13 nnda da belirtilmiş olduğu gibi GİMA Genel Müdürlüğü

advertisement
C. Senatosu
B : 13
nnda da belirtilmiş olduğu gibi GİMA Genel
Müdürlüğü tarafından 16 Şubat 1969 - 17 Mart
1969 tarihleri arasında Suudî Arabistan, Ku­
veyt, Lübnan'da dı§ ticaret araştırmaları yap­
makla görevlendirilen ve bu hizmeti için kendi­
sine yolluk verilmiş olduğu yukarıda sözü edi­
len yazılarda açıklanan Diyanet İşleri Başkan
Yardımcısı Vekili Yaşar Tunagür'e 16 Şubat
1969 tarihinde Ankara - Cidde arası için tahsis
edilmiş bulunan pas bileti bu kıstaslardan han­
gisine göre tahsis edilmiştir?
Cevap : Yaptırılan incelemede, Yaşar Tunagür'ün, Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığı
Genel Müdürlüğünce Anikara - Adana - Cidde Adana - Ankara şeklinde ve 22 . 1 . 1969 da tah­
sis edilen ücretsiz biletle 16 Şubat 1989 tarihin­
de Ankara - Cidde arasında uçtuğu anlaşılmış­
tır. Ancak, mumaileyhin geçici görev seyahati
ile ücretsiz bilet tahsisi arasındaki münasebete
önerge ile muttali olunmuştur.
Soru : 2. Diyanet işleri Başkan Yardımcısı
Vekili ve GİMA Genel Müdürlüğü Dış Ticaret
Uzmanı Yaşar Tunagür'e çeşitli zamanlarda iç
ve dış hatlarda tahsis edilen pas biletler hangi
şahsın veya makamın emri ile tahsis edilmiştir?
Bu hususta yazılı bir emir varsa, tarih ve sayı­
sı nedir?
Cevap : Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı
Vekili Yaşar Tunagür'e;
a) I AT A dışı 1969 Hac seferlerinde Anka­
ra - Adana - Cidde - Adana - Ankara arası ik­
ram pas bileti; Genel Müdür Yardımcısı Vedat
Alpaslan'ın 22 . 1 . 1969 tarihli tenzilâtlı seya­
hat isteği ve Genel Müdür Hüseyin Yeğin'in
onayına istinaden verilmiş.
b) Hac mevzuunda ilgililerle görüşmek
üzere, Ankara - İstanbul - İzmir - Ankara pas
bileti de, Genel Müdür Yardımcısı İbrehim IIdır'm isteği ve Genel Müdür Orhan Batı'nın
tasvibi üzerine tahsis edilmiştir.
Soru : 3. Yaşar Tunagür'e çeşitli zaman­
larda iç ve dış hatlar için tahsis edilen pas bi­
letleri hangi talimatın, hangi maddesine göre
tahsis edilmiştir?
Cevap : Yurt içi ikram pas bileti Türk Ha­
va Yolları Anonim Ortaklığı El Kitabı 10 - 001
Pas Talimatnamesinin 8 nci maddesine göre,
ikram faslından tahsis edilmiştir. 1970 hac se­
ferleri için pas bileti tahsisi ise, yukarda açık-
8 . 12 . 1970
O :1
landığı üzere, Genel Müdür ve Yardımcısı tara­
fından öngörülmüştür.
Soru : 4. 788 sayılı Kanunun 8 nci madde­
sine ve 657 sayılı Kanuna aykırı olarak bir ti­
caret şirketi tarafından dış ticaret etütleri ile
görevlendirilen ve bu hizmet için yolluk alan
Yaşar Tunagür'e tahsis edilmiş bulunan pas bi­
letlerin tahsis şekli Ulaştırma Bakanı tarafın­
dan tasvibedilmekte midir? Tasvibedilmiyorsa
ilgililer hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır?
Cevap : a) Yaşar Tunagür'ün görevli ola­
rak seyahatinde pas bileti ile gidip - geldiği
Devlet Bakanlığına bildirilmiş bulunmaktadır.
b) Mumaileyhe verilen pas biletinin hangi
esasa istinaden tahsis olunduğu, Bakanlık Tef­
tiş Kurulu tarafından incelenmektedir.
2. — Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi
Ragıp Vner'in, yurt dışında bulunup, muvaz­
zaf askerlik görevini yapmamış Türk vatan­
daşlarına dair yazdı soru önergesi ve Millî
Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu'nun cevabı
(7/693)
17 . 10 . 1970
Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına
Ankara
Aşağıda yazılı sorumun Sayın Millî Savun­
ma Bakanımız tarafından cevaplandırılmasına
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim.
Cumhuriyet Senatosu Üyesi
Prof. Dr. Ragıp üner
Yüksek tahsilini ikmal edip, muvazzaflık gö­
revini yapmadan bir yabancı ülkeye giden ve
halen 55 yaşını ikmal etmiş bulunan yabancı
uyruklu bir Türk, Türkiye'ye gelmek isterse
askerlik bakımından ne muamele görecektir?
Aynı durumda olup yabancı uyruğuna geç­
memiş bulunanlara ne yapılacaktır?
T. C.
Millî Savunma Bakanlığı
30 . 11 . 970
Ankara
Kanun : 917/1-70
Konu : Askerlikle yükümlü yükfcek
öğrenimliler.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığıma
İlgi : Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının
17 . 10 .1970 tarih Genel Sekreterlik Kanunlar
Müdürlüğü (7/693) 10767/8691 sayılı yazıları.
199 —
Download