TBMM B : 13 18 . 10 . 1988 O : 1 3. Böylesine sorumsuz tutum içinde

advertisement
T.B.M.M.
B : 13
3. Böylesine sorumsuz tutum içinde
olanların yaptıkları yine yanına kâr mı ka­
lacaktır?
T.C.
Devlet Bakanlığı
Sayı: 03-7/3-036-002
Konu: Yazılı soru önergesi
17.10.1988
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
İlgi: T B M M Başkanlığı Genel Sek­
reterliğinin 2.9.1988 tarih ve Kan.Kar.Md.
7/240/1235/6520 sayılı yazısı
Hatay Milletvekili Mustafa M u r a t
Sökmenoğlu tarafından Bakanlığıma yö­
neltilen "Malazgirt Zaferinin T R T tara­
fından Anadolu'nun işgali Diye Göster­
diğine' ' ilişkin yazılı soru önergesi cevabı
ekte gönderilmiştir.
Bilgilerini ve gereğini arzederim.
Adnan Kahveci
Devlet Bakanı
Hatay Milletvekili Sayın M . M u r a t
Sökmenoğlu'nun yazılı soru
önergesi cevabı
Soru önergesinde sözkonusu edilen
program 1986 yılının 26 Ağustosunda ya­
yınlanmak üzere hazırlanmıştır. Program
kurumdaki uygulamaya uygun olarak ön
denetimden "yayınlanır" görüşü alındık­
tan sonra Televizyon Dairesi Başkanlığı
Denetim ve Redaksiyon Müdürlüğüne
gönderilmiştir. Müdürlükte görevli denet­
çi tarafından yapılan denetimde, program;
geçmiş yıllardan ve sonraki yıllardan farklı
olarak Malazgirt Zaferini, Büyük Taaruz
ve Türk Silahlı Kuvvetler günü ile birlik­
te ele aldığı, Türk Tarihi açısından büyük
önemi ve değeri olan bu üç ayrı konunun
kendi özellikleri ve anlamları doğrultusun­
da değerlendirilmediği, bütün ağırlığın
Malazgirt Zaferine ve dayanak gösterilen
cihad ruhuna verildiği, Atatürk'ün önder­
liğinde bağımsız ve hür yaşamak azmi ile
birleşen Türk Milleti ve onun şanlı ordu­
18 . 10 . 1988
O : 1
sunun bu çerçeve içinde cihadın simgele­
ri olarak sunulduğu, Osmanlı imparator­
luğunu parçalamak isteyen güçler Müslü­
man olsalardı millî mücadele hareketinin
mevcut olamayacağı şeklinde yorumlana­
bilecek böyle bir yaklaşımın bir çok aykı­
rılıklar içerdiği, Kurtuluş Savaşının yur­
dun ve bağımsızlığın değil, Müslümanlı­
ğın savunulması olarak takdim edildiği ve
millî mücadelenin önemsiz gibi geçiştiril­
diği düşünceleri ile T R T yayın ilkelerine
aykırı bulunmuştur,
Bunun üzerine denetçi tarafından ko­
nuların ayrı ayrı işlenmesi gerektiği ve
programın genel mesajının yanıltıcı hatta
yanlış yorumlara yol açabilecek belirsizli­
ği hususları program sorumlusuna iletil­
miştir. Program sorumlusu denetçinin bu
uyarılarını dikkate almadığı için progra­
mın yayınının uygun olmayacağı görüşü
ile yazılan denetçi raporu, Denetim ve Re­
daksiyon M ü d ü r ü n ü n "Denetçi görüşü­
nün haklı yönleri vardır. Ancak programın
yayınma engel o l a m a z " notu ile Televiz­
yon Dairesi Başkanlığı denetiminden geç­
miş ve program Yayın Denetleme Kurulu
kararıyla 26 Ağustos 1986 tarihinde yayın­
lanmıştır.
Malazgirt Zaferi yalnız Türk Tarihi­
nin değil Dünya Tarihinin de en parlak za­
ferlerinden biridir. Denetim raporunda
Malazgirt Savaşının büyüklüğü tartışılmamaktadır. Bu zaferden sonra Anadolu
Türklerin yurdu olmuştur.
Düzenlenen denetçi raporunda M a ­
lazgirt Zaferi ile sonuçlanan girişimin ta­
nımı yapılmamıştır. Türklerin İslamiyeti
kabul etmiş boylarının Anadolu toprakla­
rına yerleşmesine yolaçan başarılı akınla­
rı için " i ş g a l " değil "fetih" kelimesinin
kullanıldığı ancak, tarih kitaplarında "ele
geçirme", "işgal", "fetih" ve benzeri bazı
deyim ve kelimelerin kimi zaman yanyana, kimi zaman aynı anlamı verecek bi­
çimde kullanıldığı malumlarıdır.
Download