Erozyon, Küresel Isınma ve Sera Etkisi

advertisement
Erozyon, Küresel Isınma ve Sera Etkisi
Erozyon; yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere çeşitli diş etmenlerle aşınıp
yerinden koparılarak eritilmesi veya bir yerden başka bir yere taşınması olayıdır. İnsanların bitki
örtüsünü tahrip etmesi, erozyonun oluşmasının ve büyük zararlara yol açmasının en önemli
nedenidir.
Erozyonun şiddetini belirleyen faktörler; arazi eğimi, toprak yapısı, yıllık yağış miktarı, iklimsel
özellikler, bitki örtüsü, toprak ve bitkiye yapılan müdahalelerdir.
Erozyon sonucunda toprağın altındaki verimsiz tabaka ortaya çıkar. Yararlı toprak katmanlarını
kaybeden arazilerde çölleşme başlar. Erozyonla kaybedilen bir başka değer de sudur. Kaybolan toprak
yüzünden Her yıl milyarlarca m3 yağış depolanamamaktadır. Yine, erozyon sonucu akarsuların
getirdiği alüvyonlar barajları doldurur ve bu nedenle de barajların ömürleri kısalır. Erozyon, tarım
alanlarının verimini azalttığı için köyden kente göçe yol açar. Bu da toplumsal sorunların daha da
artmasına neden olur.
Küresel Isınma
Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından daha çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla ısınır. Bu
yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere atmosferde bulunan gazlar
tarafından tutulur. Işınların bu gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi denir.
Atmosferde sera etkisine yol açan gazların miktarının artması, dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına
neden olur. Bu olaya küresel ısınma adı verilir.
Küresel ısınmaya neden olan sera gazları; karbondioksit, metan, su buharı, azot oksitler,
kloroflorokarbonlar ve ozondur. Günümüzdeki tehlike, başta karbondioksit olmak üzere sera
gazlarının miktarındaki artıştır.
Bu gazların artışına neden olan en önemli faktörler; fosil yakıtların tüketimi, ormanların yok edilmesi,
Hızlı nüfus artışı ve sanayileşmedir.
Küresel ısınma sonucu; kutuplardaki buzulların erimesi, verimli alanların sular altında kalması, deniz
suyu seviyesinin yükselmesi, dünyanın bazı bölgelerinde şiddetli kuraklık ve çölleşmenin ortaya
çıkması, tarımsal üretimin azalması, iklim değişiklikleri ve tür sayısının azalması beklenmektedir.
Orman Yangınları
Yıldırım düşmesi, yanardağ patlaması ve yüksek sıcaklık gibi doğal sebepler orman yangınlarına yol
açabilir. Ancak orman yangınlarının çok büyük bir kısmi insanlar tarafından çıkarılmaktadır. İnsan
kaynaklı yangınların büyük bir kısmi dikkatsizlikten çıkarken bir kısmı ise kasıtlı olarak çıkarılmaktadır.
Orman yangınlarının yol açtığı sorunlar; bitki ve Hayvanların yok olması, erozyon, su kaynaklarının
bozulma hava kirliliği, çölleşme, set, heyelan, çığ gibi felaketler şeklinde sıralanabilir.
Yaban Hayatının Tahribi
Yaban hayatini korumanın en etkili yollarından biri canlı türlerinin doğal yaşam alanlarında
korunmasıdır. Dünyanın bazı ülkelerinde ve ülkemizde, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan canlı
türlerini doğal yaşam alanlarında korumak için özel koruma alanları belirlenmiştir. Yaban Hayatini
tahrip eden faktörlerin temelde insan kaynaklı olduğu söylenebilir.
Hayvanların yaşam alanlarının bozulması ve yok edilmesi, kaçak avcılık, çevre kirliliği, tarım ilaçlarının
yanlış ve yaygın kullanımı, düzensiz yerleşim ve şehirleşme, seraların tarım alanlarına dönüştürülmesi,
ormanların ve sulak alanların tahribi gibi faktörler insanların yaban hayatına olumsuz etkilerindendir.
http://www.biyolojidersnotlari.com
Download