TBMM B : 148 1 4 . 8 . 1 9 9 5 O : 1 39.

advertisement
T.B.M.M.
B : 148
14.8.1995
O:1
39. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ge­
çici işçilere ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğlu 'nun yazılı cevabı (7/7071)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soru Önergemin Devlet Bakanı Sayın Esat Kıratlıoğlu tarafından yazılı olarak ce­
vaplandırılması hususunda gereğini tensiplerinize saygılarımla arz ederim. 22.6.1995
Feridun Pehlivan
Bursa
Bilindiği gibi Köy Hizmetlerinde istihdam edilmekte olan geçici işçilerin yıllık çalışma süre­
si ANAP döneminde dokuz aydı. ANAP iktidarı döneminde o günün muhalefet kanatlarını oluştu­
ran bugünkü koalisyon partileri sık sık Köy Hizmetlerindeki işçi ve sendikalara giderek, kendileri
iktidara geldikleri takdirde geçici işçilerin daimi kadroya alınacağı sözünü*vermişlerdi.
Oysa geçtiğimiz yıl iktidarınız, Köy Hizmetlerindeki geçici işçileri bırakın daimi kadroya al­
mayı, yalnızca 2,5 ay çalıştırmışlardır. İçinde bulunduğumuz yıl da, Haziran ayına gelinmiş olma­
sına rağmen henüz geçici işçiler göreve çağrılmamıştır.
Bu çerçevede;
1. Köy Hizmetlerindeki geçici işçilere 1991 genel seçimleri öncesi verdiğiniz "daimi kadro"
sözü ne olmuştur?
2. Geçici işçileri Haziran tarihi itibarıyla hâlâ çağırmadığınıza göre 1995 yılında kaç ay çalış­
tırmayı düşünüyorsunuz?
3. Sözkonusu tasarrufunuzdan dolayı yaz ortasında Köy Hizmetlerinin köylüye yönelik hiz­
metleri durma noktasına gelmiştir. Bu olumsuz durumu gidermek için ne gibi çereler düşünüyor­
sunuz?
'
T . C .
'•
•••'
'
'•-'
.'•
'"
Devlet Bakanlığı
Sayı :B.02.0.014/721
Konu: Soru önergesi
2.8.1995
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi: 4.7.1995 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/7071-14661/52588 sayılı yazınız.
Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'ın Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatında
istihdam edilen geçici işçilerin çalışma süreleri ve daimi işçi kadrosuna geçirilmelerine ilişkin ilgi
soru önergesi incelenmiştir.
Köylünün sosyal ve ekonomik refahına yönelik hizmetleri yerine getirmekle yükümlü olan
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hizmetin yoğun olduğu yaz aylarında belirli süre için mevsim­
lik işçi istihdam etmektedir.
1994 yılındaki çalışma süresi 4 ay olan mevsimlik işçiler 21.6.1995 tarihinde işe başlatılmış
olup, geçen yıl olduğu gibi 1995 yılı içerisinde 4 ay süreyle çalıştırılacaktır.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünüz ihtiyaç duyduğu mevsimlik işçinin daimi kadroya geçi­
rilmesi amacıyla, Maliye Bakanlığından münhal kadrolara açıktan atama müsaadesi istenmiş, bu
konudaki çalışmalarımız devam etmektedir.
Bilgilerinize arz ederim.
Dr. A. Esat Kıratlıoğlu
Devlet Bakanı
'-.-520 -
''
Download