YAZAR ADI-SOYADI: Erhan IŞIK BAŞLIK: Türkiye`de Lojistik

advertisement
YAZAR ADI-SOYADI: Erhan IŞIK
BAŞLIK: Türkiye’de Lojistik Hizmetlerinin Gelişiminin İhracat Odaklı Büyümeye
Etkileri
ÖZET
Bu çalışmada lojistik hizmetlerdeki gelişmelerin ihracat odaklı büyüme üzerinde
etkisinin olup olmadığının araştırılması için, birinci bölümde; konunun teorik geçmişi
araştırılmıştır. Teorik geçmiş oluşturulduktan sonra lojistik ve lojistik hizmetler
hakkında temel bilgilere yer verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde lojistik
hizmetlerin ve sektörünün gelişim süreci, önce küresel çapta ve daha sonra Türkiye
örneğinde incelenmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise Türkiye’nin dış ticaret hacmi
yıllar itibariyle incelenerek lojistik – ihracat – ekonomik büyüme arasında kurulacak
olan ekonometrik model için temel oluşturulmaya çalışılmıştır. Oluşturulan bu temel
üzerine ekonometrik model uygulanmaya çalışılmış ve elde edilen bulgular
yorumlanmıştır. Sonuç olarak lojistik sektörü ile ihracat arasında kısa dönem aralığında
bir ilişki kurulamamış, fakat uzun dönemde lojistik sektöründen ihracata doğru Granger
nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Ayrıca lojistik sektörü gelirleri ile sanayi üretim
endeksine doğru tek yönlü ve gayri safi milli hasıla arasında çift yönlü bir nedensellik
ilişkisi bulunmuştur. Sonuç olarak lojistik sektörü ile ihracata dayalı ekonomik büyüme
arasında uzun dönemde dolaylı olarak Granger nedensellik ilişkisi kurulmuştur.
ANAHTAR SÖZCÜKLER
Türkiye’de lojistik gelişmeler, lojistik - ihracat – büyüme ilişkisi.
Download