iki Hükümet, her iki memlekete ihraç edilen mallar için gerekli ithal

advertisement
_ 2 ~
iki Hükümet, her iki memlekete ihraç edilen mallar için gerekli ithal lisana ve müsaadelerini
genel rejimleri çerçevesi içinde, karşılıklı olarak, vermeyi taahhüt eylemiştir.
Sözü geçen Anlaşmalara bağlı bir protokol gereğince Finlandiya Hükümeti, Anlaşmaların yü­
rürlük süresi zarfında memleketimizden en az 1 000 000 kilo tütün satmalmaeağmı kabul eyle­
miştir. Buna mukabil, zikredilen miktarı aşacak tütünlere karşılık olarak, Ticaret Bakanlığımı­
zın 10 Ocak 1948 tarihli ve 203 sayılı tamiminde yazılı emtiaya tekabül eden Finlandiya malları­
nın satın alınmasına müsaade olunması tarafımızdan taahhüt edilmiştir.
Yukarda sözü geçen Anlaşmalar ile eklerinde mevcut esasların, memleketimizin menfaatlerine
uygun ve Finlandiya ile olan iktisadi münasebetlerimizi gereği gibi düzenliyecek mahiyette bu­
lunduğu mütalâa edilmektedir.
Bu -düşünce iîe Anlaşmalar ve eklerinin kabul ve onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlan­
mıştır.
Dışişleri Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dışişleri Komisyonu
Esas No: 1/410
Karar No: 18
*
10 . XII. 19-İH
Yüksek Başkanlığa
Türkiye ile Finlandiya arasında 12 Hazi­
ran 1948 tarihinde Ankara'da imzalanan Tica­
ret ve ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması
hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve
Bakanlar Kurulunca 14 . V I I . 1948 tarihinde
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka­
nun tasarısı ile gerekçesi ve ekleri Yüksek Baş­
kanlığınızdan Komisyonumuza havale edilmiş ol­
makla 8 . .XII. 1048 tarihinde Komisyonumuzda
Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de hazır olduğu haldfi incelendi.
Hükümet gerekçesinde de tebarüz ettirilmiş,
olduğu veçhile Finlandiya ile Hükümetimiz ara­
sında 15 Mayıs 1946 tarihinde Helsinki'de ak­
dedilmiş olan Ticaret ödeme Anlaşmaları Finlan­
diya 'nm, harb sonunda mâruz kaldığı malî ve ik­
tisadi durum dolayısiyle işleyememis ve 15 Hazi­
ran 1947 tarihinden itibaren yürürlükten kaldı­
rılmıştı?.
1948 yılında Finlandiya'daki şartlar değişmiş
bulunduğundan 12 Haziran 1948 tarihinde Fin­
landiya Hükümeti ile Hükümetimiz arasında An­
kara'da yeni Ticaret ve ödeme Anlaşması yapıl­
mıştı*.
Finlandiya ile Ticari münasebetlerimizin dü­
zenlenmesi memleketimiz menfaatlerine uygun gö­
rüldüğünden bu yeni Ticaret ve ödeme anlaşma­
larının ekleriyle beraber onanmasına dair olan
Kanun tasarısı Komisyonumuzca aynen kabul
edildi.
Havalesi gereğince Ticaret Komisyonuna gön­
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Dışişleri Kom. Başkanı Y.
Sözcü
Ûazianteb
Dr. A. Melek
Kâtip
Malatya
Atıf Escnbel
Burdur
Orgl. F. Altay
İzmir
Yücel
Manisa
A. H. Artunkal
( S. Sayısı : 115 1
Sözcü
Oazianteb
Dr. A. Melek
Bolu
H. C. Çambel
Diyarbakır
F. A. Ay kaç
Kütahya
Orgl. A. Gündüz
Sinob
Y. K. Tengirşcnk
fî.
Sivas
Ş. Firer
Download