Rıhtım Cad. Galata

advertisement
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı
: Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Adresi
: Rıhtım Cad. Galata şarap İskelesi Sok. No:10 Karaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No
: 0.212.243 44 50
Tarih
: 06.04.2007
Konu
: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan
özel durum açıklamasıdır.
0.212.243 81 79
İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI’NA
İSTANBUL
Açıklanacak özel durum/durumlar:
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 02/04/2007-06/04/2007 tarihli ve 2007/14 sayılı Haftalık Bülteni’nde ilan olduğu üzere; Şirketimizin
50.000.000 YTL’lık kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin rüçhan hakları kısıtlanmaksızın 32.000.000 YTL’den
48.000.000 YTL’ye artırılması nedeniyle, tamamı nakden olmak üzere artırılacak 16.000.000 YTL’lik sermayeyi temsilen ihraç
edilecek paylarının Kurul kaydına alınması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aşağıda belirtilen şartlar ;
A)
B)
C)
Şirket tarafından gerçekleştirilecek sermaye artırımı sırasında hisselerdeki manipülatif işlemlerin, satılmayan hisselerin
yapay şartlar altında piyasaya satılmasının ve piyasa katılımcılarının olası mağduriyetlerinin önlenebilmesi amacıyla,
yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra, kalan hisselerin Borsa’da satışına izin verilmemesi ve konu ile ilgili olarak
sermaye artırımına ilişkin izahname ve sirkülerlerde bilgi verilmesi, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan
hisselerin satın alınması için Şirket’in ana ortakları tarafından satın alma taahhütnamesi verilmesi halinde, (1) nolu
maddede belirtilen tedbirlerin uygulanmaması; söz konusu taahhütname ile yeni pay alma haklarının kullanılmasından
sonra kalan hisseleri satın alacak olan ortağın, vereceği diğer bir taahhütname ile satın alacağı hisseler ile varsa Şirket’in
mevcut sermayesini temsil eden hisselerinden mülkiyetinde bulunanları, Şirket’in sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek
hisselerin Kurul kaydına alındığı tarihten itibaren 6 ay süreyle İMKB’de satmayacağını taahhüt etmesi gerektiği ve söz
konusu taahhütnamenin Kurul kayıt belgesinin tesliminden önce Kurulumuza sunulması gerektiğinin Şirket’e bildirilmesi,
ayrıca söz konusu taahhütnameler hakkında izahname ve sirkülerlerde bilgi verilmesi,
Sermaye artırım süreciyle ilgili olarak, Kurulumuzun Seri:VIII, No:39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin
Esaslar Tebliğinde belirtilen şekilde tüm aşamalarda özel durum açıklaması yapılması gerektiği hususunun Şirket’e
bildirilmesi,
suretiyle olumlu karşılanmasına karar verildiğini bildiririz.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri: VIII No:39 sayılı Tebliği’nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda
tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve
doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Saygılarımızla,
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Download