ِالْكَبَائ رِ ِ ِ لْهَ لِ ِ شَفَاعَت ِ ِ ِ وَسَلَّمَ ِ عَلَيْهِ ِاَلل ِ

advertisement
İL
: YOZGAT
TARİH : 09/12/2016
KONU : MEVLİT KANDİLİ
O gece İran’da Kisra’nın sarayından sütunlar yıkıldı,
Mecusilerin tapındığı yanan ateş ocakları söndü, Seva
gölü kurudu. İlerde İran’ın saltanatı yıkılacak, Bizans
imparatorluğu dağılacak, putperestlik sönecekti.
‫بِ ْسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمِِاﷲ َّار ْْحَنِِ َّارحيم‬
Aziz Cemaat!
ِ‫ي‬
َ َ‫َوَماِأ َْر َسلْن‬
َ ‫اكِإََّّل َِر ْْحَةًِللْ َعالَم‬
ِِ‫اعتِِِل َْهلِِالْ َكبَائر‬
َِّ ِ‫صلَّى‬
َِّ ِ‫ول‬
ُِ ‫الِ َر ُس‬
َِ َ‫ق‬
َ ‫اَللُِ َعلَْيهِِ َو َسلَّ َِمِ َش َف‬
َ ِ‫اَلل‬
ِ‫م ِْنِأ َُّمت‬
Muhterem Müslümanlar!
Önümüzdeki pazarı pazartesiye bağlayan gece
âlemlere
rahmet
olarak
gönderilen1
sevgili
Peygamberimizin doğum yıldönümü, yani Mevlit
kandilidir. Okuduğum Hadis-i Şerifte Peygamber
Efendimiz (sav.) : “Şefaatim, ümmetimden büyük
günah sahipleri içindir”2 buyuruyor.
Şefaat: birinin bağışlanması için onun adına
Allah’tan af dileme, günahkar bir mü’min af edilmesi
veya yüksek derecelere ulaşması için şefaat izni olanın
ona dua etmesidir. Ehli sünnet alimleri günahkar
mü’minlere Peygamberler ve Allah’ın seçkin kulları
tarafından şefaat edileceğini savunur. Hz. Enes ra.
birgün; “Ey Allah’ın Rasulü kıyamet günü bana şefaat
eder misin? dedi. Efendimiz “inşallah yapacağım”
buyurdu. Hz. Enes ra. “ben sizi arayıp nerede arayıp
bulayım” dedi. Efendimiz “beni sırat üzerinde ara ”
buyurdu. “Sizi orada bulamazsam?” dedi. Efendimiz
“Mizanın yanında ara” buyurdu. Hz. Enes ra. orada da
rastlayamazsam diye buyurunca; öyleyse beni havuzun
yanında ara! Zira ben bu üç mevkinin dışına çıkmam”
buyurarak3 Mü’minin Şefaate en çok buralarda ihtiyacı
olacağını
ve
kıyamet
ahvalinin
zorluğunu
göstermektedir.
Şüphesiz ki Peygamberimizin özellikleri ve
güzellikleri bunlarla sınırlı değil. Allah Rasulünün
bildirdiğine göre “bana beş şey verilmiştir ki bunlar
benden
önceki
peygamberlerden
hiçbirine
verilmemiştir;
1-Her peygamber sadece kendi kavmine gönderilmiştir.
Ben ise Araplara ve acem de gönderildim.
2-Bana ganimetler helal kılındı; halbuki benden
öncekilere helal değildi.
3-Yeryüzü bana temiz, temizleyici ve mescid kılındı.
Her kim namaz vaktine girerse nerede olursa olsun
namazını kılabilir.
4-Ben bir aylık mesafe olan düşmanın içine düşen bir
korku ile yardıma mazhar oldum.
5-Şefaat etme yetkisi ahrette bana verildi.4
Kıymetli Mü’minler!
Bugün İslam coğrafyasında acı, gözyaşı, zulüm
ve vahşet devam ediyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında
Mescid-i Nebevî’ye saldıracak kadar kuduran,
Müslümanların kutsal değerlerine saldıran bu caniler
kıyamette Allah Rasulünün yüzene nasıl bakıpta şefaat
dileyecek? Bize düşen en azından çoluk çocuğumuzla
onun sünneti seniyyesine bütün gücümüzle uyup ona ve
ashabına sevgi besleyip, salatü selâma devam edip ve bu
konuda başarı için Allah’tan yardım dilemek. Belki bu
sayede O’nun şefaati uzmasına nail oluruz inşaallah.
Bu duygularla mevlid kandilinin ülkemize
İslam âlemine ve insanlara hayırlar getirmesini Yüce
Mevlâ’dan niyaz ediyorum.
Değerli Kardeşlerim!
Hacı Mehmet TAŞÇI
İslamiyetten önceki döneme cahiliye dönemi
denilmekte; öyleki sosyal hayat bozulmuş, ahlâki
erdemler yozlaşmış, adaletten yoksun hak kuvvetlide,
kadınlar esir, insanlar köle ediliyor ve kız çocukları diri
diri toprağa gömülüyordu. İnsanlık bir kurtarıcı ararken
Cenabı Hakk Rahmet elçisini Rebiül evvel ayının 12.
gecesi tan yeri ağarırken adeta insanlığı karanlıktan
aydınlığa çıkarmak üzere gönderdi. Tarihçiler Allah
Rasulü doğduğunda bazı olağan üstü olayları nakleder.
1
2
Enbiya 107
Tirmizi, Kıyamet, 12
İL VAİZİ
3
4
Tirmizi, Kıyamet, 9
Müslim, Mesacid, 3
Download