(Devamla) — Neyi tav zih edeyim? PLÂN KOMİSYONU

advertisement
M. Meclisi
B : 38
İBRAHİM ÖKTREM (Devamla) — Neyi tav­
zih edeyim?
PLÂN KOMİSYONU -SÖZCÜSÜ M. KEMAL
YILMAZ (Ankara) — «Komisyonla Hükümet
işbirlikçisi»
İBRAHİM ÖKTEM (Devamla) — Hayır
efendim, aynı düşüncede paralel düşüncede ol­
duklarınızı söyledim, sizi onlara tabi saymam.
O zaman Parlâmentoya da kendime de saygı­
sızlık eıtmiş olurum.
Kendime saygımı muhafaza ettiğim ölçüde
sizlere de saygımı muhafaza ediyorum. Nitekim,
konuşurken karşı düşüncelerinize, Adalet Par­
tili arkadaşlarıma da saygım olduğunu ifade
ettim.
Şimdi bu tasarı, bu son 11 nci maddede ka­
bul edildiği takdirde tam bir siyasal bütünleş­
me ile Hükümetin emir ve kumandasına konan
fbir akademi oluyor. Bunu Atatürk'çülükle de
'bağdaştırmak mümkün değil aziz arkadaşlarımı.
Akademi başkanını kurul seçecek
fakat,
başbakanın onayı olacak, genel sekreteri ise
doğrudan doğruya kurul seçmeden başkanın
önerisiyle başbakan atayacak. Bu tamamen
siyasî bir tasarruftur. Bir bilimsel özerkliğe sahibolduğu iddia edilen bir kuruluşun her türlü
yetkiye sahip bu iki yöneticisinin siyasal or­
ganlar, siyasî yetkilinin onayı ile seçildikleri
zaman, kendilerini seçen insana ve organa kar­
şı bağımsız kalabileceğini iddia edebilir misi­
niz?
İşite bütün bu nedenlerle sakat, ölü doğan
bir kuruluş meydana getirdiğimizi bilmemiz lâ­
zımdır. Anlıyorum, bir kanadın ak dediğine,
diğer tarafın kara demesi maalesef bizim alış­
kanlıklarımız içine girdi. Birbirimizi bâzı ko­
nularda ikna etmemiz mümkün değil, bunu yal­
nız sizin için söylemiyorum, bu bizim için de
varit bir düşüncedir. Bu tutum, içinde bulun­
duğumuz olağanüstü duruma bir çare getirmez.
Bunu da söylemeden edemedim, beni mazur
görün, ama bunu kendime bir siyasî görev sa­
yıyorum, hepinize teşekkür ederim.
Karar sizindir ve vicdanınızın.
BAŞKAN" — 11 nci madde ile ilgili Sayın
Öktem'e ait değişiklik önergesini okuduk, Ko­
misyon ve Hükümet katılmadığını beyan etti,
önerge sahibi izaâıta bulundu.
— 135
11 . 1 . 1 9 7 3
O : 3
Bu önergeyi tasviplerinize sunuyorum. Ka­
bul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilme­
miştir.
Diğer önergeyi okutuyorum:
i ('Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Başer'in
önergesi tekrar okundu)
BAŞKAN —• Komisyon ve Hükümet?
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL
YILMAZ (Ankara) — Bir mahzuru yok, aynı
kelime, katılıyorum.
DEVLET BAiKANI İSMAİL ARAR (İstan­
bul) — Katılmıyoruz.
BAŞKAN — Komisyon katıldığını, Hükü­
met katılmadığını beyan ettiler.
Önergeyi Gtenel Kurulun tasviplerine sunu­
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler...
Önergıe kaibul edilmiştir.
11 nci maddeyi biraz evvel kabul buyurdu­
ğunuz önergenin getirdiğiniz değişiklikle bir­
likte tasviplerinize sunuyorum. Kabul eden­
ler,.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Akademinin bilimsel ve idareci personelinin
atanması, görev, yetki ve hakları :
Madde 12. — Bilimsel personel, bilimsel
eserleri ve çalışmaları ile tanınmış üniversite
öğretim üyeleri ile bilim adamları, uzmanlar
arasından ilgili bölüm başkanının önerisi, Ge­
nel Kurulun kararı ve Başbakanın onayı ile
atanır. Muhasebe müdür yardımcısı ye vezne­
dar Maliye Bakanlığınca atanır.
ıRAŞlKAN — Madde üzerinde söz isteyen
sayın üye var mı efendim? Buyurun Sayın Özgiiner.
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş­
kan, sayın arkadaşlarım;
Benden evvel, diğer bir madde üzerinde ko­
nuşan Sayın Öfctem'in dediğini ben de tekrar
etmek zaruretinde kaldım; arkadaşlar, hakika­
ten ne söylesek, bir {jrup taassubu içerisinde
maddeler hakkındaki Önergeler reddedildiğine
göre, biz zabıtlara tescil ettirmek görevimizi
yapmakta devam edeceğiz.
Arkadaşlarım, 12 nci madde üzerinde, şüphelsiz, deminki madde üzerinde .söylediğimi söy­
lüyorum; «bilimisel personel, bilimsel eserler ve
çalışmalar ile tanınmış üniversite öğretim üye­
leriyle, bilim adamları, uzmanlar arasından il­
gili bölüm başkanının önerisi, genel kurulun
kararı ve Bıaşbakanm onayı ile atanır» diyor.
Download