İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GÜZ YARIYILI

advertisement
İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
 GÜZ YARIYILI
EKON – 501 MİKRO İKTİSAT TEORİSİ ( 3 – 0 – 3 )
Mikro bazda yapılan analiz tekniklerinin açıklanması, bütçe kısıntı ve tercihlerden tüketici
talebi ve kararlarının analizi, firma teorisi, optimizasyon, belirsizlik ve asimetrik bilgi
problemleri, tam rekabet-aksak piyasaları ve genel denge analizi.
İŞL – 521 İŞLETME YÖNETİMİ ( 3 – 0 – 3 )
Yönetim ve organizasyonun işletmecilikteki önemi, yönetim, yöneticilik ve karar verme,
planlama, amaçlara göre yönetim, organizasyon yapıları, klasik yönetim ve organizasyon
teorisi, davranışsal yönetim ve organizasyon teorisi, sistem yaklaşımı, durumsallık yaklaşımı,
organizasyonlarda çevreye uyum ve değişim, modern sonrası kavram ve uygulamalar,
yönetim labirenti, örgütlerde haberleşme, yönetimde otorite ve güç, yöneticilik ve önderlik,
organizasyonlarda gruplar, yöneticilik ve motivasyon, organizasyonlarda çatışma ve yönetimi,
organizasyonlarda değişim ve yönetimi.
İŞL – 535 ÜRETİM YÖNETİMİ ( 3 – 0 – 3 )
Üretim Yönetimi dersinde, günümüz modern üretim sistemlerini ve bu döneme gelinceye
kadar geçirdiği evreler anlatılmaktadır. Bu evrelerin içerisinde çeşitli kuruluşlar ve
araştırmacılar tarafından geliştirilen temel kavramlar ve üretim tesisinin kurulmasından, iç
tasarımın yapılmasına, ürün tasarımından diğer üretim için karar verme teorilerine kadar bir
dizi kararları ve alternatiflerin değerlendirme yöntemlerini içerir.
İŞL – 541 MODERN PAZARLAMA ( 3 – 0 – 3 )
Dersin kapsamında, pazarlamanın gelişimi, pazarlama çevresi, tüketici davranışları, hedef
kitle belirleme, ürün geliştirme, fiyatlandırma, dağıtım ve iletişim stratejileri, pazarlamada
etik gibi konular incelenir.
İŞL – 551 FİNANSAL YÖNETİM ( 3 – 0 – 3 )
Finansman fonksiyonu, finansal tablolar analizi, finansal planlama ve kontrol, işletme
sermayesi politikası, paranın zaman değeri, sermaye bütçelemesi ve proje değerleme
yöntemleri, sermaye maliyeti, finansal yapı ve kaldıraç, temettü politikası.
İŞL – 561 FİNANSAL MUHASEBE ( 3 – 0 – 3 )
Muhasebeye giriş, muhasebe bilgilerinin kullanım amaçları ve bu bilgileri kullananlar,
örgütlerin fonksiyonları ve muhasebe bilgi sistemi, genel amaçlı finansal tablolar,
muhasebenin temel varsayımları, kavramları ve ilkeleri, muhasebede işlemlerin analiz
edilmesi, kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenmesi ve rapor haline getirilmesi süreci, defter
tutma ve çift taraflı kayıt esası, finansal işlemlerin kaydedilmesi, tekdüzen hesap planı ve
çerçevesi, dönen varlıklar hesaplarının işleyişi ve envanter işlemleri, duran varlıklar
hesaplarının işleyişi, amortisman ve envanter işlemleri, kısa ve uzun vadeli borç hesaplarının
işleyişi ve envanter işlemleri, özkaynak hesapları, gelir tablosu ve maliyet hesapları.
 BAHAR YARIYILI
İŞL – 522 GİRİŞİMCİLİK ( 3 – 0 – 3 )
Girişimcilik ve girişim, girişimciliğin ülke ekonomisindeki yeri, işletmelerin kuruluşu,
girişimciliğin önündeki engeller, girişimciliğin yaygınlaştırılmasının koşulları, dünya ve
Türkiye’de girişimciliğin gelişimi,Türkiye’de kadın girişimci ve küçük işletmesi.
İŞL – 524 ÇAĞDAŞ YÖNETİM TEKNİKLERİ ( 3 – 0 – 3 )
Çağdaş kavram ve yaklaşımlar, toplam kalite yönetimi anlayışı, temel yetenek, dış
kaynaklardan yararlanma, organizasyonların yeniden yapılandırılmaları, şebeke
organizasyonlar, değişim organizasyonu, değişim mühendisliği, işletmeler arası karşılaştırma,
personeli güçlendirme, stratejik ortaklıklar, küçülme ve kademe azaltma, öğrenen
organizasyonlar, sanallık ve sanal organizasyonlar.
İŞL – 580 FİNANSAL ANALİZ ( 3 – 0 – 3 )
Finansal Analiz kavramı, Temel Finansal Tablolar, Bilanço, Gelir Tablosu, Fon Akım
Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Kar dağıtım Tablosu, Finansal Analiz Yöntemleri, Oran
Analizi, Karşılaştırmalı Analiz, Trend analizi, Finansal Analiz Uygulamaları.
İŞL – 542 TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ( 3 – 0 – 3 )
Mikro konulardan makro konulara doğru ilerleyen dersin kapsamında, tüketicinin algılaması,
öğrenmesi, motivasyonu, kişilik ve hayat tarzı, tutumları, kimlik tanımlaması, karar
mekanizmaları, toplumsal ve kültürel etkileşimleri gibi konular işlenir. Tüketimin alışveriş
öncesi, sırası ve sonrası boyutlarına bakılır.
İŞL – 544 STRATEJİK PAZARLAMA YÖNETİMİ ( 3 – 0 – 3 )
Ders kapsamında stratejik pazarlama temel kavramlar, pazar tabanlı stratejiler, işletme çevresi
analizi, pazarda müşteri analizi konuları ele alınacaktır.
İŞL – 582 FİNANSAL PİYASALAR ( 3 – 0 – 3 )
Para piyasası ve fonksiyonları, sermaye piyasası ve fonksiyonları, finansal kurumlar, sermaye
piyasası araçları, türev piyasalar ve türev ürünler, sermaye piyasası uygulamasından doğan
yeni kavram ve kurumlar.
İŞL – 592 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ( 3 – 0 – 3 )
Karar verme süreci, karar analizleri, matematiksel modelleme, doğrusal programlama
modelleri, taşıma/ulaştırma modelleri, atama/tahsis modelleri, tamsayılı ve 0–1 tamsayılı
programlama modelleri, hedef programlama modelleri, şebeke modelleri bu dersin içeriğini
oluşturmaktadır.
 GÜZ YARIYILI
İŞL – 523 YÖNETİM KURAMLARI ( 3 – 0 – 3 )
Yönetim kuramları, yönetim kavramı, yönetimin evrensel boyutları, yönetsel düşüncenin ve
yönetim biliminin tarihsel gelişimi, klasik dönem (bilimsel yönetim, genel yönetim ve
sosyolojik yaklaşımlar), neoklasik dönem (davranışçı okul insan ilişkileri yaklaşımı)
isteklendirme ve önderlik kavramları modern dönem (sistem yaklaşımı) neomodern dönem
(durumsallık yaklaşımı) postmodern dönem (toplam kalite yönetimi, yeni kamu işletmeciliği,
yönetişim postmodern yönetim ve postmodern kamu yönetimi yaklaşımları).
İŞL – 525 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI ( 3 – 0 – 3 )
İnsan kaynakları yönetiminin önemi, insan kaynakları yönetiminin işlevleri, iş analizi ve iş
dizaynı, insan kaynakları planlaması, insan kaynakları seçimi süreci, insan kaynakları eğitimi
ve geliştirme, performans değerlendirme, kariyer geliştirme, iş değerleme, ücret yönetimi, iş
güvenliği ve işgören sağlığı, insan kaynakları yönetiminin hukuki boyutları, uluslararası insan
kaynakları yönetimi.
İŞL – 533 NİCEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ ( 3 – 0 – 3 )
Araştırma önerisi hazırlanması, dipnot, tez yazma, parametrik ve parametrik olmayan, bilim,
araştırma yöntemleri, örnekleme teorisi, hipotez testleri, varyans analizi, şok değişkenli analiz
teknikleri, tahmin teknikleri, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi, araştırma raporu.
İŞL – 543 İLERİ PAZARLAMA ( 3 – 0 – 3 )
Pazarlama bileşenleri ile ilgili stratejiler ve teorik boyutları, sosyal ve etik pazarlama,
internette pazarlama, ilişkisel pazarlama, pazarlamadaki ileri ve güncel konular, davranış
teorileri.
İŞL – 545 TUTUNDURMA VE SATIŞ YÖNETİMİ ( 3 – 0 – 3 )
Pazarlama programı içinde reklam ve satış geliştirmenin rolü ayrıntılı olarak incelenecektir.
Tartışmalar iletişim ve tüketici karar verme süreci konularında odaklanacaktır. İncelenecek
diğer konular reklam etkinliklerinin örgütlenmesi, reklam hedef ve bütçelerinin belirlenmesi,
mesajların yaratılması, medya seçimi ve reklam ve satış faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve
kontrol edilmesidir.
İŞL – 583 MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ ( 3 – 0 – 3 )
Hisse senedi Değerleme, Tahvil Değerleme, REPO Değerlemesi, Hazine Bonosu ve Devlet
Tahvili Değerlemesi, Temel Analiz, Teknik analiz.
İŞL – 585 ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ ( 3 – 0 – 3 )
Çalışma sermayesinin özellikleri, Nakit ve nakit benzeri varlıklar yönetimi, Alacak yönetimi,
Stok yönetimi, Çalışma sermayesinin finansmanı, Çalışma sermayesi likidite ve karlılık
ilişkisi.
İŞL – 581 TÜRK FİNANS TARİHİ ( 3 – 0 – 3 )
Paranın ve bankacılığın tarihi borsa tarihi, borsayı etkileyen önemli olaylar, Türkiye’de
finansal sistemdeki değişimlerin tarihi, Yaşanan finansal krizler.
İŞL – 567 MUHASEBEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR ( 3 – 0 – 3 )
Muhasebe kullanılan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Kalite Maliyetleri, Hedef Maliyetleme,
Sıfır Stokla Üretim, Hedef Maliyetleme, Performans Karnesi gibi güncel yaklaşımların
açıklanması ve uygulanması.
İŞL – 537 İLERİ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI ( 3 – 0 – 3 )
Olasılık teorisi, stokastik süreçler, olasılıklı modeller, dinamik programlama.
İŞL – 547 REKLAMCILIK ( 3 – 0 – 3 )
Reklam Kavramı, Bir Pazarlama Bileşeni Olarak Reklam, Reklam veren ve Reklam Ajansı,
Reklam Ajansları, Reklam Uygulamaları: Kampanyalar, Reklam Ortamları, Reklam
Etkinliğinin Ölçümü, Reklamcılık Sektörü, Reklam Etiği.
 BAHAR YARIYILI
İŞL – 520 STRATEJİK YÖNETİM ( 3 – 0 – 3)
Stratejinin temel kavramları, rekabet avantajı ve stratejik tutarlılık, endüstri analizi, varlık ve
kabiliyetlerin analizi, risk ve belirsizlik altında karar verme, jenerik stratejiler, inovasyon
yönetimi, kurumsal stratejiler, global stratejiler, örgütsel yapının dizaynı, çok segmentli firma
yönetimi, yönetişim.
İŞL – 510 TEKNOLOJİ VE İNOVASYON ( 3 – 0 – 3 )
Endüstrilerde evrim, teknoloji temelli endüstriler, inovasyon kaynakları, inovasyon tipleri,
belirsizlik altında karar verme, piyasaya giriş zamanlaması, inovasyonu koruma stratejileri,
bilgi kaynakları yönetimi, inovasyon için stratejik ortaklıklar, inovatif organizasyonun
temelleri, inovasyon için örgütleme, stratejik değişim.
İŞL – 534 ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL ( 3 – 0 – 3 )
Üretim Planlama ve Kontrol dersinde bir üretim sisteminin vazgeçilmez parçaları olan üretim
sürecinin planlanması ve sonunda da bu planlara göre çıktıların belirlenen standartlara uygun
olup olmadığının test edilmesini içermektedir. Bu faaliyetlerin yerine getirilmesi sonucunda,
işlemlerin aksamadan ve en uygun maliyete yapılarak müşterilere sunulması beklenmektedir.
Bu amaca ulaşabilmek için ise iyi bir planlamanın yapılması, bu planlara uygun süreçlerin
oluşturulup yürütülmesi ve son olarak da işlemler yapıldıktan sonra, sürecin en başında
yapılan planlara ne derecede ulaşıldığının belirlenmesi gerekir. Bu dersin kapsamı,
üretim/hizmetlerin planlanmasından ve kontrolünden oluşmaktadır.
İŞL – 584 FİNANSTA GÜNCEL KONULAR ( 3 – 0 – 3 )
Küresel ekonomik sistemdeki değişimlere ve teknolojinin hızla gelişmesine bağlı olarak
finansal sistemde de yeni kavram ve konular ortaya çıkmıştır. Bu derste kriz, finansal
skandallar ve risk yönetimi, kurumsal yönetim, değer kavramı ve değere dayalı finans,
davranışsal finans ve benzeri konular da açıklama ve tartışmalar yapılacaktır.
İŞL – 586 BANKACILIK VE SİGORTACILIK İŞLEM VE TEKNİKLERİ ( 3 – 0 – 3 )
Bankacılık Fonksiyonları, Bankaların kaynak Yaratma İşlevleri, Bankaların Kaynak
Kullandırma İşlevleri, Bankaların ithalat ihracat ve döviz işlemleri, Hayat Dışı sigortacılık
işlemleri, Bireysel Emeklilik, hayat ve sağlık sigortaları.
İŞL – 546 ULUSLARARASI PAZARLAMA ( 3 – 0 – 3)
Ders, küresel pazarlama etkinliklerinin genel amacını, küresel pazarlamayı etkileyen kurumlar
ve dışsal çevre faktörlerini, dış pazarlara giriş stratejilerini, AB ve Türkiye ticari ilişkilerini ve
yeni ortaya çıkan pazarları kapsamaktadır.
İŞL – 548 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ ( 3 – 0 – 3 )
Bu ders örgütlerde müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili konuları içerir. Ders boyunca
öğrencilere, müşteri ilişkilerinin yönetmek ve dolayısı ile şirket karlılığını artırmak amacı ile
gerekli temel aktarılacaktır. Ayrıca Müşteri ilişkilerinin değer sistemi içindeki yeri, gerekli
bilgi teknolojileri, müşteri portföyü analizi ve müşteri ilişkileri yönetimin gelecekteki yeri
üzerinde durulacaktır.
İŞL – 590 TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ ( 3 – 0 – 3 )
Tedarik zinciri nedir, tedarik zincirlerinin süreç bakış açısından incelenmesi, tedarik
zincirlerinde ileri ve geri akışların yönetilmesi, rekabetin tedarik zinciri stratejileri üzerindeki
etkileri, tedarik zincirinin bileşenleri, stok yönetimi, taşıma faaliyetlerinin yönetimi, bilgi
yönetimi, tedarik zincirlerinde talep tahmini, tedarik zincirlerinde planlama, tedarik
zincirlerinde arz ve talep yönetimi, tedarik zincirlerinde ölçek ekonomisi, tedarik zincirlerinde
belirsizliklerin yönetilmesi, tedarik zincirlerinde bilgi teknolojilerinin kullanımı, tedarik
zincirlerini etkileyen finansal faktörler
İŞL – 562 MALİ DENETİM VE RAPORLAMA ( 3 – 0 – 3 )
Denetim, denetim türleri, denetçiler, denetim standartları, denetim teknikleri, denetim
yöntemleri, denetim planlaması, denetim programı ve çalışma kağıtları, muhasebe
hesaplarının denetimi ve denetim sonrası işlemler, mali tabloların düzenlenmesi, raporlama,
raporlama standartları, vergi inceleme elemanları ve yeminli mali müşavirlerce düzenlenen
denetim raporları.
İŞL – 570 UYGULAMALI YATIRIM PROJELERİ ( 3 – 0 – 3 )
Yatırım projelerinin kavramsal temelleri, uygulamalarla; yatırım projelerinin hazırlanması ve
değerlendirilmesi, risk belirleme ve ölçme enflasyonist koşullarda proje değerleme, yatırım
projelerini özendirme ve yönlendirme önlemleri.
İŞL – 556 ULUSLAR ARASI FİNANSMAN ( 3 – 0 – 3)
Uluslararası finansman kavramı, uluslararası finanstaki gelişme nedenleri, uluslararası ödeme
sistemleri, döviz piyasaları, döviz kurlarının tahmini, döviz kuru riski, döviz kuru riskinden
korunma yolları, döviz kurundan korunmada türev finansal piyasa araçları, olası döviz kuru
değişimi etkileri, uluslararası işletme sermayesi ve duran varlık yönetimi, uluslararası
piyasalar, gelişen piyasalar ve uluslararası bankacılık, uluslararası portföy yönetimi.
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

KIRIHAN GÜMÜŞ DEDEKTÖR

6 Cards oauth2_google_49cd8e53-7096-4be6-ba73-4ff7e4195b4b

TRYF

6 Cards oauth2_google_3b3e6916-5080-45f2-ae61-79434233ea03

Create flashcards