TBMM B 2 47 6.4.1988 O : 2 rliımM topraklara kurulan fabrikalar ve

advertisement
T. B. M. M.
B 2 47
rliımM topraklara kurulan fabrikalar ve
bunların atıkları, yetişen ürünleri yok
etmekte ve bunun sonucu, çoik büyük
ekonomik kayıplar onmaktadır. Arttan
nüfusun besleınımjesi liçin, bu çok önemli
ibik husustur.
(Tanım iiaç'jarının yanlış ve bilinçsiz
kutanımı, doğayı kirleten bir başka hu­
sustur. Pek çolk yararlı yaban hayatı da
bu kirlenmie sonunda yok olmaktadır.
Ayrıca, erozyon çok önemli bir çev­
re sorunudur. Her yıl Kıbrıs Adası bü­
yüklüğünü 10 santimetre kaplayacak ta­
bakada toprak, erozyon sonucu ytitir il­
mektedir., Toprağı tutan bitki örtüsünün
yok edilmesi, su rejiimlinli bozmakta ve
böylece erozyon olay* arıtmaktadır. Maa­
lesef, bu konuda alınan tedbirler, yok
denecek kadar az ve yetersizdir.
Sanayi ve kentsel atıkların
deşarj
edilmemesi, tarımsal ilaçların sulara
geçmesi, su kaynaklarının doğal özelli kflorini bozmakta, temiz su varlığımızın
yitirilmesine neden olmaktadır.
Ormanlarımızın yangınlarla ve bi­
linçsizce; kesilerek yolk ©dilmesi, yağış
rdjiminii bozmakta, sellere ve Itabiî afet­
lere sebep olmaktadır. Bu tahribatlarla
doğal denge üzerinde olumsuz etkiler
yaratıldığı İçin, ormanlar
içinde yer
alan yaban hayatının yaşamı ortadan
kalkmaktadır.
Ayrıca, ormanllarımızın
yok olmasıyla da büyük ekonomik ka­
yıplar meydana gelmektedir.
Sayın milletvekilleri, plansız ve ge­
lişigüzel sanayileşme sonucu, daha ge­
niş alanlarda, hava, su ve toprak, daha
büyük oranlarda kirlenmekte ve böyle­
ce, çevre sorunlarının karmaşık bir hale
geldiği görülmektedir.
Bu nedenle,
sanayi atıklarının arıtılması ve tekrar
hammadde olarak, başka tip ürünlerde
kullanılması ve ıdeğelrilendirilmesi, günü­
6.4.1988
O: 2
müzde giderek hız kazanmıştır. Bunun
içindir Ikii, sanayide atıkları aırıltma ve de­
ğerlendirme tesisleri, uzun dönemde eko­
nomik yararlar
sağlamaktadır. Oysa,
ülkemizde sanayi teknolojisinin ve alt­
yapısının, atıkların arıtılması İçin yeter­
sizliği veya yokluğu sonucu Çevre kirli­
liği fazla olmakta, sanayileşmemiz de
maliyet bakımından artmaktadır.
Sanayileşmede yanlış yer seçiımii, çev­
re sorunları larasında önemli bir yer tut­
maktadır. Sanayileşme için yer seçilir­
ken, tarım, turizm, doğal ve kültürel
alanları gözardı edemezsiniz. Hatalı yer
seçimiyle, değerili tarım
topraklarımı­
zın, doğal ve turizm değerleri olan alan­
larımızın, önemi bir kısmı elden çıka­
rılmıştır. Turizm potansüyleli
yüksek
alanlarda, çevreyi kirleten sanayi tesisle­
rinim kurulması, yılda birkaç kez ürün
alınabilen değeri topralklarıımızın fab­
rikalarla kapatılması ve atıklarıyla kir­
letilmesi, bu tür çdlişkilterdendir.
GökoVa - Kemerköy Termik Santra­
lının o yörede kurullma isteği, 'bunun
açık bir örneğidir. Gökova Körfezinin
doğal Ve sosyal dokusunu, Kamierköy'de'
kurulacak termik santralın açıilıması da
büyük Ölçüde etkileyecek ve bu yöre,
hava kirliliğiyle, yaşanılmaz bir bölge
halinıe getirilecektir. Geçen yıl da bu olay
karşısında yöre halkının tepkilerini, sa­
yın Hükümetin umursamaz bir tutum
içerisinde nasıl karşıladığını ibretle izle­
dik.
Tarihî ve kültürel
değerlerimizin
tahribi de çevre sorunları arasında yer
almaktadır. Eski
uygarlıklardan arta
kalan eserler kültür ve turizm açısın­
dan önemli olup, bunların tahribini ön­
lemek, önemli bir konu haline gelmiştir,
Ülkemizde hızlı şehikiieşme, yapay çev­
renin doğal çevre üzerindeki
etkisini
— 18<> —
Download