TBMM B: 53 23 . 12 * 1985 0 : 2 rnızdan istediğim bilgiler, aldığım

advertisement
T. B. M. M.
B : 53
rnızdan istediğim bilgiler, aldığım cevaplar çok en­
teresandır.
. M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa­
tın almaya niyetlisin gaüba?
İLHAN AŞKİN (Devamla) — Belediyelerimiz
adeta birer şantiye oluşturmuşlar, befledıiye başkan­
larımız da o şantiyenin şefi, kalfası, işçisi olarak bü­
yük hizmet vermektedirler; bunu da şükranla kar­
şılıyoruz. 'Belediye başkanlarımızın, geceleri gündüz­
leri yoktur, işte böylesine güzel ortamı hazırlayan
iktidar, Anavatan İktidarı olmuştur ve Anavatanlı
idareciler olmuştur. (ANAP sıralarından alkışlar)
(
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ka­
ça satın alıyorsun, kaça?
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Herhalde daha
size gitmedi, bundan endişeniz var.
M. TURAN BAYEZtT
(Kahramanmaraş) —
Ötekileri satın aldığınız gibi; kaça satın alıyorsun?
Eğer istiyorsan isim vereyim.
BAŞKAN — Sayın Aşkın, devam ediniz.
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Diğer taraftan
istikrar içinde büyümeyi model olarak alan hükü­
metimiz, bunu sadece bugün söylememiş, 6 Kasım
seçimleri öncesii seçim beyannamesinde de açıkça ifa­
de etmiştir. Doğru ekonomik politikaların uygulan­
masında karaıMııktan vazgeçilemeyeceğini
açıkça
ifade etmiş ve halen de ifade etmektedir.
Alınan tedbirler ve uygulanan doğru ekonomik
politikaların en belirgin göstergesi, hliç şüphesiz, bü­
yüme hızıdır. 1984 yılında büyüme hızı yüzde 5,9
olarak gerçekleşmiştir. Bu, 1977 yılından bu yana
sağlanmış en yüksek büyüme hızıdır ve program
hedefi olan yüzde 5'i aşmıştır. 1985 yılında da, bü­
yüme hızı yine müspet ve yüzde 5'i aşma durumun­
dadır. ©ir de, «Uluslararası istatistiklerde, ülkeler­
de fert başına düşen millî gelir, cari dolarla hesap­
lanır, mukayeseler böyle yapılır.» denmektedir ki,
ben bu inançta değilim muhterem arkadaşlarım:
çünkü, serbest kur politikasını uygulamayan bir ül­
kede, eğer kuru hükümet tayin ediyorsa, tek ta­
raflı tayin ediyorsa ve doları belli bir rakamda sa­
bit tutuyorsa, o zaman bunun gelişmişliğine, sa­
dece dolar bazından bakarak karar vermek mümkün
olabilir mi?
iBir de, «Enflasyon kontrol altına alınamamıştır.
Enflasyonist b'ir politikanın sürdürülmesi özellikle
istenmektedir» denmektedir; böyle iddialar var.
Sayın milletvekilleri» petrol 'ürünlerindeki zammı
araştırdım; 1983 yılında, maalesef, zam yapılması
23 . 12 * 1985
0: 2
gerekirken, yapılmamış ve 1984'te bakıyoruz 9 de­
fa zam yapılmış; ama 1985'te 5 defaya inmiştir.
Öyle tahmin ediyorum ki, gerektiği zaman petrol
ürünlerine zam yapılacaktır; ama giderek azalan
bir trenıt izlenmeye de başlanmıştır.
KENAN NURİ NBHROZOĞLU (Mardin) —
Dünya piyasalarında petrol fiyatı 10 dolar düştü.
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Demek ki, enf'asyonun sürekli gündemde kalması da istenme­
mekte ve arzu edilmemektedir. Zaten Anavatan Par­
tisi, daha iktidar olmadan, bu yola çıktığı zaman,
birinci meselenin enflasyonla
mücadele olduğunu
açık yüreklilikle ortaya koymuştur.
Diğer taraftan, şöyle bir izleniminiz de olabilir:
Yüksek enflasyon dönemlerinde, hepimizin bildiği
libi, iç piyasa çok cazip hale gelir; karaborsa, yokuk, döviz sıkıntısı hemen kendini gösterir; haksız
cazanç furyası derhal başlar. Oysa, Türkiye'de bu­
lun için mal bolluğu vardır; hatta, herhalde tutucu
Vır zihniyetle alışkın olmadığımız için, genelde mu­
halefetin de eleştirisi olan, lüks tüketim mallarının
iahii ithalatının yapıldığı bir ortamda, döviz bakıTundan hiçbir sıkıntımız yoktur.
KENAN NURİ NBHROZOĞLU (Mardin) —
Borç atarak.
ıtLHAN
AŞKIN (Devamla) — Türkiye borç
almaktadır; ama borçlarım zamanında
rahatlıkla,
'ideyebüme seviyeslime de gelmiştir ve rahatlıkla da
borç bulabilmektedir. Borç bulabilme bir itibar
sidir; Türkiye de, çok şükür, bugünlerde itibar ba­
kımından dünyada parmakla gösterilen ülkeler ara­
cındaki haklı yerini de almış bulunmaktadır.
KENAN NURİ NBHROZOĞLU (Mardin) —
Fabrikaları satarak.
ÎLHAN AŞKIN (Devamla) — Yalkın geçmişi
anutmayalım, birkaç yüz milyon dolar bulabilmek
:
çin kapı kapı dolaşıyorduk. Nereden nereye gel­
dik.
KENEN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) —
Dolar da 16 liradan 600 liraya geldi.
ÎLHAN AŞKIN (Devamla) — 1 milyona dahi
mulhtaç hale gelmiştik, 1 milyon dolara. Bugün özel
bankalarımız dahi, 100, 150, 200 milyon dolarlık
bir İşlemi rahatlıkla yapabilmektedirler.
Nereden
nereye (geldiğimizin bilgisini açıkça içimizde taşıma­
mız lazımdır. Bakıyoruz, Hazinemiz sermaye piya­
sasına girebilmekte, Merkez Bankası piyasaya altın
satmakta, devlet tahvili pazaflayabilmektedir; temen­
ni ediyoruz ve yürekten diliyoruz, yakın gelecekte
— 751 —
Download