EK:B-1 İKİNCİ ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ EĞİTİM

advertisement
EK:B-1
İKİNCİ ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ
EĞİTİM HİZMETLERİ SAĞLAMA TALEBİ
Türkiye İş Kurumu Bolu İl Müdürlüğünce Eğitim Hizmetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen
hizmetleri sağlamak üzere ilgilenen Hizmet Sağlayıcılarından teklif usulü ile hizmet satın alınacaktır.
İlgilenen kuruluşlar daha geniş bilgiyi Bolu İl Müdürlüğünden veya www.iskur.gov.tr internet
sitesinden temin edebilirler. Bu ilan 29/07/2008 tarihine kadar geçerlidir. İlk “Son Teklif Verme”
tarihi 11/02/2008, saat 09:00’dır. Yıl içindeki son teklif verme tarihleri ;
1) 11/02/2008 saat 09:00 ,
2) 29/04/2008 saat 09:00 ,
3) 29/07/2008 saat 09:00 , dır.
SAĞLANACAK HİZMETLER
Okuma-Yazma Eğitimi (İstihdam garantisi kapsamında verilecek bir kurs olup, tek başına
verilebileceği gibi meslek eğitimi ile birlikte de verilebilir)
· İstihdam Amaçlı Meslek Eğitimi (istihdam garantili işgücü eğitimi)
· Kendi İşini Kuracaklara Yönelik Meslek Eğitimi
Eğitim programları sunan yerel kuruluşlar eğitimli işçilere talep olduğunu gösterebilmelidirler.
İstihdam amaçlı işgücü eğitimi sonunda hizmetlerden yararlanan ve eğitimi tamamlayan katılımcıların
Hizmet Sağlayıcı aşağıda belirtilen 1/2/3. maddeleri kapsamında bir eğitim kurumu ise, asgari
%50’sini, Hizmet Sağlayıcı 4. maddede belirtilen özel işyerleri kapsamında ise %70’ini işe
yerleştirmeyi taahhüt etmesi gerekmektedir. Kendi İşini Kuracaklara Yönelik Meslek eğitimi sonunda
hizmetlerden yararlanan ve eğitimi tamamlayan katılımcıların asgari %20’sinin kendi işini kurması
gerekmektedir.
POTANSİYEL HİZMET SAĞLAYICILAR
1) Özel eğitim/öğretim kurum/kuruluşları (Milli Eğitim Bakanlığı, diğer ilgili Bakanlıklar ve resmi
kurum/kuruluşlarca ilgili mesleklerde ruhsatlandırılmış, ayrıca bu kurum/kuruluşlar tarafından
ruhsatlandırılmamış belirli meslek konularında ruhsatlandırma yetkisine sahip özel kurum/kuruluşlar
tarafından, yetkilendirilen özel eğitim ve öğretim kurumları)
2) Sivil Toplum Kuruluşları (kuruluş tüzüğü, senedi v.b.ye göre faaliyet alanında eğitim
gerçekleştirebilecek vakıf, dernek, meslek örgütleri, sendikalar, kar amacı gütmeyen diğer
kurum/kuruluşlar v.b. ile sivil toplum kuruluşlarının eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere
kurmuş oldukları iktisadi işletmeler ve ortaklarının tamamının sivil toplum kuruluşları olması kaydıyla
kurulan şirketler)
3) Kamu Eğitim Kurumları (özel Hizmet Sağlayıcı kuruluşlardan aynı konuda program teklifi
gelmediği takdirde)
4) Özel İşyerleri (Kendi işyerinde eğitim veren işyerleri veya 1/2/3. maddeleri kapsamı dışında kalan
kurumlar)
Hizmet Sağlayıcılar eğitim hizmetleri sağlama konusunda belirtilen minimum özelliklere sahip
olmalıdırlar. (Örneğin, kalifiye elemanlara, uygun eğitim olanaklarına ve mekana, yeterli mali güce ve
işe yerleştirme kapasitesine sahip olmalıdırlar.)
HİZMET SAĞLAYICILARA ÖDENEBİLECEK HARCAMALAR
· Personel ücretleri ve idari giderler
· Kira, elektrik ve su gibi giderler
· Dayanıksız tüketim malları ve tüketim maddesi giderleri
· Ekipman amortismanı (yıllık en çok %20 olmak üzere)
· Katılımcılara yapılacak zaruri ödeme (Eğitim programı süresince gıda ve konaklama giderlerini
karşılamak üzere her fiili eğitim günü için net bir günlük asgari ücretin % 120’si miktarında
eğitime katılanlara yapılacak ödemedir.)
Tahmini toplam bütçe; 4.maddede yer alan Özel İşyerleri kapsamında eğitim veren şirket veya
kuruluşlara %70 oranında, 1/2/3. maddelerde belirtilen hizmet sağlayıcılara ise %100 oranında
ödenecektir.
Yetkili: Muzaffer YERLİKAYA
Telefon, faks: 213 28 15
Adres: İşkur İl Müdürlüğü Tabaklar Mah. Mudurnu Cad. No: 80 BOLU
E mail: [email protected]
·
Download