Sanayileşme
c) Kurumsallaşma
d) Hiçbiri
Siyasi Partilerde Kurumsallaşma
İyi çalışmalar.. Derslerinizde
başarılar….
Download