1 Değerli arkadaşlarım, beli plastikten yapılmış

advertisement
TBMM
B: 87
11 . 4 . 2007
O: 1
Değerli arkadaşlarım, beli plastikten yapılmış politikacılarla, tayin peşinde koşan bürokratlar­
la ve gazetelerine reklam peşinde koşan gazetecilerle bir kenti yönetenleyiz, bir ülkeyi yönetemeyiz. İnsanlar onurlu durdukları takdirde, nelerin başarılabileceğini hep birlikte gösteririz.
Ben diyorum ki, Yalova, cumhuriyetin yazlık başkentidir, buna tanıklık etmiş bir kenttir ve bu
kadar önemli bir kent, sadece Yalova milletvekillerine bırakılmayacak kadar önemli bir kenttir.
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN - Sayın İnce, lütfen toparlayınız.
MUHARREM İNCE (Devamla) - Meclisimizdeki her bir milletvekilinin bu olayla ilgilenece­
ğine yürekten inanıyorum.
Değerli arkadaşlarım, diyorum ki, bize kül yutturamazsınız, bizi asit yağmurlarına mahkûm
edemezsiniz, biz buna izin vermeyeceğiz. Bu termik santralin bacası bile bu kenti bitirecektir, arsa­
larımızın, dairelerimizin değeri düşecektir, turizm çökecek, emekliler göçecek, tarım bitecek, or­
manlar ölecek, bunun hesabını kim verecek diyoruz ve ilgili firmaya, vazgeçtiğini söyle, yoksa, Ya­
lova sana dar gelecek diyoruz ve tekrar, iktidar partisi milletvekilimiz Sayın Şükrü Önder'e, Çevre
ve Orman Bakanımıza ve bizleri Yalova'da destekleyen bütün siyasi partilere, sivil toplum örgütle­
rine, Yalovalılar adına, yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılar, sevgiler sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İnce.
Gündem dışı üçüncü söz, geçici işçiler hakkında söz isteyen Çorum Milletvekili Agâh Kafkas'a
aittir.
Buyurun Sayın Kafkas. (AK Parti sıralarından alkışlar)
3.- Çorum Milletvekili Agâh Kafkas'ın, geçici işçilerin daimi işçi kadrosuna veya sözleşmeli
statüye geçirilmesi düzenlemesinin, hakkaniyet, adalet ölçüleri içerisinde yapıldığına ilişkin gün­
dem dışı konuşması
AGÂH KAFKAS (Çorum) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; yüce heyetinizi saygıyla se­
lamlıyorum.
2006 yılında altı aydan daha fazla süreyle istihdam edilen, merkezî yönetimde bulunan 44.250,
KİT'lerdeki 26 bin ve mahallî idarelerdeki 148.474 çalışan, toplam 218.733 işçi kardeşimizin, geçi­
ci işçi kadrosundan sürekli işçi kadrosuna ya da sözleşmeli statüye geçirilmesiyle ilgili bir düzen­
lemeyi geçen hafta birlikte gerçekleştirmiştik.
Bunun maliyeti yaklaşık 1 katrilyon lira, yani 897 milyon YTL maliyet üstlenilmiştir. Bu dü­
zenleme yapılırken, yarınından endişe duyan, her gün tedirgin işe giden insanların, umutsuzluk bir
yaşam felsefesi hâline gelmiş insanların yarınlarına daha sağlıklı bakabilmeleri, kamudaki verimli­
liği artırarak daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlayacak bir düzenleme adına bu gerçekleş­
tirilmiştir. Bu gerçekleştirmeyi yaparken temel kriterimiz adalet ve hakkaniyet ölçüsünün kesinlik­
le dışına çıkılmamıştır ve bu düzenleme yapılırken hangi sendikanın üyesidir, hangi fabrikada çalı­
şır, hangi belediyededir, hangi dönemde işe girmiştir gibi hiçbir ayırıma meydan verilmeksizin ta­
mamıyla objektif kriterler çerçevesinde yapılmıştır. Örneğin, merkezî yönetime dört yıl içerisinde
Hükümetimizin aldığı geçici işçi sayısı 10 bindir ve bunun 8 binden fazlası üniversitelerde çalış­
maktadır. Örneğin, Orman Bakanlığında çok sayıda arkadaşımız geçici kadrodan sürekli kadroya
geçmiştir. Ormanda toplam 17.575 tane insan çalışmaktadır. Bunlardan sadece 1.878 tanesi kadro­
luydu, bunların içerisinden 2.288 kişi kapsam dışı kalmaktadır, diğerleri kadroya geçmektedir.
Ormana, dört yıl içerisinde tamamı, topu topu iktidarımız döneminde alınan geçici işçi sayısı
500'dür ve bu 500 tanenin hepsinin kadroya geçtiği de söylenemez. O nedenle şunu açıklıkla söy­
lüyorum ki, burada objektif kriterler kıstas alınmıştır. Bir bu ufak burukluğumuz vardır. Çok az sa-202-
Download