Osmanlı Devleti Beylikten Devlete Sunumunu indirmek için Tıklayın…

advertisement
Kuruluş Dönemi Padişahları
1- Osman Bey Dönemi
2- Orhan Bey Dönemi
3- 1. Murat Dönemi
4- 1. Bayezıt Dönemi
5- 1. Mehmet Dönemi
6- 2. Murat Dönemi
“1299-1324”
“1324-1362”
“1362-1389”
“1389-1402”Fetret Devri
“1413-1421”
“1421-1451”
Anadolunun Siyasi Durumu
1243 Kösedağ Savaşı…
Merkezi otorite zayıf.
Siyasi birlik bozulmuş.
Bizansın Siyasi Durumu
Merkezi otorite bozulmuş.
Sürekli iktidar,taht kavgaları.
Toprakları küçülmüş,tekfur ve derebey baskısı.
Balkanlarda Bulgar ve Sırplarla devamlı savaş…
Balkan Devletlerinin Siyasi Durumu
Siyasi birlik yok.
Birbirleriyle ve Bizansla sürekli savaş.
Dini yönden Katoliklerin baskısı var.
Osmanlı Beyliğinin kısa sürede büyüme nedenleri:
1- Coğrafi Konumu “Bizansın sınırında olması-önemli
ticaret yolları üzerinde olması”
2- Beyliklerle savaşmaması barışçı politika izlemesi
3- Doğudan gelen Türkmen göçleri
4- Balkanlarda siyasi birliğin olmayışı
5- Yöneticilerin nitelikleri, merkezi otorite
6- Ahi teşkilatının desteklemesi
7- Hoşgörülü yaklaşım
8- Sancak Sistemi
9- Tımar Sistemi
10- Gaza ve Cihat Politikası
Osmanlı Devletinin Kökeni
Osmanlılar Oğuzların Kayı aşireti Bozok
kolundandır.Beyliğin kurucuları Gündüz Alp
ve Ertuğrul Gazidir.Sögüt’ü merkez yapıp uç
beyliğini kurmuşlardır.
OSMAN BEY DÖNEMİ
“Aşiretten Beyliğe Geçiş”
1- Osman Bey Ertuğrul Gazi ölünce ve Moğol baskısı
azalınca bağımsızlığını ilan etmiştir.
* Hutbe okutmak , para bastırmak, davul çaldırmak,
kılıç kuşanmak” bağımsızlık alametleridir.
2- Osman Gazi, Bizansa karşı başarılı bir politika
izlemiştir.
3- 1302’de yapılan Koyunhisar savaşı kazanılmış ve
böylece İzmit yolu açılmıştır.
4-Karacahisar,Bilecik,Mudurnu ve Yarhisar alınmıştır.
5-Bursa kuşatılmış fakat alınamamıştır.
NOT:İlk Bakır akçesi bu dönemde bastırılmıştır.
ORHAN BEY DÖNEMİ
“Beylikten Devlete Geçiş”
1- Yalova ile Mudanya’yı alarak Bizans ile Bursa’nın
bağlantısını kesti.1326 da Bursa alınarak başkent yapıldı.
2- 1329 da Bizans ile Palekanon (Maltepe) savaşı
yapıldı. Savaşın nedeni; Osmanlı Devleti’nin Kocaeli
yarımadasını alması,İznik ve İzmit’i kuşatması.
Savaşın sonucu: Bizans yenilgiye uğratıldı İznik ve
İzmit ele geçirildi.İznik geçici başkent yapıldı.
3- 1345 de siyaset yolu ile ilk defa Karesi Beyliği
Osmanlı’ya bağlandı. Bu Beyliğin Osmanlı’ya
bağlanmasıyla;
-İlk donanmaya sahip olundu.
-Ege denizine ulaşıldı.
-Avrupa’ya geçiş kolaylaştı.
-Anadolu Türk siyasal birliği kurma çalışmaları
başladı. (A.T.S.B.)
4- Bizans’ın yardım istemesi üzerine 1353 yılında
Osmanlı Devleti ilk defa Rumeliye ayak basmıştır.
(Çimpe Kalesinin alınması)
5- Kurumlaşma sağlanarak Devlet haline gelindi.
-Divan örgütü kuruldu.
-Düzenli ordu oluşturuldu.
-İlk Medrese açıldı(İznik)
-Gümüş para bastırıldı.
-Sancak uygulaması başlatıldı.
-Şehirlerin yönetiminde Kadılar ve Subaşılar
görevlendirildi.
-I.MURAD DÖNEMİ(HÜDAVENDİGAR)1- 1362’de Ankara tamamen Osmanlı’ya katıldı.
2- 1363’de Bizans ve Bulgar ittifakı Sazlıdere Savaşında
yenilgiye uğratıldı. Edirne ele geçirildi.
3- 1364’de Sırp Sındığı Savaşı ile ilk kez Haçlılarla karşı karşıya
gelindi.
Nedenleri: Osmanlı’yı Balkanlardan atmak.
Edirne’yi geri almak.
Sonuçları: Haçlılara karşı ilk zafer kazanıldı.
Balkanlarda Türk ilerleyişi hızlandı.
Edirne başkent yapıldı. Bunun nedeni; Avrupa’nın
fethedilmesinde kolaylık sağlamaktır.
4- 1372’de Çirmen Savaşı ile Osmanlı Sırplarla savaşmış,
Makedonya kapıları Türk’lere açılmıştır.
5- 1387’de Ploşnik Savaşında Osmanlı Devleti Balkanlarda ilk
yenilgisini almıştır.
6-1389 I.Kosova Savaşı Haçlılarla yapılmış,Osmanlı savaşı
kazanmış, I.Murad savaş alanında şehid olmuştur.
NOT: Osmanlı Devleti bu savaşta ilk kez top kullanmıştır.
7- Anadolu’daki gelişmeler:
- Germiyanoğulları’ndan çeyiz olarak Kütahya, Tavşanlı
ve Emet alındı.
- Hamitoğulları’ndan para karşılığı Akşehir ve Beyşehir
alındı.
- Karamanoğulları ile şavaşlar başladı.
8- Devletin teşkilatlanmasına devam edildi.
- İlk kez Sultan ünvanı kullanıldı.
- ilk Maliye örgütü kuruldu.
- Kazaskerlik makamı oluşturuldu.
- Yeniçeri(Kapıkulu)ocağı kuruldu.
- Rumeli Beylerbeyliği kuruldu.(Manastır)
- *Ülke hükümdar ve oğullarına aittir* ilkesi benimsendi.
Böylece amaç, taht kavgalarını azaltmak.
- I.BAYEZID DÖNEMİ (YILDIRIM) 1- Beyliklere son vererek Anadolu Türk Siyasal Birliği
sağlandı. Anadolu Beylerbeyliği kuruldu. (Kütahya)
2- İstanbul iki kez kuşatıldı.
- 1391-95 Kuşatması:Batıda Haçlı tehlikesi üzerine,
- 1399 Kuşatması:Doğuda Timur tehlikesi belirmesi
üzerine kaldırıldı.
Not: Fetih amacıyla Anadolu Hisarı yaptırılmıştır.
3- 1396’da Haçlılarla Niğbolu Savaşı yapıldı.
Nedenleri: Osmanlıyı balkanlardan atmak.
Bizansa yardım etmek.
Ortodoks kilisesine hakim olmak.
Sonuçları: Osmanlı savaşı kazandı.
Balkanlarda Türk egemenliği sağlamlaştı.
Bulgaristan’nın tamamı ele geçirildi.
4-1402’de Timur ile Yıldırım arasında Ankara
Savaşı yapıldı.
Nedenleri: Her iki hükümdarın İslam Dünyasının
liderliğini ele geçirmek istemesi.
Anadolu Beylerinin Timur’a sığınıp
yardım istemesi.
Karakoyunlu ve Bağdat hükümdarlarının
Yıldırım’a sığınıp yardım istemesi.
Her iki hükümdar arasında gelip giden
mektuplar…
Sonuçları: Osmanlı savaşı kaybetti.
Anadolu Siyasal Birliği bozuldu.
İstanbul’un alımı gecikti, Bizans’ın ömrü uzadı.
Balkanlardaki Türk ilerleyişi durdu.
Osmanlı Devleti (Fetret Devri) adı verilen
11 yıl sürecek olan taht kavgası dönemine
girdi…
-FETRET DÖNEMİYıldırım’ın oğulları arasında geçen taht kavgası
dönemidir. (İsa,Musa,Süleyman,Mustafa ve Mehmet)
Çelebi Mehmet mücadeleyi kazanmıştır.
-I.MEHMET DÖNEMİ (ÇELEBİ)1- Devletin ikinci kurucusudur.
2- Anadolu Türk Birliği sağlama çalışmalarını
başlattı. (Saruhanoğulları)
3- Venediklilerle yapılan ilk deniz savaşını kaybetti. (1416)
4- 1419’da ortaya çıkan Şeyh Bedrettin İsyanını
bastırdı. Bu isyan ;Osmanlı Devletinde görülen
ilk toplumsal, ilk dinsel, ilk ekonomik ve ilk siyasal
nitelikli isyandır.
5- Kardeşi Mustafa’nın çıkardığı Düzmece Mustafa
isyanı bastırıldı. Mustafa Bizans’a sığındı.
6- Devşirme usülü sistemli hale getirildi.
-II.MURAT DÖNEMİ1- Amcası Düzmece Mustafa’nın isyanını bastırdı.
2- Düzmece Mustafa’ya yardımından dolayı Bizans’ı
kuşattı.
3- Kardeşi Şehzade Mustafa’nın isyanını bastırdı.
4- Anadolu Türk Birliği kurma çalışmalarına devam
edildi. (Germiyanoğulları’ndan miras yoluyla toprak kaldı).
5- Balkanlarda başarı elde edildi.Belgrad kuşatıldı.
6- 1440’da Macar-Sırp ittifakına karşı başarısız olundu.
1444’de Macarlarla Edirne-Segedin antlaşması imzalandı.
Buna göre;
- Taraflar on yıl savaşmayacak.
- Tuna nehri sınır kabul edilecek.
- Sırbistan bağımsız devlet olacak.
NOT: Batıda ilk kez geçici olarak toprak kaybı yaşandı.
Antlaşmadan sonra II.Murad tahtı II. Mehmet’e bırakarak
Bursa’ya çekildi.
7- 1444’de Haçlılarla Varna Savaşı Yapıldı.
Nedenleri: Osmanlı’yı Balkanlardan atmak.
Küçük Yaştaki II. Mehmed’in durumundan faydalanmak.
Sonuç: Edirne-Segedin antlaşması ile kaybedilen
üstünlük tekrar kazanıldı.
8-1448’de Haçlılarla II. Kosova Savaşı gerçekleşti.
Sonuç olarak; Türkler’in Balkanlardan atılamayacağı
kesinleşti. II. Viyana kuşatmasına kadar (1683) Türk’ler
taarruza, Avrupalılar savunmaya geçti.
Download
Random flashcards
Merhaba

2 Cards oauth2_google_861773e1-0890-4522-834a-6a5babb58e76

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards