ata yatırım ortaklığı a. ş. 30 haziran 2005 tarihi itibariyle spk`nın seri

advertisement
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A. Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE SPK’NIN
SERİ XI NO:25 SAYILI TEBLİĞİNE GÖRE
HAZIRLANAN MALİ TABLOLAR
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
VARLIKLAR
Not
Dönen Varlıklar
Hazır değerler
Menkul kıymetler (net)
Ticari alacaklar (net)
İlişkili taraflardan alacaklar (net)
Diğer alacaklar (net)
Ertelenen vergi varlıkları
Diğer cari ve dönen varlıklar
4
5
7
9
10
11
12
30 Haziran
2005
YTL
31 Aralık
2004
YTL
3.065.449
2.823.215
675
3.064.774
-
837
2.821.099
1.279
Duran Varlıklar
-
Ticari alacaklar (net)
İlişkili taraflardan alacaklar (net)
Diğer alacaklar (net)
Finansal varlıklar (net)
Maddi varlıklar (net)
Maddi olmayan varlıklar (net)
Ertelenen vergi varlıkları (net)
Diğer cari olmayan ve duran varlıklar
7
9
10
13
14
15
11
12
Toplam Varlıklar
-
-
3.065.449
2.823.215
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
1
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
YÜKÜMLÜLÜKLER
Not
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlar (net)
Uzun vadeli finansal borçların kısa vadeli kısımları (net)
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (net)
Diğer finansal yükümlülükler (net)
Ticari borçlar (net)
İlişkili taraflara borçlar (net)
Alınan avanslar
Borç karşılıkları
Ertelenen vergi yükümlülüğü (net)
Diğer yükümlülükler (net)
6
6
8
10
7
9
16
18
11
12
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal borçlar (net)
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (net)
Diğer finansal yükümlülükler (net)
Ticari borçlar (net)
İlişkili taraflara borçlar (net)
Alınan avanslar
Borç karşılıkları
Ertelenen vergi yükümlülüğü (net)
Diğer yükümlülükler (net)
6
8
10
7
9
16
18
11
12
ÖZSERMAYE
Sermaye
Sermaye yedekleri
-Hisse senedi ihraç primleri
-Hisse senedi iptal karları
-Yeniden değerleme fonu
-Finansal varlıklar değer artış fonu
-Özsermaye enflasyon düzeltme farkları
Kar yedekleri
-Yasal yedekler
-Statu yedekleri
-Olağanüstü yedekler
-Özel yedekler
Sermayeye eklenecek iştirak hisseleri ve gayrimenkul satış
kazançları
Yabancı para çevrim farkları
Net dönem karı/zararı
Geçmiş yıllar kar/zararları
Toplam Özsermaye ve Yükümlülükler
19
20
21
22
30 Haziran
2005
YTL
31 Aralık
2004
YTL
25.817
20.695
4.039
13.689
288
7.801
12.598
8.097
8.343
6.359
8.343
-
6.359
-
3.031.289
2.796.161
500.000
2.060.164
21
2.060.143
-
500.000
2.060.164
21
2.060.143
75.133
75.133
235.128
235.997
125.075
35.789
3.065.449
2.823.215
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
2
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
1 Ocak –
30 Haziran 2005
YTL
1 Nisan –
30 Haziran 2005
YTL
102.998.143
(102.622.372)
146
62.695
60.593.709
(60.373.606)
52.656
438.612
272.759
(202.347)
(103.171)
236.265
169.588
(1.137)
-
-
235.128
169.588
-
-
235.128
169.588
-
-
235.128
169.588
0,00047026
0,00033918
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış gelirleri (net)
Satışların maliyeti
Hizmet gelirleri (net)
Esas faaliyetlerden diğer gelirler (net)
30
30
30
30
BRÜT ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Faaliyet giderleri (-)
31
NET ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Diğer faaliyetlerden gelir ve karlar
Diğer faaliyetlerden gider ve zararlar (-)
Finansman giderleri (-)
32
32
33
FAALİYET KARI/ZARARI
Net parasal pozisyon karı/ zararı
34
VERGİ ÖNCESİ KAR/ZARAR
Vergiler
35
NET DÖNEM KARI/ZARARI
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
36
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
3
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
Hisse Özsermaye
Senetleri Enflasyon
İhraç Düzeltme
Sermaye Primleri
Farkları
YTL
YTL
YTL
1 Ocak 2005 Bakiyesi
Transferler:
Geçmiş yıllar karlarına
transfer
Net dönem karı
30 Haziran 2005 Bakiyesi
Özel
Yedekler
YTL
Net Dönem
Karı
YTL
Geçmiş Yıllar
Karları
YTL
Toplam
YTL
500.000
21
2.060.143
75.133
125.075
35.789
2.796.161
-
-
-
(75.133)
-
(125.075)
235.128
200.208
-
235.128
500.000
21
2.060.143
-
235.128
235.997
3.031.289
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
4
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
NAKİT AKIM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
1 Ocak –
30 Haziran 2005
YTL
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMI
Net dönem karı
Net dönem karını işletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
akımına getirmek için yapılan düzeltmeler:
Kıdem tazminatı karşılığı
Menkul kıymet gelir reeskontu
İşletme sermayesindeki değişim öncesi faaliyetlerden elde
edilen nakit akımı
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Faaliyetlerden elde edilen nakit
Ödenen nakit
Ödenen kıdem tazminatı
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit
235.128
18
30
37
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN
NAKİT AKIMI
Menkul kıymetlerdeki değişim (net)
Finansal varlıklardaki değişim (net)
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan nakit
1.984
(200.967)
36.145
6.401
42.546
42.546
(42.708)
(42.708)
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN
KAYNAKLANAN NAKİT AKIMI
Geri ödenen mali borçlar (net)
Finansman faaliyetlerinde (kullanılan) / elde edilen nakit
-
HAZIR DEĞERLERDEKİ NET DEĞİŞİM
(162)
DÖNEM BAŞI HAZIR DEĞERLER
4
837
DÖNEM SONU HAZIR DEĞERLER
4
675
Ekteki dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
5
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
1.
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”), 20 Mart 1997 tarihinde kurulmuş ve
367415/314997 sicil numarası ile İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’na kayıtlı bir
Yatırım Ortaklığı’dır. Yatırım Ortaklığı’nın faaliyet konusu, menkul kıymet portföy
yönetimidir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve mevzuatı
çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir.
Şirket, Emirhan Caddesi No: 145/A Atakule Balmumcu/İstanbul adresinde ikame
etmektedir.
30 Haziran 2005 tarihi itibariyle Şirket hisselerinin %50,1’lik kısmı Ata Yatırım
Menkul Kıymetler A.Ş.’ye aittir ve %49,225 oranındaki kısmı ise halka açık olarak
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.
30 Haziran 2005 tarihi itibariyle Şirket’in çalışan sayısı 2’dir (31 Aralık 2004: 2).
2.
MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
SPK, 15 Kasım 2003 tarihinde Seri XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında
Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i yayımlamış bulunmaktadır. Bu Tebliğ, 1
Ocak 2005 tarihinden sonra sona eren ilk ara mali tablolardan geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Şirket, defterlerini ve kanuni mali tablolarını (“Kanuni Mali Tablolar”) Türk Ticaret
Kanunu (“TTK”) ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak
tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli mali tablolar SPK tarafından yayımlanan Seri XI
No: 25 sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”e
uygun olarak Şirket’in yasal kayıtlarına yapılan düzeltmeleri ve sınıflamaları da
içermektedir.
Şirket mali tablolarını, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan
muhasebe ve raporlama ilkelerine (SPK Muhasebe Standartları) uygun olarak
hazırlamaktadır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
6
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
2.
MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Mali Tabloların Hazırlanma Esasları:
SPK, Seri: XI, No: 25 sayılı “Sermaye Piyasalarında Muhasebe Standartları
Hakkında Tebliğ” ile kapsamlı bir muhasebe ilkeleri seti yayımlamıştır. Anılan
Tebliğ’de, alternatif olarak Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) ve
Uluslararası Muhasebe Standartları Komitesi (IASC) tarafından çıkarılmış olan
muhasebe standartlarının uygulanmasının da, SPK Muhasebe Standartlarına uyulmuş
sayılacağı belirtilmiştir. Ekli mali tablolar ve dipnotlar, yukarıda bahsedilen SPK’nın
Seri XI, No:25 sayılı Tebliği çerçevesinde hazırlanmış ve SPK tarafından 20 Aralık
2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak
sunulmuştur. SPK, 17 Mart 2005 tarihli toplantısında, Türkiye’de faaliyette bulunan
ve SPK Muhasebe Standartları’na göre mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son
verilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda Şirket 1 Ocak 2005 - 30 Haziran 2005
dönemine ilişkin mali tablolarını hazırlarken enflasyon muhasebesine ilişkin
düzeltmeleri yapmamıştır.
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi:
1 Ocak 2005 tarihinden önceki dönemlerde düzenlenen mali tablolarda, Türk
Lirası’nın satın alma gücündeki değişiminin gösterilmesi amacıyla, Seri XI No:20
hükümlerince öngörüldüğü üzere genel fiyat endeksleri kullanılarak enflasyon
düzeltmeleri yapılmıştır. Seri XI No:20, hiperenflasyonist ekonomilerin para birimi
ile hazırlanan mali tabloların bilanço tarihindeki ölçüm biriminden gösterilmesini
öngörmektedir.
SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı toplantısında, Seri:XI, No:20 sayılı
“Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ”in 6’ncı maddesi ile Seri:XI, No:25 sayılı “Sermaye
Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”in buna tekabül eden 375’inci
maddesi uyarınca, yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca, yüksek
enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan
kalktığı hususları çerçevesinde, 2005 yılında mali tabloların enflasyona göre
düzeltilmesi uygulamasına son verilmesine karar verilmiş, dolayısıyla 30 Haziran
2005 tarihli mali tablolarda enflasyon muhasebesi uygulanmamıştır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
7
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
2.
MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi: (devamı)
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyona göre yapılan düzeltmeler, Devlet İstatistik
Enstitüsü (DİE) tarafından yayımlanan toptan eşya fiyat endeksi (TEFE) endeksleri
kullanılarak endekslenmiştir.
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle ekte sunulan mali tabloların düzeltilmesinde
kullanılan endeks ve katsayılar aşağıda belirtilmiştir:
31 Aralık 2001
31 Aralık 2002
31 Aralık 2003
31 Aralık 2004
Endeks
Katsayı
4.951,7
6.478,8
7.382,1
8.403,8
1,697155
1,297123
1,138402
1,000000
Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısındaki yıllık değişiminin, Türkiye’deki toptan
eşya fiyat endeksiyle karşılaştırılması aşağıdaki gibidir:
Yıllar:
ABD Doları
değişim oranı – (%)
06/2005
2004
2003
2002
2001
(0,06)
(3,9)
14,6
13,6
114,3
3,25
13,8
13,9
30,8
88,6
TEFE enflasyon oranı – (%)
30 Haziran 2005 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından
açıklanan dolar kuru 1 Amerikan Doları = 1,3413 YTL’dir (31 Aralık 2004: 1
Amerikan Doları = 1,3421 YTL).
Seri XI No: 25 sayılı Tebliğ Kısım 15’e göre endeksleme işlemleri ana hatları ile
aşağıdaki gibidir:
•
31 Aralık 2004 tarihi itibari ile satınalma gücü ile gösterilenler dışındaki tüm
kalemler 31 Aralık 2004 tarihli genel fiyat endeksi (TEFE) katsayıları
kullanılarak endekslenmiştir.
•
31 Aralık 2004 tarihli mali tablolardaki parasal aktif ve pasif kalemler, bilanço
tarihinde satın alma gücü ile ifade edildiklerinden endekslemeye tabi
tutulmamışlardır. Parasal kalemler nakit para ve nakit olarak alınacak veya
ödenecek kalemlerdir.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
8
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
2.
MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi: (devamı)
•
31 Aralık 2004 tarihli mali tablolardaki parasal olmayan aktif ve pasifler satın
alma veya ilk kayda alınma tarihinden bilanço tarihine kadar olan süre içerisinde
genel fiyat endeksinde meydana gelen değişikliklerin alım maliyetlerine ve
birikmiş amortisman tutarlarına yansıtılması suretiyle yeniden ifade edilmiştir.
Böylece maddi ve maddi olmayan varlıklar ve benzeri aktifler piyasa değerlerini
geçmeyecek şekilde alım değerleri üzerinden endekslenmiştir. Amortismanlar da
benzeri şekilde yeniden düzeltilmişlerdir. Özkaynakların içerisinde yeralan
tutarlar, bu tutarların şirkete katıldığı veya şirket içerisinde oluştuğu
dönemlerdeki genel fiyat endekslerinin uygulanması neticesinde yeniden
düzeltilmiştir.
•
31 Aralık 2004 tarihi itibariyle net parasal pozisyon üzerinden genel enflasyon
neticesinde oluşan kazanç veya kayıp, parasal olmayan aktiflere, özkaynak
kalemlerine ve gelir tablosu hesaplarına yapılan düzeltmelerin farkıdır. Net
parasal vaziyet üzerinden hesaplanan bu kazanç veya kayıp net kara dahil
edilmiştir.
Yeni Türk Lirası
1 Ocak 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti’nin Para
Birimi Hakkında Kanun ile bu tarihten itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nin yeni para
birimi “Yeni Türk Lirası” (YTL) ve alt birimi ise “Yeni Kuruş” (YKr) olarak
tanımlanmıştır. Sözkonusu Kanun ile Türk Lirası yeni para birimi olan Yeni Türk
Lirası’na dönüştürülmüş ve Türk Lirası’ndan altı sıfır kaldırılarak, bir milyon Türk
Lirası eşittir bir Yeni Türk Lirası (1.000.000 TL= 1 YTL) değişim oranında yeni bir
değer getirilmiştir. SPK’nın MSD-10/832-43399 sayılı ve 1 Aralık 2004 tarihli
yazısında açıklandığı üzere, 2005 yılı içerisinde kamuya açıklanacak olan hesap
dönemlerine ilişkin mali tabloların, karşılaştırma amacıyla kullanılacak olan bir
önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere, YTL cinsinden sunulması
gerekmektedir. Bu sebeple ekli mali tablolar YTL cinsinden hazırlanmıştır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
9
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
2.
MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
Karşılaştırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Mali Tablolarının Düzeltilmesi
Şirket’in 31 Aralık 2004 tarihli itibariyle mali tablolarında Sermaye Piyasası
Kurumu’nun yayınladığı Seri XI No:25 sayılı Tebliğ uyarınca aşağıdaki düzeltme
kayıtları yapılmıştır.
Düzeltme Kaydı
Tutar
Menkul kıymetler düzeltmesi
Kıdem tazminatı düzeltmesi
31.802
3.987
Toplam
35.789
Netleştirme
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkı var olması, net
olarak ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması, veya varlığın elde edilmesi ile
yükümlülüğün yerine getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde,
bilançoda net değerleri ile gösterilir.
3.
UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI
Ekteki mali tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli değerleme ilkeleri
aşağıdaki gibidir:
a.
Hasılat
Dönem içinde işletmenin olağan faaliyetlerinden sağladığı ekonomik faydanın brüt
tutarını göstermektedir.
b.
Maddi varlıklar
Bulunmamaktadır.
c.
Maddi Olmayan Varlıklar
Bulunmamaktadır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
10
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
d.
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Ertelenmiş vergi aktifi ve finansal varlıklar dışındaki her varlık, her bir bilanço
tarihinde, sözkonusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir
gösterge olup olmadığının tespiti için değerlendirilir. Bir varlığın kayıtlı değeri,
tahmini ikame değerinden büyük ise değer düşüklüğü karşılığı ayırmak
gerekmektedir. İkame değeri, varlığın net satış değeri ile kullanım değerinden
yüksek olanı olarak kabul edilir. Kullanım değeri, varlığın sürekli kullanımı sonucu
gelecekte elde edilecek tahmini nakit girişlerinin ve kullanım ömrü sonundaki satış
değerinin toplamının bugünkü değeridir.
e.
Borçlanma Maliyetleri
Tüm finansman giderleri, oluştukları dönemlerde gelir tablosuna kaydedilmektedir.
f.
Finansal araçlar
Finansal araçlar finansal aktifler, finansal pasifler ve türev enstrümanlardan
oluşmaktadır. Finansal araçlar Şirket’in ticari aktivite ve faaliyetlerinin temelini
oluşturmaktadır. Bu enstrümanlarla ilgili riskler Şirket’in aldığı toplam riskin çok
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Finansal araçlar Şirket’in bilançosundaki piyasa
riskini her açıdan etkilemektedir. Şirket, bu araçların alım ve satımını müşterileri adına
ve kendi nam ve hesabına yapmaktadır.
Şirket finansal araçları işlem tarihini (“trade date”) esas alarak muhasebeleştirmektedir.
Kayıtlara ilk alındıktan sonra ticari alacaklar, vadesine kadar elde tutulacak yatırımlar,
aktif piyasalarda borsa fiyatı bulunmayan ve güvenilir bir şekilde değeri ölçülemeyen
varlıklar dışındaki bütün finansal aktifler makul değerleriyle değerlenmektedir. Makul
değerleriyle değerlenmeyen ve vadeleri sabit olan varlıklar iskonto edilmiş değerleriyle,
vadeleri sabit olmayanlar maliyetleriyle muhasebeleştirilir. Finansal varlıkların
değerlemeleri değer düşüş karşılığı için periyodik olarak kontrol edilir.
Makul değer, istekli alıcı ve satıcıların biraraya geldiği piyasalarda bir aktifin başka
bir varlıkla değiştirilebileceği veya bir taahhütün yerine getirilebileceği değerdir. Bir
finansal aracın piyasa değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde
edilebilecek tutara veya satın almadan doğabilecek borca eşittir.
Finansal araçların tahmini makul değeri Şirket tarafından piyasalara ilişkin bilgiler
ve gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, makul değerin
belirlenmesinde kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
11
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
f.
Finansal araçlar (devamı)
Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli
nitelikleri nedeniyle makul değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır.
Aşağıda her finansal aracın tahmini makul değerini belirlemede kullanılan yöntemler
ve varsayımlar belirtilmiştir.
Kasa ve bankalar: Yabancı para cinsinden kasa ve banka bakiyeleri yıl sonu
kurundan değerlenmiştir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduatın mevcut değeri,
bu varlıkların tahmini makul değerleridir.
Menkul kıymetler: Borsalarda işlem gören menkul kıymetler için makul değerler
borsada bekleyen en iyi alış veya piyasa değerleri kullanılarak bulunur. Piyasa
değeri bilinmeyenler için defter değeri tahmini makul değerleridir.
Ticari alacaklar ve ticari borçlar: Tahsili şüpheli alacaklar karşılığı sonrası ticari
alacaklar ile ticari borçların bilançodaki mevcut değerleri, tahmini makul
değerleridir.
İlişkili şirketlerden alacaklar / borçlar: İlişkili şirketlerden alacaklar / borçların
bilanço değerleri makul değer olarak kabul edilir.
Piyasa riski
Piyasa riski faiz oranlarında, kurlarda veya menkul kıymetlerin ve diğer finansal
sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Şirket’i olumsuz etkileyecek
değişimlerdir. Şirket için esas önemli riskler kurdaki ve faizdeki değişimlerdir.
g.
İşletme Birleşmeleri
Bulunmamaktadır.
h.
Kur Değişiminin Etkileri
Yabancı para işlemleri işlem tarihindeki cari kurlardan muhasebeleştirilmektedir.
Bilançoda yer alan yabancı para cinsinden varlık ve borçlar bilanço tarihindeki
kurlardan çevrilmektedir. Bu işlemlerden doğan kur farkı gelir veya giderleri mali
tablolara yansıtılmaktadır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
12
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
ı.
Hisse Başına Kazanç
Hisse başına kazanç miktarı, dönem karının Şirket hisselerinin dönem içindeki
ağırlıklı ortalama pay adedine bölünmesiyle hesaplanır.
i.
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; net dönem karına ilişkin herhangi bir duyuru
veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış
olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirilme tarihi arasındaki
tüm olayları kapsar.
Şirket; bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması
durumunda, mali tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
j.
Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün
bulunması; yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren
kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve, yükümlülük tutarının
güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması durumlarında karşılık mali
tablolarda yer almaktadır.
k.
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli
muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem mali tabloları
yeniden düzenlenir. Muhasebe tahminlerindeki değişiklikler, yalnızca bir döneme
ilişkin ise, değişikliğin yapıldığı cari dönemde, gelecek dönemlere ilişkin ise, hem
değişikliğin yapıldığı dönemde hem de gelecek dönemde, ileriye yönelik olarak
uygulanır.
l.
Kiralama İşlemleri:
Bulunmamaktadır.
m.
İlişkili Taraflar
Ekteki mali tablolarda Şirket’in hissedarları ve bu şirketlerle ilişkili olan şirketler,
bunların yöneticileri ve ilişkili oldukları bilinen diğer gruplar, ilişkili taraflar olarak
tanımlanmışlardır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
13
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
n.
Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Şirket Türkiye’de ve sadece portföy işletmeciliği alanında faaliyet gösterdiği için
finansal bilgilerini bölümlere göre raporlamamıştır.
o.
Durdurulan Faaliyetler
Bulunmamaktadır.
p.
Devlet Teşvik ve Yardımları
Bulunmamaktadır.
r.
Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Yatırım ortaklığı statüsünü kazanmış olan Şirket’in portföy işletmeciliği
faaliyetlerinden elde edilen kazancı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. Maddesi 4-d
bendine göre Kurumlar Vergisi’nden istisnadır. Ayrıca yatırım ortaklıklarının
kazançları geçici vergi uygulaması açısındanda istisna kapsamındadır. Gelir Vergisi
Kanunu’nun 94. maddesinin 6/a fıkrası ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım
ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak vergi tevkifatı
oranı %0 olarak belirlenmiştir.
s.
Çalışanlara Sağlanan Faydalar/ Kıdem Tazminatları
Yürürlükteki kanunlara göre, Şirket, emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu’nda
belirtilen davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu
ödeme yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri
dolayısıyla ileride doğacak yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre
hesaplanmış ve mali tablolarda yansıtılmıştır.
t.
Emeklilik Planları
Bulunmamaktadır.
u.
Tarımsal Faaliyetler
Bulunmamaktadır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
14
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
3.
UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ / MUHASEBE POLİTİKALARI (devamı)
v.
Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin hazır değerlerdeki değişimler ; esas, yatırım
ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanmıştır. Hazır
değerler, kısa vadeli yükümlülükler için elde bulundurulan ve yatırım amacıyla veya
diğer amaçlarla kullanılmayan kasa, banka gibi varlıklardır.
y.
Menkul Kıymetler
Şirket, menkul kıymetler portföyünü Kısım 11’e uygun olarak, aşağıdaki şekilde
sınıflandırmaktadır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar:
Alım satım amaçlı finansal varlıklar kısa vadeli fiyat hareketleri veya marjinlere bağlı
olarak kar etmek amacıyla portföye alınan kıymetlerdir. Kayıtlara alındıktan sonra alım
satım amaçlı finansal varlıklar güvenilir bir şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla
makul değerleriyle değerlenmektedir. Alım satım amaçlı finansal varlıklara ilişkin kar
veya zararlar ilgili dönemin net kar veya zararı içerisinde gösterilmektedir.
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar:
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar, belirli bir vade yapısı ve belirli tutardaki
ödemeleri içeren ve Şirket’in vadesine kadar elde tutma niyeti ve finansal gücü olan
kıymetlerdir. Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar etkin faiz oranı
kullanılarak iskonto edilmiş değerleriyle değerlenmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar:
Satılmaya hazır finansal varlıklar (a) vadesine kadar elde tutulacak finansal varlık
olmayan veya (b) alım satım amaçlı finansal varlık olmayan finansal varlıklardan
oluşmaktadır. Kayıtlara alındıktan sonra satılmaya hazır finansal varlıklar güvenilir bir
şekilde ölçülebiliyor olması koşuluyla makul değerleriyle değerlenmektedir. Makul
değerleri güvenilir bir şekilde ölçülemeyen menkul kıymetler iskonto edilmiş
değerleriyle gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kar veya
zararlar ilgili dönemin net kar veya zararı içerisinde gösterilmektedir.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
15
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
4.
HAZIR DEĞERLER
Vadesiz mevduat
30 Haziran
2005
YTL
31 Aralık
2004
YTL
675
675
837
837
Bilanço tarihi itibariyle vadesiz mevduatın tamamı Ata Yatırım A.Ş.‘de bulunan
mevduattan oluşmaktadır. (31 Aralık 2004: 837 YTL.)
5.
MENKUL KIYMETLER (NET)
Alım - satım amaçlı finansal varlıklar
Hisse senetleri
Ters repo
1.532.807
1.331.000
2.863.807
Maliyet
YTL
Alım-satım amaçlı finansal varlıklar
Hisse senetleri
Kamu kesimi tahvil, senet ve bonoları
Ters repo
6.
Maliyet
YTL
1.920.311
300.894
267.000
2.488.205
FİNANSAL BORÇLAR
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
16
30 Haziran 2005
Makul
Değeri
YTL
1.733.200
1.331.574
3.064.774
31 Aralık 2004
Makul
Değeri
YTL
2.251.334
302.636
267.129
2.821.099
Kayıtlı
Değeri
YTL
1.733.200
1.331.574
3.064.774
Kayıtlı
Değeri
YTL
2.251.334
302.636
267.129
2.821.099
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
7.
TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR (NET)
Ticari alacaklar (net):
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
Ticari borçlar (net):
30 Haziran
2005
YTL
31 Aralık
2004
YTL
4.039
4.039
-
Ticari borçlar
8.
FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
9.
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET)
İlişkili taraflardan alacaklar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
İlişkili taraflara borçlar
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (*)
Ortaklara borçlar
30 Haziran
2005
YTL
31 Aralık
2004
YTL
13.688
1
13.689
12.597
1
12.598
(*) 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle ilişkili taraflara borçların 13.688 YTL tutarındaki
kısmı, Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’ye ödenen yatırım danışmanlığı ücretinden
oluşmaktadır. (31 Aralık 2004 : 12.597 YTL).
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
17
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
9.
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR VE BORÇLAR (NET) (devamı)
Yatırım Danışmanlığı Ücret Giderleri
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
10.
1 Ocak –
30 Haziran
2005
YTL
78.968
78.968
DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
Diğer Alacaklar
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
Diğer Yükümlülükler
Ödenecek SSK primi, vergi ve harçlar
11.
30 Haziran
2005
YTL
31 Aralık
2004
YTL
7.801
7.801
8.097
8.097
ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Şirket kurumlar vergisinden muaf olduğundan dolayı ertelenmiş vergi aktifi ve pasifi de
bulunmamaktadır.
12.
DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
Dönen Varlıklar
30 Haziran
2005
YTL
Peşin ödenen giderler
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
-
18
31 Aralık
2004
YTL
1.279
1.279
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
13.
FİNANSAL VARLIKLAR
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
14.
MADDİ VARLIKLAR
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
15.
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
16.
ALINAN AVANSLAR
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
17.
EMEKLİLİK PLANLARI
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
18.
BORÇ KARŞILIKLARI
Kısa vadeli borç karşılıkları
Borç ve gider karşılıkları
30 Haziran
2005
YTL
31 Aralık
2004
YTL
288
288
-
Uzun vadeli borç karşılıkları
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Türkiye’de mevcut kanunlar çerçevesinde, Şirket bir yıllık hizmet süresini dolduran ve
herhangi bir geçerli nedene bağlı olmaksızın işine son verilen, askerlik hizmeti için göreve
çağrılan, vefat eden, erkekler için 25 kadınlar için 20 yıllık hizmet süresini dolduran yada
emeklilik yaşına gelmiş (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) personeline kıdem tazminatı
ödemesi yapılmak zorundadır.
Kıdem tazminatı ödemeleri, her hizmet yılı için 30 günlük brüt maaş üzerinden
hesaplanmaktadır. İlgili bilanço tarihi itibariyle ödenecek kıdem tazminatı, 2005 senesi için
aylık 1.648,90 YTL tavanına tabidir (31 Aralık 2004: 1.574,74 YTL).
Türkiye’de kıdem tazminatı karşılığı için fon oluşturma zorunluluğu olmadığından dolayı
mali tablolarda herhangi bir özel fon ayrılmamıştır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
19
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
18.
BORÇ KARŞILIKLARI (devamı)
Uzun vadeli borç karşılıkları (devamı)
Kıdem Tazminatı Karşılığı (devamı)
Seri XI No: 25 sayılı Tebliğ, Kısım 29 (“Çalışanlara Sağlanan Faydalar”)
yükümlülüğün gelecek dönemlere ait olduğunu dikkate alarak, yükümlülüğün
muhasebeleştirilmesini daha açık hale getirmiştir:
•
Netinin reel iskonto oranını vereceği tahmini bir enflasyon beklentisi ve uygun bir
iskonto oranı belirlenmelidir. Hesaplanan reel iskonto oranı gelecekte ödenecek
kıdem tazminatı ödemelerinin bilanço tarihi itibariyle bugünkü değerlerinin
hesaplanmasında kullanılmalıdır.
•
İsteğe bağlı işten ayrılmalar neticesinde ödenmeyip, Şirket’e kalacak olan kıdem
tazminatı tutarlarının tahmini oranı da dikkate alınmalıdır.
Sonuç olarak, 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle Şirket’in elemanlarının gelecekteki
emekliliğinden kaynaklanan tahmini yükümlülüğüne ilişkin karşılık, bugünkü
değerlerinin tahmin edilmesi yoluyla ekli mali tablolara yansıtılmıştır.
Kıdem tazminatı yükümlülüğü, yıllık %10 enflasyon ve %16 iskonto oranı tahmin
edilerek hesaplanan yıllık yaklaşık %5.45 reel iskonto oranı kullanılarak
belirlenmiştir.
2005
YTL
1 Ocak itibariyle karşılık
Dönem gideri (net)
Ödenen kıdem tazminatı
Parasal kazanç
30 Haziran itibariyle karşılık
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
6.359
1.984
8.343
20
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
19.
SERMAYE
30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle sermayenin %10 ve daha
fazlasına sahip ortakların detayı aşağıdaki gibidir:
Adı
30 Haziran 2005
Pay
Oranı %
Tutar
YTL
31 Aralık 2004
Tutar
Pay
YTL
Oranı %
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Halka arz
Diğer
50,100
49,225
0,675
250.500
246.125
3.375
50,100
49,225
0,675
250.500
246.125
3.375
Tarihi değerle sermaye
100,00
500.000
100,00
500.000
Şirket’in sermayesi nominal olarak 500.000 YTL (beşyüzbin Yeni Türk Lirası)’dır.
Bu sermaye, her biri 0,001 YTL değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet
hisseye ayrılmıştır. Hisse Senetleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmış olup
25.000.000 (yirmibeşmilyon) adedi A grubu, geri kalan 475.000.000
(dörtyüzyetmişbeşmilyon) adedi B grubu hisse senedidir. Yönetim Kurulu
Üyelerinin seçiminde A grubu hisse senetlerinin her biri 10.000 (onbin) adet oy
hakkına, B grubu hisse senetlerinin herbiri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.
Kayıtlı sermaye tavanı nominal olarak 5.000.000 YTL’dir. (31 Aralık 2004:
5.000.000 YTL)
20.
SERMAYE YEDEKLERİ
30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle öz sermaye enflasyon
düzeltmesi farkları aşağıdaki gibidir:
Hisse senetleri ihraç primleri
Hisse senedi iptal karları
Yeniden değerleme fonu
Finansal varlıklar değer artış fonu
Özsermaye enflasyon düzeltme farkları
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
21
30 Haziran
2005
YTL
31 Aralık
2004
YTL
21
2.060.143
2.060.164
21
2.060.143
2.060.164
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
21.
KAR YEDEKLERİ
30 Haziran 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle kar yedeklerinin nominal
tutarları aşağıdaki gibidir:
30 Haziran
31 Aralık
2005
2004
YTL
YTL
Yasal yedekler
Statü yedekleri
Olağanüstü yedekler
Özel yedekler
Sermayeye eklenecek iştirak hisseleri ve
gayrimenkul satış kazançları
Yabancı para çevrim farkları
-
75.133
-
75.133
Şirket 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarında
yer alan geçmiş yıllar zararını, sırasıyla aynı mali tabloda yer alan net dönem karı,
geçmiş yıl karları, olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler ve özsermaye
enflasyon düzeltme farkları hesaplarından mahsup etmiştir. Mahsup işleminden sonra
kalan özvarlık kalemleri toplu halde “Özsermaye Enflasyon Düzeltme Farkları”
hesabında gösterilmiştir.
Mahsup işlemi aşağıdaki gibidir;
YTL
Geçmiş yıllar zararları
(8.022.346)
Olağanüstü yedekler
Yasal yedekler
Özsermaye enflasyon düzeltme farkları
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
22
1.564.762
174.992
6.282.592
-
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
21.
KAR YEDEKLERİ (devamı)
Geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilen özsermaye enflasyon düzeltme farkları
aşağıdaki gibidir;
Mahsup
öncesi
YTL
Çıkarılmış sermaye
Emisyon primi
Yasal yedekler
Özel yedekler
Olağanüstü yedek
Özsermaye enflasyon
Düzeltme farkları
22.
31 Aralık 2004
Mahsup
işlemi
YTL
5.466.816
158
477.077
3.129
2.395.555
(3.409.960)
(477.077)
(2.395.555)
2.056.856
158
3.129
-
8.342.735
(6.282.592)
2.060.143
GEÇMİŞ YIL KAR / ZARARLARI
Geçmiş yıl karı
23.
Mahsup
sonrası
YTL
30 Haziran
2005
YTL
31 Aralık
2004
YTL
235.997
235.997
35.789
35.789
YABANCI PARA POZİSYONU
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
24.
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
25.
KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
26.
İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
27.
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
23
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
28.
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan bir husus bulunmamaktadır.
29.
DURDURULAN FAALİYETLER
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
30.
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış gelirleri
Hisse senedi satışları
Hazine bonosu ve devlet tahvili satışları
Hazine bonosu ve devlet tahvili ters repo satışları
Diğer menkul kıymet satışları
Sabit getirili menkul kıymet değer artışı
Hisse senedi değer artışı
1 Ocak – 30
Haziran 2005
YTL
6.057.580
2.621.627
88.305.941
5.812.028
574
200.393
102.998.143
1 Nisan – 30
Haziran 2005
YTL
2.867.921
1.520.520
53.130.229
2.997.434
(1.250)
78.855
60.593.709
(5.969.459)
(2.590.913)
(88.255.000)
(5.807.000)
(102.622.372)
(2.770.943)
(1.507.316)
(53.100.144)
(2.995.203)
(60.373.606)
146
146
-
4.441
58.254
62.695
2
52.654
52.656
Satışların maliyeti
Hisse senedi satışları
Hazine bonosu ve devlet tahvili satışları
Hazine bonosu ve devlet tahvili ters repo satışları
Diğer menkul kıymet satışları
Hizmet gelirleri (net)
Komisyon geliri
Esas faaliyetlerden diğer gelirler
Faiz gelirleri
Temettü geliri
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
24
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
31.
FAALİYET GİDERLERİ
Genel yönetim giderleri (-)
1 Ocak -30
Haziran 2005
YTL
(202.347)
(202.347)
1 Nisan – 30
Haziran 2005
YTL
(103.171)
(103.171)
(78.968)
(23.745)
(62.497)
(12.984)
(2.181)
(21.972)
(202.347)
(39.222)
(11.128)
(31.496)
(7.213)
(1.091)
(13.021)
(103.171)
Genel yönetim giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:
Danışmanlık ücreti
Kürtaj gideri
Personel giderleri
Vergi, resim ve harçlar
Kira giderleri
Diğer giderler
32.
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR / (GİDER) VE KAR / (ZARARLAR)
Diğer giderler
33.
(1.137)
(1.137)
FİNANSMAN GİDERLERİ
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
34.
NET PARASAL POZİSYON KARI / ZARARI
Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organının 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı
toplantısında aldığı karar uyarınca 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren enflasyon
muhasebesi uygulamasına son verildiğinden dolayı ekli mali tablolarda 30 Haziran
2005 tarihi itibarıyla parasal kar ya da zarar oluşmamıştır.
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
25
-
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
35.
VERGİLER
Vergi karşılığı:
Cari kurumlar vergisi karşılığı
Ertelenmiş vergi (faydası)/ gideri
1 Ocak – 30
Haziran 2005
YTL
1 Nisan – 30
Haziran 2005
YTL
-
-
Yatırım ortaklığı statüsünü kazanmış olan Şirket’in portföy işletmeciliği
faaliyetlerinden elde edilen kazancı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. Maddesi 4-d
bendine göre Kurumlar Vergisi’nden istisnadır. Ayrıca yatırım ortaklıklarının
kazançları geçici vergi uygulaması aşısındanda istisna kapsamındadır. Gelir Vergisi
Kanunu’nun 94. maddesinin 6/a fıkrası ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırım
ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak vergi tevkifatı
oranı %0 olarak belirlenmiştir. Bu sebeble Şirket’in 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle
ödenecek vergi yükümlülüğü bulunmamaktadır.
36.
HİSSE BAŞINA KAZANÇ
30 Haziran 2005 tarihinde sona eren altı aylık döneme ilişkin olarak birim hisse
başına kar hesaplamaları, Kısım Seri: XI No: 25 Tebliği’nin Kısım 16’ya uygun
olarak yapılmıştır. 30 Haziran 2005 tarihinde sona eren altı aylık dönem için ayrıca
diğer mali enstrümanlara ilişkin hisse başına kar hesaplanmasını gerektirecek, başka
bir mali enstrüman bulunmamaktadır.
30 Haziran 2005 tarihinde sona eren altı aylık dönem için Şirket hisselerinin
ağırlıklı ortalaması ve birim hisse başına kar hesaplamaları aşağıdaki gibidir:
1 Ocak – 30
Haziran 2005
Tedavüldeki hisse senedi adedi
1 Ocak itibariyle (toplam)
1 Nisan – 30
Haziran 2005
500.000.000
500.000.000
-
-
Tedavüldeki hisse senedi adedi
30 Haziran itibariyle (toplam)
500.000.000
500.000.00
Tedavüldeki hisse senedinin
Ağırlıklı ortalama adedi
500.000.000
500.000.000
Net dönem karı (YTL)
235.128
169.588
Hisse başına kar (YTL)
0,00047026
0,00033918
Çıkartılan hisse senetleri
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
26
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
37.
NAKİT AKIM TABLOSU
YTL
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler:
Ticari alacaklar
İlişkili tarafardan alacaklar
Diğer alacaklar ve dönen varlıklar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara borçlar
Diğer borçlar ve gider tahakkukları
38.
1.279
5.130
(8)
6.401
MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN
YADA MALİ
TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
Bulunmamaktadır (31 Aralık 2004: Bulunmamaktadır).
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
27
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
30 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden ifade edilmiştir)
ATA YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2005 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
SINIRLI DENETİM RAPORU
Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Yönetim Kurulu’na
1.
Ata Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin (“Şirket”) 30 Haziran 2005 tarihi itibariyle
düzenlenmiş bilançosunu ve bu tarihte sona eren ara döneme ait gelir, özkaynak
değişim ve nakit akım tablolarını Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından
yayımlanan sınırlı denetim ilke ve kurallarına göre incelemiş bulunuyoruz. Ara
bilanço ve gelir tablosu üzerinde yaptığımız çalışma, yıllık mali tablolara ilişkin
SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve standartlarına
göre yapılan incelemeye oranla sınırlı tutulmuştur. İncelememiz esas olarak, ara
bilanço ve gelir tablosunun hazırlanışındaki sistemi anlamaya yönelik olarak,
analitik inceleme, bilgi toplama ve sınırlı denetim ilke ve kurallarının gerektirdiği
çeşitli denetim tekniklerinin uygulanmasından oluşmuştur. Bu nedenle
raporumuzun, yıllık bağımsız denetim raporlarından farklı olarak değerlendirilmesi
gerekmektedir.
2.
Bu çerçevede, yukarıda belirtilen ara mali tablolarda, Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayımlanmış muhasebe standartlarına uymayan önemli bir hususa
rastlanmamıştır.
3.
İncelememizi etkilememekle birlikte aşağıdaki hususa dikkat çekilmesi gerekli
görülmüştür:
Ekli mali tablolar ilk kez 31 Mart 2005 tarihi itibariyle SPK’nın Seri XI No: 25
sayılı “Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”e uygun
olarak hazırlandığından dolayı gelir, nakit akım ve özkaynak değişim tabloları
karşılaştırmalı olarak verilmemiştir.
DENETİM SERBEST MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Hüseyin Gürer
Sorumlu Ortak Başdenetçi
İstanbul, 11 Ağustos 2005
ATAYO SERI XI NO: 25 -06/2005
28
Download