iktisadi ve idari bilimler fakültesi 2016-2017 eğitim

advertisement
ERÜ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONU
MALİYE BÖLÜMÜ YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLERİN İÇERİKLERİ
MALİYE - MALİYE (İÖ)
T
P
K
AKTS DERSİN İÇERİĞİ
İŞL103 Genel Muhasebe I
3
0
3
5
İŞL.103 GENEL MUHASEBE I Muhasebenin tanımı ve gelişimi. Temel muhasebe kavramları ve ilkeleri. Bilanço kavramı ve
temel bilanço eşitliği. Gelir Tablosu. Hesap kavramı ve hesapların işleyişi. Hesap planı, defter ve belgeler. Çift taraflı kayıt
yöntemi. Muhasebe sürecine toplu bir bakış. Ticari mal hesabına kayıt yöntemleri: Sürekli ve aralıklı envanter yöntemleri. KDV
hesapları ve işleyişi.
İŞL104 Genel Muhasebe II
3
0
3
5
İŞL.104 GENEL MUHASEBE II Tek düzen hesap planının tanıtılması. Varlık hesapları ve işleyişi: Dönen ve
duran varlıklar. Kaynak hesapları ve işleyişi: Yabancı kaynaklar ve özkaynaklar. Gelir Tablosu hesapları: Gelir ve
gider hesaplarının işleyişi. Envanter işlemleri. Hesapların kapatılması. Mizan, bilanço ve gelir tablosunun
hazırlanması.
İŞL315 Maliyet Muhasebesi I
3
0
3
5
İŞL.315 MALİYET MUHASEBESİ I Maliyet muhasebesinde temel kavramlar. Doğrudan ilk madde ve malzeme maliyetleri.
Doğrudan işçilik maliyetleri. Genel üretim maliyetleri. Tekdüzen hesap planında kayıt yöntemleri. Sipariş maliyetleme yöntemi.
Safha maliyetleme yöntemi. (Ön Şart: İŞL.104 Genel Muhasebe II).
SRV109 Matematik I
3
0
3
4
SRV110 Matematik II
3
0
3
4
SRV215 İstatistik I
3
0
3
5
SRV.109 MATEMATİK I Küme kavramı. Sayı teorisi. Denklemler ve eşitsizlikler. Bağıntı ve fonksiyonlar.
Doğrusal, üssel, logaritmik fonksiyonlar. Limit ve süreklilik. Türev kavramı ve fonksiyonların kritik noktalarının
belirlenmesi. Grafik çizimi. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.
SRV.110 MATEMATİK II Belirsiz ve belirli integral. Alan hesaplama. Tüketici ve üretici rantlarının
hesaplanması. Kısmi türev kavramı ve çok değişkenli fonksiyonların kritik noktalarının belirlenmesi. Sınırlı
optimizasyon. Bileşik faiz hesapları. Matrisler ve determinantlar. Ters matrisin hesaplanması. Doğrusal denklem
sistemlerinin çözümü. İşletme ve iktisat alanlarında uygulama örnekleri.
SRV215 İSTATİSTİK I Temel kavramlar: istatistik, değişken, parametre, vb. Veri toplama, istatiksel veri ve tablolar. Veri
toplama, istatiksel veri ve grafikler. Merkezi eğilim ölçüleri (aritmetik ortalama, medyan, mod) Değişkenlik ölçüleri (varyans,
standart sapma, vb. Olasılık. Kesikli rassal değişkenler ve olasılık dağılımları. Binom ve Poisson olasılık dağılımları. Sürekli
değişkenler ve olasılık dağılımları Normal olasılık dağılımı
SRV216 İstatistik II
3
0
3
5
SRV113 Bilgisayar Kullanımı I
3
0
3
2
SRV114 Bilgisayar Kullanımı II
3
0
3
2
İKT301 Uluslararası İktisat I
3
0
3
5
SRV216 İSTATİSTİK II Örnekleme. İstatistiksel tahmin, nokta ve aralık tahmini. Aralık tahmini (ortalama, oran
ve varyans) Aralık tahmini (ortalamalar, oranlar ve varyanslar arasındaki fark/oran). Hipotez testleri. Hipotez testi
(ortalama ve oran) Hipotez testi (ortalamalar ve oranlar arasındaki fark). Hipotez testi (varyans ve standart sapma).
Ki-kare testleri. Korelasyon analizi. Regresyon analizi. ANOVA
SRV.113 BİLGİSAYAR KULLANIMI I Bilgisayarla ilgili temel bilgiler. Temel donanım bilgisi. İşletim
Sistemleri: Ağırlıklı olarak Windows 7. Temel bilgisayar ağları bilgisi. Internet Kullanımı. Kelime işlem
programlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması.
SRV.114 BİLGİSAYAR KULLANIMI II Hesap tablosu programları, veritabanı yönetim sistemleri ve sunu
yazılımlarının laboratuvar ortamında uygulamalı olarak tanıtılması.
İKT.301 ULUSLARARASI İKTİSAT I Dış ticaret teorisi: Karşılaştırmalı üstünlük teorisi, arz ve talep modelleri,
faktör donatımı teorisi, ekonomik büyüme ve dış ticaretin analizi. Dış ticaret politikası: Dış ticaret politikasının
amaçları ve araçları, gümrük tarifeleri ve tarife dışı ticaret politikaları. Dış ticaret ve kalkınma (Ön Şart: İKT.102
İktisada Giriş II)
1
ERÜ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONU
MALİYE BÖLÜMÜ YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLERİN İÇERİKLERİ
İKT302 Uluslararası İktisat II
3
0
3
5
İKT101 İktisada Giriş I
3
0
3
5
İKT102 İktisada Giriş II
3
0
3
5
MLY101 Kamu Maliyesine Giriş
3
0
3
4
İKT315 Türkiye Ekonomisi
3
0
3
5
MLY306 Mahalli İdareler Maliyesi
3
0
3
5
MLY407 Devlet Borçları
3
0
3
4
İKT.302 ULUSLARARASI İKTİSAT II Uluslararası parasal ilişkiler: Döviz piyasası, vadeli döviz piyasası, dış
ödemeler bilançosu, ödemeler bilançosunun denkleşmesi, kur değişmelerini açıklamaya yönelik teoriler. Kalkınma
ve dış tasarruflar: Uluslararası özel mali sermaye akımları, dolaysız yabancı sermaye yatırımları, uluslararası
teknoloji transferi ve uluslararası iş gücü akımları, resmi krediler (Ön Şart: İKT.102 İktisada Giriş II)
İKT.101 İKTİSADA GİRİŞ I İktisat biliminin tanımı, kapsamı ve diğer bilim dalları ile ilişkisi. Temel ekonomik
kavramlar. Piyasa mekanizması: Talep, arz, ve piyasa dengesi. Talep ve arz esneklikleri. Talep ve fayda. Tüketici
ve üretici dengesi. Ölçek ekonomileri. Dışsal ekonomiler. Ürün piyasalarında fiyat oluşumu: Tam rekabette kısa ve
uzun dönem firma dengesi, eksik rekabette kısa ve uzun dönem firma dengesi. Faktör piyasalarında fiyat oluşumu.
İKT.102 İKTİSADA GİRİŞ II Temel makro ekonomik değişkenler. Milli gelir: Tanımlar, temel milli gelir
büyüklükleri, milli gelirin ölçülmesi ve denge milli gelir düzeyinin belirlenmesi. Para ve kredi: Para arzı ve talebi,
para piyasasında denge, kredi ve çeşitleri. Enflasyon: Tanım, çeşitleri, nedenleri ve etkileri. İstihdam ve işsizlik:
İstihdam kavramı, işsizliğin nedenleri ve çeşitleri. Uluslararası iktisat: Uluslararası ticaret ve sağlanan kazançlar,
döviz, döviz kuru ve ödemeler bilançosu. Ekonomik büyüme ve kalkınma ile ilgili temel kavramlar.
MLY.101 KAMU MALİYESİNE GİRİŞ Kamu maliyesinin tanımı ve önemi, Kamu maliyesinin konusu ve diğer
bilim dalları ile bağlantıları, Kamu maliyesine ilişkin çeşitli yaklaşımlar, Kamu ekonomisi Özel ekonomi ayrımı,
Devletin ekonomiye müdahale nedenleri, Kamu harcamalarının tanımı ve özellikleri, Kamu harcamalarının artışı ve
bu artışı açıklamaya yönelik görüşler, Kamu harcamalarının sınıflandırılması, Kamu harcamalarının etkileri, Kamu
gelirlerinin tanımı ve niteliği, Kamu gelirlerinin türleri, Vergi teorisi (verginin tanımı, unsurları, amaçları, türleri,
vergi ilkeleri), Bütçe Teorisi (Bütçenin tanımı ve özellikleri, fonksiyonları, ilkeleri ve sistemleri), Mahalli İdareler
Maliyesi (Mahalli idare kavramı, Mahalli idarelerin varoluş nedenleri, Merkezi ve Mahalli idare ilişkileri, Mahalli
İdarelerin gelirleri), Devlet borcunun tanımı ve önemi, Devletin borçlanma nedenleri, Devlet borçlarının
sınıflandırılması ve yönetimi Maliye politikasının ortaya çıkışı ve gelişimi, konusu ve amaçları.
İKT.315 TÜRKİYE EKONOMİSİ Türkiye ekonomisinin tanımı ve kapsamı. 1923-1960 dönemi Türk ekonomisi:
Ekonomik gelişme ve üretim yapısı, tasarruflar, iç ticaret hadleri ve vergileme, istihdamda gelişmeler, dış ticarette
gelişmeler. 1960-1994 dönemi Türk ekonomisi: ekonomik gelişme, üretim, verimlilik, sektörler arası bağlantılar,
finansman, istihdam, dış ticaret. 1995 den sonraki gelişmeler. Temel ekonomik sorunlar ve çözüm yolları.
MLY.306 MAHALLİ İDARELER MALİYESİ Mahalli idarelerin varoluş nedenleri. Mahalli idareler teorisi.
Yerel nitelikteki kamusal mallar ve iktisadi refah. Merkezi idare ile mahalli idare arasındaki ilişkiler. İdarelerarası
hizmet bölüşümü. İdarelerarası gelir paylaşımı. Büyük kentlerin sorunlarının çözümünde mahalli idarelerin rolü.
Dünyada ve Türkiye'de mahalli idareler. İller Bankası ile mahalli idareler arasındaki ilişkiler. Mahalli idarelerin
sorunları ve çözüm önerileri.
MLY.407 DEVLET BORÇLARI Devlet borçlarının özellikleri. Devlet borçlarının sınıflandırılması: İç borçlanma,
dış borçlanma ve dış yardımlar. Devletin iç borçlanması. Devlet tahvili ve faiz rejimi. Dalgalı iç borçların kaynakları
ve ekonomik etkileri. Dış borçlanmanın kaynakları. Dış borçların ekonomik etkileri. Gelişmekte olan ülkelerde dış
borçlanma. Osmanlı Devleti'nde dış borçlanma. Türkiye’de dış borçlanma. Devlet borçlarının yönetimi ve optimal
borç yapısı.
2
ERÜ - İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SONU
MALİYE BÖLÜMÜ YAZ OKULUNDA AÇILACAK DERSLERİN İÇERİKLERİ
MLY303 Bütçe I
3
0
3
5
MLY304 Bütçe II
3
0
3
5
MLY305 Kamu Ekonomisi I
3
0
3
5
MLY401 Maliye Politikası I
3
0
3
4
İKT405 Ekonometriye Giriş I
3
0
3
4
İKT406 Ekonometriye Giriş II
3
0
3
5
SKY208 Anayasa Hukuku
3
0
3
5
İŞL215 Ticaret Hukuku I
3
0
3
5
MLY.303 BÜTÇE I Bütçenin tanımı ve mahiyeti. Bütçenin evrimi. Bütçe ve bütçeleme sistemlerinin gelişimi. Bütçenin
fonksiyonları. Bütçeleme ilkeleri: Klasik ve modern bütçeleme ilkeleri. Bütçe ilkelerinden sapmalar. Bütçe kavramları ve sınai
bütçeler teorisi. Bütçeleme süreci: Bütçenin hazırlanması, onanması ve uygulanması, bütçe ve hazine işlemleri, bütçe
ödenekleriyle ilgili işlemler, bütçenin kapatılması yöntemleri ve kesin hesap kanunu. Bütçenin denetimi. Bütçe politikaları ve
iktisadi büyüme. (Ön Şart: MLY.201 Maliye Teorisi I ve MLY.202 Maliye Teorisi II).
MLY.304 BÜTÇE II Bütçeleme tekniklerinin tarihsel gelişimi. Klasik bütçeleme tekniği ve Türkiye uygulaması. Modern
bütçeleme tekniklerinin ortaya çıkışı ve yeni bütçe anlayışını hazırlayan nedenler: Milli bütçeleme tekniği. Yatırım bütçelemesi
tekniği. Özel sektör firmalarının kullandıkları bütçeleme tekniklerinin kamu bütçelemesi üzerindeki etkileri ve yeni bütçeleme
tekniklerinin ortaya çıkışı: Performans bütçeleme tekniği, program bütçe tekniği, programlama ile bütçeleme tekniği ve sıfır
tabanlı bütçeleme tekniği. (Ön Şart: MLY.303 Bütçe )
MLY.305 KAMU EKONOMİSİ I Kamu Kesiminde Arz-Talep-Maliyet-Fiyat Ve Denge Analizleri. Kamusal Malların
Ekonomik Analizi. Kamusal Mallarda Optimum Yaklaşımları. Kamusal Malların Geometrik Analizi. Dışsallıkların Ekonomik
Analizi. Kamusal Kararalma Mekanizması Ekonomik Analizi. Politikanın Pozitif Analizi. Maliyet Fayda Analizi. Maliyet Fayda
Analizi Uygulamaları. Vergilemenin Normatif Ve Pozitif Analizi. Vergilemenin Mikroekonomik Analizi. Vergilemenin
Makroekonomik Analizi. Optimal Vergilendirme
MLY.401 MALİYE POLİTİKASI I Maliye politikasının tanımı ve kapsamı. Ekonomik istikrarın gerçekleştirilmesinde maliye
politikasının rolü. Maliye politikasının uygulanmasına ilişkin yöntemler. Maliye politikasının etkinliğine ilişkin tartışmalar.
Enflasyonla mücadelede maliye politikası. Enflasyon ve devlet borçları. Durgunlukla mücadelede maliye politikası.
Stagflasyonla mücadelede maliye politikası. Bütçe açığı sorunu ve bu açığın finansmanı
İKT.405 EKONOMETRİYE GİRİŞ I Ekonometrinin tanımı ve kapsamı. Ekonometrik çalışmanın metodolojisi. Model kurma.
Basit doğrusal regresyon modeli ve bu modelin En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilmesi. Model ve katsayılarına ilişkin
hipotez testleri (Ön Şart: İŞL.204 İstatistik II veya İŞL.206. Statistics II)
İKT.406 EKONOMETRİYE GİRİŞ II Çoklu regresyon analizi: Gauss-Markov teoremi, çoklu regresyon modelinin matrislerle
tahmin edilmesi, modele ve katsayılarına ilişkin hipotez testleri. Çoklu regresyon modelinin matematiksel formları. Regresyon
analizinde kukla değişkenlerin kullanılması. Klasik regresyon analizinin varsayımlarından sapmalar: Farklı varyanslılık,
otokorelasyon, çoklu doğrusal bağlantı. Bilgisayar uygulamaları: SPSS ve Excel. (Ön Şart: İŞL.204 İstatistik II veya İŞL.206.
Statistics II)
SKY.208 ANAYASA HUKUKU Anayasa, devlet ve demokrasi kavramları. Devlet sistemleri ve hükümet şekilleri. Siyasi
partiler. Seçim ve seçim sistemleri. Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyet dönemi Türk Anayasa Hukuku’nun genel esasları. 1982
Anayasası'na göre devletin nitelikleri ve vatandaşın temel hak ve ödevleri. Cumhuriyetin temel organları: Yasama, yürütme ve
yargı. Anayasa yargısı. (Ön Şart: İŞL.109 Hukukun Temel Kavramları).
İŞL.215 TİCARET HUKUKU I Ticari işletme hukuku: Ticari işletme, tacir ve tacir sıfatının sonuçları, ticaret ünvanı ve diğer
ticari adlar, ticaret sicili, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve tacir yardımcıları. Şirketler hukuku: Şirket kavramı ve adi
şirketler, kollektif, komandit, anonim ve limited şirketler.
3
Download
Random flashcards
canlılar ve enrji ilişkileri

2 Cards oauth2_google_d3979ca9-59f8-451c-9cf7-08c5056d5753

En Mimar Architecture LTD ŞTİ XD

2 Cards asilyasar069

321işletme

2 Cards oldcity

KALPTE İLETİM NOKTALARI

3 Cards oauth2_google_cfd2531f-f18a-45fd-9d97-afe31596ce7b

Create flashcards