Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi

advertisement
Emek Elektrik Endüstrisi
Anonim Şirketi
30 Haziran 2005 Tarihli
Mali Tablolar ve
Sınırlı Bağımsız Denetim Raporu
Mod Mali Müşavirlik ve Bağımsız Dış Denetim A.Ş.
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
01.01.2005-30.06.2005 DÖNEMİ SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
DİZİN
Sayfa
4
Bağımsız Denetim Raporu
Bilanço
5
Gelir Tablosu
7
Öz Sermaye Değişim Tablosu
8
Nakit Akım Tablosu
9
Not 1 - Şirket Bilgileri
10
Not 2 - Uygulanan Belli Başlı Muhasebe Prensiplerinin Özeti
10
Not 3 - Uygulanan Değerleme İlkeleri ve Muhasebe Politikaları
12
Not 4 - Nakit ve Nakit Benzerleri
16
Not 5 - Satılmaya Hazır Menkul Kıymetler
16
Not 6 - Finansal Borçlar
16
Not 7 - Ticari Alacak ve Borçlar
16
Not 8 - Finansal Kiralama Alacakları ve Borçları
17
Not 9 - İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlar
17
Not 10 - Diğer Alacak ve Borçlar
18
Not 11- Tarımsal Faaliyetler
18
Not 12 - Stoklar
18
Not 13 - Peşin Ödemeler ve Diğer Cari Olmayan Varlıklar
19
Not 14 - İştirakler ve Bağlı Ortaklar
19
Not 15 - Ertelenen Vergi Varlıkları ve Yükümlülükleri
20
Not 16 – Finansal Varlıklar
21
Not 17 - Pozitif/Negatif Şerefiye
21
Not 18 - Yatırım Amaçlı Gayrımenkuller
21
Not 19 - Maddi Varlıklar
21
Not 20 – Maddi Olmayan Varlıklar
22
Not 21 – Alınan Avanslar
22
Not 22 - Emeklilik Planları
22
Not 23 – Borç Karşılıkları
22
Not 24 - Sermaye ve Sermaye Yedekleri
23
Not 25 - Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
23
Not 26 - Kar Yedekleri/Geçmiş Yıl Kar/Zararları
23
Not 27 - Yabancı Para Pozisyonu
24
Not 28 - Devlet teşvik ve Yardımları
25
Not 29 - Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlıklar ve Yükümlülükler
25
Not 30 - Şirket Birleşmeleri
27
Not 31 – Bölümlere Göre Raporlama
27
Not 32 - Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan ve açıklama gerektiren hususlar
27
2
Not 33 - Durdurulan Faaliyetler
27
Not 34 – Esas Faaliyet Gelirleri
27
Not 35- Faaliyet Giderleri
28
Not 36- Diğer Faaliyetlerden Gelir/Gider, Kar ve Zararlar
29
Not 37- Finansman Giderleri
30
Not 38- Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
30
Not 39- Vergiler
30
Not 40- Hisse Başına Kazanç
31
Not 41- Mali Tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da Mali Tabloların Açık Yorumlanabilir ve
Anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar.
3
31
EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.
1 OCAK-30 Haziran 2005 DÖNEMİ SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.’nin 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilançosunu ve aynı tarihte sonra
eren altı aylık döneme ait gelir tablosu , öz sermaye değişim tablosu ve nakit akım tablosunu incelemiş
bulunuyoruz. Söz konusu mali tablolar Şirket yönetiminin sorumluluğundadır. Bizim sorumluluğumuz,
yaptığımız denetim çalışmasına istinaden bu dönemde hazırlanan mali tablolar üzerinde bir görüş beyan etmekten
ibarettir.
İncelememiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Türkiye’de genel kabul görmüş denetim
ilke, esas Standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla hesap ve işlemlerle ilgili olarak S.P.K. Seri:XI,
No:25 sayılı tebliğ’e uygun olarak yapılmıştır. Bu standartlar, denetimimizi mali tabloların önemli yanlışlıklar
içerip içermediğine dair makul bir seviyede güven oluşturabilecek şekilde planlayıp yürütmemizi gerektirmektedir.
Denetim çalışması, mali tablolarda yer alan tutarlara ve dipnotlara dayanak oluşturan bilgilerin test usulü ile
incelenmesini içermiştir. Denetim çalışması, yönetim tarafından uygulanan muhasebe standart ve prensipleri,
yapılan önemli tahminler ile birlikte mali tabloların genel sunuluşunu değerlendirmeyi de içerir. Yaptığımız
denetim sonucunun görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanmaktayız.
1. Şirketin İflas ertelemesi sürecindeki Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş.’den ticari ve ticari olmayan 5.011.528 YTL
alacağı bulunmaktadır. Bu alacak için Şirket şüpheli alacaklar karşılığı ayırmamıştır. (Bilanço dipnot 9) Ankara
Asliye Üçüncü Ticaret Mahkemesinin 27.06.2005 tarihinde alınan 2003/367 sayılı ara kararı gereğince Barmek
İnşaat ve Tesisat A.Ş. üzerindeki iflas ertelemesi 30.05.2005 tarihi saat 13:15 ‘den itibaren 30.05.2006 tarihi
saat 13.15’e kadar 3. kez 1 yıl süre ile ertelenmiştir.
2. Şirketin Özvarlıgı sermayesinin 3/2 sinin altında bulunmaktadır. (Bilanço dipnotu 41) 30.06.2005 tarihi
itibariyle mahkemeden öz varlık tespit kararı henüz çıkmamıştır. Mahkeme tarihi 15.09.2005’tir.
Firma 30.06.2005 dönemi gelir tablosunu, bir önceki dönem mali tablolarının S.P.K XI, 25 no’ lu tebliğ
hükümlerine göre hazırlamamış olması nedeni ile, 01.04.2005-30.06.2005 dönemi ile karşılaştırmalı olarak
düzenlememiştir. Gelir tablosunun 01.01.2005-30.06.2005 dönemi ve 01.04.2005-30.06.2005 dönemi ile
karşılaştırmalı olarak hazırlanması ve gelir tablosu dipnotlarında yapılan düzeltmeler sonucunda yeniden tanzim
edilen gelir tablosu, görüşümüze göre, yukarıda belirttiğimiz bir ve ikinci maddenin mali tablolara yansımaları
dışında Şirketin 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle gerçek mali durumunu ve aynı tarihte sona eren 6 aylık hesap
dönemine ait faaliyet sonuçlarını ve nakit akımlarını, Seri:XI, No:25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe
Standartları Hakkında Tebliğ’ine uygun olarak yansıtmakta olup, yapılan değişiklikler 11.08.2005 tarihli
raporumuzdaki görüşümüzü değiştirmemektedir.
Ankara, 5 Aralık 2005
Mod Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Dış Denetim A.Ş.
Türkan TORUN
Sorumlu Ortak Baş Denetçi
4
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Hesap Dönemine ait Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanmış
BİLANÇO
(Para Birimi – Yeni Türk Lirası (YTL)
Bağımsız Denetim'den
Dipnot
BİLANÇO (YTL)
Referansları
VARLIKLAR
Cari / Dönen Varlıklar
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler (net)
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Tarımsal Faaliyetler (net)
Stoklar (net)
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
Cari Olmayan / Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar (net)
Finansal Kiralama Alacakları (net)
İlişkili Taraflardan Alacaklar (net)
Diğer Alacaklar (net)
Finansal Varlıklar (net)
Pozitif/Negatif Şerefiye (net)
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (net)
Maddi Varlıklar (net)
Maddi Olmayan Varlıklar (net)
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
4
5
7
8
9
10
11
12
15
13
7
8
9
10
16
17
18
19
20
15
13
5
Geçmiş
Geçmiş
30.06.2005
31.12.2004
6.212.445
114.696
0
314.273
0
3.888.489
0
0
1.893.864
0
0
1.123
6.907.366
0
0
0
0
0
0
0
3.620.600
0
221.275
0
10.054.320
4.050.596
72.991
0
1.250.139
0
0
0
2.449.580
0
0
277.886
12.975.485
355.196
0
5.130.342
0
0
0
0
3.975.853
0
448.602
0
13.960.589
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Hesap Dönemine ait Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanmış
BİLANÇO
(Para Birimi – Yeni Türk Lirası (YTL)
Bağımsız Denetim'den
Dipnot
BİLANÇO (YTL)
Referansları
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri (net)
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar (net)
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar (net)
Diğer Finansal Yükümlülükler (net)
Ticari Borçlar (net)
İlişkili Taraflara Borçlar (net)
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler (net)
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
ÖZSERMAYE
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul Satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Karı/Zararı
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6
6
8
0
7
9
21
0
23
15
10
6
8
0
7
9
21
23
15
10
0
24
25
24
24
Geçmiş
Geçmiş
30.06.2005
31.12.2004
1.152.069
88.172
0
0
0
0
0
721.258
0
0
0
342.639
10.296.954
9.098.643
0
0
0
82.452
0
904.436
0
211.423
0
1.670.788
10.984.604
0
22.717.105
58.538
3.701.648
135.210
0
0
0
1.481.628
955.835
391.398
0
45.728
0
691.849
10.414.626
9.098.643
0
0
0
0
33
791.981
24
22.665.482
52.195
2.756.058
24
20.107
24
27
26
(1.239.018)
(36.640.474)
10.054.320
523.969
0
2.909.806
10.984.604
0
22.717.105
58.538
0
0
0
22.665.482
52.195
2.756.058
0
20.107
0
0
0
(5.295.993)
(31.344.481)
13.960.589
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Hesap Dönemine ait Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanmış
GELİR TABLOSU
(Para Birimi – Yeni Türk Lirası (YTL)
Bağımsız Denetim'den
Geçmiş
Dipnot
GELİR TABLOSU (YTL)
Referansları01.01.2005-30.06.2005
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
01.04.2005-30.06.2005
0
0
Satış Gelirleri (net)
34
5.394.117
3.141.966
Satışların Maliyeti (-)
34
(5.311.528)
(3.055.418)
Hizmet Gelirleri (net)
34
0
0
34
0
0
82.589
86.548
(1.207.686)
(618.674)
(1.125.097)
(532.126)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler / faiz+temettü+kira (net)
BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Faaliyet Giderleri (-)
35
NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
36
347.404
192.306
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
36
(219.156)
(129.889)
Finansman Giderleri (-)
37
(14.842)
(7.934)
(1.011.691)
(477.643)
38
0
0
39
39
(1.011.691)
(477.643)
FAALİYET KARI/ZARARI
Net Parasal Pozisyon Kar/Zararı
ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR
0
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
Vergiler
NET DÖNEM KARI/ZARARI
HİSSE BAŞINA ZARAR
40
7
(227.327)
335.305
(1.239.018)
(142.338)
0
0
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Hesap Dönemine ait Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanmış
ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Para Birimi – Yeni Türk Lirası (YTL)
Ödenmiş
Sermaye
31 Aralık 2004 Bakiyesi
Geçmiş yıl zarar
mahsubu
Net dönem karı
30 Haziran 2005
Bakiyesi
10.984.604
Yasal
Yedekler
Olağanüstü
Yedekler
58.538 2.756.058
20.107
Öz Sermaye
Enflasyon
Düzeltme
Farkları
22.665.482
Emisyon
Primi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
58.538 2.756.058
20.107
10.984.604
8
22.665.482
Net Dönem
Karı
Geçmiş Yıl
Karları/Zar.
(5.295.993)
(31.344.481)
Toplam
Öz Sermaye
(155.685)
(5.295.993)
(1.239.018)
(1.239.018)
(1.239.018)
(36.640.474)
(1.394.703)
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Hesap Dönemine ait Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”e göre hazırlanmış
NAKİT AKIM TABLOSU
(Para Birimi – Yeni Türk Lirası (YTL)
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi Öncesi Net Kar (+)
Düzeltmeler :
Amortisman (+)
Kur farklarından doğan zarar (+)
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
Kıdem tazminatı (+)
Faiz Gideri (+)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki artışlar (-)
Stoklardaki azalış (+)
Ticari borçlarda azalış (-)
30.06.2005
362.770
0
112.455
0
475.225
(925.302)
555.716
-
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)
105.639
Faiz ödemeleri (-)
Vergi ödemeleri (-)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
(60.668)
44.971
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)
Maddi varlık satın alımları (-)
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Tahsil edilen faizler (+)
Tahsil edilen temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
(7.516)
4.250
(3.266)
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Menkul kıymet alımı nedeniyle nakit çıkışları (+)
Kısa vadeli borçlarla ilgili nakit çıkışları (-)
Finansal kiralama borçları ile ilgili ödemeler (-)
Ödenen temettüler (-)
-
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
-
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen net artış
41.705
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
72.991
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri mevcudu
114.696
Sayfa 10 ile 32 arasında yer alan dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
9
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
1.
ŞİRKET BİLGİLERİ ve FAALİYET KONUSU
1.1-Genel
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. 1969 yılında Ankara’da kurulmuştur. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin
hisselerinin % 29,10 si Barmek Holding AŞ, % 70,89 u İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda (İMKB) işlem
görmektedir. Şirket Ankara Ticaret Sicil Memurluğun’da 18987 sicil numarası ile tescil edilmiştir. Ticaret Sicil
adresi: Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt-ANKARA dır. Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. nin 2.95 ‘lik hissesine
sahiptir. Şirketin idari kadrosunda 16, pazarlama servisinde 12, üretim mühendisliği kadrosunda 12 kişi, üretim
bölümünde 64 kişi olmak üzere toplam 104 personel çalışmaktadır.
1.2-Şirketin Faaliyet Konusu
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. nin faaliyet konusu elektro mekanik üretim ve satışıdır.
1.3-İştirakler
30 Haziran 2005 tarihi itibariyle şirket 105.000 YTL sermaye ile Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. nin 3.557.762
YTL. lik sermayesine iştirak etmiştir. İştirakler özkaynak yöntemine göre muhasebeleştirilmiştir.
2.
UYGULANAN BELLİ BAŞLI MUHASEBE PRENSİPLERİNİN ÖZETİ
Şirketin mali tablolarının hazırlanmasında uygulanan belli başlı muhasebe prensipleri aşağıdaki gibidir:
2.1-Mali Tabloların Hazırlama ve Sunum Esasları
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş . muhasebe kayıtlarını ve yasal mali tablolarını Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Türkiye’de genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri (SPK
Mevzuatı), Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatına uygun olarak hazırlamaktadır.
Mali tablolar tarihi maliyet esasına göre tutulan yasal kayıtların, Yeni Türk Lirası’nın cari satın alma gücüyle
yeniden düzeltilmesini de içeren SPK’nın Seri:XI, No:25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”ine uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak hazırlanmıştır.
15 Kasım 2003 tarih ve 25290 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:XI, No:25 sayılı “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i 1 Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara dönem
mali tablolardan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Şirket’de bu seçimlik hakkını
kullanarak mali tablolarını ilk kez 01/01/2005 tarihinden sonra düzenlenecek mali tablolardan başlamak üzere
açılış bilançosu düzeltilmek suretiyle Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ'e göre hazırlamıştır.
2.2-Ölçüm, Raporlama Para birimi
Türkiye’de süregelen yüksek enflasyon dönemi sonucunda, Türk Lirası’nda (TL) artan sayı haneleri ile birlikte,
işlemlerin ifade ve kayıt edilmesi sırasında güçlükler ortaya çıkmıştır. 31 Ocak 2004 tarihinde yürürlüğe giren
yeni bir yasa ile Yeni Türk Lirası (YTL), Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para birimi olarak belirlenmiş ve
1.000.000 TL= 1 YTL’ye eşit olmak üzere TL’nin dolaşımdan tamamen kalkmasına kadar geçecek süre için
sabitlenmiştir. Bu nedenle, 31 Aralık 2004 itibariyle Şirket’in işlevsel ve raporlama para birimi ve geçmiş yıl
karşılaştırmalı figürleri 1.000.000 TL / YTL = 1,00 oranı kullanılarak YTL olarak sunulmuştur.
Şirket’in ölçüm ve raporlama para birimi YTL’dir. 31 Aralık 2004 tarihine kadar (31 Aralık 2004 dahil) mali
tabloların YTL’nin genel alım gücündeki değişikliklere göre ifade edilmesi, yüksek enflasyonlu ekonomilerde
hazırlanan mali tabloların bilanço tarihindeki alım biriminde gösterilmesini ve önceki yıllardaki ilgili rakamların
da bu birime göre yeniden ifade edilmesini öngören SPK’nın Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği’ndeki Kısım 15
(Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi)’e göre yapılmıştır. Söz konusu yeniden ifade
10
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
etme işleminin uygulanmasını gerektiren koşullar 3 yıllık kümüle enflasyonun %100’ü ya da bilanço tarihi
itibariyle 1 yıllık enflasyon oranının %10’u aşmasıdır.
30 Haziran 2005 tarihli mali tablolar SPK’nın 18 Mart 2005 Tarih ve B.02.1.SPK.017/152-7642 sayılı kararı
uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmasını gerektiren şartlar gerçekleşmediği için enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmamıştır.
SPK’nın Seri:XI, No:25 sayılı Tebliği’ndeki Kısım 15 (Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların
Düzeltilmesi)’e uygun olarak yapılan önemli uygulamalar 31 Aralık 2004 ve 30 Haziran 2005 tarihli mali
tabloları için aşağıda sunulmuştur:
Parasal varlık ve borçlar bilanço tarihinde geçerli ölçüm birimi ile gösterildiğinden yeniden ifade edilmemiştir.
Parasal olmayan varlıklar, borçlar ve öz sermaye kalemleri (sıfırlanan yeniden değerleme artışı dışında) ilgili
aylık düzeltme katsayıları kullanılarak yeniden ifade edilmiştir. Öz sermaye hesaplarının enflasyon
düzeltmesinden oluşan farklar öz sermaye hesabı içinde yer alan "Öz Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkları"
hesabında yansıtılmıştır.
Gelir tablosundaki tüm kalemler, amortisman ve itfa payları, parasal olmayan kalemlerin satışından kaynaklanan
kar veya zararlar (yeniden ifade edilmiş brüt defter değerleri ve birikmiş amortisman ve itfa değerleri üzerinden
hesaplanan) hariç, aylık dönüştürme faktörleri kullanılarak yeniden ifade edilmiştir.
Enflasyonun net parasal pozisyon üzerindeki etkisi, gelir tablosunda parasal kazanç veya zarar olarak
yansıtılmıştır.
2.3-Yabancı Para Cinsinden İşlemler
Şirket yabancı para cinsinden yapılan işlemleri ve bakiyeleri Yeni Türk Lirası’na çevirirken işlem tarihinde
geçerli olan ilgili kurları esas almaktadır. Yabancı para cinsinden olan işlemlerin Yeni Türk Lirası’na
çevrilmesinden veya parasal kalemlerin ifade edilmesinden doğan kur farkı gider ya da gelirleri (maddi duran
varlığın alımı amacıyla kullanılmış yabancı para kredilerin söz konusu maddi duran varlığın yatırım
aşamasındayken katlanılmış kur farkı giderinin enflasyondan arındırılmış reel kısımlarının aktifleştirilmesi
hariç) ilgili dönemde gelir/(gider) tablosuna yansıtılmaktadır.
2.4-Tahminlerin Kullanılması
Mali tabloların SPK’nın Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ’ine göre hazırlanmasında Şirket yönetiminin, raporlanan
varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile olası yükümlülük ve taahhütleri ve
raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması
gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir. Tahminler düzenli olarak gözden
geçirilmekte, gerekli düzeltmeler yapılmakta ve gerçekleştikleri dönem gelir tablosunda yansıtılmaktadırlar.
Şirketin mali tabloları, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu, Uluslararası Muhasebe Standartları
Komitesi ve Uluslararası Muhasebe Standartları ve Yorumları Komitesi (SIC) tarafından onaylanmış olan
yorumları içeren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre hazırlanmıştır.
2.5-Netleştirme ve Mahsup işlemleri
Mali tablolarda yer alan finansal varlıklar ve yükümlülükler, ilgili değerleri netleştirmeye izin veren yasal bir
yetkinin olması ve değerlerin net olarak gösterilmesi hususunda bir niyetin olması yada varlığın gerçekleşmesi
ile borcun yerine getirilmesinin aynı anda olması durumunda mali tablolarda net değerleri üzerinden
gösterilmektedir.
11
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
3.UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ VE MUHASEBE POLİTİKALARI
3.1-Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
Nakit akım tablolarının hazırlanması amacıyla nakit ve nakit benzerleri, kasa ve bankalardaki nakit para ile üç
ay ya da üç aydan kısa vadeli mevduatları içermektedir.
3.2-Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar
Ticari alacakların vadeleri alıcılar ile yapılan sözleşmelerle belirlenmektedir. Fatura üzerindeki değerlerle kayda
alınmakta ve şüpheli ticari alacak karşılığı düşüldükten sonra, indirgenmiş net değerleri ile taşınmaktadırlar.
30.06.2005 döneminde indirgemeye esas değer bulunmamaktadır. Şüpheli alacak karşılığının tahmini, alacağın
tamamının tahsilinin artık mümkün olmaması durumunda yapılmaktadır. Şüpheli alacaklar kesinleştiği takdirde
silinmektedir.
3.3-Stoklar
Stoklar, yarı mamuller dahil, stok değer düşük karşılığı ayrıldıktan sonra net gerçekleşebilir değer veya maliyet
değerinden düşük olanı ile değerlenmiştir. Net gerçekleşebilir değer, tahmini satış fiyatından stokları
tamamlama ve satışa hazır duruma getirebilmek için yapılması gereken tahmini harcamaların düşülmesinden
sonraki değerdir. Maliyet, ağırlıklı ortalama veya ilk giren ilk çıkar (EBI’nin bağlı ortaklıkları tarafından
kullanılmaktadır) metotları kullanılarak hesaplanmıştır. Mamul ve yarı mamullerin maliyetine, ilk madde ve
malzeme, direkt işçilik ve değişken ve sabit genel üretim giderleri belli oranlarda (normal faaliyet kapasitesi göz
önünde tutularak) dahil edilmiştir. Kullanılamaz durumdaki stoklar ise kayıtlardan çıkarılmıştır.
3.4-Maddi Duran Varlıklar
Maddi duran varlıklar, maliyet bedelinden birikmiş amortisman ve değer düşüklüğü karşılığının düşülmesi
suretiyle gösterilmektedir. Arsalar amortismana tabi değildir.
Amortisman aşağıdaki tahmini ekonomik ömürleri üzerinden “basit amortisman’’ yöntemi kullanılarak
hesaplanmıştır.
Yer altı ve yerüstü düzenlemeleri
Binalar
Makine tesis ve cihazlar
Taşıt araçları
Mobilya, demirbaşlar
10-50 yıl
10-50 yıl
10-25 yıl
3-5 yıl
3-5 yıl
Maddi duran varlıkların bilançodaki değerleri, olaylar ve durumların bilançoda taşınan değerlerinden paraya
çevrilemeyeceği durumlarda, maddi duran varlıklarda değer düşüklüğü olup olmadığı gözden geçirilir. Böyle bir
belirti varsa ve aktifin bilançoda taşınan değeri, tahmin edilen gerçekleşebilir değerini geçerse, bu aktifler ya da
nakit yaratan kalemler gerçekleşebilir değerlerine getirilir. Maddi duran varlıkların gerçekleşebilir değeri net
satış fiyatı veya kullanımdaki net defter değerinden yüksek olanıdır. Kullanım değerini bulurken, tahmin edilen
gelecekteki nakit akımı, elde edilecek nakdin bugünkü piyasa koşullarındaki bedelini ve o aktife özgü riskleri
yansıtan vergi öncesi iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerlerine indirgenir. Bağımsız nakit akımı
yaratmayan bir varlık için kullanımdaki net defter değeri varlığın dahil olduğu nakit akımı sağlayan kalemler
grubu için belirlenir. Değer düşüklüğü karşılık giderleri gelir tablosunda kayda alınmaktadır.
3.5-Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Bir işletmeden ayrı olarak elde edilen maddi olmayan duran varlıklar maliyet bedeli üzerinden
aktifleştirilmektedirler. Bir işletmenin devir alınmasının bir parçası olarak elde edilen maddi olmayan duran
varlıklar, ilgili varlığın rayiç bedelinin güvenilir bir şekilde ölçülebildiği durumlarda aktifleştirilir. Ancak, bu
rayiç bedelin, alımdan doğan bir negatif şerefiye yaratmamasına veya varolan negatif şerefiyeyi arttırmamasına
12
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
dikkat edilir. Geliştirme giderleri dışında, bir işletme içerisinde yaratılmış olan maddi olmayan duran varlıklar
aktifleştirilmemektedir ve harcama yapıldığı yılın karından düşülmektedir. Maddi olmayan duran varlıklar,
normal amortisman yöntemine göre ilgili varlığın en iyi tahmini ekonomik ömrü boyunca itfa edilmektedirler.
Maddi olmayan duran varlıkların taşıdıkları değerlerin gerçekleşmeyeceği durum ve şartlar geçerli ise ilgili
varlıklar değer düşüklüğü için gözden geçirilirler.
Yeni yazılımların alış maliyeti, söz konusu yazılımın ilgili donanımların bir parçası olmaması halinde
aktifleştirilir ve maddi olmayan duran varlık olarak sınıflandırılır. Yazılımlar normal amortisman yöntemi ile 1
ile 5 yıl arasında itfa edilir.
3.6-Şerefiye
Bir bağlı ortaklık, iştirak ya da müşterek yönetime tabi teşebbüsün tanımlanabilir net varlıklarının gerçek
değerini aşan bir maliyet bedeli ile elde edilmesi durumunda, elde etme tarihinde oluşan aradaki fark şerefiye
olarak tanımlanmaktadır. 30 Haziran 2005 tarihinden önceki satın almalarda oluşan şerefiye, gelecekte
gerçekleşebilecek ekonomik faydalarla ilgili tahminlere bağlı olarak 31 Aralık 2004 tarihine kadar en fazla 20
yıl olmak üzere doğrusal amortisman yöntemine göre itfa edilmektedir. Şerefiye tutarı taşıdığı değerin
gerçekleşmeyeceği durum ve şartlar geçerli ise değer düşüklüğü için gözden geçirilir. Şerefiye, maliyet
bedelinden birikmiş itfa ve herhangi bir değer düşüklüğü karşılığı düşüldükten sonra ortaya çıkan değerle
gösterilmektedir.
Elde edilen varlıkların gerçek değeri elde etme maliyetini aştığı takdirde, negatif şerefiye ortaya çıkmaktadır.
Negatif şerefiye normal amortisman yöntemine göre 5 ile 10 yıl arasında olan ekonomik ömrü boyunca itfa
edilmektedir.
3.7-Araştırma Geliştirme Giderleri
Araştırma giderleri gerçekleştiği anda giderleştirilir. Bir proje ile ilgili geliştirme harcaması gelecekteki
gerçekleşebilir değerinden emin olunduğu zaman ileriki dönemlere taşınabilir. Taşınan herhangi bir harcama
ilgili projenin gelecekteki beklenen satışlarının dönemi üzerinden amortismana tabi tutulur.
3.8-Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Karşılıklar ancak ve ancak Şirket’in geçmişten gelen ve halen devam etmekte olan bir yükümlülüğü (yasal ya da
yapısal) varsa, bu yükümlülük sebebiyle işletmeye ekonomik çıkar sağlayan kaynakların elden çıkarılma
olasılığı mevcutsa ve yükümlülüğün tutarı güvenilir bir şekilde belirlenebiliyorsa kayıtlara alınır. Paranın zaman
içindeki değer kaybı önem kazandığında, karşılıklar ileride oluşması muhtemel giderlerin bilanço tarihindeki
indirgenmiş değeriyle yansıtılır.
Şarta bağlı yükümlülükler, kaynak aktarımını gerektiren durum yüksek bir olasılık taşımıyor ise mali tablolarda
yansıtılmayıp dipnotlarda açıklanmaktadır.
Şarta bağlı varlıklar ise mali tablolara yansıtılmayıp ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek olduğu takdirde
dipnotlarda açıklanır.
3.9-Gelirlerin Muhasebeleştirilmesi
Gelirler, faaliyetlerinden dolayı şirkete ekonomik getiri sağlaması olasılığı olduğu ve gelirin güvenilir olarak
ölçülebilmesinin mümkün olduğu zaman kayıtlara alınmaktadırlar. Gelirler indirimler, katma değer ve satışla
ilgili vergiler düşüldükten sonra net olarak belirtilmektedirler. Gelirler, aşağıda belirtilen kayda alım ölçütler
dikkate alınarak kayda alınmaktadır.
13
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
Satışlar
Gelir, ürünlerin sahipliğinin önemli risklerinin ve mükafatlarının alıcıya geçtiği ve gelirin tutarı güvenilir olarak
ölçülebildiği zaman kayıtlara alınmaktadır.
Hizmet verilmesi
Hizmetlerden elde edilen gelir güvenilir bir şekilde ölçülebildiği zaman hizmetin tamamlanma derecesi dikkate
alınarak muhasebeleştirilir. Sonucun güvenilir bir şekilde ölçülemediği durumda gelir, bu gelirle
ilişkilendirilebilecek gerçekleşen giderlerin miktarı kadar yansıtılır.
Faiz
Gelir, faiz tahakkuk ettiği zaman kayıtlara alınmaktadır.
3.10-Devlet Tarafından Verilen Teşvikler
Devlet teşvikleri, Şirketin bu teşviklerle ilgili gerekleri yerine getirdiği ve bu teşviğin alınacağı ile ilgili makul
bir sebep oluşmadığı sürece muhasebeleştirilmez. Bu teşvikler karşılamaları beklenen maliyetlerle eşleşecek
şekilde ilgili dönemde gelirlere muhasebeleştirilir. Devlet’in yaptığı teşviklerden elde edilen gelir uygun bir
gider kaleminden indirim olarak muhasebeleştirilir.
3.11-Yabancı Para Cinsinden İşlemler
Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerin çevrimi yapılırken, işlem tarihinde geçerli olan ilgili kurlar esas
alınır. Yabancı para cinsinden parasal olmayan bilanço kalemlerin çevriminde ise bilanço tarihinde geçerli olan
kurlar esas alınmaktadır. Oluşan kur farkı gider ya da gelirleri ilgili dönemde gelir tablosuna yansıtılır.
30/06/2005 tarihindeki yabancı para cinsinden bilanço kalemlerinin çevriminde kullanılan ilgili yıl sonu döviz
kurları aşağıdaki gibidir:
Tarihler
USD / YTL
(tam)
EURO / YTL
(tam)
31 Aralık 2002
31 Aralık 2003
31 Aralık 2004
1.634501
1.395835
1.342100
1.703477
1.745072
1.826800
Yurtdışı bir varlığın elden çıkartılmasında, yabancı para dönüştürme farkları kar-zarar tablosunda elden çıkarma
ile ilgili gelir-gider olarak kabul edilir. Yabancı bir şirketin satın alınmasından doğan şerefiye ve defter değeri
ile ilgili düzeltmeler satın alan şirketin aktif ya da pasifi olarak kabul edilir ve daha sonra dönüştürülmek üzere
işlemin olduğu tarihte geçerli olan kurdan kaydedilir.
3.12-Kıdem Tazminatı Karşılığı
Şirket kıdem tazminatını tahmin edilen enflasyon oranlarına ve personelin işten ayrılması veya işine son
verilmesi ile ilgili Şirket’in kendi deneyimlerinden doğan bilgilere dayanarak ve hak kazanılan menfaatlerin
bilanço tarihinde geçerli olan devlet tahvili oranları kullanılarak indirgenmiş net değerinden kaydedilmesini
öngören Projeksiyon Metodu’nu kullanarak hesaplamıştır ve mali tablolara yansıtmıştır.
Şirket, Sosyal Sigortalar Kurumu’na zorunlu olarak sosyal sigortalar primi ve işsizlik sigortası primi
ödemektedir. Şirket’in bu primleri ödediği sürece başka yükümlülüğü kalmamaktadır. Bu primler ödendikleri
dönemde personel giderlerine yansıtılmaktadır.
14
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
3.13-Banka Kredileri
Bütün krediler ilk olarak alınan tutarların gerçek değeri olan maliyet bedellerinden piyasaya çıkarma maliyetleri
düşüldükten sonra kayıtlara alınmaktadırlar.
İlk kayda alınış tarihinden sonra, krediler izleyen dönemlerde geçerli faiz oranı kullanılarak iskonto edilen
maliyet bedeli üzerinden değerlendirilirler. İskonto edilen maliyet bedeli, piyasaya çıkarma maliyetleri ve
iskontolar veya primler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır.
Kredilerle ilgili yükümlülükler ortadan kalktığında, bu kredilerle ilgili karlar ve zararlar iskonto süresince net
kar veya zarara kaydedilmektedirler.
3.14-Borçlanma Giderleri
Borçlanma giderleri genel olarak oluştukları tarihte giderleştirilmektedirler. Borçlanma giderleri, bir varlığın
elde edilmesiyle, yapımıyla veya üretimiyle doğrudan ilişkilendirilebiliyor ise aktifleştirilmektedirler.
Borçlanma giderlerinin aktifleştirilmesi, ilgili varlığın kullanıma hazır olma süreci devam ettiği ve masraflar ile
borçlanma giderleri gerçekleştiği zaman başlamaktadır. Borçlanma giderleri, varlıkların amaçlanan kullanıma
hazır oluncaya kadar aktifleştirilmektedirler. Borçlanma giderleri, faiz giderleri ve borçlanma ile ilgili di ğer
maliyetleri içermektedir.
3.15-Vergi Karşılıkları
Vergi karşılığı, dönem karı dikkate alınarak hesaplanmış ve hesaplamada ertelenmiş vergi göz önünde
bulundurulmuştur.
Ertelenmiş vergi, bilanço yükümlülüğü metodu dikkate alınarak hesaplanmıştır. Ertelenmiş vergi aktif ve
pasiflerin mali tablolarda yansıtılan değerleri ile yasal vergi bazı arasındaki geçici farkların vergi etkisi dikkate
alınarak yansıtılmaktadır. Ertelenmiş vergi yükümlülükleri aşağıdaki durumlar haricinde bütün vergiye tabi
geçici farklılıklar için kayıtlara alınmaktadır:
Ertelenmiş vergi yükümlülüğünün şerefiye itfasından doğması ya da şirket birleşmesi olmayan bir işlemdeki bir
varlığın veya borcun ilk defa kayıtlara alınmasında, ve işlem gerçekleştiği zaman ne muhasebesel karı ne de
vergiye tabi kar veya zararı etkilemediği durumlar; ve
geçici farkın ters çevrilmesinin zamanlamasının kontrol edilebildiği, ve öngörülebilir gelecekte geçici farkın ters
çevrilmeyeceğinin olası olduğu durumlar hariç, bağlı ortaklıklara, iştiraklere ve ortaklıklara yapılan yatırımlarla
ilgili vergiye tabi geçici farklar göz önünde bulundurulduğu durumlar.
Ertelenmiş vergi alacakları, vergiden indirilebilir geçici farklar, kullanılmamış vergi varlıkları ve kayıplarının
taşınmasından faydalanılabilecek kadar vergilendirilebilir kar oluşması ölçüsünde, kullanılmamış vergi
alacakları ve kullanılmamış vergi kayıpları için kayıtlara alınmaktadırlar. Bunlar aşağıdaki durumlarda hariçtir:
•
Vergiden indirilebilir geçici farkla ilgili olan ertelenmiş vergi alacağının şirket birleşmesi olmayan
bir işlemdeki varlık veya borcun ilk defa kayıtlara alınmasından doğduğu ve işlem sırasında ne muhasebesel karı
ne de vergiye tabi kar veya zararı etkilediği durumlar ve,
•
Bağlı ortaklıklara, iştiraklere, ve ortaklıklara yapılan yatırımlarla ilgili mahsup edilebilir geçici
farklarda ertelenmiş vergi alacaklarının kaydedilebileceği durumlar sadece geçici farkların öngörülebilir
gelecekte ters çevrilmesinin mümkün olduğu ve bu geçici farkın mahsup edilebileceği vergiye tabi karın
oluştuğu durumlar.
15
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
Ertelenmiş vergi alacağının taşıdığı değer, her bilanço tarihinde gözden geçirilir ve ertelenmiş vergi alacağının
tamamen ya da kısmen kullanımına olanak sağlayacak yeterli vergilendirilebilir karın olası olmadığı durumlarda
azaltılır.
Ertelenmiş vergi alacakları ve yükümlülükleri varlığın gerçekleştiği ya da yükümlülüğün ifa edildiği dönemde
geçerli olan ve bilanço tarihinde yürürlükte olan vergi oranına göre hesaplanır.
3.16-Muhtemel Yükümlülükler
Muhtemel yükümlülükler mali tablolara yansıtılmamaktadır. Bu yükümlülükler dipnotlarda açıklanmaktadır.
Olası muhtemel kazançlar ise mali tablolara yansıtılmamaktadır, ancak ekonomik getiri yaratma ihtimali yüksek
olduğu takdirde dipnotlarda açıklanmaktadır.
3.17-Nakit ve Nakit Benzeri Değerler
Nakit ve nakit benzeri değerler, kasa ve bankalardaki nakit para ve 30 Haziran vadeli tahsildeki çekleri
içermektedir. Nakit benzeri değerler kolayca nakde dönüştürülebilir, vadesi üç ayı geçmeyen ve değer kaybetme
riski bulunmayan kısa vadeli yüksek likiditeye sahip yatırımlardır.
Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda yer alan nakit ve nakit benzeri değerler, kasa, bankalarda bulunan nakit,vadesi 30
Haziran olan tahsildeki çekler ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan menkul kıymetleri içermektedir.
4.
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
Kasa
Banka (kısa vadeli mevduatlar dahil)
Bloke Mevduat
Diğer
5.
30/06/2005
1.465
56.289
56.942
0
114.696
31/12/2004
24.239
4.155
44.597
0
72.991
30/06/2005
0
0
31/12/2004
0
0
SATILMAYA HAZIR MENKUL KIYMETLER
Diğer Menkul kıymetler
6.
FİNANSAL BORÇLAR
Şirketin İş Bankası ve TMSF ile yapmış olduğu protokoller çerçevesinde 9.098.643 YTL uzun vadeli, 88.172
YTL kısa vadeli banka borcu bulunmaktadır. Bu borcun tamamı ana para ve faiz toplamından oluşmaktadır.
Önceki dönemde: 9.098.643 YTL uzun vadeli, 135.210 YTL kısa vadeli.
7.
a)
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
Ticari Alacaklar
30 Haziran 2005
2.285.153
19.045
0*
718.607
Ticari alacaklar
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Depozito ve teminatlar
Şüpheli alacaklar
16
31 Aralık 2004
1.251.036
0
355.196
718.607
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
TOPLAM
Şüpheli alacak karşılığı(-)
Alacak reeskontu(-)
TOPLAM
NET TUTAR
*10 No.lu dipnota taşınmıştır.
b)
3.022.805
(718.607)
(1.080)
(719.687)
2.303.117
1.605.335
Ticari Borçlar
30 Haziran 2005
1.912.980
76.545
(681)
1.988.844
314.273
Ticari borçlar
Borç Senetleri
Borç reeskontu (-)
TOPLAM
TİCARİ ALACAKLAR NET
8.
(718.607)
(897)
31 Aralık 2004
1.427.524
54.108
(3)
1.481.629
FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Finansal kiralama yoluyla edinilmiş maddi duran varlıklar ve buna bağlı yükümlülükler bulunmamaktadır.
9.
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR
İlişkili taraflardan alacaklar
Hüseyin ARABUL
Barış A.Ş.
ABB Barmek Elektrik A.Ş.
Barmek İnşaat A.Ş.
30 Haziran 2005
1.794
16.293
18.112
5.093.980
5.130.179
31 Aralık 2004
-----14.488
18.112
5.092.271
5.124.871
İlişkili taraflara borçlar
Barmek Holding A.Ş.
Barmek Dış Tic.A.Ş.
Barmek İnşaat A.Ş.
Halka Arz
30 Haziran 2005
1.210.149
31.536
0
5
1.241.690
31 Aralık 2004
955.835
5.584
0
5
961.424
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN
ALACAKLAR NET
3.888.489
UZUN VADELİ İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
Barmek İnşaat A.Ş.
82.452
Şirketin Grup Şirketlerinden Barmek İnşaat Tesisat A.Ş’den 5.011.528 YTL alacağı bulunmaktadır. (5.093.980
alacak, 82.452 YTL uzun vadeli borç ile netleştirilmiştir.) Bu alacak için herhangi bir karşılık ayrılmamıştır.
Şirket yetkilileri; Alacağın vadesinin geçmiş olmasına karşın borçlu firmanın grup içi şirket olduğu, tahsilinde
herhangi bir riskin bulunmadığı,
Barmek İnşaat A.Ş nin Emek Elektirik Endüstrisi A.Ş ne olan borçlarının Barmek Holding A.Ş tarafından
tekeffül edileceği, daha önceki yıllarda İş Bankasından Emek Elektirik Endüstrisi A.Ş. tarafından kullanılan ve
finansman ihtiyacı nedeniyle Barmek İnşaat’a aktarılmış olan borçların Barmek Holding tarafından üstlenileceği
ifade edilmiştir.
Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş nin iflas ertelemesine ilişkin detayları raporumuzun Bilanço Sonrası Olaylar
başlıklı 32 no’lu dipnotunda açıklanmıştır.
17
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
Finansman giderleri içinde grup şirketlerinin payı bulunmamaktadır.
10.
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
a)
Diğer Alacaklar
Kısa Vadeli
Devletten Alacaklar
İştiraklerden Alacaklar
Diğer Alacaklar
TOPLAM
Şüpheli alacak karşılığı(-)
TOPLAM
b)
30 Haziran 2005
769.444
0
1
769.445
0
769.445
31 Aralık 2004
0
0
30 Haziran 2005
171.216
801.298
0
11.321
200
25.167
0
102.882
1.112.084
342.639
31 Aralık 2004
198.356
399.692
523.969
0
0
0
5.620
88.181
1.215.818
30 Haziran 2005
312.546
312.546
31 Aralık 2004
0
0
30 Haziran 2005
523.969
523.969
211.423
31 Aralık 2004
0
0
0
0
0
Diğer Yükümlülükler
Personele Borçlar
Ödenecek Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
Kamu Ertelenmiş Taksitleri
Özel gider İndirimi
Aidatlar
Gider Tahakkukları
Diğer Çeşitli Borçlar
Diğer KDV
KISA VADELİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER NET
c) Uzun Vadeli Diğer Alacaklar
Depozito ve Teminatlar
TOPLAM
c) Uzun Vadeli Diğer yükümlülükler
Kamu Ertelenmiş Taksitleri
TOPLAM
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER NET
11.
TARIMSAL FAALİYETLER
31/12/2004 tarihi itibariyle: Yoktur.
30/06/2005 : Yoktur
12.
STOKLAR
İlk Madde malzeme
Yarı Mamül
Mamul stokları
Ticari emtia stokları
Diğer Stoklar
18
30/06/2005
839.101
209.340
475.151
0
31/12/2004
1.020.764
225.870
349.099
0
34.122
40.600
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Verilen sipariş avansları
TOPLAM
0
336.150
1.893.864
13.
PEŞİN ÖDEMELER VE DİĞER
KISA/UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
a)
CARİ/CARİ
30 Haziran 2005
0
0
567
0
556
0
0
1.123
İLE
31 Aralık 2004
150.473
116.465
0
8.000
2.948
0
---277.886
Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler
30 Haziran 2005
0
0
0
0
0
0
0
1.123
Personele Borçlar
Ödenecek giderler
Ödenecek vergi ve fonlar
Diğer KDV
Aidatlar
Özel Gider İndirimi
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR NET
14.
VARLIKLAR
Diğer Dönen Varlıklar
Devreden KDV
İade Edilecek KDV
Peşin ödenen giderler
Peşin ödenen vergiler
İş avansları
Personel Avansı
Diğer
b)
OLMAYAN
0
813.247
2.449.580
31 Aralık 2004
198.356
399.692
88.181
5.620
691.849
İŞTİRAKLER VE BAĞLI ORTAKLIKLAR
Cari dönem
Ticaret Unvanı
Sermayesi
İştirak
Oranı
İştirak
tutarı
En Son Mali Dönem
Tablo Tarihi
Karı/Zararı
Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş.
3.557.761
2,95
105.000
30.06.2005
Ticaret Unvanı
Net
Dönem Kurul Standartları
Kar/Zararı
Hazırlanmış
Evet/hayır
616.793
Hayır
Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş.
Önceki dönem
Ticaret Unvanı
Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş.
Bağımsız
denetimden
geçmiş E/H
Hayır
616.793
Bağımsız
denetçi
görüşü
Yok
Sermayesi
İştirak
Oranı
İştirak
tutarı
En Son Mali Dönem
Tablo Tarihi
Karı/Zararı
3.557.761
2,95
105.000
31.12.2004
19
9.077.912
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
Ticaret Unvanı
Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş.
Net
Dönem Kurul
Standartl.
Kar/Zararı
Hazırlanmış
Evet/hayır
9.077.912
Hayır
Bağımsız
denetimden
geçmiş E/H
Hayır
Bağımsız
denetçi
görüşü
Yok
Finansal Varlıklar
30 Haziran 2005
sunulmuştur :
ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle satılmaya hazır menkul değerin dökümü aşağıda
İştirak (%)
30 Haziran 2005
31 Aralık 2004
* Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş.
2.95
105.000
105.000
Enflasyon Düzeltme Farkı
1.211.425
589.078
Değer düşüklüğü karşılığı :
(1.316.425)
(694.078)
30 Haziran bakiyesi
0
0
* Barmek İnşaat Tesisat A.Ş. yeniden yapılandırma (İflas Ertelemesi) sürecinde olup, ana ortaklığa fon aktarım
olanakları kısıtlıdır.
Şirketin iştiraki olan Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin 30.06.2005 tarihli bilançosunda sermayesi
3.557.761YTL, sermaye enflasyon düzeltmesi olumlu farkları 16.727.597 YTL olmak üzere ödenmiş sermayesi
20.285.357 YTL, kar yedekleri 778.094 YTL , geçmiş yıl karları 162.234 YTL , geçmiş yil zararları 52.242.760
YTL , dönem net karı 616.793 YTL olup özkaynakları (30.400.182 YTL) dir Barmek İnşaat Tesisat A.Ş.’nin
TTK 324 üncü maddesi ile İİK 179/b-4 maddesi gereğince iflas ertelemesi süreci devam ettiğinden fon aktarım
gücünün olmadığı , bu nedenle Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. ‘nin Barmek İnşaat ve Tesisat A.Ş. sermayesinde
sahip olduğu % 2,95 sermaye payı ve enflasyon düzeltme farkı olan 1.316.425 YTL için 31.03.2005 tarihinde
694.078 YTL , 30.06.2005 tarihinde 622.347YTL değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır.
15.
ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Şirket vergiye esas yasal mali tabloları ile UFRS' ye göre hazırlanmış mali tabloları arasındaki farklılıklardan
kaynaklanan geçici zamanlama farkları için ertelenmiş vergi aktifi ve pasifini muhasebeleştirmektedir. Söz
konusu farklılıklar genellikle bazı gelir ve gider kalemlerinin vergiye esas tutarları ile UFRS' ye göre hazırlanan
mali tablolarda farklı dönemlerde yer almasından kaynaklanmakta olup aşağıda açıklanmaktadır.
Zamanlama farklılıkları, muhasebe ve vergi amaçlı kaydedilen gelir ve giderlerin yıllar arasında meydana gelen
farklarından kaynaklanmaktadır. Zamanlama farklılıkları, maddi duran varlıklar (arsa ve arazi hariç), maddi
olmayan duran varlıklar, stokların ve peşin ödenen giderlerin yeniden değerlenmesi ile alacakların reeskontu,
kıdem tazminatı karşılığı, geçmiş yıl zararları ve yararlanılacak yatırım indirimi tutarları üzerinden
hesaplanmaktadır.
Ertelenmiş vergiye baz teşkil eden kalemler aşağıda belirtilmiştir
31.12.2004
30.06.2005
Ert Vergi VarlığıTop.geçici
Toplam geçici farklar (Yük.)
farklar
Diğer Dönen Varlıklar
İştirakler
Ticari Borçlar
Alınan Avanslar
Kıdem Tazminatı Karşılığı
16.
622.347
186.704
115.235
737.582
34.571
221.275
FİNANSAL VARLIKLAR
20
14.210
694.078
3.070
1.860
791.981
1.505.199
Ert. Vergi var
(Yük.)
4.263
208.223
(921)
(558)
237.595
448.602
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
14 nolu dipnotta açıklaması yapılmıştır.
17.
POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE
Yoktur.
18.
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur
19.
MADDİ VARLIKLAR
30 Haziran 2005 tarihi itibariyle maddi duran varlık ve ilgili birikmiş amortismanlara ilişkin hareket tablosu
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2004 Girişler
Maliyet
Arazi ve arsalar
Yer altı ve yerüstü düzenleri
Binalar
Makine ve teçhizat
Taşıt araçları
Demirbaşlar
Eksi : Birikmiş Amortisman
Net defter değeri
Çıkışlar
30 Haziran 2005
316.033
7
9.506.036
13.335.040
689.286
2.530.063
26.376.465
0
0
0
0
0
7.516
7.516
0
0
0
0
608
0
608
316.033
7
9.506.036
13.335.040
688.678
2.537.579
26.383.373
(22.400.612)
(362.770)
(608)
(22.762.773)
3.975.853
(355.254)
3.620.600
Varlıklar Üzerindeki Rehin ve İpotekler
30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle kullanılan krediler ile ilgili olarak maddi duran varlıklar
üzerinde bulunan ipoteklerin tutarları aşağıda sunulmuştur.
Cari Dönem
İPOTEK
TEMİNAT
İpotek ise Kime Verildiği
Derecesi
Ne
için İpotek
Verildiği
Tarihi
Döviz
Cinsi
Tutarı
İpotek
İpotek
Rehin
Rehin
1
2
-.-.-
Kredi Borcu
Kredi Borcu
Kredi Borcu
Kredi Borcu
USD
USD
YTL
YTL
6.500.000
2.000.000
15.000.000
5.000.000
T.İş Bankası
Pamukbank
T.İş Bankası
T.İş Bankası
Önceki Dönem
21
Tes. Fek
Edileceği
Tarih
21.05.2003
FBK
06.06.2003
FBK
08.07.2003
Süresiz
13.08.2004
Süresiz
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
İPOTEK
TEMİNAT
İpotek ise Kime Verildiği
Derecesi
Ne
için İpotek
Verildiği
Tarihi
Döviz
Cinsi
Tutarı
İpotek
İpotek
Rehin
Rehin
1
2
-.-.-
Kredi Borcu
Kredi Borcu
Kredi Borcu
Kredi Borcu
USD
USD
YTL
YTL
6.500.000
2.000.000
15.000.000
5.000.000
20.
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
30 Haziran 2005
21.
T.İş Bankası
Pamukbank
T.İş Bankası
T.İş Bankası
Tes. Fek
Edileceği
Tarih
21.05.2003
FBK
06.06.2003
FBK
08.07.2003
Süresiz
13.08.2004
Süresiz
tarihi itibariyle sona eren dönem içindeki maddi olmayan duran varlıklar bulunmamaktadır.
ALINAN AVANSLAR
30 Haziran 2005 tarihi itibariyle Şirket’in, sonraki dönemlerde müşterilerine yapacağı satışlar için almış
olduğu 721.258 YTL
(31 Aralık 2004 –391.431 YTL) tutarında alınan sipariş avansı bulunmaktadır.
22.
EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur.
23.
BORÇ KARŞILIKLARI
a)
Kısa Vadeli Borç Karşılıkları
Yoktur
b)
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Türk İş Kanunu’na göre, Şirket bir senesini doldurmuş olan ve Şirket’le ilişkisi kesilen veya emekli olan, 25
hizmet yılını (kadınlarda 20) dolduran ve emekliliğini kazanan, askere çağrılan veya vefat eden personeli için
kıdem tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ödenecek tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve
bu miktar 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle,1.648 YTL (31 Aralık 2004 – 1.575 ) ile sınırlandırılmıştır.
Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ Kısım 29 (Çalışanlara Sağlanan Faydalar)’a uygun olarak Şirket’in
yükümlülüklerinin hesaplanabilmesi için aktüer hesaplama gerekmektedir. Şirket, kıdem tazminatı karşılığını,
Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ Kısım 29’a uygun olarak “Öngörülen Birim Kredi Yöntemi” ni kullanarak,
Şirket’in geçmiş yıllardaki personel hizmet süresini tamamlama ve kıdem tazminatına hak kazanma
konularındaki deneyimlerini baz alarak hesaplamış ve mali tablolara yansıtmıştır. Kıdem tazminatı karşılığı,
çalışanların emekliliği halinde ödenmesi gerekecek muhtemel yükümlülüğün bugünkü değeri hesaplanarak
ayrılır. Buna bağlı olarak, 30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle yükümlülüğü hesaplamak için
kullanılan aktüer varsayımları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2005
16
10
İskonto oranı
Tahmin edilen limit/ücret artışı
31 Aralık 2004
16
10
1 Ocak 2005 – 30 Haziran 2005 tarihleri arasında kıdem tazminatı karşılığı hesabının hareketi aşağıda
sunulmuştur:
1 Ocak 2005 bakiyesi
791.981
Dönem içinde ödenen
(2.780)
Cari dönem karşılığı
115.235
22
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
Parasal kazanç
30 Haziran 2005 bakiyesi
24.
904.436
SERMAYE VE SERMAYE YEDEKLERİ
Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 33.000.000 YTL’dir. Şirket’in 30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri
itibariyle tarihsel ödenmiş sermaye tutarı 10.984.604 YTL olup her biri 1 Ykr tutarında 1.098.460.440 adet
hisseden oluşmaktadır. 30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle Şirket’in yasal sermaye ve ortaklık
yapısı aşağıdaki gibidir:
30 Haziran 2005
Tutar
Barmek Holding A.Ş
Hüseyin ARABUL
Özcan KANBUROĞLU
Halka Arz
%
3.196.678
29
63
63
71
7.787.800
10.984.694 100.00
31 Aralık 2004
Tutar
%
3.196.678
29
63
63
7.787.800
71
10.984.694 100.00
Şirket tarafından hisse senedi ihraç primi olarak kayıtlara alınan 58.538 YTL (tarihsel) 30 Haziran 2005 tarihi
itibariyle emisyon primlerinin bilanço tarihindeki YTL’nin alım gücüyle yeniden ifade edilmesinden
kaynaklanan değerleme farkı 6.915 YTL’dir. Türk Ticaret Kanunu’na göre hisse senedi ihraç primleri toplamı
58.538 YTL sermayeye eklenebilir ancak temettü olarak dağıtılamaz.
Şirket’in 30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle bilançolarında yansıtmış olduğu öz sermaye
enflasyon düzeltmesi farkları aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır :
Ödenmiş sermaye
Hisse senetleri ihraç primleri
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
Toplam
25.
Kayıtlı değeri
30 Haziran 2005
31 Aralık 2004
10.984.604
51.623
48.787
3.408
10.984.604
58.538
2.756.058
20.107
22.665.482
36.484.789
10.984.604
58.538
2.756.058
20.107
22.665.482
36.484.789
11.088.422
KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ
Yoktur.
26.
KAR YEDEKLERİ – GEÇMİŞ YIL KAR/ZARARLARI
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler Şirket’in ödenmiş sermayesinin (SPK’nın yayınladığı
tebliğlere ve duyurulara göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni net karın
(SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmiş kar) %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş
sermayenin (SPK’ya göre enflasyona göre düzeltilmiş sermaye) %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk
Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin %50’sini geçmediği sürece sadece zararları
netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde kullanılması mümkün değildir.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar :
23
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ Kısım 15 madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar karı/(zararı)”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar dağıtımına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı
bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen
söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla
olağanüstü yedekler, yasal yedek akçeler ve öz sermaye kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün olmaktadır.
Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ’e uygun olarak hazırlanan mali tablolar esas alınarak hesaplanan 2003 yılı
faaliyetlerinden elde edilen karlar dikkate alınmak üzere, dağıtılabilir karın en az %30’u (2003 - %20) oranında
kar dağıtımı zorunluluğu getirilmiştir. Bu dağıtım şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak nakit
olarak ya da dağıtılabilir karın %30’undan aşağı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda
nakit, belli oranda bedelsiz hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilecektir.
30 Haziran 2005 tarihi itibariyle sona eren hesap dönemi için SPK'nın Seri:XI, No:25 sayılı "Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ"ine göre hazırlanmış mali tablolardan hesaplanacak net
dağıtılabilir kar üzerinden, SPK'nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca
hesaplanacak tutarın tamamının Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış mali tablolarda yer alan dağıtılabilir
kardan karşılanabilmesi mümkün gözükmektedir. Söz konusu bu açıklama SPK'nın 25 Şubat 2005 tarih ve
7/242 sayılı kararına istinaden yapılmış bir açıklamadır. Şirketin 2004 yılını ilişkin zararla kapatmış olması
nedeniyle kar dağıtımı söz konusu değildir.
27.
YABANCI PARA POZİSYONU
30 Haziran 2005
ABD$
Hazır değerler
Ticari alacaklar
13.657,17
572.128,86
Yabancı para varlıkların toplam
YTL karşılığı
Uzun vadeli finansal borçların
kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
Alınan avanslar
Yabancı para yükümlülüklerin
toplam YTL karşılığı
YTL
Karşılığı
18.318
767.397
Euro
49.291,38
377.732,00
785.715
0
248.683,10
271.980,19
330.558
364.807
695.365
Net yabancı para pozisyonu
24
Diğer
YTL
yabancı
Karşılığı paraların
YTL
karşılıkları
79.689
610.680
0,15
26,643,50
690.369
49.328,43
181.370,00
79.749
293.221
372.970
Toplam
YTL karşılığı
0
61.501
61.501
1.537.585
36.742,50
0
33.398
0
33.398
1.101.733
435.852
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
31 Aralık 2004
YTL
Karşılığı
ABD$
Hazır değerler
Ticari alacaklar
13.657,17
411.503,70
Euro
18.329
552.279
Diğer
Toplam
yabancı
YTL
paraların
karşılığı
YTL
karşılıkları
YTL
Karşılığı
14.530,48
91.456,84
26.544
167.073
--32.848,50
Yabancı para varlıkları
YTL karşılığı
Uzun vadeli finansal borçların
kısa vadeli kısımları
Ticari borçlar
Alınan avanslar
845.347
379.490,37
179.599
509.314
241.040
41.098,50
78.750
75.079
143.861
37.351,66
---
Yabancı
para
yükümlülüklerin toplam YTL
karşılığı
Net yabancı para pozisyonu
28.
--81.122
38.202
--1.007.496
(162.149)
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yoktur
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER
29.
Alacaklar İçin Alınmış Teminatlar
Alınan İpotek ve Teminat yoktur.
Davalar;
Şirketin “davacı” olduğu ve devam etmekte olan dava ve takipler
Konusu
Tutar
Bogaziçi Mühendislik A.Ş
504.802
TOPLAM
504.802
Açıklama
Tamamına karşılık ayrılmıştır
Şirketin “davalı” olduğu ve devam etmekte olan davalar
SIRA DAVACI
1
CULLINAN IND-POR
MAHKEME
ANKARA 11.İCRA
DOSYA NO
2004/10249
AYRILACAK KARŞILIK
ÖDENMİŞTİR
Şirket hakkında açılan Ankara 17. İcra Müdürlüğü 2005/2740 , 2005/122 E. sayılı dosyalarında devam etmekte
olan 39.516-YTL lik takipler için 20.000-YTL ödenmiş olup bakiye 19.516-YTL dir.
Aktifler Üzerinde Mevcut İpotek ve Teminatlar
30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle Şirket’in ipotek ve teminat için verdiği mektupların
dökümü aşağıdaki gibidir:
25
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
Verilen İpotek ve Rehinler
İPOTEK İpotek ise Kime
TEMİNA Derecesi Verildiği
T
İpotek
1
T.İş Bankası
İpotek
2
Pamukbank
Rehin
-.T.İş Bankası
Rehin
-.T.İş Bankası
Verilen Teminat Mektupları
BANKA
İŞ BANKASI
İŞ BANKASI
İŞ BANKASI
YAPI KREDİ
YAPI KREDİ
GARANTİ BANKASI
KOÇBANK
PAMUKBANK
PAMUKBANK
PAMUKBANK
HALK BANKASI
BAYINDIRBANK
VAKIF BANK
Ne
için İpotek
Verildiği
Tarihi
Kredi Borcu
Kredi Borcu
Kredi Borcu
Kredi Borcu
CİNSİ
USD
EURO
YTL
YTL
USD
YTL
EURO
YTL
USD
EURO
YTL
YTL
YTL
Tes. Fek Edileceği Döviz
Tarih
Cinsi
21.05.2003
06.06.2003
08.07.2003
13.08.2004
FBK
FBK
Süresiz
Süresiz
USD
USD
YTL
YTL
2005
70.772
205.144,30
111.000
328,75
10.410
206
152.100
84.551
28.500
18.566,87
64
28
107
2005
2004
6.500.000
2.000.000
15.000.000
5.000.000
6.500.000
2.000.000
15.000.000
5.000.000
2004
70.772
302.655,21
20.000
23.920,62
39.442
206
152.100
84.551
28.500
18.566,87
64
28
107
İhracat Taahhütleri
Yoktur
Aktifler Üstündeki Sigorta Tutarı
CARİ DÖNEM
İKTİSADİ
KIYMET NET DEFTER DEĞERİ
SİGORTA DEĞERİ
CİNSİ
BİNALAR
6.320.352
1.750.000
MAKİNE TECHİZAT VE
131.831
2.000.000
DEMİRBAŞLAR
STOKLAR
1.557.714
3.500.000
TAŞITLAR
1.002
51.000
8.010.899
7.301.000
KAPSAM YÜZDESİ (%)
26
1.086
148
404
ÖNCEKİ DÖNEM
İKTİSADİ
KIYMET NET DEFTER DEĞERİ
SİGORTA DEĞERİ
KAPSAM YÜZDESİ (%)
CİNSİ
BİNALAR
3.152.226
1.750.000
56
MAKİNE TECHİZAT VE
114.345
2.000.000
175
DEMİRBAŞLAR
STOKLAR
1.636.333
3.500.000
214
TAŞITLAR
1
51.000
51.000
4.902.905
7.301.000
30 Haziran 2005 tarihi itibariyle Şirket’in sahip olduğu aktifler üzerindeki toplam sigorta tutarı 7.301.000
YTL’dir (31 Aralık 2004 – 7.301.000 YTL).
26
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
30.
ŞİRKET BİRLEŞMELERİ
Yoktur.
31.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yoktur.
32.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRA ORTAYA ÇIKAN ve AÇIKLAMA GEREKTİREN
HUSUSLAR
Şirket 20.05.2005 tarih 2005/006 sayılı kararı ile sermayesini 22.000.000 YTL ye çıkartılması kararını almıştır.
Arttırılan bu sermaye ortaklar tarafından nakden karşılanacaktır. Arttırılan 11.015.396 YTL sermaye ile de
almış olduğu lisans ile Otomatik sayaç üretimi yapmayı planlamaktadır. Yatırım tutarı 3 milyon dolar olarak
tahmin edilmekte ve yaklaşık 5 yıl içinde 25 milyon dolarlık ek iş hacmi yaratacağı öngörülmektedir.
33.
Yoktur.
DURDURULAN FAALİYETLER
34.
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
a)
Net Satışlar
Şirket’in 01.01.2005-30.06.2005 ve 01.04.2005-30.06.2005 dönemlerinde gerçekleştirmiş olduğu satışlar
aşağıdaki gibidir:
Satışlar Toplamı
Yurtiçi satışlar
Yurt dışı satışlar
Diğer gelirler
İlişkili Taraflara Satışlar
Satış indirimleri
Satış İadeleri
Satış İskontaları
Diğer İndirimler
Net Satışlar
01/01/2005-30/06/ 2005
5.394.117
3.470.780
1.923.337
0
0
0
0
0
0
5.394.117
27
01/04/2005-30/06/2005
3.141.966
2.186.293
955.673
0
0
0
0
0
0
3.141.966
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
b)
Satışların Maliyeti
Cari Dönem
Dönem başı stok
Üretilen malın maliyeti
Dönem sonu mamül
Üretilerek satılan malın maliyeti
Ticari Faaliyet
Dönem başı emtia stoku
Dönem içi alışlar
Dönem sonu emtia stoku
Ticari faaliyet toplamı
Satılan hizmet maliyeti
0
3.055.418
01/04/200530/06/2005
202
Satış (Adet)
01/01/200530/06/ 2005
798
01/04/200530/06/2005
547
876
2.044
3
572
1.008
3
11.234
1.794
4
10.919
846
4
FAALİYET GİDERLERİ
01/01/2005-30/06/ 2005
436.527
771.159
1.207.686
01/04/2005-30/06/2005
288.100
330.574
618.674
Satış ve Pazarlama Giderleri
Personel giderleri
Tükenme payları ve amortisman gid.
Diğer satış ve pazarlama giderleri
b)
0
0
0
0
0
0
Üretim (Adet)
01/01/200530/06/ 2005
532
Arge giderleri
Satış ve pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
a)
0
0
0
0
0
Üretim ve Satış Miktarları
Yağlı Tip Transformatör
ÇYG,YG,OG
Güç Kondansatörü (Mvar)
OG Epoksi Transformatör
Ayırıcı
35.
01/04/2005-30/06/2005
1.148.992
2.381.577
(475.151)
3.055.418
0
0
5.311.528
Diğer satışların maliyeti
Toplam Satışların Maliyeti
c)
01/01/2005-30/06/ 2005
289.437
5.497.242
(475.151)
5.311.528
01/01/2005-30/06/ 2005
108.023
328.304
436.527
01/04/2005-30/06/2005
49.720
238.380
288.100
01/01/2005-30/06/ 2005
191.350
89.905
489.904
771.159
01/04/2005-30/06/2005
91.941
44.967
193.666
330.574
Genel Yönetim Giderleri
Personel giderleri
Tükenme payları ve amortisman gid.
Diğer genel yönetim giderleri
28
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
c)
Amortisman ve İtfa Giderleri
01/01/2005-30/06/ 2005
272.865
89.905
362.770
Üretim maliyeti
Satış pazarlama giderleri
Genel yönetim giderleri
d)
01/04/2005-30/06/2005
136.439
44.967
181.406
Personel Giderleri ve Ortalama Personel Sayısı
Maaşlar-Ücretler
Giderler
ve
Diğer
Sosyal
01/01/2005-30/06/ 2005
1.255.210
1.255.210
01/04/2005-30/06/2005
1.043.835
1.043.835
Dönem içinde çalışan ortalama personel sayısı 106 dır (01/04/2005-30/06/2005 – 106 kişi).
36.
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLAR
a)
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri
Diğer Olağan Gelir ve Karlar
Enflasyon Düzeltme Karı
Vade Farkı Gelirleri
Kambiyo Karları
Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
b)
01/01/2005-30/06/ 2005
1.084
6.066
212.006
219.156
01/04/2005-30/06/2005
768
3.601
125.520
129.889
FİNANSMAN GİDERLERİ
Kısa Vadeli Kredi Faizleri
Finansman giderleri, net
38.
01/04/2005-30/06/2005
681
41.855
0
0
109.786
39.984
192.306
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar
Reeskont Giderleri
Diğer Gider ve Zararlar
Kambiyo Zararları
37.
01/01/2005-30/06/ 2005
1.577
69.335
0
0
202.619
73.873
347.404
01/01/2005-30/06/ 2005
14.842
14.842
01/04/2005-30/06/2005
7.934
7.934
NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI
30 Haziran 2005 tarihli mali tablolar SPK’nın 18 Mart 2005 Tarih ve B.02.1.SPK.017/152-7642 sayılı kararı
uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılmasını gerektiren şartlar gerçekleşmediği için enflasyon düzeltmesine tabi
tutulmamış, bu nedenle parasal pozisyon kar/zararı oluşmamıştır.
29
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
39.
VERGİLER
Şirket, Türkiye’de yürürlükte bulunan vergi mevzuatı ve uygulamalarına tabidir.
Türkiye'de, 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren yıl için kurumlar vergisi oranı %33’tür (2003-%30). 1 Ocak
2005 tarihinden geçerli olmak üzere kurumlar vergisi oranı %30 olarak ilan edilmiştir. Kurumlar vergisi, ilgili
olduğu hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın on beşinci günü akşamına kadar beyan edilmekte ve
ilgili ayın sonuna kadar tek taksitte ödenmektedir. Vergi mevzuatı uyarınca üçer aylık dönemler itibariyle oluşan
kazançlar üzerinden %33 (2003- %30) oranında geçici vergi hesaplanarak ödenmekte ve bu şekilde ödenen
tutarlar yıllık kazanç üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir.
2003 ve daha önceki yıllarda kurumlar vergisi enflasyona göre düzenlenmemiş yasal gelir vergi matrahından
hesaplanmaktaydı. 1 Ocak 2004 tarihinden itibaren vergiye tabi kazanç enflasyona göre düzenlenmiş mali
tablolar üzerinden hesaplanmaya başlanmıştır. Bu çerçevede 31 Aralık 2003 tarihi itibariyle hazırlanan
bilançonun ilk defa enflasyon muhasebesine göre düzenlemesi çerçevesinde ortaya çıkan geçmiş yıl karı vergiye
tabi tutulmayacak, benzer şekilde geçmiş yıl zararları ise vergisel açıdan indirime tabi zarar olarak kabul
edilmeyecektir. Ayrıca, yine 2003 ve önceki hesap dönemlerine ait beyannamelerde yer alan indirilemeyen
geçmiş yıl mali zararları 2004 ve daha sonraki hesap dönemlerinde mukayyet (kayıtlı) değerleri ile dikkate
alınacaktır.
Mali zararlar oluştukları yılı takip eden en fazla 5 yıl boyunca taşınabilirler. Vergi beyanları ve ilgili muhasebe
kayıtları vergi dairesince beş yıl içerisinde incelenebilmektedir. 2003 yılında yürürlüğe giren vergi barışı kanunu
ile bu imkânı kullanan mükelleflere vergi incelemeleri ve ilave matrahlarda muafiyet hakkı tanınmıştır. Bu
kanuna göre, bu opsiyonu kullanmayı seçen şirketler aynı zamanda aynı yıl gerçekleşen mali zararlarında %50
oranında bir indirim yapmayı da kabul etmişlerdir.
24 Nisan 2003 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, mal ve hizmetlerin üretimi ile doğrudan ilişkili olup bir
ekonomik ömrü bulunan ve değeri 6.000 YTL’yi aşan yeni maddi duran varlık alımları, bedelinin %40’ı
oranında kurumlar vergisi matrahından yatırım indirimi sağlamaktadır. 24 Nisan 2003 tarihinden önce oluşan
yatırım indirimleri ise şirketlerin kendi tercihleri doğrultusunda yeni uygulamaya dönüştürülmedikleri takdirde,
%19,8 oranında stopaja tabi tutulmaktadırlar. Tüm yatırım indirimleri süresiz olarak taşınabilirler.
Türkiye’de mukim anonim şirketlerden, kurumlar vergisi ve gelir vergisinden sorumlu olmayanlar ve muaf
tutulanlar haricindekilere yapılanlarla Türkiye’de mukim olan ve olmayan gerçek kişilere ve Türkiye’de mukim
olmayan tüzel kişilere yapılan temettü ödemeleri %10 gelir vergisine tabidir. Türkiye’de mukim anonim
şirketlerden yine Türkiye’de mukim anonim şirketlere yapılan temettü ödemeleri gelir vergisine tabi değildir.
Ayrıca karın dağıtılmaması veya sermayeye eklenmesi durumunda gelir vergisi hesaplanmamaktadır.
01/01/2005-30/06/ 2005
Cari vergi gideri
Ertelenmiş vergi varlığı
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü
01/04/2005-30/06/2005
-------335.305
-----------227.327
227.327
335.305
30 Haziran.2005 tarihinde sona eren döneme ilişkin gelir tablosunda yansıtılan cari vergi gider karşılığının
analizi aşağıda sunulmuştur :
01/01/2005-30/06/ 2005
Vergi karşılığı öncesi yasal net kar / zarar
Kanunen kabul edilmeyen giderler ve diğer
ilaveler
(755.466)
588.477
30
01/04/2005-30/06/2005
(221.418)
(526.723)
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
Matrahtan indirilecek gelirler
Kalan
Geçmiş Yıl Zararı
Kurumlar vergisi Matrahı
40.
-------------( 166.989)
(13.641.523)
0
---------305.305
0
0
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
Hisse başına kazanç net karın, raporlama boyunca piyasada bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama
adedine bölünmesiyle bulunmaktadır. 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle kazanç bulunmadığından
hesaplanmamıştır.
Net dönem zararı 790.416 YTL, 10.984.604.000 adet/YKr hisseye bölünerek hisse başına zarar 0,01 olarak
hesaplanmıştır. 01.04.2005-30.06.2005 dönem hisse başına zarar 0.
41.
MALİ TABLOLARIN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA MALİ TABLOLARIN
AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI
GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
TTK 324 maddesi gereğince;
“Son yıllık bilançodan esas sermayenin yarısının karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, idare meclisi derhal
toplanarak durumu umumi heyete bildirir.
Şirketin aciz halinde bulunduğu şüphesini uyandıran emareler mevcutsa idare meclisi aktiflerinin satış fiyatları
esas olmak üzere bir ara bilançosu tanzim eder. Esas sermayenin üçte ikisi karşılıksız kaldığı takdirde, umumi
heyet bu sermayenin tamamlanmasına veya kalan üçte bir sermaye ile iktifaya karar vermediği takdirde şirket
feshedilmiş sayılır. Şirketin aktifleri şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediği takdirde idare
meclisi bu durumu derhal mahkemeye bildirmeye mecburdur. Mahkeme bu takdirde şirketin iflasına hükmeder.
Şu kadar ki; şirket durumunun ıslahı mümkün görülüyorsa idare meclisi veya bir alacaklının talebi üzerine
mahkeme iflas kararını tehir edebilir. Bu halde mahkeme,envanter tanzimi veya bir yedi emin tayini gibi şirket
mallarının muhafazası için lüzumlu tedbirleri alır.” denilmektedir
Şirket her bilanço döneminde mahkemeye başvurarak maddi duran varlıkların rayiç bedellerini tespit ettirerek
bilançosunu yeniden tanzim etmektedir. 19.07.2005 tarihinde 30.06.2005 tarihli mal varl ığının tesbiti için
Mahkemeye başvurulmuş, Mahkemenin 28.07.2005 tarihli duruşmasında 2005/ 413 esas nolu kararı ile4
bilirkişi atanmasına ve bilirkişinin 12.08.2005 tarihinde mahallinde tespit yapmasına ve duruşmanın 15.09.2005
tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.
Bu nedenle 30.06.2005 tarihinde herhangi bir bilirkişi tespiti bulunmadığından 31.12.2004 döneminde
yaptırılan ve aşağıda sunduğumuz bilirkişi tesbit raporu verilerinin 30.06.2005 tarihli bilançoya uyarlanması
halinde şirket T.T.K 324 madde kapsamından çıkmaktadır.
30.06.2005 tarihinde Özvarlık toplamı (1.394.703 YTL) dir. Bilirkişi tesbitinde şirketi maddi duran varlıkları
11.685.180 YTL olarak belirlenmiştir. 31.12.2004 bilirkişi raporunun 30.06.2005 tarihli bilançoya uyarlanması
halinde özvarlık toplamı 3.604.386 YTL olmaktadır.
BİLİRKİŞİ RAPORLAR
31.12.2004 tarihi itibariyle Şirket’in tarihi maliyetlerle düzenlenmiş mali tablolarındaki özvarlık toplamı
1.213.663 YTL’dir. Şirket Türk Ticaret Kanunu 324’üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında Ankara
8 Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/66 D.İş sayılı kararı ile atanan bilirkişiler İnşaat Mühendisi Ender
ÇELİKEL, Mali Müşavir Gürel ERİŞ, Makine Mühendisi Bülent ÖZDAL tarafından 01.01.2004 – 31.12.2004
dönemi mali tabloları baz alınarak değerleme yapılmıştır.
31
Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş.
30 Haziran 2005 Tarihli Ara Hesap Dönemine Ait
Seri : XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ”e göre Hazırlanmış Mali Tablolara İlişkin Dipnotlar
(Para Birimi –Yeni Türk Lirası – (YTL)
Bilirkişi raporu uyarınca Şirketin;
Arsa Değeri
: 4.516220
İdare Binası Değeri
: 435.600
Fabrika Binası Değeri
: 2.947.392
Stok Alanlarının Değeri
: 468.727
Büro Bölümünün Değeri
: 125.664
Sosyal Tesislerinin Değeri
: 127.549
Bekçi Kulübesi
:
6.000
Çevre Düzeni ve Ağaçlar
: 396.036
Makine ve Teçhizat
: 2.661.992
----------------------------------------------------TOPLAM
:11.685.180 olarak belirlenmiştir.
SPK. Seri:XI, No:25 sayılı tebliğin Kısım:33 717. nolu maddesinde; işletmelerin, ilk dönem Bilançolarının
karşılaştırmalı olarak düzenleneceği, İlk Gelir tablosunun, nakit Akım Tablosunun ve Öz sermaye değişim
tablosunun ise karşılaştırmalı olarak hazırlamayabileceği belirtildiğinden şirket, bu seçimlik hakkını
kullanarak, Gelir tablosu, Nakit Akım Tablosu ve , Öz sermaye değişim tablolarını karşılaştırmalı olarak
düzenlememiştir.
32
Download