İkinci Yarıyıl

advertisement
İŞLETME YÖNETİMİ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
DERS TANIMLARI
Birinci Yarıyıl
İŞL 501 - TEMEL İŞLETME BİLGİLERİ : ĠĢletmeye iliĢkin temel kavramlar, iĢletmenin
amaçları, iĢletme çeĢitleri, iĢletmelerin kuruluĢu ve kuruluĢ araĢtırmaları,iĢletmelerin hukuki
yapıları,yönetim ve yönetim fonksiyonları ve iĢletme fonksiyonları.
İŞL 503 - FİNANSAL MUHASEBE : Finansal muhasebenin temel kavram ve kuralları muhasebe
döngüsü, hesaplar ve türleri, hesapların kaydı ve izlenmesi, bilanço gelir-gider tablosunun
hazırlanması, hesapların ayrıntılı incelenmesi, stok maliyetleme yöntemleri yeniden değerlendirme,
amortisman yöntemleri, menkul değerlere yönelik muhasebe iĢlemleri.
EKO 505 - EKONOMİK ANALİZ : Makro Ekonomik büyüme modelleri, sermaye birikimi,
eğitim, nüfus, teknolojik geliĢme, uluslar arası ticaret, doğal kaynaklar ve iĢ bölümünü vurgulayan
modeller, ikili büyüme modelleri, kurumsal ve örgütsel yapıların ekonomik büyüme ve geliĢme
üzerine etkileri, ekonomik büyüme ve geliĢmeye politik ve sosyolojik yaklaĢımlar örnek olaylarla
dünya ticaret düzenindeki son geliĢmeler ve az geliĢmiĢ ülkeler için önlemler, Keynes’e göre paralar
ve klasik makro kurumların karĢılaĢtırılması.
İŞL 507 - SAYISAL YÖNTEMLER : DeğiĢkenler, veri sunum teknikleri, merkezi eğilim, dağılım
ölçüleri, olasılık teori ve uygulamaları, kesikli ve sürekli değiĢkenlerin olasılık dağılımları, Hipotez
testleri, tahmin yöntemleri, korelasyon ve regresyon, trend parametre tahminleri ve standart hataları.
İkinci Yarıyıl
İŞL 508 - PAZARLAMA YÖNETİMİ: Pazarlama yönetiminin ilkeleri, belirleyen öğeler, alıcı ve
satıcıların bilgi edinme, satın alma tutum ve davranıĢlarını etkileyen faktörler, tüketici eğilimlerinin
saptanması ve bilgilendirilmesinde uyulacak kurallar.
İŞL 510 - FİNANSAL YÖNETİM : Muhasebe Finans iliĢkisi, paranın zaman değeri, tahvil ve hisse
senetlerinin değerlendirilmesi, net bugünkü değer, değer ve değer yatırım ölçütleri, yatırım kararı
alınmasında iskonto edilmiĢ nakit alıĢ analizi, risk getiri ve sermayenin fırsat maliyeti, sermaye
bütçelenmesi, sermaye maliyeti, nakit ve stok yönetimi.
İŞL 512 - KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ : Performans nedir? Performansın boyutları
nelerdir? Performans yönetimi, insan kaynakları yönetiminde etkinlik ve etkililik,Kamuda TKY
nedir? KarĢılaĢılan güçlükler nelerdir? Kurumsal özdeğerlendirme,kıyaslama,süreç analizi ve süreç
iyileĢtirme;kamuda performans yönetimi
İŞL 514 - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ : Kullanılan araĢtırma yöntemleri ve teknikleri dersin
kapsamını oluĢturmaktadır. Ele alınacak niteliksel ve niceliksel yöntemler, araĢtırma konularının ve
bu konulara uygun araĢtırma yöntemlerinin seçimi, veri toplama, değerlendirme ve sonuca varma gibi
temel teknik bilgileri sunarak, öğrencilerin dönem projeleri ve tezlerde kullanabilecekleri altyapıyı
sağlayacaktır.
Üçüncü Yarıyıl
İŞL 515 - YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİ : ĠĢletmelerin bilgiye olan gereksinimleri, yönetim
bilgi sistemlerinin yönetsel amaçlar doğrultusunda tasarlanması uygulamaya geçilmesi ve
denetlenmesi, bilgisayar teknolojisinin yönetsel karar ve süreçlerde kullanımı.
İŞL 513 - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ : Ġnsan kaynaklarının iĢe alınması,
değerlendirilmesi, geliĢtirilmesi, ödüllendirilmesi, etkili kullanımında gerekli değerlendirme,
ödüllendirme, geliĢtirme yöntemlerinin tasarımı iĢletmenin özellikleri ve çalıĢanların uyumu
konusundaki tartıĢmalar.
İŞL 509 - SEMİNER / DÖNEM PROJESİ: ĠĢletme yönetimine iliĢkin çalıĢma yapılacak konuya
iliĢkin literatür taraması, konu seçimi, araĢtırma süreci, proje çalıĢması, rapor hazırlama ve sunum.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

321işletme

2 Cards oldcity

Terimler

2 Cards oauth2_google_ef32970e-e5f9-4595-9abe-394e9f6bc8d9

Create flashcards