Bu çalışmada silindir ve küp betonların yanı sıra yapıların kolon ve

advertisement
Yıkıcı depremler dikkate alındığında yapılarımızın karşılaşacağı risklerin önceden
belirlenmesi önemlidir. Son yıllarda yaşadığımız büyük depremler ve yıkıcı etkileri
sonucunda yapılarımızın kaderini belirleyen etkenler; makro (derin yeraltı yapısal
özellikler), mikro (yapının oturduğu ve ilk 30m deki zeminlerin statik ve dinamik
özellikleri) ve yapı kalitesi olarak sıralanabilir. Uygun yapılmış makro ve mikro
çalışmalar ile belirlenmiş zeminler üzerinde yapılan sağlıklı yapıların olması
durumunda depremler can ve mal kaybına sebep olamayacaktır.
Bilindiği üzere kentsel dönüşüm içerisinde milyonlarca yapının kaderinin hızlı ve doğru
bir biçimde belirlenmesi önem arz etmektedir. Bir yapının beton kalitesi tahribatlı ve
tahribatsız olarak belirlenebilir. Tahribatlı deney olan karot alımı ve laboratuarda tek
eksenli basınç dayanımı ile beton kalitesi ortaya konulur. Bilindiği üzere betonarme
yapılarda beton içeriğinin homojen olması beklenilir. Bu yüzden bir kolonun beton
kalitesini belirlemek için çok sayıda karot almak gereklidir. Bu durum betonu daha fazla
tahrip etmek ve daha fazla zaman ve ekonomi harcamak demektir. Buna karşın
tahribatsız, modern bir deney olan Jeofizik yöntemlerden Sismik Ultrasonik Yöntem ile
de beton kalitesi yerinde, hızlı, doğru ve ekonomik olarak belirlenir. Bu yöntem ile bir
kolonun tamamı 10-15 dakika da taranarak betonunun kalitesi ortaya konulur. Ayrıca
betonun elastik özellikleri ve Poisson oran değeri de ölçüm sonuçlarından (kabul
yapılmaksızın) yararlanılarak belirlenir. Bunlara ek olarak farklı Jeofizik yöntemler
kullanılarak temel tipi, kolonlarda kullanılan donatı çapı, sayısı ve etriye aralıkları hiçbir
tahribat yapılmaksızın ortaya konulabilir.
Bu çalışmada silindir ve küp betonların yanı sıra yapıların kolon ve
kirişlerindeki betonların P ve S dalga ölçülerek hızları belirlenmiştir. Bu beton
örneklerinin serbest basınç dayanımları belirlendikten sonra P ve S dalga hızları
ile ilişkilendirilerek deneysel bağıntılar geliştirilmiştir. Geliştirilen deneysel
ilişki literatür ilişkileri ile karşılaştırmaları yapılmıştır. Sonuç olarak yapıdaki
betonu tahrip etmeden dayanımını belirlemek hem ekonomi hem de zaman
açısından faydalıdır.
Download