TBMM B:64 16 . 2 . 2006 O: 7 BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL

advertisement
TBMM
B:64
16 . 2 . 2006
O: 7
BURSA MİLLETVEKİLİ SAYIN KEMAL DEMİREL'İN
"DÜZCE'NİN ÇEVRE DÜZENİ PLANINA İLİŞKİN" 7/11528 ESAS SAYILI YAZILI
SORU ÖNERGESİ HAKKINDA ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞININ CEVABI
1- 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile
Bakanlığımıza verilen Çevre Düzeni Planlarını yapma, yaptırma, onaylama ve uygulanmasını
sağlama yetkisi kapsamında, Düzce İlini kapsayan 1/100.000 ölçekli Düzce İli Çevre Düzeni
Planı (DÇDP) ile 1/25.000 Ölçekli Merkez İlçe Yakın Çevresi Çevre Düzeni Planı (MÇDP),
Akçakoca Çevre Düzeni Planı (AÇDP) ve Yığılca Çevre Düzeni Planı (YÇDP) çalışmaları,
Bakanlığımız koordinesinde, 24/09/2003 tarih ve 1440-16847 sayılı yazımızla Düzce
Valiliğince başlatılmıştır.
Adı geçen planlara ilişkin plan paftaları, plan araştırma raporları, plan açıklama
raporları ve plan hükümlerinin bir örneği incelenmek ve değerlendirilmek üzere Düzce
Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce Bakanlığımıza sunulmuş olup, söz konusu taslak
Çevre Düzeni Planı çalışmalarının planlama ilke ve esasları doğrultusunda gerekli
değerlendirmelerini yaparak, sonuçlandırılması amacıyla, Bakanlığımızca mekana yönelik
plan kararlarının yerinde incelenmesi ile ilgili arazi çalışmaları ve bölgede bulunan ilgili
belediyelerin, taslak planda belirtilen kullanım kararlarına ilişkin itirazlarım değerlendirme
çalışmaları halen devam etmektedir.
2- Düzce İlinde planlı yapılaşmanın sağlanmasının yanında, sağlıklı ve güvenli
çevrenin oluşturulması, bunların yanında kültürel, tarihi ve doğal çevrenin korunması, doğal
çevrenin unsurları olmanın yanında ileriye bozulmadan aktarılması gereken unsurlardan olan
orman alanları, tarım alanları v.s. mn da korunması gerekmekte olup, Düzce İli, mekansal,
ekonomik ve doğal tüm öğeleri (tanm, turizm, konut, sanayi v.b.) içinde barmdıran ender
illerimiz arasında bulunmaktadır. Bu özelliğinin korunması için en başta planlı gelişmenin
sağlanması, bu doğrultuda öncelikle alt ölçekli planlara yön verecek Çevre Düzeni Planı'nın
yapılmasında zaruret bulunmakta olup, Bakanlığımızca bu konuda gerekli çalışmalar
sürdürülmektedir.
3- Plansız yapılaşmanın önüne geçmek için, Bakanlığımız Düzce İli'ne ait Çevre
Düzeni Planı çalışmalarını başlatarak ilk adımı atmıştır. Söz konusu plan çalışmasında temel
hedefimiz Düzce İlinin geçirdiği deprem felaketini de göz önünde tutarak, konut, sanayi ve
diğer kentsel kullanımlara ait mekansal kararların doğru yer seçimi yapılarak verilmesini
sağlamak, sahip olduğu turizm potansiyelini geliştirmek ve tarım alanlarının korunmasını
sağlamaktır. Bu bağlamda; söz konusu Çevre Düzeni Planı ile getirilecek kararlar büyük
önem taşımakta olup, plan çalışmasının neticelendirilip onanmasının arkasından ilgili
idarelerce onanlı Çevre Düzeni Planı kararlarına uygun alt ölçekli planların bir an önce
yapılması ve uygulanması gerekmektedir.
4- Düzce İlini yaşanabilir, modern bir kent haline getirmek için kısa dönemde,
Bakanlığımız koordinasyonunda sürdürülen Çevre Düzeni Planı çalışmalarını da göz önünde
bulundurarak, gerekli sosyal ve fiziksel çalışmaları yapmak yerel yönetimlerin görev ve
sorumluluk alanında bulunmaktadır.
-489-
Download