SAYI :B

advertisement
T.C.
BOLU VALĠLĠĞĠ
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü
BASIN BÜLTENİ
AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI
(BİSİKLET TURU)
Hızla artan dünya nüfusu, plansız sanayileĢme, sağlıksız kentleĢme, bölgesel savaĢlar, doğal
kaynakların aĢırı ve bilinçsizce tüketimi ile ortaya çıkan çevre sorunları, yerel ve bölgesel
sınırları aĢarak küresel hale gelmiĢ ve böylelikle tüm ülkelerin bu sorunlara karĢı ortak
hareket etme ve önlemler alma zorunluluğunu ortaya çıkarmıĢtır. Bu çerçevede alınan önemli
kararlardan biri olan “Avrupa Hareketlilik Haftası” 2014 yılı için oluĢturulan “Hayalimizdeki
Sokaklar - Our Streets, Our Choice” teması kapsamında, ilimizde de çeĢitli etkinliklerle
değerlendirilecektir.
Bu kapsamda, halkımızı toplu taĢımaya özendirmek, Ģehir merkezindeki kısa mesafelere
(evden iĢe veya okula/üniversiteye) bisikletle gidip gelmek, araçlarda temiz yakıt kullanımını
özendirmek, bisikletin yer ve enerjiden tasarruf ettirdiğini, gürültüye ve hava kirliliğine neden
olmadığını, sürdürülebilir ulaĢıma ve kamu refahına katkıda bulunduğunu, etkin ve sağlıklı
olduğunu, çeĢitli afiĢ ve pankartlarla halkımıza duyurmak amacı ile Kent Meydanından
(Valilik Önü) baĢlayıp Bolu Belediyesi önünde son bulan bisiklet yolunda Çevre ve
ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Bolu Belediye BaĢkanlığı, Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüğü iĢbirliği ile 25 Eylül 2014 Perşembe günü saat 19.00’da
bisiklet turu düzenlenecektir. Etkinliğe katılacak olan bisikletli gruplar Gençlik Hizmetleri
ve Spor Ġl Müdürlüğü tarafından belirlenecek olan bisikletliler ile Ġl Milli Eğitim
Müdürlüğüne bağlı okullarda bulunan öğrenciler ve diğer gönüllü katılımcılardan oluĢacaktır.
Etkinlik Kent Meydanındaki bisiklet yolundan baĢlayıp Bolu Belediyesi önünde son
bulacaktır. Bolu Belediyesi önünde, kura sonucu belirlenecek katılımcılara bisiklet hediye
edilecektir.
Avrupa Hareketlilik Haftası’nın ana hedefi, Ģehir yaĢamı içinde yeĢile bir yer açmak ve
sürdürülebilir ulaĢım metotları konusunda kamuoyunu bilinçlendirmektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü
Sağlık Mah. ġehitler Cad. No:54 14300 BOLU
Telefon: (0 374) 270 35 73 Faks: (0 374) 270 35 71
Ayrıntılı bilgi için irtibat: S.N.GÜNEġ ġube Müdür V.
Elektronik Ağ: [email protected]
Download